Analiza i wizualizacja danych maturalnych z lat 2010-2014
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
eksploracje
koincydencje
owoce
prezentacje
raport
sciaganie
shiny
wojewodztwa
.gitignore
README.md
marta_plot.jpeg

README.md

Analiza i wizualizacja danych maturalnych, DELab UW

Piotr Migdał, Marta Czarnocka-Cieciura

Analiza danych maturalnych z lat 2010-2014, związana z projektem Analiza i wizualizacja danych maturalnych, przeprowadzonego w ramach DELab Uniwersytetu Warszawskiego.

Niniejszy raport przedstawia wyniki uzyskane w mikrograncie DELab UW “Analiza i interaktywna wizualizacja danych maturalnych”, realizowanym w okresie kwiecień-lipiec 2015. Przeanalizowano dane maturalne z lat 2010-2014 pochodzące ze zbioru Zespołu Pomiaru Dydaktycznego Instytutu Badań Edukacyjnych. W niniejszym raporcie zaprezentowano główne wyniki oraz opisano stworzone wizualizacje: wspólnego wybierania matur, rozkładów wyników w zależności od czynników demograficznych i własności szkół średnich, porównania wyników między województwami oraz uczestnictwa w olimpiadach przedmiotowych i ich związek z wynikami matur.

Główne interaktywne wizualizcje są przedstawione tu:

Dane pochodzą z Zespołu Pomiaru Dydaktycznego Instytutu Badań Edukacyjnych, przez pakiet R zozlak/ZPD.

matura - j. polski podstawowa - histogram

finaliści i laureaci