Skip to content
Permalink
Browse files

translation update

  • Loading branch information...
phobicdotno authored and dokuwiki-translate committed May 29, 2019
1 parent f3d226f commit a9b4bf8ef9226d8220ac3b5c846cf2337a938cdc
Showing with 11 additions and 0 deletions.
  1. +11 −0 lang/no/lang.php
@@ -0,0 +1,11 @@
<?php
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
* @author Karstein Kvistad <spamme.post@gmail.com>
*/
$lang['js']['button'] = 'Sett inn video fra videodelingstjenester';
$lang['js']['prompt'] = 'Lim inn hele web-lenken til videodelingssiden her:';
$lang['js']['notfound'] = 'Beklager, denne lenken ble ikke gjenkjent.
Vær vennlig å sjekk dokumentasjonen for hvordan å sette inn lenke med riktig syntaks.';

0 comments on commit a9b4bf8

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.