Permalink
Browse files

Persian language update

Ignore-this: 80b625b4a39988591a318752948be55e

darcs-hash:20090214161905-bd3aa-df7a3e483b1593df486c31304b5041eba5cf4ce5.gz
  • Loading branch information...
omid committed Feb 14, 2009
1 parent b4353e5 commit cd340cfe284913bd6f438963428d158ee9bcf380
View
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p>این صفحه به شما در نصب و تنظیم
+<a href="http://dokuwiki.org">Dokuwiki</a> کمک می‌کند. اطلاعات بیشتری در این مورد را می‌توانید در <a href="http://dokuwiki.org/installer">بخش راهنما</a> مشاهده کنید.</p>
+
+<p>DokuWiki از فایل‌های معمولی برای ذخیره‌ی صفحات ویکی و اطلاعات مربوط به آن‌ها استفاده می‌کند (مثل تصاویر، فهرست‌های جستجو، نگارش‌های پیشین و غیره). برای نصب موفقیت آمیز DokuWiki
+<strong>باید</strong> دسترسی نوشتن برای شاخه‌های این فایل‌ها داشته باشید. این کار باید توسط دستورات خط فرمان و یا دسترسی FTP و یا از طریق کنترل پنل خدمات میزبانی‌تون انجام شود. </p>
+
+<p>این برنامه <acronym title="access control list">دسترسی‌ها</acronym>ی DokuWiki را برای شما تنظیم خواهد کرد،
+به این معنی که مدیر سیستم می‌تواند به صفحه‌ی مدیران وارد شود، افزونه نصب کنید، کاربران را مدیریت کند، دسترسی به صفحات ویکی را مدیریت کند و یا تنظیمات را تغییر دهد.</p>
+
+<p>برای اطلاعات بیشتر در مورد نصب می‌توانید از این پیوند‌ها استفاده کنید
+<a href="http://dokuwiki.org/install">روش نصب</a>
+و <a href="http://dokuwiki.org/config">تنظیمات پیکربندی</a>.</p>
View
@@ -0,0 +1,17 @@
+یک صفحه در ویکی افزوده شده یا تغییر کرده، اطلاعات آن را می‌توانید در زیر بینید:
+
+تاریخ: @DATE@
+مرورگر: @BROWSER@
+آدرس IP: @IPADDRESS@
+نام هوست: @HOSTNAME@
+نگارش پیشین: @OLDPAGE@
+نگارش نو: @NEWPAGE@
+خلاصه ویرایش: @SUMMARY@
+کاربر: @USER@
+
+@DIFF@
+
+
+--
+این ایمیل توسط DokuWiki تولید شده است
+@DOKUWIKIURL@
View
@@ -0,0 +1,10 @@
+سلام @FULLNAME@!
+
+اطلاعات شخصی خود را با عنوان @TITLE@ در @DOKUWIKIURL@ را در زیر مشاهده کنید:
+
+نام کاربری: @LOGIN@
+گذرواژه: @PASSWORD@
+
+--
+این ایمیل توسط DokuWiki تولید شده است
+@DOKUWIKIURL@
View
@@ -0,0 +1,13 @@
+سلام @FULLNAME@!
+
+یک نفر برای ورود به @DOKUWIKIURL@ با عنوان @TITLE@ درخواست گذرواژه‌ای جدید کرده است:
+
+اگر شما چنین درخواستی نداده‌اید، این ایمیل را پاک کنید.
+
+اگر این درخواست توسط شما داده شده است، باید آن را تایید کنید، پس روی پیوند زیر کلیک کنید.
+
+@CONFIRM@
+
+--
+این ایمیل توسط DokuWiki تولید شده است
+@DOKUWIKIURL@
@@ -0,0 +1,14 @@
+یک کاربر تازه با مشخصات زیر عضو ویکی شده است:
+
+نام کاربری: @NEWUSER@
+اسم کامل: @NEWNAME@
+ایمیل: @NEWEMAIL@
+
+تاریخ: @DATE@
+مرورگر: @BROWSER@
+آدرس IP: @IPADDRESS@
+نام هوست: @HOSTNAME@
+
+--
+این ایمیل توسط DokuWiki تولید شده است
+@DOKUWIKIURL@
Oops, something went wrong.

0 comments on commit cd340cf

Please sign in to comment.