Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
305 lines (267 sloc) 10.2 KB
#############################################
# Snap Backup Properties File #
# Slovene (slovenščina) #
# Encoding: Unicode UTF-8 (no BOM) #
# GPLv3 -- snapback.org/license #
#############################################
######################
# Configuration Info #
######################
ApplicationTitle=Snap Backup
OptionalLocalizedApplicationTitle=
StandardZipExtension=.zip
TextReplacementCharacter=%
True=true
False=false
ButtonOk=Ok
ButtonCancel=Prekliči
#################
# User Defaults #
#################
ShowLanguages=true
FiltersEnabled=false
ShowProfiles=false
CurrentProfile=Main
BackupDirBase=Backup
BackupDirWin=C:\\Backup\\
BackupName=MyWork
ArchiveChecked=false
ArchiveDirBase=Volumes%MyData
ArchiveDirWin=E:\\
#########
# Menus #
#########
MenuGroupFile=Datoteka
MenuItemLanguages=Izbira &jezika
MenuItemLanguagesShow=Prikaži
MenuItemLanguagesHide=Skrij
MenuItemFilters=Filtri varnostnega kopiranja
MenuItemFiltersOn=Vključi
MenuItemFiltersOff=Izključi
MenuItemProfiles=Več profilov
MenuItemProfilesOn=Vključi
MenuItemProfilesOff=Izključi
MenuItemLook=Preobleke
MenuItemExport=Izvoz nastavitev...
MenuItemImport=Uvoz nastavitev...
MenuItemOptions=Možnosti...
MenuItemExit=Izhod
MenuGroupHelp=Pomoč
MenuItemGuide=Uporabniški priročnik
MenuItemUpdates=Poišči posodobitve
MenuItemAbout=O Snap Backup
###############
# UI Controls #
###############
# Skin (Look and Feel)
LookAndFeelSetMsg=Izbrana preobleka %SkinName%.
LookAndFeelErrMsg=Napaka pri nalaganju preobleke.
# Profiles Section
ProfilesTitle=Profili varnostnega kopiranja
ProfilesPrompt=Trenutni:
ProfilesButtonNew=Nov
ProfilesButtonDelete=Izbriši
ProfilesAddTitle=Dodaj nov profil varnostnega kopiranja
ProfilesAddPrompt=Ime profila:
ProfilesAddMsgBlank=Profil mora imeti ime.
ProfilesAddMsgExists=Profil s takim imenom že obstaja.
ProfilesDeleteTitle=Izbriši profil varnostnega kopiranja
ProfilesDeletePrompt=Izbrišem profil "%ProfileName%" in z njim povezanje nastavitve?
ProfilesOffMsg=Možnost večih profilov je izključena. Uporabljen bo profil "%ProfileName%".
ProfilesErrMsg=Napaka pri spreminjanju nastavitve "več profilnosti".
# Filters
FilterMarkerPre=[
FilterMarkerPost=]
FilterMarkerSkip=-
FilterMarkerSize=>
FilterMarkerUnits=KB
FilterRuleTitle=Filter varnostnega kopiranja
FilterRuleTag=Uporabi filter na:
FilterRuleIncludeTitle=Vključitveno pravilo
FilterRuleIncludePrompt=Datoteke ki ustrezajo:
FilterRuleIncludeHelp=Primer 1: "bookmarks.html" Primer 2: "*.txt, *.xml"
FilterRuleExcludeTitle=Izključitveno pravilo
FilterRuleExcludePrompt=Preskoči datoteke, ki ustrezajo:
FilterRuleExcludeHelp=Primer 1: "*cache*" Primer 2: "activity.log, user.log"
FilterRuleExcludeFoldersPrompt=Preskoči mape, ki ustrezajo:
FilterRuleExcludeFoldersHelp=Primer 1: "temp" Primer 2: "patch*, uninstall"
FilterRuleExcludeSizePrompt=Preskoči datoteke večje od:
FilterRuleNote="Izključitveno" pravilo ima prednost pred "vključitvenim" pravilom
FilterRuleButtonDelete=Izbriši filter
# Source Section
SourceTitle=Izvor: Podatki, ki naj se varnostno kopirajo
SourcePrompt=Datoteke in mape:
SourceAddFile=Dodaj &Datoteko
SourceAddFolder=Dodaj &Mapo
SourceAddCommand=Dodaj na seznam varnostnega kopiranja
SourceRemove=Odstrani
SourceFilter=Uredi Filter
# Tip Section
Tip=Varnostno kopiraj izvorne podatke zgoraj v ciljno mapo navedeno spodaj
TipHelp=Zgornje mape in datoteke (izvor) bodo kompresirane (zip) in shranjene na spodaj določeno lokacijo (ciljno mapo)
# Destination Section
DestinationTitle=Ciljna mapa: lokacija kamor se shrani varnostna kopija
DestinationBackupPrompt=Shrani datoteko varnostne kopije (zip) v:
DestinationBackupCommand=Izberi ciljno mapo varnostne kopije
DestinationBackupTag=Datoteka varnostne kopije »»
DestinationBackupNamePrompt=Ime varnostne kopije:
DestinationArchivePrompt=Kopiraj varnostno kopijo v:
DestinationArchiveCommand=Izberi ciljno datoteko arhiva
DestinationArchiveTag=Datoteka arhiva »»
# Log Section
LogTitle=Sporočila
LogMsgStart=--- Začetek ---
LogMsgEnd=--- Konec ---
LogMsgProfile=Profil:
LogMsgFiltersOn=Filtri so omogočeni
LogMsgCreating=Kreiram:
LogMsgRootPath=Korenski naslov:
LogMsgZipping=Zip-am (%ZipCount%):
LogMsgSkipping=Preskakujem:
LogMsgFolder=Mapa:
LogMsgFilesZipped=Zip-anih datotek:
LogMsgLargestFiles=Največje datotke (zip-ane):
LogMsgBackupCreated=Narejena datoteka varnostne kopije:
LogMsgArchivedBackup=Arhivirana varnostna kopija:
LogMsgElapsedTime=Porabljen čas:
LogMsgMinutes=min
LogMsgSeconds=sek
LogMsgMemoryUsed=Uporabljen pomnilnik:
LogMsgAborted=*** Preklicano ***
###########
# Buttons #
###########
ButtonSave=Shrani nastavitve
ButtonReset=Povrni privzete nastavitve
ButtonDoBackup=Izvedi &varnostno kopiranje
ButtonExit=Izhod
##################
# File Utilities #
##################
FileUtilityTitleBackupFolder=Kreiraj mapo za datoteko varnostne kopije
FileUtilityTitleBackupFile=Kreiraj datoteko varnostne kopije
FileUtilityTitleArchiveFolder=Kreiraj mapo za datoteko arhiva
FileUtilityTitleArchiveFile=Kopiraj datoteko varnostne kopije v datoteko arhiva
FileUtilityCreateFolderMsg=Mapa "%FolderName%" ne obstaja.
FileUtilityCreateFolderButton=Kreiraj mapo
FileUtilityOverwriteMsg=Datoteka "%FileName%" že obstaja.
FileUtilityOverwriteButton=Prepiši
FileUtilityButtonAbort=Ustavi
############
# Messages #
############
MsgSettingsSaved=Vaše nastavitve so shranjene.
MsgSettingsRestoredLine1=Privzete nastavitve so povrnjene.
MsgSettingsRestoredLine2=Spremenite nastavitve ter shranite po potrebi.
ErrPromptTitle=Prišlo je do napake
ErrPromptContinue=Nadaljuj
ErrPromptAbort=Ustavi
Err01CreatingBackupFile=*** NAPAKA #1 ~ Napaka pri kreiranju ali zapiranju varnostne kopije
Err02ItemNotFound= *** NAPAKA #2 ~ Izvorna datoteka ali mapa ne obstaja
Err03ZippingFile= *** NAPAKA #3 ~ Datoteke ni bilo mogoče zip-ati
Err04BackupFileMissing= *** NAPAKA #4 ~ Varnostna kopija ne obstaja ali ni berljiva
Err05NoArchiveFolder= *** NAPAKA #5 ~ Mapa arhivske datoteke ne obstaja
Err06CannotWriteArchive=*** NAPAKA #6 ~ V arhivsko datoteko ni mogoče pisati -- preverite pravice
Err07ArchiveNotFile= *** NAPAKA #7 ~ Cilj arhiva ni datoteka
Err08ArchiveCanceled= *** NAPAKA #8 ~ Arhiviranje preklicano s strani uporabnika
Err09ArchiveProblem= *** NAPAKA #9 ~ Napaka pri kopiranju v arhiv
Err10CannotParseFilter= *** NAPAKA #10 ~ Filtra ni mogoče interpretirati
Err20BrowserFailure= *** NAPAKA #20 ~ Odpiranje spletnega brskalnika ni uspelo
Err30ProfileNotFound= *** NAPAKA #30 ~ Ne najdem profila
Err40BackupTooLarge= *** NAPAKA #40 ~ Velikost varnostne kopije lahko preseže velikost 4 GB -- možna poškodba datotečnega sistema varnostne kopije!
###################
# Backup Progress #
###################
BackupProgressTitle=Napredek varnostnega kopiranja
BackupProgressTag=Izvajam...
BackupProgressFiles=datoteke
BackupProgressMemoryFree=Prostega pomnilnika:
BackupProgressCancel=Prekliči
BackupProgressDone=KONČANO.
BackupProgressAborting=USTAVLJAM!
#######################
# Export Settings Box #
#######################
ExportTitle=Izvoz nastavitev
ExportLocationTitle=Shrani osebne nastavitve v datoteko
ExportLocationPrompt=Datoteka:
ExportLocationCommand=Izberite izvozno datoteko
ExportLocationReset=Povrni privzeto pot
ExportLocationDetails1=Izvoz nastavitev vključno z izvornimi in ciljnimi informacijami v datoteko,
ExportLocationDetails2=ki jo je mogoče kasneje uvoziti in tako povrniti nastavitve.
ExportButtonAction=Izvoz
ExportMsgSuccess=Nastavitve so shranjene.
ExportSettings=Nastavitve
#######################
# Import Settings Box #
#######################
ImportTitle=Uvoz nastavitev
ImportLocationTitle=Povrni osebne nastavitve iz datoteke
ImportLocationPrompt=Datoteka:
ImportLocationCommand=Izberite datoteko za uvoz
ImportLocationDetails=Uvoz nastavitev iz predhodno izvožene datoteke.
ImportWarning=Opozorilo:
ImportWarningMessage=Trenutne nastavitve bodo izbrisane.
ImportButtonAction=Uvoz
ImportMsgSuccess=Nastavitve so uvožene.
###############
# Options Box #
###############
OptionsTitle=Možnosti
OptionsFileFormatTitle=Format imena datoteke
OptionsFileFormatExample=Primer »»
OptionsFileFormatNameSpacerPrompt="Delilec" imena datoteke:
OptionsFileFormatNameSpacerList=-_.~ @$
OptionsFileFormatDateOrderPrompt=Zaporedje:
OptionsFileFormatDateOrderYear=Leto
OptionsFileFormatDateOrderMonth=Mesec
OptionsFileFormatDateOrderDay=Dan
OptionsFileFormatDateOrderNone=Prazno
OptionsFileFormatDateYearPrompt=Format zapisa leta:
OptionsFileFormatDateYear2Digits=2 števki
OptionsFileFormatDateYear4Digits=4 števke
OptionsFileFormatDateSeparatorPrompt=Ločilo v zapisu datuma:
OptionsFileFormatDateSeparatorList=- .
OptionsOverwriteTitle=Potrditev prepisovanja datotek z enakim imenom
OptionsOverwriteBackupFile=Datoteka varnostne kopije
OptionsOverwriteArchiveFile=Datoteka arhiva
OptionsNumberOfRowsTitle=Začetno število vrstic za prikaz
OptionsMessageLogInfoTitle=Protokolirane informacije
OptionsMessageLogInfoSkippedPrompt=Pokaži preskočene datoteke
OptionsMessageLogInfoLargestPrompt=Število največjih datotek:
OptionsButtonDefaults=Povrni privzeto
##############
# User Guide #
##############
UserGuideHeader=Uporabniški Priročnik
UserGuideVersion=Verzija
UserGuideButtonClose=Zapri
UserGuideErrMsg=Napaka pri branju datoteke pomoči:
#####################
# Check for Updates #
#####################
UpdatesVersionYours=Uporabljate verzijo:
UpdatesVersionIsCurrent=To je trenutna verzija.
UpdatesVersionNew=Trenutna verzija je:
UpdatesButtonDownload=Pojdi na stran s posodobitvami
UpdatesErrMsg1=Trenutno ni mogoče poiskati posodobitev.
UpdatesErrMsg2=Prosim, poiskusite ponovno kasneje.
#############
# About Box #
#############
AboutTitle=O programu
AboutVersion=Verzija
AboutTranslatedBy=Prevedli so
AboutCreatedBy=Naredil
AboutAnd=in
AboutLicense=\
Snap Backup je odprto koden in brezplačen. \n\
Program ne vključuje kakršnekoli garancije.\n\
Preden se zanesete na varnostno kopijo, se prepričajte o njeni\n\
veljavnosti, in preverite, da so prave datoteke res pravilno\n\
varnostno kopirane. Izvorna koda je na voljo v skladu z\n\
GPLv3 (General Public License).
AboutDownload=Najnovejšo verzijo Snap Backup-a najdete na:
AboutConfigurationTitle=Informacije o konfiguraciji
AboutButtonWeb=Pojdi na spletno stran
AboutButtonClose=Zapri
You can’t perform that action at this time.