Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #162 from dokuwiki-translate/lang_update_1106_1544…

…640920

Translation update (da)
  • Loading branch information...
splitbrain committed Apr 24, 2019
2 parents fb522b5 + 7c77c55 commit bbd29e183e68f9d7c3bc1d015f2a2abe3fdfac13
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +2 −2 lang/da/lang.php
  2. +2 −2 lang/da/step0.txt
@@ -3,9 +3,8 @@
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
* @author soer9648 <soer9648@eucl.dk>
* @author Søren Birk <soer9648@eucl.dk>
* @author Jacob Palm <mail@jacobpalm.dk>
* @author soer9648 <soer9648@eucl.dk>
*/
$lang['menu'] = 'Wiki Opgradering';
$lang['vs_php'] = 'Nye DokuWiki udgivelser kræver som minimum PHP %s, men du benytter i øjeblikket %s. Du bør opdatere din PHP-version, før du opgraderer!';
@@ -37,6 +36,7 @@
$lang['tv_done'] = 'Opdaterede <code>%s</code>';
$lang['rm_done'] = 'Forældet <code>%s</code> slettet.';
$lang['rm_fail'] = 'Kunne ikke slette forældet <code>%s</code>. <b>Slet venligst manuelt!</b>';
$lang['rm_mismatch'] = 'Filen <code>%s</code> stemmer ikke overens med store og små bogstaver i navnet. Kontroller venligst manuelt om filen virkelig skal slettes.';
$lang['finish'] = 'Opgradering færdig. Nyd din nye DokuWiki';
$lang['btn_continue'] = 'Fortsæt';
$lang['btn_abort'] = 'Afbryd';
@@ -1,7 +1,7 @@
Dette plugin vil automatisk opgradere din wiki til nyeste tilgængelige DokuWiki-version. Før du fortsætter, bør du læse [[doku>changes|Ændringsloggen]] for at kontrollere om der er yderligere punkter, som du skal udføre før eller efter opgraderingen.
Dette udvidelse vil automatisk opgradere din wiki til nyeste tilgængelige DokuWiki-version. Før du fortsætter, bør du læse [[doku>changes|Ændringsloggen]] for at kontrollere om der er yderligere punkter, som du skal udføre før eller efter opgraderingen.

For at opgradere automatisk, skal PHP-processen have skriverettigheder til DokuWiki filerne. Plugin'et vil tjekke for nødvendige rettigheder, før opgraderingsprocessen startes.

Dette plugin vil ikke opgradere installerede plugins eller skabeloner.
Dette plugin vil ikke opgradere installerede udvidelser eller temaer.

Vi anbefaler at du opretter en backup af din wiki, før du fortsætter.

0 comments on commit bbd29e1

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.