Skip to content
Permalink
Browse files
Merge pull request #263 from dokuwiki-translate/lang_update_14_158882…
…0842

Translation update (vi)
  • Loading branch information
splitbrain committed May 7, 2020
2 parents 2d7966e + 65ce4af commit f71967b6daac8d470bf0dc80792cf7da077f21ff
Showing 3 changed files with 36 additions and 0 deletions.
@@ -0,0 +1,16 @@
<?php

/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
* @author Thien Hau <thienhausoftware@gmail.com>
*/
$lang['translations'] = 'Bản dịch của trang này';
$lang['outdated'] = 'Bản dịch của trang này cũ hơn <a href="%s" class="wikilink1">trang gốc</a> và có thể đã lỗi thời.';
$lang['diff'] = 'Xem những gì <a href="%s" class="wikilink1">đã thay đổi</a>.';
$lang['transloaded'] = 'Nội dung bản dịch của trang này trong %s đã được tải sẵn để dịch dễ dàng.<br />Nhưng bạn có thể căn cứ bản dịch của mình vào các bản dịch hiện có sau đây: %s.';
$lang['menu'] = 'bản dịch còn thiếu và lỗi thời ';
$lang['missing'] = 'Còn thiếu!';
$lang['old'] = 'lỗi thời';
$lang['current'] = 'cập nhật';
$lang['path'] = 'Đường dẫn';
@@ -0,0 +1,19 @@
<?php

/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
* @author Thien Hau <thienhausoftware@gmail.com>
*/
$lang['translations'] = 'Danh sách ngôn ngữ dịch được phân tách bằng khoảng cách (mã ISO).';
$lang['translationns'] = 'Nếu bạn chỉ muốn bản dịch bên dưới một không gian tên nhất định, hãy đặt nó vào đây.';
$lang['skiptrans'] = 'Khi tên trang khớp với biểu thức chính quy này, không hiển thị menu dịch.';
$lang['dropdown'] = 'Sử dụng danh sách thả xuống để hiển thị các bản dịch (khuyến nghị cho hơn 5 ngôn ngữ).';
$lang['translateui'] = 'Ngôn ngữ của giao diện thành viên cũng nên được chuyển đổi trong không gian tên tiếng nước ngoài?';
$lang['redirectstart'] = 'Trang bắt đầu có nên tự động đổi hướng đến một không gian tên ngôn ngữ bằng cách sử dụng phát hiện ngôn ngữ trình duyệt không?';
$lang['about'] = 'Nhập một tên trang ở đây nơi giải thích tính năng dịch cho người dùng của bạn. Nó sẽ được liên kết từ bộ chọn ngôn ngữ.';
$lang['localabout'] = 'Sử dụng phiên bản bản địa hóa của trang (thay vì một trang chính).';
$lang['checkage'] = 'Cảnh báo về các bản dịch có thể lỗi thời.';
$lang['display'] = 'Chọn những gì bạn muốn hiển thị trong bộ chọn ngôn ngữ. Lưu ý rằng việc sử dụng cờ quốc gia để lựa chọn ngôn ngữ không được khuyến nghị bởi các chuyên gia về khả năng sử dụng.';
$lang['copytrans'] = 'Sao chép văn bản ngôn ngữ gốc vào trình sửa đổi khi bắt đầu bản dịch mới?';
$lang['show_path'] = 'Hiển thị đường dẫn trên trang dịch bị thiếu?';
@@ -0,0 +1 @@
FIXME **Trang này chưa được dịch đầy đủ. Xin hãy giúp hoàn thành bản dịch.**\\ //(xóa đoạn này sau khi dịch xong)//

0 comments on commit f71967b

Please sign in to comment.