Spotweb installeren op Windows

mesa57 edited this page Mar 25, 2018 · 2 revisions

Installatie handleiding voor Spotweb op Windows in maar 10 stappen, zonder ook maar één ding te installeren!

Benodigdheden:

Installatie:

Als de update klaar is worden de spots zichtbaar en heb je een werkende SpotWeb!


Aandachtspunten:

 • retrieve.php kan ook gestart worden met "\xampp\php\php-win.exe".

 • Voor tonen afbeeldingen die op sites staan "\xampp\php\php.ini" openen en de ; verwijderen voor "extension=php_curl.dll".

 • Voor OpenSSL "\xampp\php\php.ini" openen en voeg "extension=php_openssl.dll" toe.
  Bij gebruik Xampp 1.7.7 is het nodig om libeay32.dll en ssleay32.dll te kopiëren van "\xampp\php" naar "\xampp\apache\bin".
  Maak een "ownsettings.php" of pas de huidige aan en vermeld hierin:

<?php
$settings['openssl_cnf_path'] = "c:/xampp/htdocs/spotweb/lib/openssl/openssl.cnf";

- Voor pgsql "\xampp\php\php.ini" openen en wis de ; voor "extension=php_pgsql.dll" en "extension=php_pdo_pgsql.dll". 
  Bij gebruik Xampp 1.7.7 is het nodig om libpq.dll te kopiëren van "\xampp\php" naar "\xampp\apache\bin". 

*** 
**Database voorzien van gebruikersnaam en wachtwoord** 

Open phpMyAdmin en selecteer de spotweb database. 
Kies rechten, "Voeg een nieuwe gebruiker toe". 
Gebruikersnaam ['user']: "spotweb", Machine: "localhost", Wachtwoord ['pass']: "spotweb". 
Selecteer "Geef alle rechten op de database "spotweb". 
Bij "Globale privileges" selecteer alles, Start. 

*** 
**Overige** 
[Xampp 1.8.1 en OpenSSL](https://github.com/spotweb/spotweb/issues/1686#issuecomment-11899292)
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.