Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
51 lines (32 sloc) 3.9 KB

sqlmap

Build Status Python 2.6|2.7 Лиценз Twitter

sqlmap e инструмент за тестване и проникване, с отворен код, който автоматизира процеса на откриване и използване на недостатъците на SQL база данните чрез SQL инжекция, която ги взима от сървъра. Снабден е с мощен детектор, множество специални функции за най-добрия тестер и широк спектър от функции, които могат да се използват за множество цели - извличане на данни от базата данни, достъп до основната файлова система и изпълняване на команди на операционната система.

Демо снимки

Снимка на екрана

Можете да посетите колекцията от снимки на екрана, показващи някои функции, качени на wiki.

Инсталиране

Може да изтеглине най-новите tar архиви като кликнете тук или най-новите zip архиви като кликнете тук.

За предпочитане е да изтеглите sqlmap като клонирате Git хранилището:

git clone --depth 1 https://github.com/sqlmapproject/sqlmap.git sqlmap-dev

sqlmap работи самостоятелно с Python версия 2.6.x и 2.7.x на всички платформи.

Използване

За да получите списък с основните опции използвайте:

python sqlmap.py -h

За да получите списък с всички опции използвайте:

python sqlmap.py -hh

Може да намерите пример за използване на sqlmap тук. За да разберете възможностите на sqlmap, списък на поддържаните функции и описание на всички опции, заедно с примери, се препоръчва да се разгледа упътването.

Връзки

You can’t perform that action at this time.