Norse board game
C C++ Other
Switch branches/tags
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README

Svenska
=======
Hnefatafl är ett norrönt brädspel som har spelats i Skandinavien sedan
åtminstone 400 e.Kr..

Detta är en tillämpning skriven i C. Syftet med programmet är att vara
enkelt och portabelt. Spelreglerna definieras med regelfiler och är
därför ganska flexibla. Det finns en datorspelare och ett gränssnitt
till X, men båda är frivilliga. Att spela över nätverk stöds inte (och
är inte planerat).

För installationsanvisningar, se `INSTALL`.

För användarhandledning, se `man hnefatafl` eller textfilerna i `man/`.



English
=======
Hnefatafl is a Norse board game that has been played in Scandinavia
since at least 400 A.D..

This is an implementation written in C. The purpose of the program is to
be simple and portable. The game rules are defined with ruleset files
and are therefore somewhat flexible. There is a computer player and an X
interface, but both are optional. Network play is not supported (or
planned).

For installation instructions, see `INSTALL`.

For a user manual, see `man hnefatafl` or the text files in `man/`.