Permalink
Browse files

O0ops.

  • Loading branch information...
1 parent 153720e commit 02a3549d6e80a2a711e760d537eb0d09edc99d49 Frank M. Eriksson committed Aug 21, 2010
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 site/templates/footer.htmlf.tpl
  2. +1 −1 site/templates/sv/about.htmlf.tpl
View
2 site/templates/footer.htmlf.tpl
@@ -221,7 +221,7 @@
<br />
Rysk översättning av Maxim Dubinin
<br />
- Svensk översättning av Caleb Maclennan
+ Svensk översättning av Frank M. Eriksson
{else}
Walking Papers &#xA9; <a href="http://mike.teczno.com">Michal Migurski</a>, <a href="http://stamen.com">Stamen Design</a>
View
2 site/templates/sv/about.htmlf.tpl
@@ -22,7 +22,7 @@
Det finns en tredje form av kartläggning som bäst lämpar sig med papper, och det noteringen av saker på marknivå som är osynliga på ett flygfotografi, och omöjliga att samla in utan att faktiskt besöka platsen; såsom gatuljus, cyckelaffärer, toaletter, bankautomater, trappor, kaféer, pubar, adresser och andra delar av geografiskt sammanhang som gör OpenStreetMap till en så stark utmanare till de större, kommersiella tjänsteleverantörerna.
</p>
-<h3>Korrigera #3</h3>
+<h3>Rätta till #3</h3>
<p>
För närvarande finns det inga metoder på plats som är speciellt utformad för denna tredje typ av sporadisk lokal kartläggning.

0 comments on commit 02a3549

Please sign in to comment.