Skip to content
Browse files

inscris data ptr 2012

  • Loading branch information...
1 parent 130990c commit 31e9ff730a9e35828b109781040808771f96bbe6 @doruilasi doruilasi committed Jul 4, 2012
Showing with 5 additions and 8 deletions.
  1. +5 −8 2012/index.md
View
13 2012/index.md
@@ -1,13 +1,10 @@
-Ne pregăgitm de FLOSSCamp 2012!
-===============================
+FLOSSCamp 2012!
+===============
-Încă nu știm exact când și unde va avea loc FLOSS Camp anul acesta.
+FLOSS Camp va avea loc în perioada 27 iul - 29 iul 2012.
-Doru Ilași a propus deja o locație, pe lângă Brașov (în apropiere de Padina Ursului - Fundățica).
-Puteți vedea poze din mai de la [locul propus pentru desfășurare](poze).
-Orice alta propunere e bine venita și va fi luată în considerare și discuție.
-
-Am publicat sondajul pentru a stabili data în care va avea loc evenimentul și pentru a desemna data, locația și dornicii de participare.
+Locația : în apropiere de Padina Ursului - Fundățica.
+Puteți vedea poze din mai de la [locul de desfășurare](poze).
Sunteți invitat să vedeți și pozele din [2011](../2011/poze/index.php),
[2010](../2010/poze/index.php), [2009](../2009/poze/index.php) sau

0 comments on commit 31e9ff7

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.