Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #72 from dokuwiki-translate/lang_update_1245_15591…

…36237

Translation update (no)
  • Loading branch information...
splitbrain committed May 29, 2019
2 parents f3d226f + a9b4bf8 commit 8faeab8a036f5be9ea6b96c3252bab43679cdc15
Showing with 11 additions and 0 deletions.
  1. +11 −0 lang/no/lang.php
@@ -0,0 +1,11 @@
<?php
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
* @author Karstein Kvistad <spamme.post@gmail.com>
*/
$lang['js']['button'] = 'Sett inn video fra videodelingstjenester';
$lang['js']['prompt'] = 'Lim inn hele web-lenken til videodelingssiden her:';
$lang['js']['notfound'] = 'Beklager, denne lenken ble ikke gjenkjent.
Vær vennlig å sjekk dokumentasjonen for hvordan å sette inn lenke med riktig syntaks.';

0 comments on commit 8faeab8

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.