Skip to content
Soyağacınızı şekillendiren en kolay uygulama.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs
LICENSE
README.md
_config.yml

README.md

soyharitam

soyharitam.com

Soyağacı bilgilerini görselleştirmeye yarar.

İstemci tarafında yani sadece kullananın bilgisayarında çalışır.

Bilgisayarınıza kaydedip de çalıştırabilirsiniz.

Hiç bir yerde hiç bir veri saklanmaz.

Sosyal medyada verileriniz paylaşmayınız.

You can’t perform that action at this time.