Skip to content
Webbplats för webbradion.net - podcast för webbutvecklare
HTML CSS Ruby JavaScript
Branch: gh-pages
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_includes
_layouts
_posts
_sass
_source
images
javascripts
stylesheets
.gitignore
CNAME
Gemfile
Gemfile.lock
_config.yml
about.html
arkiv.html
avsnitt.atom
avsnitt.json
index.html
params.json
prenumerera.html
readme.md
tipsa.html

readme.md

Webbradion

Det här är källkoden för webbradion.net. Vi använder oss av Jekyll för att generera sidan, och hela källkoden är öppen så att du kan bidra med förbättringar.

Sidan finns på http://webbradion.net/

Köra webbradion.net lokalt

git clone git@github.com:standout/webbradion.net.git
# or git clone https://github.com/standout/webbradion.net.git
# if you have problems with your ssh keys
cd webbradion.net
bundle install
bundle exec jekyll serve --watch

Nu kan du komma åt sidan på localhost:4000

Bidra med ändringar

De flesta av er har inte direkta skrivrättigheter till repositoryt. Istället får du gärna göra en pull request med föreslagna ändringar.

You can’t perform that action at this time.