Permalink
Browse files

Update master

  • Loading branch information...
doruilasi committed Jul 5, 2012
1 parent 39bce67 commit 48cfba3b680fc846f7eb6d0766fffa4a555a5f16
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 2012/constants.php
View
@@ -2,7 +2,7 @@
$year = "2012";
$wikiname = "FLOSSCamp 2012";
$wikitagline = "Întâlnirea comunităților FLOSS din România";
-$camplocation = "Cândva în vara lui 2012, pe lângă Brașov, România";
+$camplocation = "27 iul - 29 iul 2012 Padina Ursului - Fudațica, România";
$menu = '<li><a href="../2012/" title="Acasă">Despre eveniment</a></li>' .
'<li><a href="../2012/calea" title="Hai și tu">Cum ajungi</a></li>' .
'<!--li><a href="../2012/membri" title="Pe cine vei întâlni">Participanți</a></li-->' .

0 comments on commit 48cfba3

Please sign in to comment.