Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen af danske Ubuntubrugere.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er formandens adresse

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål:

Foreningen af Danske Ubuntubrugere er en uafhængig organisation, der ikke er bundet af partipolitiske eller religiøse holdninger, men som til enhver tid søger at sprede kendskabet til og brugen af Ubuntu i Danmark, såvel som internationalt.

Foreningens primære virke skal være at støtte aktiviteter, som fremmer brugen af Ubuntu. Foreningen kan vælge blot at støtte sådanne aktiviteter eller selv medvirke i eller skabe aktiviteterne. Derudover, har foreningen som mål at virke fremmende for optagelsen af Linux, Fri og Open Source software i offentlige sammenhæng. Foreningens midler skal benyttes til at understøtte disse formål.

Opsummeret er foreningens formål:

 1. at virke fremmende for Ubuntus udbredelse i Danmark.
 2. at samle danske Ubuntu bidragsydere.
 3. at skabe fælles fodslag i de danske Ubuntu aktiviteter.
 4. at sikre den demokratiske struktur i det danske Ubuntu-miljø.
 5. at yde frivillig support til danske Ubuntu brugere.
 6. at samle hele det danske Ubuntu-community under et fælles tag.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver person, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

 1. Indmeldelse i Foreningen af Danske Ubuntubrugere indebærer en implicit accept af Ubuntus Adfærdskodeks (Code of Conduct). Overtrædelse af denne kan medføre eksklusion.

Stk. 2. Foreningen består af medlemmer i alle aldre.

Stk. 3. Indmeldelse sker via Launchpad. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet er optaget i ubuntu-dk gruppen på Launchpad.

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved at udmelde sig fra ubuntu-dk gruppen på Launchpad.

Stk. 5 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der groft overtræder foreningens vedtægter, ordensregler, Ubuntus Adfærdskodeks (Code of Cunduct) eller i øvrigt overtræder gældende lovgivning, såfremt det har relevans for foreningen.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel via email til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møderet på generalforsamlingen har alle medlemmer af foreningen. Stemmeret til generalforsamlingen opnåes efter 30 dages medlemsskab af foreningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af bestyrelse
 • Valg af Formand (lige år)
 • Valg af Kasserer (ulige år)
 • Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 i lige år og 1-3 i ulige år) og 2 suppleanter
 • Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
 • Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
 1. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen; og udsendes til medlemmerne per email senest 5 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne per email senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk 6. Opstilling til tillidsposter skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen og skal udsendes til medlemmerne, senest 5 dage før generalforsamlingen. Hvis ikke der er opstillet nok til kampvalg, kan nominering ske på selve generalforsamlingen, hvis mindst 5 fremmødte ønsker dette.

Opstillingsberettiget er ethvert medlem af foreningen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved stemmeafgivelse i IRC kanalen.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer har hver stemmeberettiget to stemmer. Man kan vælge at stemme på to forskellige kandidater, stemme på en kandidat (som så kun får en stemme) eller stemme blankt.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter begrundet anmodning om det over for formanden. Anmodningen sendes enten skriftligt eller som underskrevet e-mail. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden Formanden består af Kassereren, og 3-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således, at der vælges Formand + 2-4 medlemmer i lige år og Kasserer + 1-3 medlemmer i ulige år. Formand og Kasserer kan ikke være på valg samme år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt eller underskrevet e-mail med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 7. september 2008.

Ændret ved ekstraordinær generalforsamling 3. oktober 2010.

Ændret ved ordinær generalforsamling 26. april 2015.

Ændret ved ordinær generalforsamling 12. maj 2019.