Permalink
Browse files

Voeg README by.

  • Loading branch information...
1 parent 1f30e82 commit f9e829373c70e936c4cac134efafd8e16a261a99 @stefanv committed Sep 22, 2011
Showing with 21 additions and 0 deletions.
  1. +21 −0 README.rst
View
@@ -0,0 +1,21 @@
+LitNet Rekenaarvisie Miniseminaar
+=================================
+
+Afdelings (Persoon) (Lêer)
+--------------------------
+- Inleiding en gevolgtrekking, oorsig (Ben) [inleiding, einde]
+- Rekenaarvisie (Willie) [visie]
+- Beeldverwerking (Stefan) [beeld]
+- Waarneming / sekuriteit (Pieter) [sekuriteit]
+
+Git
+---
+- Installering onder Windows: http://help.github.com/win-set-up-git/
+- Handleidings: http://git-scm.com/documentation
+
+Samestelling
+------------
+- Die hooflêer is `rv_seminaar.tex`. Onder Linux, tik "make" om te bou.
+- LitNet riglyne vir outeurs:
+ http://www.oulitnet.co.za/akademies_natuur/riglyne.pdf
+

0 comments on commit f9e8293

Please sign in to comment.