Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
PROGRAMŲ PRIEŽIŪRA IR TOBULINIMAS (T120M013) Laboratorinis darbas Nr. 1
branch: LD1

This branch is 7 commits ahead of master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
bin
.gitignore
README
Variable.cpp
Variable.h
Variables.cpp
Variables.h
ataskaita.odt
formal_lex.h
formal_lex.l
formal_yacc.y
preprocessor.cpp
preprocessor.h

README

PROGRAMŲ PRIEŽIŪRA IR TOBULINIMAS (T120M013)
Laboratorinis darbas Nr. 1

=== Kompiliavimui reikalingi paketai: ===
	* gcc
	* g++
	* lex
	* yacc

Kompiliavimui galima panaudoti paruoštą scriptą:
	* Atsidarom terminalą
	* cd <kelias iki projekto>/bin
	* ./build.bat
	
!NOTE: scriptas išvalo visus *.cpp, *.hpp, *.c ir *.o failus iš bin direktorijos kiekvieną kartą leidžiant!
       Jei į bin direktoriją dėsit savo kodą, pataisykit build.sh kad neištrinų reikalingų failų!

=== Programos paleidimas ===
Sukompiliuotas kompiliatorius priima vieną argumentą - failo pavadinimą, kuriame turėtų būti progrmos 
kodas (žr. test.txt ir test1.txt).

	* Atsidarom terminalą
	* cd <kelias iki projekto>/bin
	* ./prep test1.txt
Something went wrong with that request. Please try again.