Permalink
Switch branches/tags
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
43 lines (26 sloc) 1.53 KB

Bestyrelse for Foreningen af danske Ubuntubrugere

  • Formand (på valg i lige år):
Navn Launchpad IRC-nick År senest valgt År på valg igen
Søren Caspersen soeren-b-c sbc 2018 2020
  • Kasserer (på valg i ulige år)
Navn Launchpad IRC-nick År senest valgt År på valg igen
Nicky Thomassen nicky 2017 2019
  • Bestyrelsesmedlemmer (2-4 kandidater i lige år og 1-3 kandidater i ulige år)
Navn Launchpad IRC-nick År senest valgt År på valg igen
Anders Jenbo Ajenbo 2018 2020
Jannie Udengaard Momsemor 2018 2020
Nicky Thomassen nicky 2017 2019
Daniel Ejsing-Duun Zilvador 2017 2019
  • Op til 2 suppleanter

(ingen)

  • Revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
Navn Launchpad IRC-nick År senest valgt År på valg igen
Christian Arvai Christian_Arvai 2018 2019
  • LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
Navn Launchpad IRC-nick År senest valgt År på valg igen
Anders Jenbo Ajenbo 2018 2019