Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
29 lines (16 sloc) 652 Bytes

Bestyrelse for Foreningen af danske Ubuntubrugere

 • Formand (lige år):

  Søren Caspersen, sbc, https://launchpad.net/~soeren-b-c, 2016

 • Valg af Kasserer (ulige år)

  Kenneth Rasmusse, Blueeyez, 2015

 • Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 i lige år og 1-3 i ulige år)

  Anders Jenbo, Ajenbo, 2016

  Lars Tørnes Hansen, lars_t_h, 2016

  Jannie Udengaard, Momsemor, 2016

  Nicky Thomassen, nicky, 2015

 • 2 suppleanter

  (ingen)

 • Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)

  Peter Bjørn, neglesaks, 2015

 • Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)

  Daniel Ejsing-Duun, Zilvador, 2016