Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
305 lines (267 sloc) 10.3 KB
#############################################
# Snap Backup Properties File #
# Albanian (Shqip) #
# Encoding: Unicode UTF-8 (no BOM) #
# GPLv3 -- snapback.org/license #
#############################################
######################
# Configuration Info #
######################
ApplicationTitle=Snap Backup
OptionalLocalizedApplicationTitle=Snap Kopja
StandardZipExtension=.zip
TextReplacementCharacter=%
True=true
False=false
ButtonOk=OK
ButtonCancel=Anulo
#################
# User Defaults #
#################
ShowLanguages=true
FiltersEnabled=false
ShowProfiles=false
CurrentProfile=Main
BackupDirBase=Backup
BackupDirWin=C:\\Backup\\
BackupName=KopjaIme
ArchiveChecked=false
ArchiveDirBase=Volumes%MyData
ArchiveDirWin=E:\\
#########
# Menus #
#########
MenuGroupFile=D&osja
MenuItemLanguages=Zgjedhja e g&juhës
MenuItemLanguagesShow=Trego
MenuItemLanguagesHide=Fshih
MenuItemFilters=Backup &Filteri
MenuItemFiltersOn=Aktive
MenuItemFiltersOff=Joaktive
MenuItemProfiles=Shumë profile
MenuItemProfilesOn=Aktive
MenuItemProfilesOff=Joaktive
MenuItemLook=Pamja
MenuItemExport=Rregullimi i eksportimit...
MenuItemImport=Rregullimi i importimit...
MenuItemOptions=Opcionet...
MenuItemExit=Dalja
MenuGroupHelp=Ndihma
MenuItemGuide=Doracaku
MenuItemUpdates=Kontrollo versionet e reja
MenuItemAbout=Për Snap Backup
###############
# UI Controls #
###############
# Skin (Look and Feel)
LookAndFeelSetMsg=Është zgjedhur %SkinName%.
LookAndFeelErrMsg=Gabim në zgjedhjen e pamjes.
# Profiles Section
ProfilesTitle=Profilet e Kopjimit
ProfilesPrompt=Aktual:
ProfilesButtonNew=I ri
ProfilesButtonDelete=Fshij
ProfilesAddTitle=Shto një Profil Kopjimi
ProfilesAddPrompt=Emri i Profilit:
ProfilesAddMsgBlank=Emri i Profilit nuk mund të jetë bosh.
ProfilesAddMsgExists=Profili me këtë emër ekziston.
ProfilesDeleteTitle=Fshij Profilin e Kopjimit
ProfilesDeletePrompt=Fshij profilin "%ProfileName%" dhe parametrat që kanë të bëjnë me të?
ProfilesOffMsg=Disa profile kopjimi janë çkyqur. Profili "%ProfileName%" do të jetë në përdorim.
ProfilesErrMsg=Gabim gjatë freskimit të parametrave të profileve.
# Filters
FilterMarkerPre=[
FilterMarkerPost=]
FilterMarkerSkip=-
FilterMarkerSize=>
FilterMarkerUnits=KB
FilterRuleTitle=Filteri i Kopjimit
FilterRuleTag=Apliko filter për:
FilterRuleIncludeTitle=Rregulli i përfshirjes
FilterRuleIncludePrompt=Kopjo dosjet me:
FilterRuleIncludeHelp=Shembulli 1: "bookmarks.html" Shembulli 2: "*.txt, *.xml"
FilterRuleExcludeTitle=Rregulli i përjashtimit
FilterRuleExcludePrompt=Tejkalo dosjet me:
FilterRuleExcludeHelp=Shembulli 1: "*cache*" Shembulli 2: "activity.log, user.log"
FilterRuleExcludeFoldersPrompt=Tejkalo direktoriumet me:
FilterRuleExcludeFoldersHelp=Shembull 1: "temp" Shembull 2: "patch*, uninstall"
FilterRuleExcludeSizePrompt=Tejkalo dosjet mbi:
FilterRuleNote=Rregulli "përjashto" ka përparësi ndaj rregullit "përfshij"
FilterRuleButtonDelete=Fshij Filterin
# Source Section
SourceTitle=Burimi: Të dhënat për Kopjim
SourcePrompt=Dosjet dhe Direktoriumet:
SourceAddFile=Shto Dosjen
SourceAddFolder=Shto D&irektoriumin
SourceAddCommand=Shto në Listën për Kopjim
SourceRemove=La&rgo
SourceFilter=E&dito Filterin
# Tip Section
Tip=Kopjo Burimin Lartë në Destinacionin Poshtë
TipHelp=Dosjet dhe direktoriumet më lartë(Burimi) do të zipohen dhe ruhen në lokacion e specifikuar më poshtë(Destinacioni)
# Destination Section
DestinationTitle=Destinacioni: Lokacioni për Ruajtjen e Kopjes
DestinationBackupPrompt=Ruaj Dosjen Kopje (Zip) Në:
DestinationBackupCommand=Zgjidh Destinacionin e Kopjes
DestinationBackupTag=Dosja Kopje »»
DestinationBackupNamePrompt=Emri i Kopjes:
DestinationArchivePrompt=Barte Kopjen Në:
DestinationArchiveCommand=Zgjidh Destinacion e Arkivimit
DestinationArchiveTag=Dosje Arkive »»
# Log Section
LogTitle=Përshkrimi i Punës
LogMsgStart=--- Fillimi ---
LogMsgEnd=--- Fundi ---
LogMsgProfile=Profili:
LogMsgFiltersOn=Filtrimi Aktivizuar
LogMsgCreating=Duke Krijuar:
LogMsgRootPath=Adresa Rrënjë:
LogMsgZipping=Zipimi (%ZipCount%):
LogMsgSkipping=Tejkaluar:
LogMsgFolder=Direktoriumi:
LogMsgFilesZipped=Dosjet e Zipuara:
LogMsgLargestFiles=Dosjet e Mëdha(të zipuara):
LogMsgBackupCreated=Dosja Kopje është Krijuar:
LogMsgArchivedBackup=Kopja e Arkivuar :
LogMsgElapsedTime=Koha e kaluar:
LogMsgMinutes=min
LogMsgSeconds=sek
LogMsgMemoryUsed=Memoria e Shfrytëzuar:
LogMsgAborted=*** Ndërprerë ***
###########
# Buttons #
###########
ButtonSave=Ruaj Parametrat
ButtonReset=Rikthe Parametrat Fillestar
ButtonDoBackup=Kopjo Tani
ButtonExit=Dalja
##################
# File Utilities #
##################
FileUtilityTitleBackupFolder=Direktorium për Dosjen Kopje
FileUtilityTitleBackupFile=Krijo Dosjen Kopje
FileUtilityTitleArchiveFolder=Krijo Direktorium për Dosjen Arkivë
FileUtilityTitleArchiveFile=Barte Dosjen Kopje në Dosjen Arkivë
FileUtilityCreateFolderMsg=Direktoriumi "%FolderName%" nuk eksiston.
FileUtilityCreateFolderButton=Krijo Direktoriumin
FileUtilityOverwriteMsg=Dosja "%FileName%" ekziston.
FileUtilityOverwriteButton=Mbishkruaj
FileUtilityButtonAbort=Ndërprej
############
# Messages #
############
MsgSettingsSaved=Parametrat tuaj të kopjimit janë ruajtur.
MsgSettingsRestoredLine1=Janë rikthtyer parametrat fillestar.
MsgSettingsRestoredLine2=Ndrysho parametrat dhe ruaj ato.
ErrPromptTitle=Gabim
ErrPromptContinue=Vazhdo
ErrPromptAbort=Ndërprej
Err01CreatingBackupFile=*** ERROR #1 ~ Dështim në krijimin os mbylljen e dosjes së arkivuar
Err02ItemNotFound= *** ERROR #2 ~ Dosja burimor ose direktorium nuk është gjetur
Err03ZippingFile= *** ERROR #3 ~ Nuk mund të zipohet dosja
Err04BackupFileMissing= *** ERROR #4 ~ Mungon dosja e arkivuar ose është e palexueshme
Err05NoArchiveFolder= *** ERROR #5 ~ Mungon Direktoriumi për arkivimin e dosjes
Err06CannotWriteArchive=*** ERROR #6 ~ Nuk mund të shkruaj në dosjen e arkivimit -- shiko qasjet mbi dosjen
Err07ArchiveNotFile= *** ERROR #7 ~ Destinacioni i Arkivimit duket se nuk është dosja
Err08ArchiveCanceled= *** ERROR #8 ~ Arkivimi është ndërprerë nga shfrytëzuesi
Err09ArchiveProblem= *** ERROR #9 ~ Problem gjatë gjatë kopjimit të arkivës
Err10CannotParseFilter= *** ERROR #10 ~ Nuk mund të aplikohet filteri
Err20BrowserFailure= *** ERROR #20 ~ Ueb brouseri nuk është hapur
Err30ProfileNotFound= *** ERROR #30 ~ Profili nuk është gjetur
Err40BackupTooLarge= *** ERROR #40 ~ Dosja Kopjo mund të kaloj kufirin prej 4 GB -- është e mundur të dëmtohet dosja!
###################
# Backup Progress #
###################
BackupProgressTitle=Vazhdimi i Kopjimit
BackupProgressTag=Në vazhdim...
BackupProgressFiles=dosjet
BackupProgressMemoryFree=Memorie e Lirë:
BackupProgressCancel=Anulo
BackupProgressDone=KRYER.
BackupProgressAborting=NDALIM!
#######################
# Export Settings Box #
#######################
ExportTitle=Eksporto Parametrat
ExportLocationTitle=Ruaj Parametrat Personal në Dosje
ExportLocationPrompt=Dosja:
ExportLocationCommand=Zgjedh Dosjen Eksportuese
ExportLocationReset=Rikthe Gjendjen Fillestare
ExportLocationDetails1=Eksporto parametrat tuaj, duke përfshirë edhe informata për burimin dhe destinimin,
ExportLocationDetails2=në dosjen të cilën më vonë mund ta shfrytëzoni të riktheni parametrat tuaj.
ExportButtonAction=Eksporto
ExportMsgSuccess=Parametrat tuaj janë ruajtur.
ExportSettings=Parametrat
#######################
# Import Settings Box #
#######################
ImportTitle=Importo Parametrat
ImportLocationTitle=Rikthe Parametrat tuaj Personal nga Dosja
ImportLocationPrompt=Dosja:
ImportLocationCommand=Zgjedh Dosjen për Importim
ImportLocationDetails=Importo parametrat tuaj nga dosja e ruajtuar më herët.
ImportWarning=Kujdes:
ImportWarningMessage=Ky veprim do të fshij parametrat tuaj të ruajtur.
ImportButtonAction=Importo
ImportMsgSuccess=Parametrat tuaj janë lexuar.
###############
# Options Box #
###############
OptionsTitle=Opcionet
OptionsFileFormatTitle=Formati i Emrit të Dosjes
OptionsFileFormatExample=Shembull »»
OptionsFileFormatNameSpacerPrompt=Ndarësi në Emrin e Dosjes:
OptionsFileFormatNameSpacerList=-_.~ @$
OptionsFileFormatDateOrderPrompt=Radhitja:
OptionsFileFormatDateOrderYear=Viti
OptionsFileFormatDateOrderMonth=Muaji
OptionsFileFormatDateOrderDay=Dita
OptionsFileFormatDateOrderNone=Bosh
OptionsFileFormatDateYearPrompt=Formati i Vitit:
OptionsFileFormatDateYear2Digits=2 Shifra
OptionsFileFormatDateYear4Digits=4 Shifra
OptionsFileFormatDateSeparatorPrompt=Ndarësi në Formatin e Datës:
OptionsFileFormatDateSeparatorList=- .
OptionsOverwriteTitle=Njofto para së të mbikshkruhet Dosja me Emrin e Njejtë
OptionsOverwriteBackupFile=Dosje Kopje
OptionsOverwriteArchiveFile=Dosje e Arkivuar
OptionsNumberOfRowsTitle=Numri Fillestar i Rreshtave për tu Treguar
OptionsMessageLogInfoTitle=Informatat e Porosive të Punës
OptionsMessageLogInfoSkippedPrompt=Trego Dosjet e Tejkaluara
OptionsMessageLogInfoLargestPrompt=Numri i Dosjes më të Madhe për Raportim:
OptionsButtonDefaults=Kthe parametrat fillestar
##############
# User Guide #
##############
UserGuideHeader=Doracaku
UserGuideVersion=Versioni
UserGuideButtonClose=Mbylle
UserGuideErrMsg=Gabim në leximin e dosjes së Ndihmës:
#####################
# Check for Updates #
#####################
UpdatesVersionYours=Ju e shfrytëzoni versionin:
UpdatesVersionIsCurrent=Ky është versioni aktual.
UpdatesVersionNew=Versioni i fundit është:
UpdatesButtonDownload=Shkoni në faqen Download
UpdatesErrMsg1=E pamundur të kontrollohen versionet e reja tani.
UpdatesErrMsg2=Ju lutem provoni sërish më vonë.
#############
# About Box #
#############
AboutTitle=Për
AboutVersion=Versioni
AboutTranslatedBy=Përkthyer nga
AboutCreatedBy=Krijuar nga
AboutAnd=dhe
AboutLicense=\
Snap Backup është me kod të hapur dhe i lirë për tu përdorur nga\n\
të gjithë. Deri në kufijtë e lejuar me ligj, nuk ka garancion\n\
për të gjitha që përfshihen me këtë softuer. Para se të besoni në\n\
dosjet e bëra backup, siguroheni në korrektësine e tyre dhe verifikoni\n\
se dosjet e rregullta janë bërë kopje. Kodi burimor është në\n\
disponim sipas rregullave të GPLv3 (General Public License).
AboutDownload=Merrni versionin e fundit të Snap Backup në:
AboutConfigurationTitle=Informatat e Konfigurimit
AboutButtonWeb=Vizitoni Ueb Faqen
AboutButtonClose=Mbylle
You can’t perform that action at this time.