Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
34 lines (22 sloc) 1013 Bytes
layout title
default
Získání web.py

Získání web.py

Získání poslední stabilní verze

Nejsnazší cesta k instalaci web.py je použít easy_install:

$ easy_install web.py

Pokud nemáte easy_install, zkuste stáhnout zdrojáky:

$ wget http://webpy.org/static/web.py-0.32.tar.gz
$ tar xvzf web.py-0.32.tar.gz
$ cd webpy
$ sudo python setup.py install

Když nechcete instalovat web.py pro celý systém (nebo když chcete zabalit web.py s vaší aplikací):

$ cd your-app-dir
$ wget http://webpy.org/static/web.py-0.32.tar.gz
$ tar xvzf web.py-0.32.tar.gz
$ ln -s webpy/web .

V Ubuntu Linuxu nebo Debianu, můžete instalovat web.py přes apt-get. Pak ale možná nezískáte poslední verzi, protože cyklus vydání Debianu/Ubuntu je jiný než u web.py.

$ sudo apt-get install python-webpy

Získání poslední vývojové verze

$ git clone git://github.com/webpy/webpy.git