Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Loading…

Ading polish translation file and some fixes to the translation #1

Merged
4 commits merged into from

1 participant

This page is out of date. Refresh to see the latest.
View
4 MbformsController.php
@@ -64,7 +64,7 @@ public function index()
$forms = mbforms::findAllFrom('mbforms');
if(count($forms) === 0)
{
- $forms = "You have not yet created any forms";
+ $forms = __('You have not yet created any forms');
}
$this->display('mbforms/views/admin/index', array('forms' => $forms));
@@ -351,4 +351,4 @@ protected function getTpls()
return $scandir;
}
}
-
+
View
77 i18n/pl-message.php
@@ -0,0 +1,77 @@
+<?php
+
+ /**
+ * Polish file for plugin mbforms
+ *
+ * @package Plugins
+ * @subpackage mbforms
+ *
+ * @author Piotr Łukaszewski <nowotnypl@gmail.pl>
+ * @version Wolf 0.7.3
+ * @version mbForms 1.0.2
+ */
+
+ return array(
+ '<p>For support visit <a href="http://www.mikebarlow.co.uk">www.mikebarlow.co.uk</a>.<br />This was a hobby project so support isn\'t full time but I will endeavour to answer questions and update the script as much as possible!<br /><br />Feedback / Suggestions are more then welcome.</p>' => '<p>Pomoc można uzyskać pod adresem<a href="http://www.mikebarlow.co.uk">www.mikebarlow.co.uk</a>.<br />Jest to projekt hobbystyczny więc nie ma pełnego wsparcia technicznego ale postaram się odpowiedzieć na pytania i aktualizować plugin jak tylko to będzie możliwe.<br /><br />Opinie / Sugestie są mile widziane.</p>',
+ 'Add Item' => 'Dodaj element',
+ 'Are you sure?' => 'Czy jesteś pewien?',
+ 'Checkbox' => 'Pole wielokrotnego wyboru',
+ 'Create Form' => 'Utwórz formularz',
+ 'Delete' => 'Usuń',
+ 'Delete Item' => 'Usuń element',
+ 'Denotes required fields' => 'Oznacza pola wymagane',
+ 'Displaying Your Forms' => 'Wyświetlanie formularzy',
+ 'Drop Down' => 'Rozwijane pole wyboru',
+ 'Edit' => 'Edytuj',
+ 'Edit Form' => 'Edytuj formularz',
+ 'Email Results To' => 'Wyślij wyniki do',
+ 'Extras' => 'Atrybuty',
+ 'Failed to delete the form!' => 'Nie udało się usunąć formularza!',
+ 'Failed to save your form, please try again.' => 'Nie udało się zapisać formularza, spróbuj ponownie.',
+ 'Failed to send your email! Please try again' => 'Nie udało się wysłać emaila! Spróbuj ponownie.',
+ 'For classes, JS events etc...' => 'Do określania klas, zdarzeń Javaskrypt, itp...',
+ 'For drop downs and radio buttons. Seperate the options with a comma.' => 'Dla rozwijanych pól wyboru i pól jednokrotnego wyboru',
+ 'Form Builder' => 'Formularze',
+ 'Form List' => 'Lista formularzy',
+ 'Form Name' => 'Nazwa formularza',
+ 'Form Settings' => 'Ustawienia formularzy',
+ 'Form has been deleted!' => 'Formularz został usunięty!',
+ 'Form has been saved!' => 'Formularz został zapisany.',
+ 'Form has been saved, however <span style="text-decoration: underline">none</span> of the form fields have been saved.' => 'Formularz został zapisany, jednakże <span style="text-decoration: underline">żadne</span> z pól formularza nie zostało zapisane.',
+ 'Form has been saved, however not all the form items have been saved.' => 'Formularz został zapisany, jednakże nie wszystkie pola formularza zostały zapisane.',
+ 'Forms' => 'Formularze',
+ 'Input Box' => 'Pole wprowadzania tekstu',
+ 'Items' => 'Elementy',
+ 'Label' => 'Etykieta',
+ 'Order' => 'Kolejność',
+ 'Please Select an Option' => 'Wybierz opcję',
+ 'Radio Buttons' => 'Pole jednokrotnego wyboru',
+ 'Required?' => 'Wymagane?',
+ 'Save Form' => 'Zapisz',
+ 'Save Settings' => 'Zapisz',
+ 'Select Template' => 'Wybierz wzorzec',
+ 'Settings have been saved!' => 'Ustawienia nie zostały zapisane',
+ 'Submission' => 'Wysyłanie',
+ 'Submit Form' => 'Wyślij',
+ 'Success Template' => 'Wzorzec pozytywnego rezultatu',
+ 'Text Area' => 'Duże pole tekstowe',
+ 'There has been an email submission via :name. See below for submission details' => 'Wypełniono formularz na :name. Poniżej znajdują się szczegóły wypełnionego formularza',
+ 'There were one or more errors with the data you entered!' => 'Wystąpiły błędy! Dane niepoprawne!',
+ 'To display your form, place the following code into the page you wish the form to appear on while substituting FORMNAME for the name of the your form.<br /><br />&lt;?php mbForm(\'FORMNAME\'); ?&gt;' => 'Aby wyświetlić formularz umieść poniższy kod w ciele strony na której ma się on pokazywać. Zamień ciąg NAZWA_FORMULARZA na nazwę twojego formularza.<br /><br />&lt;?php mbForm(\'NAZWA_FORMULARZA\'); ?&gt;',
+ 'Type' => 'Typ',
+ 'Use Captcha' => 'Użyj Captcha',
+ 'Values' => 'Wartości',
+ 'You did not enter the correct captcha code, please try again!' => 'Kod Captcha niepoprawny spróbuj ponownie.',
+ 'You do not have permission to access the requested page!' => 'Nie masz uprawnień do tej strony!',
+ 'You have not filled out ":label"' => 'Nie wypełniono pola ":label"',
+ 'You have not yet created any forms' => 'Nie utworzono jeszcze żadnych formularzy',
+ 'You must add at least one form item.' => 'Musisz dodać przynajmniej jeden element formularza.',
+ 'You must fill out a name for this form' => 'Musisz podać nazwę formularza',
+ 'You must fill out a recipient email address for the form.' => 'Musisz podać adres email odbiorców formularza.',
+ 'You must select a success template.' => 'Musisz wybrać wzorzec pozytywnego rezultatu',
+ 'You must select at least one item for the form.' => 'Musisz wybrać przynajmniej jeden element formularza.',
+ 'You\'ll need to enter the correct keys in these fields to be able to use mbForms captcha functionality. mbForms uses reCaptcha for it\'s captcha functionality, you can create your keys <a href=\'https://www.google.com/recaptcha/admin/create\'>here</a>' => 'Musisz wpisać poprawne wartości kluczy aby skorzystać z funkcji captcha. mbForms wspiera system reCaptcha. Klucze możesz uzyskać <a href=\'https://www.google.com/recaptcha/admin/create\'>pod tym adresem</a>. ',
+ 'mbForms Support' => 'Pomoc dla mbForms',
+ 'reCaptcha Private Key' => 'Klucz prywatny reCaptcha',
+ 'reCaptcha Public Key' => 'Klucz publiczny reCaptcha',
+ );
View
2  index.php
@@ -101,7 +101,7 @@ function mbForm($name)
// let's email!
// construct the body
- $email_body = __("There has been an email submission via ").$name.__(". See below for submission details")."<br /><br />";
+ $email_body = __("There has been an email submission via :name. See below for submission details",array(':name'=>$name))."<br /><br />";
foreach($form['items'] as $k => $item)
{
View
2  views/admin/form.php
@@ -123,7 +123,7 @@
<div class="row_full no_padd">
<p>* <?php echo __('Denotes required fields'); ?><br />
** <?php echo __('You must add at least one form item.'); ?><br />
- *** <?php echo __("For class's, JS events etc..."); ?></p>
+ *** <?php echo __("For classes, JS events etc..."); ?></p>
</div>
</div>
View
8 views/admin/sidebar.php
@@ -23,14 +23,10 @@
<div class='box'>
<h2>".__('Displaying Your Forms')."</h2>
- <p>".__("To display your form, place the follow code into the page you wish the form to appear on while substituting FORMNAME for the name of the your form.<br /><br />
- &lt;?php mbForm('FORMNAME'); ?&gt;")."</p>
+ <p>".__("To display your form, place the following code into the page you wish the form to appear on while substituting FORMNAME for the name of the your form.<br /><br />&lt;?php mbForm('FORMNAME'); ?&gt;")."</p>
</div>
<div class='box'>
<h2>".__('mbForms Support')."</h2>
- ".__('<p>For support visit <a href="http://www.mikebarlow.co.uk">www.mikebarlow.co.uk</a>.<br />
- This was a hobby project so support isn\'t full time but I will endeavour to answer questions and update the script as much as possible!<br /><br />
-
- Feedback / Suggestions are more then welcome.</p>')."
+ ".__('<p>For support visit <a href="http://www.mikebarlow.co.uk">www.mikebarlow.co.uk</a>.<br />This was a hobby project so support isn\'t full time but I will endeavour to answer questions and update the script as much as possible!<br /><br />Feedback / Suggestions are more then welcome.</p>')."
</div>";
Something went wrong with that request. Please try again.