Spotweb installeren op debian (squeeze)

Rick164 edited this page Jan 25, 2015 · 1 revision

Spotweb op Debian Squeeze

Deze Spotweb installatie is op een Debian 6.0 (squeeze) server getest.

Eenvoudiger manier, nieuw sinds 23 oktober 2011

Zorg dat je de 'unstable' distributie in je /etc/apt/sources.list hebt staan:

sudo echo "deb http://ftp.nl.debian.org/debian/ sid main non-free contrib" >> /etc/apt/sources.list

Update de repository

sudo apt-get update

Installeer vervolgens spotweb eenvoudigweg met

sudo apt-get install -t unstable spotweb

Er gebeuren nu automagisch een aantal dingen:

  • Alle spotweb afhankelijkheden worden geïnstalleerd
  • Spotweb zelf wordt geïnstalleerd
  • Er wordt een database voor Spotweb aangemaakt en deze wordt voor Spotweb geconfigureerd
  • Je wordt gevraagd om de gegevens over je news server, die worden voor je geconfigureerd
  • Er wordt een cron job geïnstalleerd die elk uur je spots-database updatet

Je kunt nu de onderstaande stappen overslaan, tot aan de stap "Spotweb testen en draaien".

Let op! Als u al een werkende apache server heeft draaien (of bijvoorbeeld virtualmin installatie) dan word mogelijk apache en de configuratie hiervan overschreven als u bovenstaande methode gebruikt.

Spotweb afhankelijkheden installeren

sudo apt-get install apache2 php5 php5-curl php5-gd php5-gmp 

PHP timezone configuratie

sudo sed -i "s/^;date.timezone =.*/date.timezone = Europe\/Amsterdam/" /etc/php5/*/php.ini

Database keuze (mysql)

Laat het "root"@"localhost" wachtwoord leeg (wordt 3x gevraagd => 3x ).

sudo apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysql
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Spotweb database en gebruiker aanmaken

Vergeet niet een beter wachtwoord te verzinnen! Gebruik dit wachtwoord ook in "ownsettings.php" (zie onder).

sudo mysql
CREATE DATABASE spotweb;
GRANT ALL PRIVILEGES ON spotweb.* TO "spotweb"@"localhost" IDENTIFIED BY "DB_Verander_Mij_!";
\q

Spotweb installeren

wget https://github.com/spotweb/spotweb/tarball/master
tar -xvzf master
sudo mv spotweb-spotweb-* /var/www/spotweb
rm master

Spotweb configureren

Ga nu naar http://localhost/spotweb/install.php

Spotweb database

Spotweb initiele database opzet (directory gevoelig)

cd /var/www/spotweb/
php upgrade-db.php
cd

SPOTWEB !!!

Het "localhost" gedeelte kan ook een "www.xyz.nl" zijn of een IP nummer.

http://localhost/spotweb/

Configuratie aanpassen

Log nu in met de user en password dat je gebruikt hebt tijdens de installatie wizard. Nu je ingelogged bent ga je naar "Configuratie" (rechts boven) en dan naar "Instellingen". In het tabblad "Nieuwsservers" vul je je usenet server informatie in, vervolgens druk je op "Wijzig".

Spotweb database initieel vullen

Dit kan wel twee of drie dagen duren... zelfs met een hele snelle verbinding... Bij een fout gewoon herstarten, de download wordt (gelukkig) hervat... komt helaas voor. Als je dit "remote" doet, dan raad ik je aan "screen" te gebruiken.

php /var/www/spotweb/retrieve.php

Backup maken van de database (optioneel)

sudo mysqldump spotweb | bzip2 -c > spotweb-`date +"%Y-%m-%d"`.mysql.bz2

NIET UITVOEREN (zo restore je een backup!)

sudo su -
bzip2 -c -d spotweb-2011-07-17.mysql.bz2 | mysql spotweb

Verwijder de erotiek spots (5 tot 30 min, optioneel)

sudo mysql spotweb
DELETE FROM spots, spotsfull, commentsxover USING spots
LEFT JOIN spotsfull ON spots.messageid=spotsfull.messageid
LEFT JOIN commentsxover ON spots.messageid=commentsxover.nntpref
WHERE category = '0' and subcatz = 'z3|';
\q

Het zou ook netjes om na deze query de erotiek categorie en de erotiek genres uit de filters te verwijderen.

Spotweb testen en draaien

Test de installatie (alles "OK" ?)

Het "localhost" gedeelte kan ook een "www.xyz.nl" zijn of een IP nummer.

http://localhost/spotweb/

Vullen van de database

Nu dient de database gevult te worden. Dit gebeurt automatisch via /etc/cron.hourly/spotweb. We doet dit nu handmatig om het de eerste keer te vullen:

/usr/share/spotweb/scripts/retrieve.sh

Mocht dit om een of andere reden stoppen, dan kan bovenstaande commando opnieuw uitgevoerd worden en zal het doorgaan waar het gebleven was. (Hint: ik zou er niet op wachten. Het is beter nu te gaan slapen en morgen nog eens te kijken)

HAPPY SPOT HUNTING!

Ok, je installatie is voltooid.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.