Spotweb automatisch bijwerken op Linux.

Rick164 edited this page Jan 25, 2015 · 1 revision

Onderstaande tekst zou je in een tekstfile op kunnen nemen om Spotweb automatisch te laten updaten via een cronjob.
Er is rekening mee gehouden dat het proces upgrade-db.php een lange tijd kan duren.
Het meerdere keren gelijktijdig uitvoeren daarvan kan allerlei problemen met zich mee brengen tot een vastlopend systeem aan toe.

Sla de tekstfile op onder de naam /home/gebruiker/spotweb-upgrade.sh
Geef de file execute rechten (chmod +x).
Een cronjob aanmaken doe je over het algemeen met de opdracht: sudo crontab -e
Voeg in het edit scherm een extra regel toe met de onderstaande inhoud (om ieder uur Spotweb bij te werken).
0 * * * * /home/gebruiker/spotweb-upgrade.sh > /dev/null

#!/bin/sh
# Upgrade script voor Spotweb.
#
# Eerst testen of het proces nog niet draait.
# Dit doe ik aan de hand van het bestaan van een tempfile.
if [ -f /tmp/.spotweb-upgrade ]
then
echo "Er draait al een update, dus niet nog een starten."
# Stoppen met verdere update aangezien de file al aanwezig is.
exit
fi
# Tempfile aanmaken aangezien de update nog niet draait
touch /tmp/.spotweb-upgrade
wait
echo "Eerst maar eens Spotweb zelf updaten."
cd /dir/to/spotweb
git pull
echo "Dan wachten tot de pull compleet is."
wait
echo "Daarna starten we voor de zekerheid de database upgrade."
/path/to/php/php upgrade-db.php
wait
# Tempfile weer opruimen, anders wordt er maar eenmalig ge-upgrade.
rm /tmp/.spotweb-upgrade

***
#!/bin/sh
# Alternatief upgrade script voor Spotweb. 
# Plaats het script in root van Spotweb en maak een cron aan.
#
echo "Spotweb updaten..."
git pull
wait
echo "Database upgrade..."
# Command om php locatie te bepalen: "which php"
/usr/bin/php upgrade-db.php
wait
echo "Spotweb is geupdate!"
***
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.