Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #106 from dokuwiki-translate/lang_update_1283_1564…

…516141

Translation update (pl)
  • Loading branch information...
splitbrain committed Aug 2, 2019
2 parents 2901f49 + 19048cf commit fc42cd6ac500c6e6efda1d05de8821ecbbc6e17b
Showing with 6 additions and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/pl/lang.php
  2. +5 −0 lang/pl/settings.php
@@ -2,7 +2,7 @@
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
*
* @author Paweł Jan Czochański <czochanski@gmail.com>
*/
$lang['testfailed'] = 'Wybacz, ale CAPTCHA nie została uzupełniona poprawnie. Może wcale nie jesteś człowiekiem?';
@@ -3,17 +3,22 @@
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
* @author ExtremeOnly <krekora31@gmail.com>
* @author Paweł Jan Czochański <czochanski@gmail.com>
* @author Mati <mackosa@wp.pl>
*/
$lang['mode'] = 'Jaki typ CAPTCHA zastosować?';
$lang['mode_o_js'] = 'Tekst (wstępnie wypełniony JavaScript)';
$lang['mode_o_text'] = 'Tekst (tylko ręcznie)';
$lang['mode_o_math'] = 'Problem matematyczny';
$lang['mode_o_question'] = 'Stałe pytanie';
$lang['mode_o_image'] = 'Obraz (słaba dostępność)';
$lang['mode_o_audio'] = 'Obraz+Dźwięk (lepsza dostępność)';
$lang['mode_o_svg'] = 'SVG (zła dostępność, czytelny)';
$lang['mode_o_svgaudio'] = 'SVG + Audio (lepsza dostępność, czytelność)';
$lang['mode_o_figlet'] = 'Sztuka figletowych ASCII (słaba dostępność)';
$lang['forusers'] = 'Stosować CAPTCHA również dla zalogowanych użytkowników?';
$lang['loginprotect'] = 'Wymagaj CAPTCHA, aby się zalogować?';
$lang['lettercount'] = 'Wykorzystywane liczby i litery (3-16). Pamiętaj by wraz ze wzrostem ich ilości zwiększać również szerokość obrazu poniżej.';
$lang['width'] = 'Szerokość obrazu CAPTCHA (w pikselach)';
$lang['height'] = 'Wysokość obrazu CAPTCHA (w pikselach)';

0 comments on commit fc42cd6

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.