Skip to content
Permalink
Browse files

translation update

  • Loading branch information...
Jacob Palm authored and dokuwiki-translate committed Dec 12, 2018
1 parent c19338a commit d1c823bdfbeae3494d1ffd703c42cecdfa17b56d
Showing with 10 additions and 3 deletions.
  1. +7 −1 lang/da/lang.php
  2. +3 −2 lang/da/settings.php
@@ -2,11 +2,17 @@
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
*
* @author Jacob Palm <mail@jacobpalm.dk>
* @author Markus Petersen <markus@mdev.dk>
* @author Soren Birk <soer9648@eucl.dk>
*/
$lang['translations'] = 'Oversættelser af denne side';
$lang['outdated'] = 'Denne oversættelse er ældre end den <a href="%s" class="wikilink1">originale side</a> og er muligvis forældet.';
$lang['diff'] = 'Se hvad der er <a href="%s" class="wikilink1">ændret</a>.';
$lang['transloaded'] = 'Indholdet af denne sides oversættelse i %s er blevet præ-indlæst for lettere oversættelse. <br />Du kan basere din oversættelse på følgende nuværende oversættelser: %s.';
$lang['menu'] = 'forældede og manglende oversættelser';
$lang['missing'] = 'Mangler!';
$lang['old'] = 'forældet';
$lang['current'] = 'opdateret';
$lang['path'] = 'Sti';
@@ -2,10 +2,10 @@
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
*
* @author Jacob Palm <mail@jacobpalm.dk>
* @author Markus Petersen <markus@mdev.dk>
* @author Soren Birk <soer9648@eucl.dk>
* @author Jacob Palm <mail@jacobpalm.dk>
*/
$lang['translations'] = 'Mellemrums-separeret liste a oversættelsessprog (ISO koder). Lad være med at inkludere standardsproget.';
$lang['translationns'] = 'Hvis du kun vil have oversættelser under et bestemt navnerum, indsæt det her.';
@@ -18,3 +18,4 @@
$lang['checkage'] = 'Advar om mulige forældede oversættelser.';
$lang['display'] = 'Angiv hvad du ønsker der skal vises menuen til valg af sprog. Bemærk venligst, at det frarådes at benytte landeflag til sprogvalg.';
$lang['copytrans'] = 'Kopier tekst fra originalt sporg ind i editorern når en ny oversættelse påbegyndes?';
$lang['show_path'] = 'Vis sti på siden med manglende oversættelser?';

0 comments on commit d1c823b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.