Skip to content
SoGC Website
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
CNAME
README.md
_config.yml
index.md

README.md

SoGCs hemsida

Repot

Detta repo är den faktiska hemsidan för SoGC. Vi har valt att använda GitHub Pages just för att det är billigt (gratis) och för att då vi ändå inte har någon form av hemligheter så kan allt lika gärna vara publikt. Samtidigt får vi lite versionshantering, alla kan utan större problem vara med och uppdaterar sidan samtidigt som vi har för avsikt att använda GitHub.

Bland annat så kommer vi ha repos för rollspelsäventyr, configfiler och annat som kan vara bra för alla våra medlemmar att komma åt.

Varför har vi valt GitHub Pages?

Eftersom det som ovan sagt är gratis, och för att vi får en väldigt väldigt mycket snabbare sida.

Jag vill hjälpa till med sidan.

Om du är intresserad av att hjälpa till med föreningens hemsida, skaffa dig ett konto här på GitHub och prata med Oliver eller Oskar så kan de hjälpa dig att komma igång. Förslagsvis använder du editorn "Atom" som har direktintegration med GitHub.

You can’t perform that action at this time.