Indexing of local administration documents
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit 3167c81 Sep 8, 2018
Permalink
Failed to load latest commit information.
Office Add files via upload Dec 10, 2017
database Add files via upload Dec 10, 2017
python Add files via upload Aug 25, 2018
site Add files via upload Sep 8, 2018
tools Add files via upload Aug 25, 2018
LICENSE Initial commit Jul 28, 2017
README.md Update README.md Aug 27, 2017
usrweb.png Initial html Aug 1, 2017

README.md

localdocindex

Indexing of local administration documents

Proiectul reprezintă un site care indexează după conținut documente ale consiliilor locale.

Cum funcționează

  • un script python specific fiecărei primării accesează pagina cu hotărâri, descarcă documentele, le convertește în text și le trimite către site printr-o interfață web
  • documentele sunt stocate, iar conținutul este indexat fulltext
  • există o pagină care permite căutarea în aceste documente indexate