Ett smartdumt verktyg som ger alla chansen att ’surfa könsneutralt’ på internet genom att ersätta han och hon med hen.
JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Henerator.user.js
README.chrome
README.firefox
README.opera
config.xml
icon.png
manifest.json

README.chrome

Öppna tilläggshanteraren i Chrome, klicka rutan utvecklarverktyp, packa tillägg