Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

79 lines (52 sloc) 7.02 kb
/* No comment provided by engineer. */
"%@ of %@" = "%1$@ of %2$@";
/* No comment provided by engineer. */
"%@ %@ has been installed and will be ready to use next time %@ starts! Would you like to relaunch now?" = "%1$@ %2$@ har blitt installert og er klar til bruk neste gang %3$@ starter opp! Vil du starte på nytt nå?";
/* No comment provided by engineer. */
"%@ %@ is currently the newest version available." = "%1$@ %2$@ er den nyeste tilgjengelige versjonen.";
/* No comment provided by engineer. */
"%@ %@ is now available (you have %@). Would you like to download it now?" = "%1$@ %2$@ er nå tilgjengelig (du har %3$@). Ønsker du å laste den ned nå?";
/* No comment provided by engineer. */
"%@ does not have permission to write to the application's directory! Are you running off a disk image? If not, ask your system administrator for help." = "%@ har ikke tilgangsrettigheter til å skrive til programmets filbane! Starter du fra en diskfil? Hvis ikke, spør din systemadministrator om hjelp.";
/* No comment provided by engineer. */
"A new version of %@ has been installed!" = "En ny versjon av %@ har blitt installert!";
/* No comment provided by engineer. */
"A new version of %@ is available!" = "En ny versjon av %@ er tilgjengelig!";
/* No comment provided by engineer. */
"An error occurred during installation. Please try again later." = "Det skjedde en feil under installasjonen. Vennligst prøv igjen senere.";
/* No comment provided by engineer. */
"An error occurred in retrieving update information. Please try again later." = "Det skjedde en feil ved henting av oppdateringsinformasjon. Vennligst prøv igjen senere.";
/* No comment provided by engineer. */
"An error occurred while extracting the archive. Please try again later." = "Det skjedde en feil ved utpakking av filarkivet. Vennligst prøv igjen senere.";
/* No comment provided by engineer. */
"An error occurred while trying to download the file. Please try again later." = "Det skjedde en feil under forsøket på å laste ned filen. Vennligst prøv igjen senere.";
/* No comment provided by engineer. */
"An update is already in progress!" = "Oppdateringen er allerede igang!";
/* No comment provided by engineer. */
"Cancel" = "Avbryt";
/* No comment provided by engineer. */
"Check for updates on startup?" = "Vil du se etter oppdateringer ved oppstart?";
/* No comment provided by engineer. */
"Downloading update..." = "Laster ned oppdatering...";
/* No comment provided by engineer. */
"Extracting update..." = "Pakker ut oppdatering...";
/* No comment provided by engineer. */
"Install and Relaunch" = "Installer og start på nytt";
/* No comment provided by engineer. */
"Installing update..." = "Installerer oppdatering...";
/* No comment provided by engineer. */
"No" = "Nei";
/* No comment provided by engineer. */
"OK" = "OK";
/* No comment provided by engineer. */
"Ready to Install" = "Klar til å installere";
/* No comment provided by engineer. */
"Update Error!" = "Oppdateringsfeil!";
/* No comment provided by engineer. */
"Updating %@" = "Oppdaterer %@";
/* No comment provided by engineer. */
"Would you like %@ to check for updates on startup? If not, you can initiate the check manually from the application menu." = "Ønsker du at %@ skal se etter oppdateringer under oppstart? Hvis ikke kan du sette igang sjekkingen manuelt ifra programmenyen.";
/* No comment provided by engineer. */
"Yes" = "Ja";
/* No comment provided by engineer. */
"You're up to date!" = "Du er oppdatert!";
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.