Wizualizacje danych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
JavaScript HTML CSS
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
lib
README.md
kfnrd_miejsce_dziedzina.csv
mapa.css
mapa.html
mapa.js
markow.html
notatki.md
poland_woj.topo.json
screenshot.png

README.md

Wizualizacje KFnrD

Wizualizacje z danych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci - organizacji pożytku publicznego pomagającej zdolnej młodzieży.

Autor: Piotr Migdał, 2014, open source: MIT.

Podziękowania dla Łukasza Partyki za umożliwienie (dane!) i pomoc oraz Dorki Budacz za uwagi graficzne.

Mapa uczestników i zainteresowań w latach 1997-2013

Źródła

Kod:

$ ogr2ogr -f GeoJSON -simplify 0.01 poland_woj.json POL_adm1.shp
$ topojson -o poland_woj.topo.json poland_woj.json

Znane problemy

  • Zaniżona liczba stypendystów baletowych (powinno być ~20 na rok).
  • Niektóre miejscowości mogą występować kilkukrotnie na skutek.różnic w pisowni.
  • Niektóre miejscowośc mogą być źle zlokalizowane.

Uwagi

Też chcesz umieć taką stworzyć? Daj nura w mój wstęp.

Żadna metoda geolokalizacji nie jest w 100% skuteczna. Każde dane mogą zawierać śladowe ilości błędów, a także orzechów arachidowych. Gdzie się przetwarzający dane spieszy, tam się entropia cieszy. Produkt do użytku na własną odpowiedzialność.