Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
5739 lines (3989 sloc) 114 KB
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gmusicbrowser 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: squentin@free.fr\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-06 23:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-27 23:50+0100\n"
"Last-Translator: Robert Wojewódzki <robwoj44@poczta.onet.pl>\n"
"Language-Team: tizzilzol team <tizzilzol@gmail.com>\n"
"Language: pl_PL\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Poedit-Bookmarks: -1,926,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
msgid " Context pane layout "
msgstr "Kontekstowy widok panelu"
msgid " Fields "
msgstr "Pola"
msgid " Review "
msgstr "Recenzja"
#, perl-brace-format
msgid " of {length}"
msgstr " z {length}"
msgid "# songs"
msgstr "Liczba utworów"
#, perl-format
msgid "%S by %a"
msgstr "%a - %S"
#, perl-format
msgid "%d Album"
msgid_plural "%d Albums"
msgstr[0] "%d Album"
msgstr[1] "%d Albumy"
#, perl-format
msgid "%d Artist"
msgid_plural "%d Artists"
msgstr[0] "%d Artysta"
msgstr[1] "%d Artystów"
#, perl-format
msgid "%d Song"
msgid_plural "%d Songs"
msgstr[0] "%d utwór"
msgstr[1] "%d utworów"
#, perl-format
msgid "%d Upcoming Event"
msgid_plural "%d Upcoming Events"
msgstr[0] "%d Nadchodzące wydarzenie"
msgstr[1] "%d Nadchodzące wydarzenia"
#, perl-format
msgid "%d album"
msgid_plural "%d albums"
msgstr[0] "%d album"
msgstr[1] "%d albumów"
#, perl-format
msgid "%d artist"
msgid_plural "%d artists"
msgstr[0] "%d artysta"
msgstr[1] "%d artystów"
#, perl-format
msgid "%d file"
msgid_plural "%d files"
msgstr[0] "%d plik"
msgstr[1] "%d plików"
#, perl-format, perl-brace-format
msgid "%d file in {folder}"
msgid_plural "%d files in {folder}"
msgstr[0] "%d plik w {folder}"
msgstr[1] "%d plików w {folder}"
#, perl-format
msgid "%d folder"
msgid_plural "%d folders"
msgstr[0] "%d katalog"
msgstr[1] "%d katalogi"
#, perl-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d sekund"
msgstr[1] "%d sekund"
#, perl-format
msgid "%d song"
msgid_plural "%d songs"
msgstr[0] "%d utwór"
msgstr[1] "%d utworów"
#, perl-format
msgid "%d song added"
msgid_plural "%d songs added"
msgstr[0] "%d utwór dodany"
msgstr[1] "%d utwory dodane"
#, perl-format
msgid "%d song in queue"
msgid_plural "%d songs in queue"
msgstr[0] "%d utwór w kolejce"
msgstr[1] "%d utworów w kolejce"
#, perl-format
msgid "%d song in the library"
msgid_plural "%d songs in the library"
msgstr[0] "%d utwór w bibliotece"
msgstr[1] "%d utworów w bibliotece"
#, perl-format
msgid "%d song selected"
msgid_plural "%d songs selected"
msgstr[0] "%d utwór zaznaczony"
msgstr[1] "%d utworów zaznaczonych"
#, perl-format
msgid "%s fuzzy match with %s"
msgstr "%s dopasowanie rozmyte z %s"
#, perl-format
msgid "%t by %a (%m)"
msgstr "%t przez %a (%m)"
#, perl-brace-format
msgid "'{file}' exists. Overwrite ?"
msgstr "Plik '{file}' istnieje. Nadpisać?"
#, perl-format
msgid "(%d song excluded)"
msgid_plural "(%d songs excluded)"
msgstr[0] "(%d utwór wyłączony)"
msgstr[1] "(%d utworów wyłączonych)"
msgid "(The middle-click action doesn't work correctly in some desktops)"
msgstr ""
"(Działanie środkowego kliku nie działa prawidłowo na niektórych pulpitach)"
msgid "(case insensitive)"
msgstr "(nie uwzględniaj wielkości liter)"
#, perl-brace-format
msgid "(common parent folder : {common})"
msgstr "(wspólny katalog nadrzędny : {common})"
msgid "(other)"
msgstr "(inne)"
msgid "(see http://www.last.fm)"
msgstr "(zobacz www.lastfm.pl)"
msgid "(unstable)"
msgstr "(niestabilne)"
msgid ""
"- When selecting a song, the playlist filter will be reset if the song is "
"not in it\n"
"- Skip to another song when removing the current song from the playlist"
msgstr ""
"- Wybierając utwór, filtr listy odtwarzania będzie zresetowany jeśli utwór "
"nie jest w niej\n"
"- Pomiń do innego utworu gdy usunięcie aktualnego utworu z listy odtwarzania"
msgid "0 chance"
msgstr "0 szansa"
msgid "0 means 'show all'"
msgstr "0 znaczy 'pokaż wszystko'"
#, perl-brace-format
msgid "1 chance in {probability}"
msgstr "1 szansa na {probability}"
msgid "3 Filter panes"
msgstr "3 panele filtrów"
msgid "32x32 PNG file icon"
msgstr "ikona PNG 32x32"
msgid "50 Last Added"
msgstr "50 ostatnio dodanych"
msgid "50 Last Played"
msgstr "50 ostatnio odtwarzanych"
msgid "50 Most Played"
msgstr "50 najczęściej odtwarzanych"
msgid "<Unknown>"
msgstr "<Nieznane>"
#, perl-format
msgid ""
"<b>%t</b>\n"
"<small><small>by</small> %a\n"
"<small>from</small> %l</small>"
msgstr ""
"<b>%t</b>\n"
"<small>%a\n"
"%l</small>"
#, perl-format
msgid "<big><big>by %a</big></big>"
msgstr "<big><big>przez %a</big></big>"
#, perl-format
msgid "<i>by</i> %a\\n<i>from</i> %l"
msgstr "<i>przez</i> %a\\n<i>z</i> %l"
msgid "Abort"
msgstr "Anuluj"
msgid "Abort ReplayGain analysis"
msgstr "Przerwij analizę Replay Gain"
msgid "Abort mass-tagging"
msgstr "Anulowano hurtowe tagowanie"
msgid "About"
msgstr "O programie"
#, perl-brace-format
msgid ""
"About to delete {files}\n"
"Are you sure ?"
msgstr "Czy na pewno skasować {files} ?"
msgid "About to turn off the computer in :"
msgstr "Wyłączenie komputera za :"
msgid "Action"
msgstr "Działanie"
msgid "Actions are not supported by current notification daemon"
msgstr "Działania nie są obsługiwane przez aktualny demon powiadomień"
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"
msgid "Add Files ..."
msgstr "Dodaj pliki ..."
msgid "Add Music"
msgstr "Dodaj muzykę"
msgid "Add a button to rip a CD"
msgstr "Dodaje do panelu powiadomień przycisk ripowania utworów z CD"
msgid "Add a filter"
msgstr "Dodaj filtr"
msgid "Add a fullscreen button"
msgstr "Dodaj przycisk PEŁNY EKRAN"
msgid "Add a fullscreen button to layouts that can accept extra buttons"
msgstr ""
"Dodaje przycisk trybu pełnoekranowego, jeśli szablon wyglądu dopuszcza "
"dodatkowe przyciski"
msgid "Add a group"
msgstr "Dodaj grupę"
msgid "Add a label to the current song"
msgstr "Zaznacz aktualny utwór"
msgid "Add a list of files/folders to the playlist"
msgstr "Dodaj listę plików/katalogów do listy odtwarzania"
msgid "Add a radio"
msgstr "Dodaj radio"
msgid "Add files or folders"
msgstr "Dodaj pliki lub katalogi"
msgid "Add files/folders to library"
msgstr "Dodaj pliki/katalogi do biblioteki"
msgid "Add folder"
msgstr "Dodaj ścieżkę"
msgid "Add folder ..."
msgstr "Dodaj katalog ..."
msgid "Add label"
msgstr "Dodaj etykietę"
msgid "Add multiple condition"
msgstr "Dodaj wiele warunków"
msgid "Add new label"
msgstr "Dodaj nową etykietę"
msgid "Add new radio"
msgstr "Dodaj nowe radio"
msgid "Add rule : "
msgstr "Dodaj regułę : "
msgid "Add shorcut key"
msgstr "Dodaj skrót"
msgid "Add tab"
msgstr "Dodaj zakładkę"
msgid "Add to existing values"
msgstr "Dodaj do istniejących wartości"
msgid "Add to list"
msgstr "Dodaj do listy"
msgid "Add to queue"
msgstr "Dodaj do kolejki"
#, perl-brace-format
msgid "Add {value} to {field} for all tracks on this album."
msgstr "Dodaj {value} do {field} dla wszystkich ścieżek na tym albumie."
msgid "Added"
msgstr "Dodane"
msgid "Added Today"
msgstr "Dodane dzisiaj"
msgid "Adding a radio"
msgstr "Dodawanie radia"
msgid ""
"Additionally this format can be used :\n"
" default number1 format1 number2 format2 ...\n"
" dates more recent than number1 seconds will use format1, ..."
msgstr ""
"Dodatkowo ten format może być użyty :\n"
" domyślnie liczba1 format1 liczba2 format2 ...\n"
" daty nowsze niż liczba1 sekund użyją format1, ..."
msgid ""
"Adds a menu entry to artist/album context menu, allowing to search the "
"picture/cover in google and save it."
msgstr ""
"Dodaje wpis do menu kontekstowego wykonawcy/albumu, pozwalający odszukać "
"poprzez google zdjęcie/okładkę oraz zapisać ją."
msgid "Adds labels to the current song"
msgstr "Dodaje etykiety do aktualnego utworu"
msgid "Adds menu entries to song contextual menu"
msgstr ""
"Dodaje wpis do menu kontekstowego utworów pozwalający zgrać plik (np. na "
"odtwarzacz mp3, do listy m3u)"
msgid "Advanced"
msgstr "Zaawansowane"
msgid "Advanced Search ..."
msgstr "Zaawansowane wyszukiwanie ..."
msgid "Advanced Tag Editing"
msgstr "Zaawansowana edycja tagów"
msgid "Album"
msgstr "Album"
msgid "Album and artist"
msgstr "Album i wykonawca"
msgid "Album and artist on the left side"
msgstr "Album i wykonawca z lewej strony"
msgid "Album artist"
msgstr "Album wykonawcy"
msgid "Album artist or artist"
msgstr "Wykonawca albumu lub wykonawca"
msgid "Album cover"
msgstr "Okładka albumu"
msgid "Album gain"
msgstr "Album gain"
msgid "Album mode"
msgstr "Tryb albumu"
msgid "Album peak"
msgstr "Szczyt albumu"
msgid "Album picture"
msgstr "Okładka albumu"
msgid "Album picture & info"
msgstr "Okładka & info"
msgid "Album pictures"
msgstr "Zdjęcia albumu"
msgid "Album playcount:"
msgstr "Liczba odtworzeń albumu:"
msgid "Album shuffle"
msgstr "Tasuj album"
msgid "Album with picture"
msgstr "Album z okładką"
msgid "Album year(s)"
msgstr "Rok albumu"
#, perl-format
msgid "Album: %l"
msgstr "Album: %l"
#, perl-format
msgid "Album: %l (%Y)"
msgstr "Album: %l (%Y)"
msgid "Albuminfo"
msgstr "Albuminfo"
msgid "Albuminfo plugin"
msgstr "Wtyczka albuminfo"
msgid "Albums"
msgstr "Albumy"
msgid "All"
msgstr "Wszystko"
msgid "All Songs"
msgstr "Wszystkie utwory"
msgid "All albums"
msgstr "Wszystkie albumy"
msgid "All artists"
msgstr "Wszyscy wykonawcy"
msgid "All files"
msgstr "Wszystkie pliki"
msgid "All genres"
msgstr "Wszystkie gatunki"
msgid "All labels"
msgstr "Wszystkie etykiety"
msgid "All moods"
msgstr "Wszystkie nastroje"
msgid "All of :"
msgstr "Wszystko z :"
msgid "All songs"
msgstr "Wszystkie utwory"
msgid "All styles"
msgstr "Wszystkie style"
msgid "All themes"
msgstr "Wszystkie motywy"
msgid ""
"Allmusic uses both Genres and Styles to describe albums. If you use only "
"Genres, you may want to include Styles in allmusic's list of Genres."
msgstr ""
"Allmusic używa obu Gatunków i Styli żeby opisać albumy. Jeśli używasz tylko "
"Gatunków, możesz chcieć zawrzeć Style w liście Gatunków allmusic."
msgid "Allow for scheduling fade-out and stop"
msgstr "Zezwól na harmonogram zanikania i zatrzymanie"
msgid "Allows controlling gmusicbrowser via DBus using the MPRIS v1.0 standard"
msgstr ""
"Pozwól na sterowanie gmusicbrowserem przez DBus używając standardu MPRIS v1.0"
msgid "Allows controlling gmusicbrowser via DBus using the MPRIS v2.0 standard"
msgstr ""
"Pozwól na sterowanie gmusicbrowserem przez DBus używając standardu MPRIS v2.0"
#. Alt key
msgctxt "Keyboard"
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
msgid "Amount of volume changed by the mouse wheel"
msgstr "Wysokość głośności zmieniona przez kółko myszy"
msgid ""
"Analyse and add replaygain tags for all songs that don't have replaygain "
"tags, or incoherent album replaygain tags"
msgstr ""
"Analizuj i dodaj tagi replaygain dla wszystkich utworów które nie mają tagów "
"replaygain, lub niespójne tagi replaygain albumu"
msgid "Any of :"
msgstr "Którykolwiek z :"
msgid "App Indicator plugin"
msgstr "Wtyczka wskaźnika aplikacji"
msgid "App indicator"
msgstr "Wskaźnik aplikacji"
msgid "Append"
msgstr "Dołącz"
msgid "Append (only if not already present)"
msgstr "Dołącz (tylko jeśli nie jest już obecne)"
msgid "Append to playlist"
msgstr "Dołącz do listy"
msgid "Application"
msgstr "Aplikacja"
#, perl-brace-format
msgid "Are you sure you want to delete the '{label}' label ?"
msgstr "Czy jesteś pewny że chcesz usunąć etykietę '{label}' ?"
msgid "Arguments"
msgstr "Argumenty"
msgid "Artist"
msgstr "Wykonawca"
msgid "Artist & album"
msgstr "Wykonawca & album"
msgid "Artist (Year - Album)"
msgstr "Wykonawca (Rok - Album)"
msgid "Artist Biography"
msgstr "Biografia wykonawcy"
msgid "Artist URL"
msgstr "Strona wykonawcy"
msgid "Artist picture"
msgstr "Zdjęcie wykonawcy"
#, perl-format
msgid "Artist picture size : %d"
msgstr "Rozmiar zdjęcia wykonawcy : %d"
msgid "Artist playcount:"
msgstr "Liczba odtworzeń wykonawcy:"
msgid "Artist,Album,Disc,Track"
msgstr "Wykonawca,Album,Płyta,Ścieżka"
msgid "Artist,Date,Album,Disc,Track"
msgstr "Wykonawca,Data,Album,Płyta,Ścieżka"
#, perl-format
msgid "Artist: %a"
msgstr "Wykonawca: %a"
msgid "Artistinfo"
msgstr "Artistinfo"
msgid "Artistinfo plugin"
msgstr "Wtyczka Artistinfo"
msgid "Artists"
msgstr "Wykonawcy"
msgid "Ascending order"
msgstr "Kolejność rosnąca"
msgid "Ask confirmation only if file already exists"
msgstr "Pytaj o potwierdzenie tylko, gdy plik już istnieje"
msgid "Audio"
msgstr "Dźwięk"
msgid "Audio properties"
msgstr "Właściwości audio"
msgid "Author"
msgstr "Autor"
msgid "Auto"
msgstr "Automatyczne"
msgid "Auto fill based on filenames ..."
msgstr "Autouzupełnianie na podstawie nazwy pliku ..."
msgid "Auto fill only blank fields"
msgstr "Wypełnij puste pola"
msgid "Auto fill up to"
msgstr "Automatycznie wypełnij aż do"
msgid "Auto filter"
msgstr "Autofiltr"
msgid "Auto-fill queue"
msgstr "Automatycznie wypełnij kolejkę"
msgid "Auto-fill queue with similar artists (from last.fm)"
msgstr "Automatycznie wypełnij kolejkę z podobnymi wykonawcami (z last.fm)"
msgid "Auto-increment track numbers"
msgstr "Automatyczny przyrost liczby ścieżek"
msgid "Auto-save fields with data from allmusic"
msgstr "Autozapis pól z danymi z allmusic"
msgid "Auto-save positive finds"
msgstr "Automatycznie zapisuj odnalezione teksty utworów"
msgid "Auto-scroll"
msgstr "Autoprzewijanie"
msgid "Auto-select Pictures"
msgstr "Automatycznie zaznacz zdjęcia"
msgid "Automatically remove current song if not found"
msgstr "Automatycznie usuń aktualny utwór jeśli nie znaleziony"
msgid "Autosave"
msgstr "Autozapis"
msgid "Autosave plugin"
msgstr "Autozapis"
msgid "Available"
msgstr "Dostępne"
msgid "Average rating:"
msgstr "Średnia ocena:"
msgid "BPM"
msgstr "BPM"
msgid "Bad session"
msgstr "Błędna sesja"
msgid "Base Folder :"
msgstr "Katalog bazowy :"
msgid "Basic fields"
msgstr "Podstawowe pola"
msgid "Begin with"
msgstr "Rozpocznij z"
msgid "Below"
msgstr "Poniżej"
msgid "Biography"
msgstr "Biografia"
msgid "Bitrate"
msgstr "Bitrate"
msgid "Body :"
msgstr "Szczegóły :"
msgid "Body text is not supported by current notification daemon"
msgstr "Tekst podstawowy nie jest obsługiwany przez aktualny demon powiadomień"
msgid "Browser"
msgstr "Przeglądarka"
msgid "Browser views"
msgstr "Panele"
msgid "Browser window layout :"
msgstr "Wygląd okna przeglądarki :"
msgid "Browser with SongTree"
msgstr "Przeglądarka z SongTree"
msgid "Buttons"
msgstr "Przyciski"
msgid "Buttons, Song & Cover"
msgstr "Przyciski, Utwór & Okładka"
msgid "Can be relative by using + or -"
msgstr "Może być względne przez użycie + lub -"
msgid "Can be searched with :"
msgstr "Może być wyszukane z :"
msgid "Can be used as a variable with :"
msgstr "Może być użyte jako zmienna z :"
msgid "Can't change the volume in non-gstreamer iceserver mode"
msgstr "Nie można zmienić głośności w trybie iceserver nie gstreamer"
msgid ""
"Can't change the volume. Needs amixer (packaged in alsa-utils) to change "
"volume when using this audio backend."
msgstr ""
"Nie można zmienić głośności. Potrzeba amixer (w paczce alsa-utils) żeby "
"zmienić głośność gdy używany ten podsystem audio."
#, perl-brace-format
msgid "Can't create folder: {path}"
msgstr "Nie można stworzyć katalogu: {path}"
#, perl-brace-format
msgid "Can't create sink '{sink}'"
msgstr "Nie można stworzyć wyjścia '{sink}'"
msgid "Can't play this file."
msgstr "Nie można odtworzyć tego pliku."
msgid "Can't read file or invalid file"
msgstr "Nie można odczytać pliku lub zły plik"
#, perl-brace-format
msgid "Can't write in base folder '{folder}'."
msgstr "Nie można zapisać w folderze '{folder}'."
msgid "Cancel"
msgstr "Zrezygnuj"
msgid "Capitalize"
msgstr "Wielkie litery"
msgid "Capitalize each word"
msgstr "Napisz wielkimi literami każde słowo"
msgid "Case insensitive"
msgstr "Nie uwzględniaj wielkości liter"
msgid "Case sensitive"
msgstr "Uwględnij wielkość liter"
msgid "Case-sensitive"
msgstr "Uwzględnij wielkość liter"
msgid "Categories pane"
msgstr "Panel kategorii"
msgid "Centered"
msgstr "Wyśrodkowane"
msgid "Centered on"
msgstr "Wyśrodkowane na"
msgid "Change Display"
msgstr "Zmień wyświetlanie"
msgid "Change default text color"
msgstr "Zmień domyślny kolor tekstu"
msgid "Change default text font and size"
msgstr "Zmień domyślną czcionkę i rozmiar tekstu"
msgid "Change the context visibility"
msgstr "Zmień widoczność kontekstu"
msgid "Channels"
msgstr "Kanały"
msgid "Check Collection"
msgstr "Sprawdź kolekcję"
msgid "Check for updated/deleted songs on startup"
msgstr "Sprawdzaj kolekcję utworów w trakcie startu programu"
msgid "Check for updated/removed songs"
msgstr "Sprawdź zaktualizowane/usunięte utwory"
msgid "Check real length of mp3"
msgstr "Sprawdź rzeczywistą długość mp3"
msgid "Check your audio settings"
msgstr "Sprawdź ustawienia audio"
msgid "Checking length/bitrate"
msgstr "Sprawdzanie długości/bitrate"
msgid "Checking songs"
msgstr "Sprawdzanie utworów"
msgid "Choose Album From this Artist"
msgstr "Wybierz Album dla tego Wykonawcy"
msgid "Choose Artist/Album/Song"
msgstr "Wybierz Artystę/Album/Utwór"
msgid "Choose Picture"
msgstr "Wybierz zdjęcie"
msgid "Choose Random Album"
msgstr "Wybierz losowy album"
msgid "Choose a folder"
msgstr "Wybierz katalog"
msgid "Choose directory to copy files to"
msgstr "Wybierz katalog do kopiowania plików"
msgid "Choose directory to move files to"
msgstr "Wybierz katalog do przeniesiania plików"
msgid "Choose files"
msgstr "Wybierz pliki"
msgid "Choose folder to add"
msgstr "Wybierz katalog do dodania"
msgid "Choose font for lyrics"
msgstr "Wybierz czcionkę dla tekstu"
msgid "Choose font..."
msgstr "Wybierz czcionkę..."
#, perl-brace-format
msgid "Choose icon for label {name}"
msgstr "Wybierz ikonę dla etykiety {name}"
msgid "Choose page to open"
msgstr "Wybierz stronę do otworzenia"
#, perl-format
msgid "Choose picture for '%s'"
msgstr "Wybierz zdjęcie dla '%s'"
msgid "Choose playlist files to import"
msgstr "Wybierz pliki listy odtwarzania do importu"
msgid "Clear"
msgstr "Wyczyść"
msgid "Clear playlist"
msgstr "Wyczyść listę odtwarzania"
msgid "Clear playlist filter"
msgstr "Wyczyść filtr listy odtwarzania"
msgid "Clear queue"
msgstr "Wyczyść kolejkę"
msgid "Clear selected fields"
msgstr "Wyczyść zaznaczone pola"
msgid "Click to show fullsize image"
msgstr "Kliknij by pokazać pełny rozmiar obrazka"
msgid "Click to show larger image"
msgstr "Kliknij żeby pokazać większy obrazek"
msgid "Client banned, contact gmusicbrowser's developer"
msgstr ""
"Klient zablokowan. Skontaktuj się z deweloperami programu \"gmusicbrowser\""
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
msgid "Close Window"
msgstr "Zamknij okno"
msgid "Close a filter"
msgstr "Zamknij filtr"
msgid "Close to tray"
msgstr "Zamykaj do zasobnika systemowego"
msgid "Collection"
msgstr "Kolekcja"
msgid "Command"
msgstr "Polecenie"
msgid "Command to launch when the button is pressed"
msgstr "Polecenie dla przycisku"
msgid "Command used :"
msgstr "Użyta komenda :"
msgid ""
"Command used when\n"
"'turn off computer when queue empty'\n"
"is selected"
msgstr ""
"Polecenie używane, gdy\n"
"'Wyłącz komputer, gdy kolejka jest pusta'\n"
"jest włączone"
msgid "Command when playing song changed :"
msgstr "Komenda gdy odtwarzany utwór zmieniony :"
msgid "Command when stopped :"
msgstr "Komenda gdy zatrzymane :"
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
msgid "Comments"
msgstr "Komentarze"
msgid "Compilation"
msgstr "Kompilacja"
msgid "Composer"
msgstr "Kompozytor"
msgid "Conductor"
msgstr "Dyrygent"
msgid "Connect through a proxy"
msgstr "Połącz przez proxy"
msgid "Connections from :"
msgstr "Połączenia z :"
msgid "Context"
msgstr "Kontekst"
msgid "Control"
msgstr "Regulacja"
msgid "Conz Aishi (with Filter Panes)"
msgstr "Conz Aishi (z panelami filtra)"
msgid "Conz Glimm (different controls)"
msgstr "Conz Glimm (różne regulatory)"
msgid "Copy"
msgstr "Kopiuj"
msgid "Copy failed"
msgstr "Błąd kopiowania"
msgid "Copy link address"
msgstr "Kopiuj adres odnośnika"
msgid "Copy missing values from previous line"
msgstr "Skopiuj brakujące wartości z poprzedniej linii"
msgid "Copy to mounted portable player"
msgstr "Kopiuj do odtwarzacza"
msgid "Copy to portable player"
msgstr "Kopiuj do odtwrzacza przenośnego"
msgid "Copying"
msgstr "Kopiowanie"
#, perl-format
msgid "Copying file"
msgid_plural "Copying %d files"
msgstr[0] "Kopiowanie %d pliku"
msgstr[1] "Kopiowanie %d plików"
msgid "Copyright"
msgstr "Copyright"
msgid "Cover Size : "
msgstr "Rozmiar okładki :"
msgid "Create ID3v2 tags as ID3v2.4"
msgstr "Stwórz tagi ID3v2 jako ID3v2.4"
#. Ctrl key
msgctxt "Keyboard"
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
msgid "Current song must always be in the playlist"
msgstr "Aktualny utwór musi zawsze być w liście odtwarzania"
msgid "Custom"
msgstr "Własne"
msgid "Custom Text"
msgstr "Inny Tekst"
msgid "Custom URL"
msgstr "Dowolny adres :"
msgid "Custom command :"
msgstr "Dowolne polecenie :"
msgid "Custom context pages :"
msgstr "Własne strony kontekstowe :"
msgid "Custom formats"
msgstr "Własne formaty"
msgid "Custom pipeline"
msgstr "Własny potok"
msgid "Custom..."
msgstr "Inne..."
msgid "Date"
msgstr "Rok"
msgid "Date format :"
msgstr "Format daty :"
msgid "Date of purchase"
msgstr "Data zakupu"
msgid "Debut Album"
msgstr "Album debiutancki"
msgid "Decrease Volume"
msgstr "Przycisz"
msgid "Decrease volume"
msgstr "Zmniejsz głośność"
msgid "Default"
msgstr "Domyślnie"
msgid "Default fullscreen"
msgstr "Domyślnie pełny ekran"
#, perl-format
msgid "Default rating : %d %"
msgstr "Domyślna ocena : %d %"
msgid "Default text color"
msgstr "Domyślny kolor tekstu"
msgid "Default text font"
msgstr "Domyślna czcionka tekstu"
#, perl-format
msgid "Delay before showing tray tip popup on mouse over : %d ms"
msgstr "Opóźnienie przed pokazaniem okna informacji gdy mysz nad ikoną : %d ms"
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
msgid "Delete Selected Songs"
msgstr "Usuń zaznaczone utwory"
msgid "Delete file"
msgstr "Usuń plik"
msgid "Delete list"
msgstr "Usuń listę"
msgid "Deletion failed"
msgstr "Nieudane usunięcie"
msgid "Descending order"
msgstr "Kolejność malejąca"
msgid "Descr."
msgstr "Opis"
msgid "Description"
msgstr "Opis"
msgid "Desktop widgets"
msgstr "Widżety pulpitu"
msgid "Desktop widgets plugin"
msgstr "Wtyczka widżetów pulpitu"
#, perl-brace-format
msgid "Destination: {file}"
msgstr "Miejsce docelowe: {file}"
#, perl-brace-format
msgid "Destination: {folder}"
msgstr "Miejsce docelowe: {folder}"
msgid "Disable screensaver when fullscreen and playing"
msgstr "Wyłącz wygaszacz ekranu, gdy odtwarza w trybie pełnoekranowym"
msgid "Disabled"
msgstr "Wyłączone"
msgid "Disc"
msgstr "Płyta"
msgid "Disc #"
msgstr "Nr płyty"
msgid "Disc name"
msgstr "Nazwa płyty"
msgid "Display (:1 or host:0 for example)"
msgstr "Ekran ( np. :1 lub host:0 )"
msgid "Display Songs"
msgstr "Wyświetl utwory"
msgid ""
"Display a special layout in or around the titlebar of the focused window"
msgstr "Wyświetl specjalny układ w lub dookoła paska tytułu aktywnego okna"
msgid "Display stop/next actions"
msgstr "Wyświetl działania stop/następny"
msgid "Display synchronized lyrics of the current song"
msgstr "Wyświetl zsynchronizowany tekst aktualnego utworu"
#, perl-format
msgid "Display tray tip for %d ms"
msgstr "Wyświetl okno informacji podczas %d ms"
msgid "Displays a panel indicator in some desktops"
msgstr "Wyświetla wskaźnik panelu w niektórych pulpitach"
msgid "Do not add a title row"
msgstr "Nie dodawaj wiersza tytułu"
msgid "Do not create an id3v1 tag in mp3 files"
msgstr "Nie twórz tagu id3v1 w plikach mp3"
msgid "Do not unsynchronise id3v2 tags"
msgstr "Nie synchronizuj tagów id3v2"
msgid "Do not write the tags"
msgstr "Nie zapisuj tagów"
msgid "Don't add the overlay to dialogs"
msgstr "Nie dodawaj powłoki do okien dialogowych"
#, perl-brace-format
msgid "Don't know how to play files of type {type}"
msgstr "Nie wiem jak odtworzyć pliki typu {type}"
msgid "Don't notify if the main window is visible"
msgstr "Nie powiadamiaj jeśli główne okno jest widoczne"
msgid "Don't submit current song"
msgstr "Nie przesyłaj aktualnego utworu"
msgid "Download"
msgstr "Pobierz"
msgid "Download failed."
msgstr "Nieudane pobranie."
msgid "Downloading"
msgstr "Pobieranie"
msgid "Drag and drop songs here to replace the selection."
msgstr "Przeciągnij i upuść utwory tutaj żeby zmienić zaznaczenie."
msgid "Drop files in this folder"
msgstr "Upuść pliki w tym katalogu"
msgid "Edit"
msgstr "Edycja"
msgid "Edit Current Song Properties"
msgstr "Edytuj właściwości aktualnego utworu"
msgid "Edit labels"
msgstr "Edytuj etykiety"
msgid "Edit Lyrics"
msgstr "Edytuj tekst"
msgid "Edit Lyrics ..."
msgstr "Edytuj tekst ..."
msgid "Edit Multiple Songs Properties"
msgstr "Edytuj właściwości wielu utworów"
msgid "Edit rating"
msgstr "Oceń utwór"
msgid "Edit Settings"
msgstr "Ustawienia"
msgid "Edit auto-fill formats ..."
msgstr "Edytuj automatyczne wypełnianie formatów ..."
msgid "Edit filter"
msgstr "Edytuj filtr"
msgid "Edit filter..."
msgstr "Edycja filtru..."
msgid "Edit grouping ..."
msgstr "Edytuj grupowanie ..."
msgid "Edit in the last.fm wiki"
msgstr "Edytuj w wiki last.fm"
msgid "Edit list"
msgstr "Edytuj listę"
msgid "Edit mode"
msgstr "Tryb edycji"
msgid "Edit ordered modes ..."
msgstr "Edytuj tryby zarządzane ..."
msgid "Edit random modes ..."
msgstr "Edytuj tryb losowy ..."
msgid "Edit row tip"
msgstr "Edytuj końcówkę wiersza"
msgid "Edit selected song properties"
msgstr "Edytuj właściwości zaznaczonego utworu"
msgid "Edit..."
msgstr "Edytuj ..."
msgid "Editable in song properties dialog"
msgstr "Edytowalne w oknie dialogowym właściwości utworu"
msgid "Editing list : "
msgstr "Edytowanie listy"
msgid "Editing tags"
msgstr "Edytowanie tagów"
msgid "Embedded lyrics"
msgstr "Osadzony tekst"
msgid "Embedded picture"
msgstr "Osadzone zdjęcie"
msgid "Empty list"
msgstr "Pusta lista"
msgid "Encapsulated object"
msgstr "Obudowany obiekt"
msgid "Encoded by"
msgstr "Zakodowane przez"
msgid "Encoded with"
msgstr "Kodowanie z"
msgid "Encoder"
msgstr "Enkoder"
msgid "Encoding used for id3v1 tags :"
msgstr "Kodowanie za pomocą id3v1"
msgid "Enqueue"
msgstr "Zakolekjuj"
msgid "Enqueue Action"
msgstr "Zakolejkuj czynność"
msgid "Enqueue Displayed"
msgstr "Zakolejkuj wyświetlane"
msgid "Enqueue Selected"
msgstr "Zakolejkuj wybrane"
msgid "Enqueue Selected Songs"
msgstr "Zakolejkuj wybrane utwory"
msgid "Enqueue Songs from Current Album"
msgstr "Zakolejkuj utwory z aktualnego albumu"
msgid "Enqueue Songs from Current Artist"
msgstr "Zakolejkuj utwory aktualnego wykonawcy"
msgid "Enqueue a list of files/folders"
msgstr "Dodaj do kolejki listę plików/katalogów"
msgid "Enqueue filter"
msgstr "Zakolejkuj filtr"
msgid "Enter album name"
msgstr "Wprowadź nazwę albumu"
msgid "Enter custom event string :"
msgstr "Wprowadź własny ciąg zdarzeń :"
msgid "Equalizer"
msgstr "Korektor"
msgid "Error :"
msgstr "Błąd :"
msgid "Error creating folder"
msgstr "Błąd tworzenia katalogu"
msgid "Error details"
msgstr "Szczegóły błędu"
#, perl-brace-format
msgid "Error opening '{file}' for writing."
msgstr "Błąd otwarcia '{file}' dla zapisu."
msgid "Error saving artistbio"
msgstr "Błąd zapisywania biografii wykonawcy"
#, perl-brace-format
msgid ""
"Error saving artistbio in '{file}' :\n"
"{error}"
msgstr ""
"Błąd zapisywania biografii wykonawcy w '{file}' :\n"
"{error}"
msgid "Error saving icon"
msgstr "Błąd zapisywania ikony"
msgid "Error saving lyrics"
msgstr "Błąd zapisywania tekstu"
#, perl-brace-format
msgid ""
"Error saving lyrics in '{file}' :\n"
"{error}"
msgstr ""
"Nie można zapisać tekstu w '{file}' :\n"
"{error}"
msgid "Error saving picture"
msgstr "Błąd zapisywania obrazka"
msgid "Error saving review"
msgstr "Błąd zapisywania recenzji"
#, perl-brace-format
msgid ""
"Error saving review in '{file}' :\n"
"{error}"
msgstr ""
"Błąd zapisywania recenzji w '{file}' :\n"
"{error}"
msgid "Error while writing replaygain data"
msgstr "Błąd podczas zapisywania danych replaygain"
msgid "Error while writing tag"
msgstr "Błąd podczas zapisywania tagu"
#, perl-brace-format
msgid "Error writing '{file}'"
msgstr "Błąd zapisywania '{file}'"
msgid "Error writing .csv file"
msgstr "Błąd zapisywania pliku .csv"
msgid "Error writing .m3u file"
msgstr "Błąd zapisywania pliku .m3u"
msgid "Error writing downloaded file"
msgstr "Błąd zapisywania pobranego pliku"
msgid "Error writing lyrics"
msgstr "Błąd zapisywania tekstu"
msgid "Error writing tag"
msgstr "Błąd zapisywania tagu"
msgid "Error: invalid filename pattern"
msgstr "Błąd: Niewłaściwa nazwa pliku"
msgid "Events"
msgstr "Wydarzenia"
msgid "Example :"
msgstr "Przykład :"
msgid "Exclude 'seed'-artist from queue"
msgstr "Wyłącz 'źródłowego' wykonawcę z kolejki"
msgid "Execute custom command on selected files"
msgstr "Wykonaj polecenie na wybranych plikach"
msgid "Exit full screen"
msgstr "Wyjście z pełnego ekranu"
msgid "Export"
msgstr "Zgrywanie"
msgid "Export plugin"
msgstr "Zgrywanie"
msgid "Export song properties to a .csv file"
msgstr "Eksportuj właściwości utworu do pliku *.csv"
msgid "Export to .m3u file"
msgstr "Zgraj do pliku m3u"
msgid "Extra fields"
msgstr "Dodatkowe pola"
msgid "Extra gain"
msgstr "Dodatkowe gain"
msgid "Extract guest artist from title :"
msgstr "Wyciągnij wykonawcę gościa z tytułu :"
msgid "Fade-out"
msgstr "Zanikanie"
#, perl-format
msgid "Fade-out in %d seconds"
msgstr "Zanikanie po %d sekundach"
msgid "Fade-out then stop"
msgstr "Zaniknij potem zatrzymaj"
#, perl-brace-format
msgid "Failed to delete '{file}'"
msgstr "Nie udało się usunąć '{file}'"
msgid "Fetching albuminfo"
msgstr "Ściąganie albuminfo"
msgid "Field identifier"
msgstr "Identyfikator pola"
msgid "Field type"
msgstr "Rodzaj pola"
msgid "Fields"
msgstr "Pola"
msgid ""
"Fields will be saved according to the settings above. Albuminfo files will "
"be re-read if there are fields to be saved and you choose 'albums missing "
"reviews' in the combo box."
msgstr ""
"Pola będą zapisane zgodnie z powyższymi ustawieniami. Pliki albuminfo będą "
"odczytane ponownie jeśli tam są pola które mają być zapisane i wybrano "
"'albumy z brakującymi recenzjami' w polu wyboru."
msgid "File"
msgstr "Plik"
msgid "File properties"
msgstr "Właściwości pliku"
msgid "File type"
msgstr "Typ pliku"
#, perl-brace-format
msgid "File: {file}"
msgstr "Plik: {file}"
msgid "Filename"
msgstr "Nazwa pliku"
msgid "Filename extension"
msgstr "Rozszerzenie nazwy pliku"
msgid "Filename format :"
msgstr "Format nazwy pliku:"
msgid "Filename without extension"
msgstr "Nazwa pliku bez rozszerzenia"
msgid "Files"
msgstr "Pliki"
msgid "Files with these extensions won't be added"
msgstr "Pliki z tymi rozszerzeniami nie będą dodane"
msgid "Filesystem"
msgstr "System plików"
msgid "Filter"
msgstr "Filtr"
msgid "Filter : "
msgstr "Filtr :"
msgid "Filter edition"
msgstr "Edycja filtra"
msgid "Filter on playing Album"
msgstr "Filtruj według odtwarzanego albumu"
msgid "Filter on playing Artist"
msgstr "Filtruj według odtwarzanego wykonawcy"
msgid "Filter on playing Song"
msgstr "Filtruj według odtwarzanego utworu"
msgid "Filter on this album"
msgstr "Filtruj według tego albumu"
msgid "Filter on this artist"
msgstr "Filtruj według tego wykonawcy"
msgid "Find :"
msgstr "Znajdź :"
msgid "Find a unique filename if file already exists"
msgstr "Nadaj unikalna nazwę, gdy plik już istnieje"
msgid "Find songs in same albums"
msgstr "Znajdź utwory w tych samych albumach"
msgid "Find songs with same artists"
msgstr "Znajdź utwory tych samych wykonawców"
msgid "Find songs with the same names"
msgstr "Znajdź utwory z tymi samymi nazwami"
msgid "Folder"
msgstr "Katalog"
msgid "Folder (right-aligned)"
msgstr "Katalog (wyrównany do prawej)"
msgid "Folder format :"
msgstr "Format katalogu :"
msgid "Folder pattern :"
msgstr "Typ katalogu :"
msgid "Folders to search for new songs"
msgstr "Katalogi kolekcji"
msgid "Follow playing song"
msgstr "Śledź odtwarzany utwór"
msgid "Follow selected song"
msgstr "Śledź wybrany utwór"
msgid "Font size"
msgstr "Rozmiar czcionki"
msgid "Forward"
msgstr "Do przodu"
msgid "Found but not working"
msgstr "Znaleziony ale nie działa"
msgid "Friday"
msgstr "Piątek"
#, perl-brace-format
msgid ""
"From: {oldname}\n"
"To: {newname}"
msgstr ""
"Od: {oldname}\n"
"Do: {newname}"
msgid "Full screen"
msgstr "Pełny ekran"
msgid "Full screen layout :"
msgstr "Trybu pełnoekranowy :"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Tryb pełnoekranowy"
msgid "Fullscreen simple"
msgstr "Pełny ekran prosty"
msgid "GStreamer module not loaded."
msgstr "moduł GStreamera nie załadowany."
msgid "Gain for songs missing replaygain tags"
msgstr "Gain dla utworów nie posiadających tagów replaygain"
msgid "Garage Fullscreen"
msgstr "Garażowy pełny ekran"
msgid "Genre"
msgstr "Gatunek"
msgid "Genre - Album"
msgstr "Gatunek - Album"
msgid "Genre - Artist"
msgstr "Gatunek - Artysta"
msgid "Genre is set"
msgstr "Gatunek ustawiony"
msgid "Genres"
msgstr "Gatunki"
msgid "Genres pane"
msgstr "Panel gatunków"
msgid "Gnome mmkeys"
msgstr "GNOME mmkeys"
msgid "Gnome multimedia keys plugin"
msgstr "Skróty multimedialne GNOME"
msgid "Go to Playing Track"
msgstr "Idź do odtwarzanej ścieżki"
msgid "Go to playing song"
msgstr "Przejdź do odtwarzanego utworu"
msgid "Group by :"
msgstr "Grupuj według :"
msgid "Grouping"
msgstr "Grupowanie"
msgid "Handshake OK"
msgstr "Korekcja błędów OK"
msgid "Handshake failed : "
msgstr "Korekcja błędów zakończona błędem : "
msgid "Hard limiter"
msgstr "Twardy ogranicznik"
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
msgid "Hide"
msgstr "Ukryj"
msgid "Hide non-matching"
msgstr "Ukryj niedopasowane"
msgid "Hide toolbar"
msgstr "Ukryj pasek narzędzi"
msgid "Icon theme :"
msgstr "Motyw ikon :"
msgid "Identifier in file tag"
msgstr "Identyfikator w pliku tag"
msgid "Ignore playback errors"
msgstr ""
"Ignoruj błędy listy odtwarzania (przechodź do następnego utworu, jeśli "
"wystąpi błąd)"
msgid "Ignored file extensions :"
msgstr "Ignorowane rozszerzenia pliku :"
msgid "Import list"
msgstr "Importuj listę"
msgid ""
"In this case one command by file will be run\n"
"\n"
msgstr ""
"W tym przypadku jedna komenda dla pliku będzie uruchomiona\n"
"\n"
msgid "Include Styles in Genres"
msgstr "Zawiera style i gatunki"
msgid "Increase Volume"
msgstr "Podgłośnij"
msgid "Increase volume"
msgstr "Zwiększ głośność"
msgid "Info"
msgstr "Informacje"
msgid "Insensitive title-artist (left-aligned)"
msgstr "Niewrażliwy tytuł-wykonawca (wyrównane do lewej)"
msgid "Insensitive title-artist (right-aligned)"
msgstr "Niewrażliwy tytuł-wykonawca (wyrównane do prawej)"
msgid "Insensitive, Song & Cover"
msgstr "Niewrażliwe, utwór & okładka"
msgid "Insert Selected Songs at the top of the queue"
msgstr "Wstaw wybrane utwory na górze kolejki"
msgid "Insert a list of files/folders at the start of the playlist"
msgstr "Wstaw listę plików/katalogów przy starcie listy odtwarzania"
msgid "Insert this pipeline before the audio sink"
msgstr "Wstaw ten potok przed wyjściem audio"
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Nieprawidłowe wyrażenie regularne"
msgid "Invert filter"
msgstr "Odwróć filtr"
msgid "Invisible hot spot"
msgstr "Niewidoczny punkt aktywny"
#, perl-format
msgid "Isn't smart equal to %s"
msgstr "Nie jest inteligentnie równe %s"
msgid "Justified"
msgstr "Wyjustowane"
msgid "KB"
msgstr "KB"
msgid "Karaoke"
msgstr "Karaoke"
msgid "Karaoke plugin"
msgstr "Wtyczka karaoke"
msgid "Keep list filtered and sorted"
msgstr "Zachowaj listę przefiltrowaną i posortowaną"
msgid "Key"
msgstr "Skrót"
msgid "Keys"
msgstr "Skróty"
msgid "Keywords"
msgstr "Słowa kluczowe"
msgid "Label"
msgstr "Etykieta"
msgid "Label is set"
msgstr "Etykieta jest ustawiona"
msgid "Label/Publisher"
msgstr "Etykieta/Wydawca"
msgid "Labels"
msgstr "Etykiety"
msgid "Labels' icons"
msgstr "Ikony etykiet"
msgid "Lang"
msgstr "Lang"
msgid "Lang."
msgstr "Lang."
msgid "Languages"
msgstr "Języki"
msgid "Last played"
msgstr "Ostatnio odtwarzane"
msgid "Last skipped"
msgstr "Ostatnio pominięte"
msgid "Launch ripping program"
msgstr "Uruchom program zgrywający"
msgid "Layout"
msgstr "Widok"
msgid "Layout :"
msgstr "Widok :"
msgid "Layouts"
msgstr "Wygląd"
msgid "Left aligned"
msgstr "Wyrównanie do lewej"
msgid "Left pane"
msgstr "Lewy panel"
msgid "Left-clic or scrollwheel to change, right-click to mute"
msgstr "Lewoklik lub kółko myszy żeby zmienić, prawoklik żeby wyciszyć"
msgid "Length"
msgstr "Długość"
msgid "Library"
msgstr "Biblioteka"
msgid "Library : "
msgstr "Biblioteka :"
msgid ""
"Library empty.\n"
"\n"
"Use the settings dialog to add music."
msgstr ""
"Biblioteka pusta.\n"
"\n"
"Użyj okna dialogowego ustawień żeby dodać muzykę."
#, perl-format
msgid "Library size : %d song"
msgid_plural "Library size : %d songs"
msgstr[0] "Rozmiar biblioteki : %d utwór"
msgstr[1] "Rozmiar biblioteki : %d utworów"
msgid "Limit similar artists to a rate of similarity : "
msgstr "Ogranicz podobnych wykonawców wg procentu podobieństwa :"
msgid "Limit similar artists to the first : "
msgstr "Ogranicz podobnych wykonawców do pierwszego :"
msgid "List"
msgstr "Lista"
msgid "List empty"
msgstr "Pusta lista"
msgid "List order"
msgstr "Zarządzanie listą"
msgid "Listed : "
msgstr "Lista :"
msgid "Listed songs"
msgstr "Umieszczone utwory"
msgid "Listeners: "
msgstr "Słuchacze:"
msgid "Lists"
msgstr "Listy"
msgid "Lists, Library & Context"
msgstr "Listy, Biblioteka & Kontekst"
msgid "Literal search"
msgstr "Dosłowne wyszukiwanie"
msgid "Load lyrics even if lyrics panel is hidden"
msgstr "Załaduj tekst nawet jeśli panel tekstu jest ukryty"
msgid "Load/Save Artist Info in :"
msgstr "Załaduj/Zapisz informacje o wykonawcy w :"
#, perl-format
msgid "Loaded %d unsent song from previous session"
msgid_plural "Loaded %d unsent songs from previous session"
msgstr[0] "Zgłoszono %d utwór z poprzedniej sesji"
msgstr[1] "Zgłoszono %d utworów z poprzedniej sesji"
msgid "Loading failed."
msgstr "Błąd wczytywania."
msgid "Loading..."
msgstr "Wczytywanie ..."
msgid "Lock"
msgstr "Zablokowane"
msgid "Lock Album"
msgstr "Blokuj Album"
msgid "Lock Artist"
msgstr "Blokuj Artystę"
msgid "Lock on Album"
msgstr "Zablokuj na albumie"
msgid "Lock on Artist"
msgstr "Zablokuj na wykonawcy"
msgid "Lock on song"
msgstr "Zablokuj na utworze"
#, perl-brace-format
msgid "Lock on {field}"
msgstr "Zablokuj na {field}"
msgid "Locked on :\n"
msgstr "Blokuj na :\n"
msgid "Lookup at allmusic.com"
msgstr "Wyszukiwanie w allmusic.com"
msgid "Lookup in AMG"
msgstr "Sprawdź w AMG "
msgid "Lookup in google"
msgstr "Sprawdź w Google"
msgid "Lower left"
msgstr "Lewy dolny"
msgid "Lower right"
msgstr "Prawy dolny"
msgid "Lullaby"
msgstr "Kołysanka"
msgid "Lullaby plugin"
msgstr "Wtyczka kołysanki"
msgid "Lyricist"
msgstr "Tekściarz"
msgid "Lyrics"
msgstr "Teksty"
msgid "Lyrics (requires lyrics plugin)"
msgstr "Tekst (wymaga wtyczki tekst)"
msgid "Lyrics alignement"
msgstr "Wyrównanie tekstu"
msgid "Lyrics file :"
msgstr "Plik tekstu :"
msgid "Lyrics file name format"
msgstr "Format nazwy pliku tekstu"
msgid "Lyrics for "
msgstr "Teksty dla "
msgid "Lyrics plugin"
msgstr "Teksty utworów"
msgid "Lyrics source"
msgstr "Źródło tekstu"
msgid "MB"
msgstr "MB"
msgid "MIME type"
msgstr "Typ MIME"
msgid "MPRIS v1"
msgstr "MPRIS v1"
msgid "MPRIS v1 support"
msgstr "obsługa MPRIS v1"
msgid "MPRIS v2"
msgstr "MPRIS v2"
msgid "MPRIS v2 support"
msgstr "obsługa MPRIS v2"
msgid "Main"
msgstr "Program"
msgid "Main artist"
msgstr "Główny artysta"
msgid "Make it look like"
msgstr "Upozoruj"
msgid ""
"Makes gmusicbrowser monitor its pulseaudio volume, so that external changes "
"to its volume are known."
msgstr ""
"Uczyń gmusicbrowser monitorującym głośność pulseaudio, tak że zewnętrzne "
"zmiany głośności są znane."
msgid ""
"Makes gmusicbrowser react to the Next/Previous/Play/Stop multimedia keys in "
"gnome."
msgstr ""
"Uczyń gmusicbrowser reagującym na multimedialne klawisze gnome następny/"
"poprzedni/odtwórz/zatrzymaj."
msgid "Mass Rename"
msgstr "Zmień nazwę hurtowo"
msgid "Mass Renaming"
msgstr "Hurtowa zmiana nazwy"
msgid "Media type"
msgstr "Typ nośnika"
msgid "Menu entry name"
msgstr "Nazwa wpisu menu"
msgid "Middle-clic for next album"
msgstr "Środkowy klik dla następnego albumu"
msgid "Middle-click action :"
msgstr "Działanie środkowego kliku :"
msgid ""
"Middle-click on local artists to set a filter on them, right-click non-local "
"artists to search for them on the web."
msgstr ""
"Środkowy klik na lokalnych wykonawcach żeby ustawić filtr na nich, prawoklik "
"nie lokalni wykonawcy żeby wyszukać ich w internecie."
msgid "Minimal tip"
msgstr "Minimalne okno"
msgid "Minimum size"
msgstr "Minimalny rozmiar"
msgid "Misc."
msgstr "Różne"
msgid "Modification"
msgstr "Modyfikacja"
msgid "Monday"
msgstr "Poniedziałek"
msgid "Monitor"
msgstr "Monitoruj"
msgid "Monitor the pulseaudio volume"
msgstr "Monitoruj głośność pulseaudio"
msgid "Moods"
msgstr "Nastroje"
msgid "More info"
msgstr "Więcej informacji"
msgid "More results"
msgstr "Więcej wyników"
msgid "Mosaic View"
msgstr "Widok mozaiki"
msgid "Move"
msgstr "Przenieś"
msgid "Move Files to :"
msgstr "Przenieś pliki do :"
msgid "Move failed"
msgstr "Błąd przenoszenia"
msgid "Move folder to"
msgstr "Przenieś katalog do"
msgid "Moving"
msgstr "Przeniesienie"
#, perl-format
msgid "Moving file"
msgid_plural "Moving %d files"
msgstr[0] "Przenoszenie pliku"
msgstr[1] "Przenoszenie %d plików"
msgid "Music"
msgstr "Muzyka"
msgid "Music files"
msgstr "Pliki muzyczne"
msgid "Mute/Unmute"
msgstr "Wycisz/Cofnij wyciszenie"
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
msgid "Name of layout"
msgstr "Nazwa szablonu"
msgid "Name under which the command will appear in the menu"
msgstr "Nazwa pod jaką polecenie będzie widnieć w menu"
msgid "Never"
msgstr "Nigdy"
msgid "New"
msgstr "Nowy"
msgid "New custom field"
msgstr "Nowe własne pole"
msgid "New filter"
msgstr "Nowy filtr"
msgid "New list"
msgstr "Nowa lista"
msgid "New name"
msgstr "Nowa nazwa"
msgid "Next"
msgstr "Następny"
msgid "Next Album"
msgstr "Następny album"
msgid "Next Artist"
msgstr "Następny wykonawca"
msgid "Next Song"
msgstr "Następny utwór"
msgid "Next Song In Playlist"
msgstr "Następny utwór na liście"
msgid "No connections"
msgstr "Brak połączeń"
msgid "No file browser found."
msgstr "Nie znaleziono przeglądarki plików."
msgid "No genre"
msgstr "Brak gatunku"
msgid "No label"
msgstr "Brak etykiety"
msgid "No locked filter"
msgstr "Filtr nie zablokowany"
msgid "No lyrics found"
msgstr "Nie znaleziono tekstu"
msgid "No moods"
msgstr "Brak nastrojów"
msgid "No results found"
msgstr "Nie znaleziono wyników"
msgid "No review found"
msgstr "Nie znaleziono recenzji"
msgid "No review written."
msgstr "Nie napisano recenzji."
msgid "No songs"
msgstr "Brak utworów"
msgid "No songs found"
msgstr "Nie znaleziono utworów"
msgid "No styles"
msgstr "Brak styli"
msgid "No themes"
msgstr "Brak motywów"
msgid "No web browser found."
msgstr "Nie znaleziono przeglądarki internetowej."
msgid "None"
msgstr "Brak"
msgid "Normal"
msgstr "Normalny"
msgid "Normal mode"
msgstr "Standardowa"
msgid "Normal with buttons"
msgstr "Normalny z przyciskami"
msgid "Normalize volume (the files must have replaygain tags)"
msgstr "Normalizuj głośność (pliki muszą zawierać znaczniki Replay Gain)"
msgid "Not found"
msgstr "Nie znaleziony"
msgid "Note that some notification daemons resize the displayed picture"
msgstr ""
"Zauważ że niektóre demony powiadomień zmieniają rozmiar wyświetlonego zdjęcia"
msgid ""
"Note: inactive fields must be enabled by the user in the 'Fields' tab in "
"Settings"
msgstr ""
"Uwaga: nieaktywne pola muszą być włączone przez użytkownika w zakładce "
"'Pola' w ustawieniach"
msgid "Notify"
msgstr "Powiadamiaj"
msgid "Notify plugin"
msgstr "Wtyczka notify"
msgid "Notify you of the playing song with the system's notification popups"
msgstr ""
"Powiadomienie o odtwarzanym utworze poprzez okienko powiadamiania systemowego"
msgid "Now playing"
msgstr "Teraz odtwarzane"
msgid "NowPlaying plugin"
msgstr "Wtyczka jest odtwarzana"
msgid "Number of days since added"
msgstr "Liczba dni od dodania"
msgid "Number of days since last played"
msgstr "Liczba dni od ostatniego odtworzenia"
msgid "Number of days since last skipped"
msgstr "Liczba dni od ostatniego pominięcia"
msgid "Number of days since modified"
msgstr "Liczba dni od modyfikacji"
msgid "Number of milliseconds"
msgstr "Liczba milisekund"
msgid "Number of seconds"
msgstr "Liczba sekund"
msgid "Number of times played"
msgstr "Liczba odtworzeń"
msgid "Number of times skipped"
msgstr "Liczba pominięć"
msgid ""
"ON -> smaller means more probable\n"
"OFF -> bigger means more probable"
msgstr ""
"ON - mniejsze oznacza większe prawdopodobieństwo\n"
"OFF - większe oznacza większe prawdopodobieństwo"
msgid ""
"ON less probable if genre is set\n"
"OFF more probable if genre is set"
msgstr ""
"ON - mniej prawdopodobne jeśli gatunek jest ustawiony\n"
"OFF - bardziej prawdopodobne jeśli gatunek jest ustawiony"
msgid ""
"ON less probable if label is set\n"
"OFF more probable if label is set"
msgstr ""
"ON - mniej prawdopodobne jeśli etykieta jest ustawiona\n"
"OFF - bardziej prawdopodobne jeśli etykieta jest ustawiona"
msgid "Old name"
msgstr "Stara nazwa"
msgid "On top of other windows instead of below"
msgstr "Na szczycie innych okien zamiast poniżej"
msgid ""
"One command is used per selected songs, unless $files is used, which is "
"replaced by the list of selected files"
msgstr ""
"Jedna komenda jest używana dla wybranych utworów, chyba że $files jest "
"użyty, który jest zastąpiony przez listę wybranych plików"
#, perl-brace-format
msgid "One of these commands is required to play files of type {type} : {cmd}"
msgstr ""
"Jedna z tych komend jest wymagana żeby odtworzyć pliki typu {type} : {cmd}"
msgid "Only affect mp3 files that do not already have an id3v1 tag"
msgstr "Tylko wpływa na pliki mp3 które nie mają już tagu id3v1"
msgid "Only show similar artists from local library"
msgstr "Pokaż tylko podobnych wykonawców z lokalnej biblioteki"
msgid "Opacity"
msgstr "Nieprzezroczystość"
msgid "Open Browser"
msgstr "Otwórz przeglądarkę"
msgid "Open Browser window"
msgstr "Otwórz okno przeglądarki"
msgid "Open Context window"
msgstr "Otwórz okno kontekstu"
msgid "Open Custom window"
msgstr "Otwórz inne okno"
msgid "Open Equalizer"
msgstr "Otwórz Korektor"
msgid "Open Playlist"
msgstr "Otwórz listę"
msgid "Open Preference window"
msgstr "Otwórz okno ustawień"
msgid "Open Queue"
msgstr "Otwórz kolejkę"
msgid "Open Queue window"
msgstr "Otwórz okno kolejki"
msgid "Open Search window"
msgstr "Otwórz okno wyszukiwania"
msgid "Open containing folder"
msgstr "Otwórz katalog zawierający"
msgid "Open context & queue panel"
msgstr "Otwórz panel kontekstu & kolejki"
msgid "Open context page"
msgstr "Otwórz stronę kontekstu"
msgid "Open existing list"
msgstr "Otwórz istniejącą listę"
msgid "Open folder"
msgstr "Otwórz katalog"
msgid "Open last.fm website in your browser"
msgstr "Otwórz stronę internetową last.fm w przeglądarce"
msgid "Open link in Browser"
msgstr "Otwórz link w przeglądarce"
msgid "Open page layout"
msgstr "Otwórz na stronie przeglądarki"
msgid "Open special layouts as desktop widgets"
msgstr "Otwórz specjalny układ jako widżety pulpitu"
msgid "Open this page in the web browser"
msgstr "Otwórz tę stronę w przeglądarce internetowej"
msgid "Options"
msgstr "Opcje"
msgid "Options ..."
msgstr "Opcje ..."
msgid "Options for subgroup"
msgstr "Opcje dla podgrupy"
msgid ""
"Or you can use the field $files which will be replaced by the list of files, "
"and only one command will be run"
msgstr ""
"Albo można użyć pola $files które będzie zastąpione przez listę plików i "
"tylko jedna komenda będzie uruchomiona"
msgid "Original Artist"
msgstr "Oryginalny Wykonawca"
msgid "Original Filename"
msgstr "Oryginalna nazwa pliku"
msgid "Original release year"
msgstr "Rok wydania"
msgid "Originaly from"
msgstr "Oryginalny z"
msgid "Other"
msgstr "Inny"
msgid "Output"
msgstr "Wyjście"
msgid "Overlay layout :"
msgstr "Układ powłoki :"
msgid "Owner identifier"
msgstr "Identyfikator użytkownika"
msgid "Path,Album,Disc,Track,File"
msgstr "Ścieżka,Album,Płyta,Ścieżka,Plik"
msgid "Path,File"
msgstr "Ścieżka,Plik"
msgid "Pattern to find .lrc files :"
msgstr "Wzorzec żeby znaleźć pliki .lrc :"
msgid "Pause"
msgstr "Wstrzymaj"
msgid "Per-song values"
msgstr "Wartości dla utworu"
msgid "Pick an existing one"
msgstr "Wybierz jeden istniejący"
msgid "Picture"
msgstr "Zdjęcie"
msgid "Picture Browser"
msgstr "Przeglądarka zdjęć"
msgid "Picture Type"
msgstr "Typ zdjęcia"
#, perl-format
msgid "Picture cache : %d MB"
msgstr "Pamięć podręczna zdjęcia : %d MB"
msgid "Picture finder"
msgstr "Wyszukiwarka zdjęć"
msgid "Picture finder plugin"
msgstr "Wtyczka wyszukiwarki zdjęć"
#, perl-format
msgid "Picture size : %d"
msgstr "Rozmiar zdjęcia : %d"
msgid "Pictures and music files"
msgstr "Zdjęcia i pliki muzyczne"
msgid "Pictures files"
msgstr "Pliki zdjęć"
msgid "Play"
msgstr "Odtwórz"
msgid "Play Only Displayed"
msgstr "Odtwarzaj tylko wyświetlane"
msgid "Play Only Selected"
msgstr "Odtwórz tylko zaznaczone"
msgid "Play a list of files"
msgstr "Odtwórz listę utworów"
msgid "Play all songs from this album"
msgstr "Odtwórz wszystkie utwory z tego albumu"
msgid "Play all songs from this artist"
msgstr "Odtwórz wszystkie utworzy tego wykonawcy"
msgid "Play button"
msgstr "Przycisk odtwarzania"
msgid "Play count"
msgstr "Licznik odtworzeń"
msgid "Play counter"
msgstr "Licznik odtworzeń"
msgid "Play filter"
msgstr "Filtr odtwarzania"
msgid "Play history"
msgstr "Historia odtwarzania"
msgid "Play listed songs"
msgstr "Odtwórz umieszczone utwory"
msgid "Play order"
msgstr "Sortowanie"
msgid "Play, queue or track"
msgstr "Odtwórz, kolejka lub ścieżka"
msgid "Play/Pause"
msgstr "Odtwarzaj/Wstrzymaj"
msgid "Playback"
msgstr "Odtwarzanie"
msgid "Playcount: "
msgstr "Liczba odtworzeń:"
msgid "Played Today"
msgstr "Dziś odtwarzane"
msgid "Player mounted on :"
msgstr "Odtwarzacz zamontowany w :"
msgid "Player window layout :"
msgstr "Wygląd okna programu :"
msgid "Playing"
msgstr "Odtwarzanie"
msgid "Playing Album"
msgstr "Odtwarzany Album"
msgid "Playing Artist"
msgstr "Odtwarzany Artysta"
msgid "Playing Filter"
msgstr "Filtr odtwarzania"
msgid "Playing Title"
msgstr "Odtwarzany tytuł"
msgid "Playing and queue icons"
msgstr "Ikony odtwarzania i kolejki"
#, perl-brace-format
msgid "Playing error : {error}"
msgstr "Błąd odtwarzania : {error}"
msgid "Playing/Queue Icon or Track"
msgstr "Ikona odtwarzania/kolejki lub ścieżka"
msgid "Playlist"
msgstr "Lista"
msgid "Playlist 1"
msgstr "Lista odtwarzania 1"
msgid "Playlist Empty"
msgstr "Lista jest pusta"
msgid "Playlist Utilities Bar"
msgstr "Pasek narzędzi listy odtwarzania"
msgid "Playlist empty"
msgstr "Pusta lista odtwarzania"
msgid "Playlist files"
msgstr "Pliki listy odtwarzania"
msgid "Playlist filter"
msgstr "Listy"
msgid "Playlist filter :\n"
msgstr "Filtr listy :\n"
msgid "Playlists"
msgstr "Listy odtwarzania"
msgid "Plugin not loaded"
msgstr "Wtyczka nie załadowana"
msgid "Plugins"
msgstr "Wtyczki"
msgid "Popularimeter"
msgstr "Miernik popularności"
msgid "Popup Custom window"
msgstr "Wyskakujące własne okno"
msgid "Popup Traytip"
msgstr "Powiadamianie (zasobnik)"
msgid "Popup notify window"
msgstr "Wyskakujące okno powiadomień"
msgid "Popup playlist filter menu"
msgstr "Okienko menu filtra listy odtwarzania"
msgid "Popup playlist order menu"
msgstr "Okienko menu kolejności listy odtwarzania"
msgid "Popup queue menu"
msgstr "Okienko menu kolejki"
msgid "Pre-set"
msgstr "Prekonfigurowane"
msgid "Prefered place to load and save lyrics :"
msgstr "Preferowane miejsce dla załadowania i zapisu tekstu :"
msgid "Preferences"
msgstr "Preferencje"
msgid "Prepend"
msgstr "Poprzedź"
msgid "Press a key or a key combination"
msgstr "Naciśnij klawisz lub kombinację klawiszy"
msgid "Previous"
msgstr "Poprzedni"
msgid "Previous Song"
msgstr "Poprzedni utwór"
msgid "Previous Song In Playlist"
msgstr "Poprzedni utwór na liście"
msgid "Previous page"
msgstr "Poprzednia strona"
msgid "Price paid"
msgstr "Cena zakupu"
msgid "Private Data"
msgstr "Dane prywatne"
msgid "Proceed to next item."
msgstr "Przejdź do następnej pozycji."
msgid "Produced (P)"
msgstr "Produkowany (P)"
msgid "Progress"
msgstr "Postęp"
msgid "Properties"
msgstr "Właściwości"
msgid "Provides context views using MozEmbed or WebKit"
msgstr "Dostarcz widoki kontekstowe używając MozEmbed lub WebKit"
msgid "Proxy host :"
msgstr "Serwer proxy :"
msgid "Publication right"
msgstr "Prawa do publikacji"
msgid "Publisher"
msgstr "Wydawca"
msgid "Publisher/Studio logotype"
msgstr "Wydawca/Studio"
msgid "Queue"
msgstr "Kolejka"
#, perl-format
msgid "Queue (%n)"
msgstr "Kolejka (%n)"
msgid "Queue Edit"
msgstr "Edycja kolejki"
msgid "Queue album"
msgstr "Kolejkuj album"
msgid "Queue artist"
msgstr "Kolejkuj wykonawcę"
msgid "Queue empty"
msgstr "Kolejka pusta"
msgid "Queue in Sidebar"
msgstr "Kolejka w pasku bocznym"
msgid "Queue mode"
msgstr "Tryb kolejkowania"
msgid "Queue options"
msgstr "Opcje kolejki"
msgid "Quick Search"
msgstr "Szybkie wyszukiwanie"
msgid "Quick Search with SongTree"
msgstr "Szybkie wyszukiwanie przez SongTree"
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"
msgid "Quit after this song"
msgstr "Zamknij po tym utworze"
msgid "Quit when queue empty"
msgstr "Zakończ, gdy kolejka jest pusta"
msgid "Radio title"
msgstr "Tytuł radia"
msgid "Radio url"
msgstr "URL radia"
msgid "Random"
msgstr "Wyrywkowy"
msgid "Random Playback"
msgstr "Losowe odtwarzanie"
msgid "Random mode edition"
msgstr "Educja trybu losowego"
msgid "Rating"
msgstr "Ocena"
msgid "Rating (picture)"
msgstr "Ocena (obrazek)"
msgid "Rating between 0 and 100, or empty for default"
msgstr "Ocena między 0 a 100 lub pusta jako domyślne"
msgid "Rating range:"
msgstr "Zakres ocen:"
msgid "Raw filename with path"
msgstr "Surowa nazwa pliku ze ścieżką"
msgid "Re-load layouts"
msgstr "Ponownie załaduj wyglądy"
msgid "Re-read tags"
msgstr "Odśwież tagi"
msgid "Re-reading tags"
msgstr "Ponownie odczytaj tagi"
msgid "Re-shuffle"
msgstr "Ponownie potasuj"
msgid "Read/write in file tag"
msgstr "Czytaj/zapisz w pliku tag"
msgid "Recent Filters"
msgstr "Ostatnie filtry"
msgid "Recent albums"
msgstr "Najnowsze albumy"
msgid "Recent artists"
msgstr "Najnowsi wykonawcy"
msgid "Recent songs"
msgstr "Najnowsze utwory"
msgid "Recent songs include skipped songs that haven't been played."
msgstr "Ostatnie utwory zawierają pominięte utwory które nie były odtworzone."
msgid "Recently played"
msgstr "Niedawno odtwarzane"
msgid "Recently played songs"
msgstr "Niedawno odtwarzane utwory"
msgid "Recording Dates"
msgstr "Data Nagrania"
msgid "Recording date"
msgstr "Data nagrania"
msgid "Reference point :"
msgstr "Punkt odniesienia :"
msgid "Refresh"
msgstr "Odśwież listę"
msgid "Refresh list"
msgstr "Odśwież listę"
msgid "Regular expression"
msgstr "Wyrażenie regularne"
msgid "Regular expression :"
msgstr "Wyrażenie regularne :"
msgid "Regular expression didn't match"
msgstr "Wyrażenie regularne nie pasuje"
msgid "Release date"
msgstr "Data wydania"
msgid "Remember last Filter/Playlist between sessions"
msgstr "Pamiętaj ostatni Filtr/Listę pomiędzy sesjami"
msgid "Remember playing position between sessions"
msgstr "Pamiętaj pozycję odtwarzania pomiędzy sesjami"
msgid "Remember playing song between sessions"
msgstr "Pamiętaj odtwarzany utwór pomiędzy sesjami"
msgid "Remember queue between sessions"
msgstr "Zapamiętaj kolejkę pomiędzy sesjami"
msgid "Remixer"
msgstr "Remikser"
msgid "Remove"
msgstr "Usuń"
msgid "Remove a label from the current song"
msgstr "Usuń zaznaczenie z aktualnego utworu"
msgid "Remove all"
msgstr "Usuń wszystko"
msgid "Remove all songs"
msgstr "Usuń wszystkie utwory"
msgid "Remove filter"
msgstr "Usuń filtr"
msgid "Remove from disk"
msgstr "Usuń z dysku"
msgid "Remove from library"
msgstr "Usuń z biblioteki"
msgid "Remove from list"
msgstr "Usuń z listy"
msgid "Remove from playlist"
msgstr "Usuń z listy odtwarzania"
msgid "Remove from queue"
msgstr "Usuń z kolejki"
msgid "Remove header, footer and left column from wikipedia pages"
msgstr "Pomiń nagłówek, stopkę i lewą kolumnę na stronach wikipedii"
msgid "Remove label"
msgstr "Usuń etykietę"
msgid "Remove list"
msgstr "Usuń listę"
msgid "Remove selected songs"
msgstr "Usuń zaznaczone utwory"
msgid "Remove this field"
msgstr "Usuń to pole"
msgid "Remove this rule"
msgstr "Usuń regułę"
msgid "Remove this tab"
msgstr "Usuń tę zakładkę"
msgid "Remove this tag"
msgstr "Usuń ten tag"
msgid "Remove this widget"
msgstr "Usuń ten widżet"
msgid "Rename"
msgstr "Zmień nazwę"
msgid "Rename File"
msgstr "Zmień nazwę pliku"
msgid "Rename file"
msgstr "Zmień nazwę pliku"
msgid "Rename files using this pattern :"
msgstr "Zmień nazwę pliku używając wzoru : "
msgid "Rename folder"
msgstr "Zmień nazwę katalogu"
msgid "Rename this folder to :"
msgstr "Zmień nazwę katalogu na :"
msgid "Rename/move files based on these fields :"
msgstr "Zmień nazwę/Przenieś plik w tym polu"
msgid "Renaming failed"
msgstr "Nieudana zmiana nazwy"
#, perl-brace-format
msgid ""
"Renaming {oldname}\n"
"to {newname}\n"
"failed : {error}"
msgstr ""
"Zmiana nazwy {oldname}\n"
"to {newname}\n"
"failed : {error}"
msgid "Reorganize files and folders"
msgstr "Przeorganizuj pliki i katalogi"
msgid "Repeat"
msgstr "Powtarzaj"
msgid "Replace"
msgstr "Zamień"
msgid "Replace existing values"
msgstr "Zamień istniejące wartości"
msgid "Replace..."
msgstr "Zastąp ..."
msgid "ReplayGain options"
msgstr "ustawienia Replay Gain"
msgid "Replaygain"
msgstr "Replaygain"
msgid "Replaygain analysis"
msgstr "Analiza Replay Gain"
msgid "Rescan"
msgstr "Przeskanuj"
msgid "Rescan Collection"
msgstr "Przeskanuj kolekcję"
msgid "Reset filter"
msgstr "Resetuj filtr"
msgid "Reset zoom"
msgstr "Reset powiększenia"
msgid "Retrieves album-relevant information (review etc.) from allmusic.com."
msgstr "Sprowadź informacje istotne dla albumu (recenzja itp.) z allmusic.com."
msgid "Review"
msgstr "Recenzja"
msgid "Rewind"
msgstr "Cofnij"
msgid "Rhythmbox"
msgstr "Rhythmbox"
msgid "Rhythmbox 2nd queue column"
msgstr "Rhythmbox druga kolumna kolejki"
msgid "Right aligned"
msgstr "Wyrównanie do prawej"
msgid "Right side"
msgstr "Prawa strona"
msgid "Right-click to remove filters"
msgstr "Prawoklik żeby usunąć filtry"
msgid "Right-click to toggle shuffle/random"
msgstr "Prawoklik żeby przełączyć tasuj/losowy"
msgid "Rip"
msgstr "Ripowanie"
msgid "Rip plugin"
msgstr "Ripowanie"
msgid "Ripping software :"
msgstr "Program ripujący :"
msgid "Row number"
msgstr "Numer wiersza"
msgid "Run a command when playing a song"
msgstr "Wykonuje polecenie, gdy gmusicbrowser odtwarza utwór."
msgid "Run perl code"
msgstr "Wykonaj kod Perla"
msgid "Run shell command"
msgstr "Uruchom komendę powłoki"
msgid "Run shell command on selected songs"
msgstr "Uruchom komendę powłoki na zaznaczonych utworach"
msgid "Run system command"
msgstr "Uruchom system komend"
msgid "Run system command on selected songs"
msgstr "Uruchom komendę systemową na zaznaczonych utworach"
msgid "Running time"
msgstr "Czas pracy"
msgid "Same Title"
msgstr "Identyczny Tytuł"
msgid "Same album"
msgstr "Ten sam album"
msgid "Same artist"
msgstr "Ten sam wykonawca"
msgid "Same title"
msgstr "Ten sam tytuł"
msgid "Same year"
msgstr "Ten sam rok"
msgid "Sampling Rate"
msgstr "Próbkowanie"
msgid "Saturday"
msgstr "Sobota"
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
msgid "Save Tags/Options"
msgstr "Zapisz Tagi/Opcje"
msgid "Save album info in:"
msgstr "Zapisz informację o albumie w:"
msgid "Save artist biography"
msgstr "Zapisz biografię wykonawcy"
msgid "Save as..."
msgstr "Zapisz jako ..."
msgid "Save current filter as"
msgstr "Zapisz aktualny filtr jako"
msgid "Save current list as"
msgstr "Zapisz aktualną listę jako"
msgid "Save lyrics"
msgstr "Zapisz tekst"
msgid "Save now"
msgstr "Zapisz teraz"
msgid "Save picture as"
msgstr "Zapisz obrazek jako"
msgid "Save review"
msgstr "Zapisz recenzję"
msgid ""
"Save selected fields for all tracks on the same album whenever album data is "
"loaded from allmusic or from file."
msgstr ""
"Zapisz zaznaczone pola dla wszystkich ścieżek na tym samym albumie gdy dane "
"albumu są załadowane z allmusic lub z pliku."
#, perl-format
msgid "Save tags/settings every %d minutes"
msgstr "Zapisz tagi/ustawienia co %d minut"
msgid "Saved"
msgstr "Zapisane"
msgid "Saved Lists"
msgstr "Zapisane listy"
msgid "Saved filters"
msgstr "Zapisane filtry"
msgid "Saved lists"
msgstr "Zapisane listy"
msgid "Scan Collection"
msgstr "Skanuj kolekcję"
msgid "Scan as an album"
msgstr "Analizuj jako album"
msgid "Scan for new songs"
msgstr "Szukaj nowych utworów"
msgid "Scan per-file track gain"
msgstr "Skanuj dla pliku track gain"
msgid "Scan this file"
msgstr "Analizuj ten plik"
msgid "Scan using tag-defined album"
msgstr "Skanuj używając zdefiniowanego tagu albumu"
msgid "Scanning"
msgstr "Skanowanie"
msgid "Scroll to zoom"
msgstr "Przewiń aby powiększyć"
msgid "Scroll with song"
msgstr "Synchronizuj z utworem"
msgid "Scroll with the song"
msgstr "Synchronizuj z utworem"
msgid "Scrollwheel to change, right-click to mute"
msgstr "Kółko myszy żeby zmienić, prawoklik żeby wyciszyć"
msgid "Search"
msgstr "Szukaj"
msgid "Search : "
msgstr "Szukaj : "
msgid "Search Album"
msgstr "Szukaj wg albumu"
msgid "Search Artist"
msgstr "Szukaj wg artysty"
msgid "Search Comment"
msgstr "Szukaj wg Komentarza"
msgid "Search Genre"
msgstr "Szukaj Kategorii"
msgid "Search Label"
msgstr "Szukaj wg Etykiety"
msgid "Search Title"
msgstr "Szukaj wg Tytułu"
msgid "Search Title, Artist and Album"
msgstr "Znajdź Tytuł, Wykonawcę i Album"
msgid "Search Title, Artist, Album, Comment, Label and Genre"
msgstr "Znajdź Tytuł, Wykonawcę, Album, Komentarz, Etykietę i Gatunek"
msgid "Search Title, Artist, Album, Comment, Label, Genre and Filename"
msgstr ""
"Wyszukaj tytuł, wykonawcę, album, komentarz, etykietę, gatunek i nazwę pliku"
msgid "Search album"
msgstr "Wyszukaj album"
msgid "Search all fields"
msgstr "Wyszukaj wszystkie pola"
msgid "Search allmusic for Artist"
msgstr "Wyszukaj wykonawcy w allmusic"
msgid "Search amazon.com for Artist"
msgstr "Wyszukaj wykonawcę w amazon.com"
msgid "Search and display lyrics"
msgstr "Wyszukaj i wyświetl tekst"
msgid "Search box type"
msgstr "Typ pola wyszukiwania"
msgid "Search discogs for Artist"
msgstr "Wyszukaj wykonawcy na discogs"
msgid "Search for Artist on youtube"
msgstr "Wyszukaj wykonawcy na youtube"
msgid "Search for a picture on internet"
msgstr "Szukaj obrazka w internecie"
msgid "Search for artist on:"
msgstr "Wyszukaj wykonawcy w:"
msgid "Search for current album"
msgstr "Szukaj w aktualnym albumie"
msgid "Search for current artist"
msgstr "Szukaj aktualnego wykonawcy"
msgid "Search for new songs on startup"
msgstr "Szukaj nowych utworów podczas uruchamiania programu"
msgid "Search google for Artist"
msgstr "Wyszukiwanie wykonawcy w google"
msgid "Search on the web"
msgstr "Wyszukaj w internecie"
msgid "Search options"
msgstr "Opcje wyszukiwania"
msgid "Search pitchfork for Artist"
msgstr "Wyszukaj wykonawcę w pitchfork"
msgid "Search title"
msgstr "Wyszukaj tytuł"
msgid "Search window layout :"
msgstr "Wygląd okna wyszukiwania :"
msgid "Search:"
msgstr "Wyszukaj:"
msgid "Searching for a picture of : "
msgstr "Szukanie okładki : "
msgid "Seek"
msgstr "Znajdź"
msgid "Select current song"
msgstr "Zaznacz aktualny utwór"
msgid "Select fields"
msgstr "Zaznacz pole"
msgid "Select matches"
msgstr "Wybierz dopasowania"
msgid "Select search fields"
msgstr "Wybierz pola wyszukiwania"
msgid "Selected : "
msgstr "Zaznaczone : "
msgid "Selected songs"
msgstr "Zaznaczone utwory"
msgid "Selected songs to update :"
msgstr "Zaznaczone utwory do aktualizacji :"
msgid "Selecting pictures"
msgstr "Wybieranie zdjęć"
msgid "Seller"
msgstr "Sprzedający"
msgid "Send Title/Artist/Album in standard input"
msgstr "Wyślij Tytuł/Wykonawcę/Album do standardowego wejścia"
msgid "Set Current Song Rating"
msgstr "Ustaw ocenę aktualnie odtwarzanego utworu"
msgid "Set Picture"
msgstr "Ustaw zdjęcie"
msgid "Set action when song ends"
msgstr "Ustaw działanie gdy utwór zakończy się"
#, perl-brace-format
msgid "Set as picture for '{name}'"
msgstr "Ustaw jako zdjęcie dla '{name}'"
msgid "Set as primary filter"
msgstr "Ustaw jako główny filtr"
msgid "Set focus on a layout widget"
msgstr "Ustaw ostrość na widżet układu"
msgid "Set grouping"
msgstr "Ustaw grupowanie"
msgid "Set icon"
msgstr "Ustaw ikonę"
msgid "Set player window layout"
msgstr "Ustaw wygląd okna odtwarzacza"
msgid "Set subgroup"
msgstr "Ustaw podgrupę"
#, perl-brace-format
msgid "Set {year} as year for all tracks on this album."
msgstr "Ustaw {year} jako rok dla wszystkich ścieżek na tym albumie."
msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"
msgid "Settings on this page will only take effect after a restart"
msgstr "Ustawienia na tej stronie przyniosą efekt tylko po restarcie"
msgid "Shell command"
msgstr "Powłoka komend"
#. Shift key
msgctxt "Keyboard"
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
msgid "Show"
msgstr "Pokaż"
msgid "Show Artist page on last.fm"
msgstr "Pokaż stronę wykonawcy w last.fm"
msgid "Show Artist page on wikipedia"
msgstr "Pokaż stronę wykonawcy na wikipedii"
msgid "Show album"
msgstr "Pokaż album"
msgid "Show artist picture"
msgstr "Pokaż zdjęcie wykonawcy"
msgid "Show artist's biography"
msgstr "Pokaż biografię wykonawcy"
msgid "Show artist's upcoming events"
msgstr "Pokaż nadchodzące wydarzenia wykonawcy"
msgid "Show buttons"
msgstr "pełny"
msgid "Show file list"
msgstr "Pokaż listę pliku"
msgid "Show folder list"
msgstr "Pokaż listę katalogu"
msgid "Show genre"
msgstr "Pokaż gatunek"
msgid "Show info panel"
msgstr "Pokaż panel informacji"
msgid "Show main window"
msgstr "Pokaż główne okno"
msgid "Show more error details"
msgstr "Pokaż więcej szczegółów błędu"
msgid "Show pdf pages"
msgstr "Pokaż strony pdf"
msgid "Show playlist"
msgstr "Pokaż listę odtwarzania"
msgid "Show replaygain submenu"
msgstr "Pokaż menu Replay Gain"
msgid "Show similar artists"
msgstr "Pokaż podobnych wykonawców"
msgid "Show song details"
msgstr "Pokaż szczegóły utworu"
msgid "Show status bar"
msgstr "Pokaż pasek stanu"
msgid "Show suggestions"
msgstr "Pokaż propozycje"
msgid "Show tabs"
msgstr "Pokaż zakładki"
msgid "Show toolbar"
msgstr "Pokaż pasek narzędzi"
msgid "Show tray icon"
msgstr "Pokaż ikonę w zasobniku systemowym"
msgid "Show tray tip on song change"
msgstr "Powiadamiaj o zmianie utworu"
msgid "Show/Hide"
msgstr "Pokaż/Ukryj"
msgid "Show/Hide Browser"
msgstr "Pokaż/ukryj przeglądarkę"
msgid "Show/Hide Cover"
msgstr "Pokaż/ukryj okładkę"
msgid "Show/Hide layout widget(s)"
msgstr "Pokaż/Ukryj widżety"
msgid "Show/Hide lyrics line"
msgstr "Pokaż/ukryj linię tekstu"
msgid "Show/hide URI entry"
msgstr "Pokaż/ukryj wpis URI"
msgid "Show/hide status bar"
msgstr "Pokaż/ukryj pasek stanu"
msgid "Shuffle"
msgstr "Tryb losowy"
msgid "Shuffle list"
msgstr "Tasuj listę"
msgid "Shuffle queue"
msgstr "Tasuj kolejkę"
msgid "Shuffled albums"
msgstr "Potasowane albumy"
msgid "Shuffled albums, shuffled tracks"
msgstr "Potasowane albumy, potasowane ścieżki"
msgid "Shutdown command :"
msgstr "Wyłącz komendę : "
msgid "Sidebar"
msgstr "Pasek boczny"
msgid "Similar"
msgstr "Podobne"
msgid "Similar Artists"
msgstr "Podobni wykonawcy"
msgid "Simple List View"
msgstr "Widok listy prosty"
msgid "Simple title"
msgstr "Prosty tytuł"
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
msgid "Skip _All"
msgstr "Pomiń _Wszystko"
msgid "Skip count"
msgstr "Licznik pominięć"
msgid "Skip history"
msgstr "Pomiń historię"
msgid "Skip this and any further errors."
msgstr "Pomiń ten i każde dalsze błędy."
msgid "Skip to next song if an error occurs"
msgstr "Przejdź do następnego utworu jeśli wystąpią błędy"
msgid "Small"
msgstr "Małe"
msgid "Small album picture"
msgstr "Małe zdjęcie albumu"
msgid "Small player"
msgstr "Mały odtwarzacz"
msgid "Smaller browser"
msgstr "Prosta przeglądarka"
#, perl-format
msgid "Some variables such as %f (current song filename) are available"
msgstr "Niektóre zmienne takie jak %f (bieżąca nazwa pliku utworu) są dostępne"
msgid "Song"
msgstr "Utwór"
msgid "Song Properties"
msgstr "Właściwości utworu"
msgid "Song informations"
msgstr "Informacje o utworze"
msgid "Song rating"
msgstr "Ocena utworu"
msgid "SongTree groupings edition"
msgstr "Edycja grupowań SongTree"
msgid "Songs Properties"
msgstr "Właściwości utworów"
msgid "Songtree View"
msgstr "Widok Songtree"
msgid "Sort"
msgstr "Sortuj"
msgid "Sort mode edition"
msgstr "Edycja reguły sortowania"
msgid "Sort order"
msgstr "Porządek sortowania"
#, perl-brace-format
msgid "Source: {file}"
msgstr "Źródło: {file}"
msgid "Split artist names on :"
msgstr "Podziel nazwy wykonawcy na :"
msgid "Start ReplayGain analysis"
msgstr "Rozpocznij analizę ReplayGain"
msgid "Start in tray"
msgstr "Rozpocznij w zasobniku systemowym"
msgid "Statistics"
msgstr "Statystyki"
msgid "Statusbar"
msgstr "Pasek stanu"
msgid "Stop"
msgstr "Zatrzymaj"
msgid "Stop after this song"
msgstr "Zatrzymaj po tym utworze"
msgid "Stop checking"
msgstr "Zatrzymaj sprawdzanie"
msgid "Stop fetching albuminfo"
msgstr "Zatrzymaj ściąganie albuminfo"
msgid "Stop scanning"
msgstr "Zatrzymaj przeszukiwanie"
msgid "Stop selecting pictures"
msgstr "Zatrzymaj wybieranie zdjęć"
msgid "Stop when queue empty"
msgstr "Zatrzymaj, gdy kolejka jest pusta"
msgid "Stop, Play and Next buttons"
msgstr "Przyciski zatrzymaj, odtwórz i następny"
msgid "Stop, Play and Next buttons and Time"
msgstr "Przyciski zatrzymaj, odtwórz i następny oraz czas"
msgid "Stop, Play and Next buttons and Title/Artist"
msgstr "Przyciski zatrzymaj, odtwórz i następny oraz Tytuł/Wykonawca"
msgid "Strip wikipedia pages"
msgstr "Pobierz z Wikipedii"
msgid "Styles"
msgstr "Style"
msgid "Submit Now-Playing OK"
msgstr "Prześlij teraz odtwarzane OK"
msgid "Submit OK"
msgstr "Zatwierdź"
msgid "Submit failed : "
msgstr "Zatwierdzenie nie powiodło się : "
msgid "Submit played songs to last.fm"
msgstr "Zgłasza odtwarzane utwory do last.fm"
msgid "Subtitle"
msgstr "Napisy"
msgid "Summary :"
msgstr "Podsumowanie :"
msgid "Sunday"
msgstr "Niedziela"
msgid "Switch to fullscreen mode"
msgstr "Przełącz do trybu pełnoekranowego"
msgid "System clock is not close enough to the current time"
msgstr "Zbyt duże rozbieżności między zegarem systemowym a aktualnym czasem"
msgid "System command"
msgstr "Komenda systemu"
msgid "System command :"
msgstr "Polecenie systemowe :"
msgid "Tags"
msgstr "Tagi"
msgid "Terms of use"
msgstr "Zasady użytkowania"
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
msgid ""
"The artists similar to the 'seed'-artist will be used to populate the queue, "
"but you can decide to exclude the 'seed'-artist him/herself."
msgstr ""
"Wykonawcy podobni do 'źródłowego' wykonawcy będą użyci żeby wypełnić "
"kolejkę, ale można zadecydować o wyłączeniu 'źródłowego' wykonawcy jego/jej "
"samej."
msgid "The layout for this desktop widget is missing."
msgstr "Brakuje wyglądu dla tego widżetu pulpitu."
msgid "Themes"
msgstr "Motywy"
msgid "These fields can be used :"
msgstr "To pole może być użyte"
#, perl-brace-format
msgid "This command is required to play files of type {type} : {cmd}"
msgstr "Ta komenda jest wymagana żeby odtworzyć pliki typu {type} : {cmd}"
#, perl-format
msgid "This label is set for %d song."
msgid_plural "This label is set for %d songs."
msgstr[0] "Ta etykieta jest ustawiona dla %d utworu."
msgstr[1] "Ta etykieta jest ustawiona dla %d utworów."
msgid ""
"This plugin is needed for gmusicbrowser to appear in unity's sound menu."
msgstr ""
"Ta wtyczka jest potrzebna dla gmusicbrowsera żeby pojawił się w menu "
"dźwiękowym unity."
msgid "This plugin requires :"
msgstr "Ta wtyczka wymaga :"
msgid ""
"This plugin retrieves artist-relevant information (biography, upcoming "
"events, similar artists) from last.fm."
msgstr ""
"Ta wtyczka pobiera informacje istotne dla wykonawcy (biografia, nadchodzące "
"wydarzenia, podobni wykonawcy) z last.fm."
#, perl-format
msgid "Threshold to count a song as played : %d %"
msgstr "Próg żeby policzyć utwór jako odtworzony : %d %"
msgid "Thursday"
msgstr "Czwartek"
msgid "Time :"
msgstr "Czas :"
#, perl-format
msgid "Timeout : %d seconds"
msgstr "Limit czasu : %d sekund"
msgid "Timespan of the fade-out in seconds"
msgstr "Okres czasu zanikania w sekundach"
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
msgid "Title & icon"
msgstr "Tytuł & ikona"
msgid "Title & progress"
msgstr "Tytuł & postęp"
msgid "Title - Artist - Album"
msgstr "Tytuł - Wykonawca - Album"
msgid "Title or filename"
msgstr "tytuł lub nazwa pliku"
#, perl-format
msgid "Title: %t"
msgstr "Tytuł: %t"
#, perl-format
msgid "Title: %t (Track No. %n)"
msgstr "Tytuł: %t (Utwór nr %n)"
msgid "Titlebar"
msgstr "Pasek tytułowy"
msgid "Titlebar overlay plugin"
msgstr "Wtyczka pasek tytułu"
msgid "Toggle Album Lock"
msgstr "Przełącz Blokadę Albumu"
msgid "Toggle Artist Lock"
msgstr "Przełącz Blokadę Artysty"
msgid "Toggle Song Lock"
msgstr "Przełącz blokadę utworu"
msgid "Toggle a label of the current song"
msgstr "Przełącz etykietę aktualnego utworu"
msgid "Toggle between Random/Shuffle and Ordered"
msgstr "Przełącz pomiędzy losowy/potasowany i uporządkowany"
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Przełącz w tryb pełnoekranowy"
msgid "Toggle the fullscreen layout"
msgstr "Przełącz wygląd trybu pełnoekranowego"
msgid "Toolbar"
msgstr "Pasek narzędzi"
msgid "Tools"
msgstr "Narzędzia"
msgid "Total playcount:"
msgstr "Łączna liczba odtworzeń:"
msgid "Track"
msgstr "Ścieżka"
msgid "Track Properties"
msgstr "Właściwości ścieżki"
msgid "Track gain"
msgstr "Track gain"
msgid "Track peak"
msgstr "Szczyt ścieżki"
msgid "Tray tip window layout :"
msgstr "Wygląd panelu powiadomień :"
msgid "Tuesday"
msgstr "Wtorek"
msgid "Turn Off"
msgstr "Wyłącz"
msgid "Turn off computer after this song"
msgstr "Wyłącz komputer po tym utworze"
msgid "Turn off computer when queue empty"
msgstr "Wyłącz komputer, gdy kolejka jest pusta"
msgid "URL"
msgstr "Adres"
msgid "Unique file identifier"
msgstr "Niepowtarzalny identyfikator pliku"
msgid "Unknown album"
msgstr "Nieznany album"
#, perl-brace-format
msgid "Unknown field ({field})"
msgstr "Nieznane pole ({field})"
msgid "Unknown filter :"
msgstr "Nieznany filtr :"
#, perl-format
msgid "Unknown layout '%s'"
msgstr "Nieznany układ '%s'"
msgid "Unlock Album"
msgstr "Odblokuj album"
msgid "Unlock Artist"
msgstr "Odblokuj artystę"
msgid "Unnamed custom command"
msgstr "Nie nazwana inna komenda"
msgid "Unnamed filter"
msgstr "Nienazwany filtr"
msgid "Untitled"
msgstr "Niezatytułowany"
msgid "Update tags"
msgstr "Uaktualnij tagi"
msgid "Update tags..."
msgstr "Uaktualnij tagi..."
msgid "Upper left"
msgstr "Lewy górny"
msgid "Upper right"
msgstr "Prawy górny"
msgid "Use Equalizer"
msgstr "Używaj Korektora"
msgid ""
"Use ID3v2.4 instead of ID3v2.3 when creating an ID3v2 tag, ID3v2.3 are "
"probably better supported by other softwares"
msgstr ""
"Użycie ID3v2.4 zamiast ID3v2.3 podczas tworzenia tagu ID3v2, ID3v2.3 jest "
"prawdopodobnie lepiej obsługiwane przez inne oprogramowanie"
msgid "Use MozEmbed"
msgstr "Użyj MozEmbed"
msgid "Use ReplayGain"
msgstr "Używaj Replay Gain"
msgid "Use WebKit"
msgstr "Użyj WebKit"
msgid "Use a master filter"
msgstr "Użyj główny filtr"
msgid "Use album normalization instead of track normalization"
msgstr "Użyj normalizację albumu zamiast normalizacji ścieżki"
msgid "Use default regular expression"
msgstr "Użyj domyślne wyrażenie regularne"
msgid "Use gstreamer"
msgstr "Używaj gstreamer'a"
msgid "Use latin1 encoding if possible in id3v2 tags"
msgstr "Użyj kodowania latin1 w tagach ID3v2 jeśli to możliwe"
#, perl-format
msgid ""
"Use tags from last.fm's XML event pages with a leading % (e.g. %headliner), "
"furthermore linebreaks '<br>' and any text you'd like to have in between. E."
"g. '%title taking place at %startDate<br>in %city, %country<br><br>'"
msgstr ""
"Użyj tagi ze stron wydarzeń XML last.fm z odstępem wiodącym % (np. "
"%nagłówka), ponadto podziały wiersza '<br>' i tekst jaki chcesz mieć "
"pomiędzy. Np. '%tytuł mający miejsce %startDate<br>w %city, %country<br><br>'"
msgid "Use the playing filter"
msgstr "Zastosuj aktualny filtr"
#, perl-brace-format
msgid "Use this picture as cover for album '{album}'"
msgstr "Użyj tego zdjęcia jako okładkę albumu '{album}'"
#, perl-brace-format
msgid "Use this picture for artist '{artist}'"
msgstr "Użyj tego zdjęcia dla wykonawcy '{artist}'"
#, perl-brace-format
msgid "Use {command} to play {ext} files"
msgstr "Użyj {command} żeby odtworzyć pliki {ext}"
msgid "Used for clipping prevention"
msgstr "Używane dla zapobiegania obcinaniu"
msgid "Used for the Artists field"
msgstr "Użyte dla pola wykonawców"
msgid "Used to associate the saved value with a user or a function"
msgstr "Użyte żeby połączyć zapisaną wartość z użytkownikiem lub funkcją"
msgid "User authentification error"
msgstr "Wystąpił błąd autoryzacji użytkownika"
msgid "Value not written in file tag"
msgstr "Wartość nie zapisana w pliku tag"
msgid "Value written in file tag"
msgstr "Wartość zapisana w pliku tag"
msgid "Various artists"
msgstr "Różni wykonawcy"
msgid "Version"
msgstr "Wersja"
msgid "View"
msgstr "Widok"
msgid "View Binary"
msgstr "Zobacz Binarie"
msgid "View binary data ..."
msgstr "Zobacz binaria ..."
msgid "View in new window"
msgstr "Zobacz w nowym oknie"
msgid "View pictures from this album's folder"
msgstr "Zobacz zdjęcia z tego katalogu albumu"
msgid "Volume : "
msgstr "Głośność : "
msgid "Volume step :"
msgstr "Krok głośności :"
msgid "Wait for more when queue empty"
msgstr "Czekaj na więcej gdy pusta kolejka"
msgid ""
"Warning : these are advanced options, don't change them unless you know what "
"you are doing."
msgstr ""
"Ostrzeżenie : są to opcje zaawansowane, nie zmieniaj ich, jeśli nie jesteś "
"pewien co robisz."
msgid "Warning : using a folder with invalid encoding, you should rename it."
msgstr ""
"Ostrzeżenie : używając katalogu z nieprawidłowym kodowaniem, powinieneś "
"zmienić jego nazwę."
msgid "Warning: all existing data for this field will be lost"
msgstr "Ostrzeżenie: wszystkie istniejące dane dla tego pola będą stracone"
msgid "Warning: an identifier is needed"
msgstr "Ostrzeżenie: identyfikator jest potrzebny"
msgid "Warning: converting existing data to this format may be lossy"
msgstr ""
"Ostrzeżenie: konwersja istniejących danych do tego formatu może być stratna"
msgid "Web context"
msgstr "Kontekst internetowy"
msgid "Web context plugin"
msgstr "Wtyczka kontekstu internetowego"
msgid "Wednesday"
msgstr "Środa"
msgid "Weighted Random"
msgstr "Dodawaj według"
msgid "When added"
msgstr "Gdy dodane"
msgid ""
"When changing songs, the previous song is added to the recent list even if "
"not played at all."
msgstr ""
"Gdy zmieniane utwory, poprzedni utwór jest dodany do listy ostatnich nawet "
"jeśli nie był wcale odtworzony."
msgid "When current song"
msgstr "Gdy aktualny utwór"
msgid "Whole library"
msgstr "Cała biblioteka"
msgid "Widget name"
msgstr "Nazwa widżetu"
msgid "Wikipedia"
msgstr "Wikipedia"
msgid "Wikipedia Locale"
msgstr "Ustawienia regionalne wikipedii"
msgid ""
"Will not write the tags except with the advanced tag editing dialog. The "
"changes will be kept in the library instead.\n"
"Warning, the changes for a song will be lost if the tag is re-read."
msgstr ""
"Tagi zostaną zachowane w bazie Kolekcji. By zapisać je do pliku użyj "
"zaawansowanej edycji tagów.\n"
"Ostrzeżenie, zmiany utworu zostaną utracone, jeśli tag zostanie wczytany "
"ponownie."
msgid "Will use default if not found"
msgstr "Użyje domyślne jeśli nie znalezione"
#. Windows key
msgctxt "Keyboard"
msgid "Win"
msgstr "Win"
msgid "Windows"
msgstr "Okna"
msgid "Words that begin with"
msgstr "Słowa które rozpoczynają się od"
msgid "Write filenames to ..."
msgstr "Zapisz nazwę pliku do ..."
msgid ""
"Write value of selected fields in the tags. Useful for fields that were "
"previously not written to tags, to make sure the current value is written."
msgstr ""
"Zapisz wartość wybranych pól w tagach. Użyteczne dla pól które nie były "
"poprzednio zapisane do tagów, żeby być pewnym że aktualna wartość jest "
"zapisana."
msgid "Writing tags"
msgstr "Zapisywanie tagów"
msgid "Year"
msgstr "Rok"
msgid "Year - Album"
msgstr "Rok - Album"
msgid "Year - Artist"
msgstr "Rok - Wykonawca"
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
msgid ""
"You can force a check for these files by holding shift when selecting \"Re-"
"read tags\""
msgstr ""
"Można wymusić sprawdzenie tych plików przytrzymując shift gdy wybierane "
"\"Odśwież tagi\""
msgid ""
"You can use some markup, eg :\n"
"<b>bold</b> <i>italic</i> <u>underline</u>\n"
"Note that the markup may be ignored by the notification daemon"
msgstr ""
"Można użyć znacznik, np :\n"
"<b>pogrubiony</b> <i>kursywa</i> <u>podkreślony</u>\n"
"Zauważ że znacznik może być zignorowany przez demon powiadamiania"
msgid "You must specify a base folder"
msgstr "Musisz określić katalog bazowy"
msgid "Zoom 1:1"
msgstr "Powiększ 1:1"
msgid "Zoom in"
msgstr "Powiększ"
msgid "Zoom out"
msgstr "Pomniejsz"
msgid "Zoom to fit"
msgstr "Powiększ do dopasowania"
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrezygnuj"
msgid "_Insert column"
msgstr "_Wstaw kolumnę"
msgid "_Remove this column"
msgstr "_Usuń kolumnę"
msgid "_Retry"
msgstr "P_onów"
msgid "_Skip"
msgstr "_Pomiń"
msgid "_Sort by"
msgstr "_Sortuj"
msgid "a bright coloured fish"
msgstr "jasna kolorowa ryba"
msgid "abort"
msgstr "przerwij"
msgid "abort copy"
msgstr "przerwij kopiowanie"
msgid "abort move"
msgstr "przerwij przenoszenie"
msgid "add"
msgstr "dodaj"
msgid "advanced options"
msgstr "opcje zaawansowane"
msgid "after"
msgstr "po"
#, perl-format
msgid "after %s"
msgstr "po %s"
msgid "album information now for"
msgstr "informacje albumu teraz dla"
#. comma-separated list of field aliases for album, these are in addition to english aliases
msgctxt "Field_aliases"
msgid "album,on"
msgstr "album,w"
msgid "albums missing reviews"
msgstr "albumy z brakującymi recenzjami"
msgid "alphabetical"
msgstr "alfabetycznie"
msgid "amixer control :"
msgstr "sterowanie głośnością :"
msgid "another example"
msgstr "przykład"
msgid "applied on reload"
msgstr "zastosowane przy przeładowaniu"
msgid "apply filter"
msgstr "zatwierdź filtr"
#, perl-brace-format
msgid "argument {n} :"
msgstr "argument {n} :"
msgid "artist"
msgstr "wykonawca"
#. comma-separated list of field aliases for artist, these are in addition to english aliases
msgctxt "Field_aliases"
msgid "artist,by"
msgstr "wykonawca,wg"
msgid "auto detect"
msgstr "wykryj automatycznie"
msgid "autofill"
msgstr "autouzupełnianie"
msgid "automatic size"
msgstr "Rozmiar automatyczny"
msgid "back cover"
msgstr "tył okładki"
msgid "band"
msgstr "zespół"
msgid "band/artist logotype"
msgstr "symbol "
msgid "before"