Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

96 lines (65 sloc) 8.48 kb
/* No comment provided by engineer. */
"%1$@ %2$@ has been downloaded and is ready to use! Would you like to install it and relaunch %1$@ now?" = "Aplikácia %1$@ %2$@ bola prevzatá a je pripravená na použitie! Chcete teraz nainštalovať a následne znovu spustiť %1$@?";
/* No comment provided by engineer. */
"%1$@ can't be updated when it's running from a read-only volume like a disk image or an optical drive. Move %1$@ to your Applications folder, relaunch it from there, and try again." = "Aplikáciu %1$@ nemožno aktualizovať, ak je spustená zo zväzku s právami len na čítanie (napríklad z obrazu disku alebo optického disku). Presuňte aplikáciu %1$@ do priečinka Applications, spustite ju odtiaľ a potom znova skúste aktualizáciu.";
/* No comment provided by engineer. */
"%@ %@ is currently the newest version available." = "%1$@ %2$@\nje najnovšia dostupná verzia.";
/* No comment provided by engineer. */
"%@ %@ is now available--you have %@. Would you like to download it now?" = "Je dostupná aplikácia %1$@ %2$@ — máte %3$@. Chcete ju prevziať teraz?";
/* No comment provided by engineer. */
"%@ downloaded" = "%@ prevzaté";
/* No comment provided by engineer. */
"%@ of %@" = "%1$@ z %2$@";
/* No comment provided by engineer. */
"A new version of %@ is available!" = "Je dostupná nová verzia aplikácie %@!";
/* No comment provided by engineer. */
"A new version of %@ is ready to install!" = "Nová verzia aplikácie %@ je pripravená na inštaláciu!";
/* No comment provided by engineer. */
"An error occurred in retrieving update information. Please try again later." = "Pri získavaní informácie o aktualizácii sa vyskytla chyba. Skúste neskôr.";
/* No comment provided by engineer. */
"An error occurred while downloading the update. Please try again later." = "Pri preberaní aktualizácie sa vyskytla chyba. Skúste neskôr.";
/* No comment provided by engineer. */
"An error occurred while extracting the archive. Please try again later." = "Pri rozbaľovaní archívu sa vyskytla chyba. Skúste neskôr.";
/* No comment provided by engineer. */
"An error occurred while installing the update. Please try again later." = "Pri inštalácii aktualizácie sa vyskytla chyba. Skúste neskôr.";
/* No comment provided by engineer. */
"An error occurred while parsing the update feed." = "Pri analyzovaní aktualizácie sa vyskytla chyba.";
/* No comment provided by engineer. */
"An error occurred while relaunching %1$@, but the new version will be available next time you run %1$@." = "Pri spustení %1$@ sa vyskytla chyba, avšak nová verzia bude dostupná pri opätovnom štarte %1$@.";
/* the unit for bytes */
"B" = "B";
/* No comment provided by engineer. */
"Cancel" = "Zrušiť";
/* No comment provided by engineer. */
"Cancel Update" = "Zrušiť aktualizáciu";
/* No comment provided by engineer. */
"Checking for updates..." = "Kontrolujú sa aktualizácie…";
/* Take care not to overflow the status window. */
"Downloading update..." = "Preberá sa aktualizácia…";
/* Take care not to overflow the status window. */
"Extracting update..." = "Rozbaľuje sa aktualizácia…";
/* the unit for gigabytes */
"GB" = "GB";
/* No comment provided by engineer. */
"Install and Relaunch" = "Inštalovať a znovu spustiť";
/* Take care not to overflow the status window. */
"Installing update..." = "Inštaluje sa aktualizácia…";
/* the unit for kilobytes */
"KB" = "KB";
/* the unit for megabytes */
"MB" = "MB";
/* No comment provided by engineer. */
"OK" = "OK";
/* No comment provided by engineer. */
"Ready to Install" = "Pripravené na inštaláciu";
/* No comment provided by engineer. */
"Should %1$@ automatically check for updates? You can always check for updates manually from the %1$@ menu." = "Môže %1$@ automaticky kontrolovať aktualizácie? Kedykoľvek ich môžete z ponuky %1$@ skontrolovať aj manuálne.";
/* No comment provided by engineer. */
"Update Error!" = "Chyba aktualizácie!";
/* No comment provided by engineer. */
"Updating %@" = "Aktualizuje sa %@";
/* No comment provided by engineer. */
"You already have the newest version of %@." = "Máte aktuálnu verziu aplikácie %@.";
/* No comment provided by engineer. */
"You're up to date!" = "Máte aktuálnu verziu!";
"You're up-to-date!" = "Máte aktuálnu verziu!";
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.