Permalink
Browse files

Update master

  • Loading branch information...
1 parent 48cfba3 commit 0a8c4ee36d4e1dfc0291470e660c5a1f218e3ca1 @doruilasi doruilasi committed Jul 5, 2012
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 2012/constants.php
View
@@ -2,7 +2,7 @@
$year = "2012";
$wikiname = "FLOSSCamp 2012";
$wikitagline = "Întâlnirea comunităților FLOSS din România";
-$camplocation = "27 iul - 29 iul 2012 Padina Ursului - Fudațica, România";
+$camplocation = "27 iul - 29 iul 2012 Padina Ursului - Fudațica, Brașov, România";
$menu = '<li><a href="../2012/" title="Acasă">Despre eveniment</a></li>' .
'<li><a href="../2012/calea" title="Hai și tu">Cum ajungi</a></li>' .
'<!--li><a href="../2012/membri" title="Pe cine vei întâlni">Participanți</a></li-->' .

0 comments on commit 0a8c4ee

Please sign in to comment.