Permalink
Browse files

Polish language update

darcs-hash:20080704205953-7ad00-4f181574f2dbcbc2ee8662d3d0d440f5f50decf2.gz
  • Loading branch information...
splitbrain committed Jul 4, 2008
1 parent 48beefe commit 5561f3b1f12112ad598e710e7b531f61c45ef3a5
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 inc/lang/pl/lang.php
View
@@ -107,6 +107,7 @@
$lang['mediafiles'] = 'Dostępne pliki';
$lang['js']['keepopen'] = 'Nie zamykaj okna po wyborze';
$lang['js']['hidedetails'] = 'Ukryj szczegóły';
+$lang['js']['mu_btn'] = 'Wyślij wiele plików na raz';
$lang['mediausage'] = 'Użyj następującej składni w odnośniku do tego pliku:';
$lang['mediaview'] = 'Pokaż oryginalny plik';
$lang['mediaroot'] = 'główny';
@@ -206,6 +207,7 @@
$lang['mu_gridname'] = 'Nazwa pliku';
$lang['mu_gridsize'] = 'Rozmiar';
$lang['mu_gridstat'] = 'Stan';
+$lang['mu_namespace'] = 'Przestrzeń nazw';
$lang['mu_browse'] = 'Przeglądaj';
$lang['mu_toobig'] = 'za duży';
$lang['mu_ready'] = 'gotowy do wysłania';

0 comments on commit 5561f3b

Please sign in to comment.