Permalink
Browse files

Nepali language update

darcs-hash:20081031202035-919a1-1155f22a8f5b76b752532e9d5473a8874eadc780.gz
  • Loading branch information...
1 parent fc0648a commit e352d74b1f9c636f503ff922216134bd7473f39d Saroj Dhakal committed Oct 31, 2008
View
@@ -0,0 +1,3 @@
+======अनुमति अमान्य======
+
+माफ गर्नुहोला तपाईलाई अगाडि बढ्न अनुमति छैन। सम्भवत: तपाईले प्रवेश गर्न भुल्नु भयो।
View
@@ -0,0 +1,3 @@
+======भिन्नताहरु======
+
+यसले यो पृष्ठको छानिएको संस्करण र हालको संकरण बीच भिन्नताहरु देखाउँछ ।
View
@@ -0,0 +1,5 @@
+====== ड्राफ्ट फाइल भेटियो ======
+
+तपाईको यो पृष्ठको गत सम्पादन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थिएन ।DokuWiki ले स्वचालितरुपमा ड्राफ्ट वचतगरेको छ त्यस देखि तपाईले आफ्नो सम्पादन कार्यमा निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। तल तपाईले गत सत्रमा बचत गरिएको सामग्री देख्न सक्नुहुन्छ ।
+
+कृपया निर्णय दिनुहोस् कि तपाई गत सत्रमा बचत गरिएको सत्रको सम्पादनकार्य //recover// , //delete// वा //cancel// के गर्न चाहनुहुन्छ भनेर।
View
@@ -49,7 +49,7 @@
$lang['user'] = 'प्रयोगकर्ता ';
$lang['pass'] = 'प्रवेशशव्द';
$lang['newpass'] = 'नयाँ प्रवेशशव्द';
-$lang['oldpass'] = 'नयाँ प्रवेशशव्द किटान गर्नुहोस ';
+$lang['oldpass'] = 'नयाँ प्रवेशशव्द निश्चित गर्नुहोस ';
$lang['passchk'] = 'एकपटक पुन:';
$lang['remember'] = 'मलाई सम्झनु';
$lang['fullname'] = 'पूरा नाम';
View
@@ -0,0 +1,2 @@
+======हालैको परोवर्तन======
+निम्न पृष्ठहरु हालै परिवर्तन गरिएका छन् ।
@@ -4,3 +4,22 @@
*
* @author Saroj Kumar Dhakal <lotusnagarkot@gmail.com>
*/
+$lang['nochoice'] = '(अरु विकल्पहरु अनुपलव्ध)';
+$lang['_configuration_manager'] = 'नियन्त्रण व्यवस्थापक';
+$lang['_header_dokuwiki'] = 'DokuWiki सेटिंङ्ग';
+$lang['_header_plugin'] = 'प्लगइन सेटिंङ्ग';
+$lang['_header_template'] = 'टेम्प्लेट सेटिंङ्ग';
+$lang['_header_undefined'] = 'नखुलेको सेटिंङ्ग';
+$lang['_basic'] = 'आधारभूत सेटिंङ्ग';
+$lang['_display'] = 'प्रदर्शन सेटिंङ्ग';
+$lang['_authentication'] = 'आधिकारिकता सेटिंङ्ग';
+$lang['_anti_spam'] = 'स्प्याम विरुद्धको सेटिंङ्ग';
+$lang['_editing'] = 'सम्पादन सेटिंङ्ग';
+$lang['_links'] = 'लिङ्क सेटिंङ्ग';
+$lang['_media'] = 'मिडिया सेटिंङ्ग';
+$lang['_advanced'] = 'विशिष्ठ सेटिंङ्ग';
+$lang['_network'] = 'सञ्जाल सेटिंङ्ग';
+$lang['_plugin_sufix'] = 'प्लगइन सेटिंङ्ग';
+$lang['_template_sufix'] = 'टेम्प्लेट सेटिंङ्ग';
+$lang['_msg_setting_undefined'] = 'सेटिंङ्ग मेटाडाटा नभएको';
+$lang['_msg_setting_no_class'] = 'सेटिंङ्ग वर्ग नभएको';
@@ -27,10 +27,17 @@
$lang['downloading'] = 'डाउनलोड गर्दै ........';
$lang['downloaded'] = 'प्लगिन %s सफलतापूर्वक स्थापित भयो ';
$lang['downloads'] = 'निम्न प्लगिनहरु सफलतापूर्वक स्थापित भए';
+$lang['download_none'] = 'कुनै पनि प्लगइन भेटिएन, या डाउनलोड गर्दा र स्थापना गर्दा त्रुटि भयो ।';
$lang['plugin'] = 'प्लगिन:';
+$lang['components'] = 'पुर्जाहरु ';
+$lang['noinfo'] = 'यो प्लगइनले कुनै पनि जनाकारी दिएन , यो अमान्य हुनसक्छ ।';
$lang['name'] = 'नाम:';
$lang['date'] = 'मिति:';
$lang['type'] = 'प्रकार :';
$lang['desc'] = 'जानकारी:';
$lang['author'] = 'जारीकर्ता:';
$lang['www'] = 'वेब:';
+$lang['error'] = 'अज्ञात त्रुटि फेला पर्‌यो ।';
+$lang['error_download'] = 'प्लहइन फाइल: %s डाउनलोड गर्न असमर्थ ।';
+$lang['error_badurl'] = 'शंकास्पद खराब url - Url बाट फाइल नाम निश्चित गर्न असमर्थ ।';
+$lang['error_dircreate'] = 'डाउनलोड प्राप्त गर्नको निमि्त्त अस्थाइ फोल्डर निर्माण गर्न असमर्थ ।';
@@ -4,3 +4,11 @@
*
* @author Saroj Kumar Dhakal <lotusnagarkot@gmail.com>
*/
+$lang['menu'] = 'पूर्वस्थिती व्यवस्थापक';
+$lang['filter'] = 'स्प्यामयुक्त पृष्ठहरु खोज्नुहोस् ';
+$lang['revert'] = 'छानिएक पृष्ठहरुलाई पूर्वस्थितिमा फर्काउनुहोस् ।';
+$lang['reverted'] = '%s लाई %s संस्करणमा फर्काइयो ।';
+$lang['removed'] = '%s लाई हटाइयो ।';
+$lang['revstart'] = 'पूर्वस्थितिमा फर्काउने कार्य सुरु भयो । यसले लामो समय लिन सक्छ। यदि स्क्रिप्टको समय का्र्य सकिनु पूर्व सकियो भने । तपाईले सानो सानो टुक्रा लिएर पुर्वरुपमा फर्काउनु पर्ने हुन्छ ।';
+$lang['revstop'] = 'पूर्वस्थितिमा फर्काउने कार्य सफलतापूर्वक सकियो ।';
+$lang['note1'] = 'नोट: यो खोज वर्ण सम्वेदनशील छ';
@@ -31,11 +31,16 @@
$lang['delete_fail'] = '%d प्रयोगकर्ता हटाउन सकिएन ';
$lang['update_ok'] = 'प्रयोगकर्ता सफलतापूर्वक अध्यावधिक गरियो ';
$lang['update_fail'] = 'प्रयोगकर्ता अध्यावधिक कार्य असफल';
+$lang['update_exists'] = 'पर्ययोगकर्ताको नाम परिवर्तन असफल, दिइएको प्रयोगकर्ता नाम( %s) पहिले देखि रहेको छ। ( यसबाहेकका परिवर्रनहरू गरिएका छन्)';
$lang['start'] = 'सुरु गर्नुहोस्';
$lang['prev'] = 'पहिलेको ';
$lang['next'] = 'पछिको';
$lang['last'] = 'अन्तिम';
+$lang['edit_usermissing'] = 'छानिएको प्रयोगकर्ता भेटिएन, खुलाइएको प्रयोगकर्ता मेटिएको या कतै परिवर्तन गरिएको हुनसक्छ।';
$lang['user_notify'] = 'प्रयोगकर्तालाई जानकारी दिनुहोस् ';
+$lang['note_notify'] = 'जानकारी इमेल तब मात्र पठाइन्छ जब प्रयोगकर्तालाई नयाँ प्रवेश शब्द दिइन्छ।';
+$lang['note_group'] = 'नयाँ प्रयोगकर्तालाई पूर्वनिर्धारित समूह नखुलाएमा (%s) मा समावेश गराइनेछ ।';
+$lang['note_pass'] = 'प्रवेश शव्द क्षेत्र खाली राखेमा प्रवेश शव्द स्वत: निर्माण हुनेछ र प्रयोगकर्तालाई जानकारी पठइने छ ।';
$lang['add_ok'] = 'प्रोगकर्ता सफलतापूर्वक थपियो';
$lang['add_fail'] = 'प्रयोगकर्ता थप्ने कार्य असफल';
$lang['notify_ok'] = 'जानकारी पत्र पठाइयो';

0 comments on commit e352d74

Please sign in to comment.