Skip to content
Permalink
Browse files

translation update

  • Loading branch information...
ookris authored and dokuwiki-translate committed May 26, 2019
1 parent 19f1b4a commit d4ce89cbb0b5347b80c2a91c50110150aa78192a
Showing with 15 additions and 0 deletions.
  1. +15 −0 lang/pl/lang.php
@@ -0,0 +1,15 @@
<?php
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
* @author Krzysiek <krzysztof.janiczek@gmail.com>
*/
$lang['menu'] = 'Aktualizacja Wiki';
$lang['vs_php'] = 'Nowe wydanie DokuWiki wymaga co najmniej PHP %s, aposiadan wersja to %s. Przed uaktualnieniem powinieneś zaktualizować swoją wersję PHP!';
$lang['vs_tgzno'] = 'Nie można określić najnowszej wersji DokuWiki.';
$lang['vs_tgz'] = 'DokuWiki <b>%s </b> jest dostępna do pobrania.';
$lang['vs_local'] = 'Aktualnie używasz DokuWiki <b>%s </b>.';
$lang['vs_localno'] = 'Nie można określić, jak stara jest aktualnie uruchomiona wersja, zaleca się ręczną aktualizację.';
$lang['vs_newer'] = 'Wygląda na to, że twoje obecne DokuWiki jest nowsze niż najnowsza stabilna wersja. Nie zaleca się uaktualnienia.';
$lang['vs_same'] = 'Twoja wersja DokuWiki jest już aktualne. Nie ma potrzeby aktualizacji.';

0 comments on commit d4ce89c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.