Skip to content
Permalink
Browse files
Merge pull request #265 from dokuwiki-translate/lang_update_21_158927…
…2138

Translation update (vi)
  • Loading branch information
splitbrain committed May 12, 2020
2 parents f71967b + 07f9d2f commit 79b7d6d2e6c30209d1b1246d802ee2e6cc07dcb4
Showing 1 changed file with 5 additions and 5 deletions.
@@ -3,17 +3,17 @@
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
* @author Thien Hau <thienhausoftware@gmail.com>
* @author Thien Hau <thienhau.9a14@gmail.com>
*/
$lang['translations'] = 'Danh sách ngôn ngữ dịch được phân tách bằng khoảng cách (mã ISO).';
$lang['translationns'] = 'Nếu bạn chỉ muốn bản dịch bên dưới một không gian tên nhất định, hãy đặt nó vào đây.';
$lang['skiptrans'] = 'Khi tên trang khớp với biểu thức chính quy này, không hiển thị menu dịch.';
$lang['dropdown'] = 'Sử dụng danh sách thả xuống để hiển thị các bản dịch (khuyến nghị cho hơn 5 ngôn ngữ).';
$lang['translateui'] = 'Ngôn ngữ của giao diện thành viên cũng nên được chuyển đổi trong không gian tên tiếng nước ngoài?';
$lang['translateui'] = 'Ngôn ngữ của giao diện người dùng cũng nên được chuyển đổi trong không gian tên tiếng nước ngoài?';
$lang['redirectstart'] = 'Trang bắt đầu có nên tự động đổi hướng đến một không gian tên ngôn ngữ bằng cách sử dụng phát hiện ngôn ngữ trình duyệt không?';
$lang['about'] = 'Nhập một tên trang ở đây nơi giải thích tính năng dịch cho người dùng của bạn. Nó sẽ được liên kết từ bộ chọn ngôn ngữ.';
$lang['localabout'] = 'Sử dụng phiên bản bản địa hóa của trang (thay vì một trang chính).';
$lang['checkage'] = 'Cảnh báo về các bản dịch có thể lỗi thời.';
$lang['about'] = 'Nhập một tên trang ở đây chỉ đến nơi giải thích tính năng dịch cho người dùng của bạn. Nó sẽ được liên kết từ bộ chọn ngôn ngữ.';
$lang['localabout'] = 'Sử dụng phiên bản bản địa hóa của trang (thay vì một trang chính toàn cục).';
$lang['checkage'] = 'Cảnh báo các bản dịch có thể lỗi thời.';
$lang['display'] = 'Chọn những gì bạn muốn hiển thị trong bộ chọn ngôn ngữ. Lưu ý rằng việc sử dụng cờ quốc gia để lựa chọn ngôn ngữ không được khuyến nghị bởi các chuyên gia về khả năng sử dụng.';
$lang['copytrans'] = 'Sao chép văn bản ngôn ngữ gốc vào trình sửa đổi khi bắt đầu bản dịch mới?';
$lang['show_path'] = 'Hiển thị đường dẫn trên trang dịch bị thiếu?';

0 comments on commit 79b7d6d

Please sign in to comment.