Skip to content
Codevoorbeelden van het gebruik van CBS Open Data v4 in R en Python.
R Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Python
R
.gitignore
README.md

README.md

CBS Open Data v4

In deze repository zijn codevoorbeelden te vinden van het gebruik van de beta-versie van CBS Open Data v4. Deze nieuwe versie van de CBS Open Data API is gebaseerd op het OData 4-protocol.

Er wordt beschreven hoe datasets kunnen worden gedownload met metadata, hoe deze gekoppeld kunnen worden, hoe filters werken en er is een voorbeeld uitgewerkt van een thematische kaart.

Codevoorbeelden

Voor elke taal is er een aparte map met daarin codevoorbeelden. De talen die momenteel ondersteund worden zijn

  • R,
  • Python.

Elke map bevat

  • basics: het downloaden van een tabel, het koppelen van metadata en het downloaden van een selectie van een tabel.
  • thematic map: het koppelen van geodata van PDOK met CBS-data om een kaart te maken.
  • time series graph: het bewerken en het maken van grafieken van tijdreeksen.

Werken met geodata

De geobestanden die nodig zijn voor thematische kaarten worden door het CBS gepubliceerd via PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart). Deze geodata is te downloaden in verschillende bestandsformaten zoals Shapefile en GeoJSON en het is ook mogelijk om de bestanden geautomatiseerd op te halen met de API. In de codevoorbeelden wordt gebruik gemaakt van de API. Meer informatie over de geo-API is te vinden in de documentatie.

Licentie

Op alle datasets van het CBS en alle codevoorbeelden is de licentie Creative Commons Naamsvermelding van toepassing. Als onderdeel van Creative Commons Naamsvermelding is het bij hergebruik verplicht te vermelden dat de gegevens afkomstig zijn van het CBS. Meer informatie is te vinden in de Disclaimer Open Data.

You can’t perform that action at this time.