Permalink
Browse files

actualització de quant-a.html

  • Loading branch information...
Xavier
Xavier committed Sep 29, 2012
1 parent 6bef31c commit 0df4d35d78dfc8635fac8262647816bd5eb818c5
Showing with 0 additions and 1 deletion.
  1. +0 −1 entrades/quant-a.html
View
@@ -38,7 +38,6 @@ <h2>Eines per crear aquesta pàgina</h2>
<h2>Agraïments</h2>
<ul class="ul disc">
<li>A en Joan Miquel (Payeras) per suggerir-me l'ús de molta tecnologia i mètodes didàctics</li>
- <li>A l'Acadèmia Kahn per alliberar el seu <a href="https://github.com/Khan/khan-exercises">entorn de desenvolupament d'exercicis</a>, que m'ha permès crear els meus exercicis interactius</li>
<li>A qui es <em>senti aludit</em> per escoltar les meves neures de forma crònica</li>
</ul>
</div>

0 comments on commit 0df4d35

Please sign in to comment.