Unofficial Polish WordPress translation
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README
pl_PL.mo
pl_PL.po

README

Nieoficjalna wersja tłumaczenie rewelacyjnej platformy publikacji, czyli WordPressa. Przez długi czas prowadziłem to tłumaczenie głównie sam, jednak teraz, kiedy istnieje ono równolegle z oficjalnym, myślę że dobrym pomysłem jest rozwijanie tego przy udziale większej ilości osób.