Skip to content

snowdog/WordPress-i18n-pl_PL

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
Nieoficjalna wersja tłumaczenie rewelacyjnej platformy publikacji, czyli WordPressa. Przez długi czas prowadziłem to tłumaczenie głównie sam, jednak teraz, kiedy istnieje ono równolegle z oficjalnym, myślę że dobrym pomysłem jest rozwijanie tego przy udziale większej ilości osób.

About

Unofficial Polish WordPress translation

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published