Permalink
Switch branches/tags
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
168 lines (149 sloc) 4.2 KB
<?php
namespace steky\nette\DatePaginator;
use \Nette\Object;
use \DateTime;
/**
* @author Martin Štekl <martin.stekl@gmail.com>
* @since 2012-07-21
*
* @property \DateTime $date
* @property-read bool $oldest
* @property-read bool $newest
* @property-read int $days
* @property-read \DateTime $previousDate
* @property-read \DateTime $nextDate
*/
class DatePaginator extends Object {
/** @var \DateTime|null */
private $date = null;
/** @var IPeriod|null */
private $period = null;
/** @var IModel|null */
private $model = null;
/**
* Pokud zadáme datum mimo nastavené minimum a maximum,
* zarovná se autiomaticky na daný okraj.
*
* @param \DateTime $date
*/
public function setDate(DateTime $date) {
$date = $this->period->normalizeDate($date);
if ($this->getOldestDate() !== null && $this->getOldestDate() > $date) {
$date = clone $this->getOldestDate();
} elseif ($this->getNewestDate() !== null && $this->getNewestDate() < $date) {
$date = clone $this->getNewestDate();
}
$this->date = $date;
}
/**
* @return \DateTime
*/
public function getDate() {
return clone $this->date;
}
/**
* @param IModel $model
* @return DatePaginator
*/
public function setModel(IModel $model) {
$this->model = $model;
return $this;
}
/**
* Nastaví stránkovačí periodu.
*
* @param IPeriod $period
* @return DatePaginator
*/
public function setPeriod(IPeriod $period) {
$this->period = $period;
return $this;
}
/**
* Vrací formátovací řetězec pro datum.
*
* @return string
*/
public function getFormatString() {
return $this->period->getFormatString();
}
/**
* @return \DateTime
*/
public function getOldestDate() {
return clone $this->period->normalizeDate($this->model->getOldestDate());
}
/**
* @return \DateTime
*/
public function getNewestDate() {
return clone $this->period->normalizeDate($this->model->getNewestDate());
}
/**
* @return bool
*/
public function isOldest() {
return $this->getOldestDate() == $this->date;
}
/**
* @return bool
*/
public function isNewest() {
return $this->getNewestDate() == $this->date;
}
/**
* Vrací datum předchozího dne. Pokud bychom měli vrátit starší datum než nejstarší,
* tak vrátíme právě to nejstarší.
*
* @return \DateTime
*/
public function getPreviousDate() {
if ($this->date == $this->getOldestDate()) {
return $this->date;
}
$previous_date = clone $this->date;
$previous_date = $previous_date->modify('- ' . $this->period->getPeriod());
$closest_previous = $this->period->normalizeDate($this->model->getClosestPrevious($this->date));
if ($closest_previous < $this->model->getOldestDate()) {
$closest_previous = $this->model->getOldestDate();
}
if ($closest_previous < $previous_date) {
$previous_date = clone $closest_previous;
}
return $previous_date;
}
/**
* Vrací datum následujícího dne. Pokud bychom měli vrátit novější datum než nejnovější,
* tak vrátíme právě to nejnovější.
*
* @return \DateTime
*/
public function getNextDate() {
if ($this->date == $this->getNewestDate()) {
return $this->date;
}
$next_date = clone $this->date;
$next_date = $next_date->modify('+ ' . $this->period->getPeriod());
$closest_next = $this->period->normalizeDate($this->model->getClosestNext($this->date));
if ($closest_next > $this->model->getNewestDate()) {
$closest_next = $this->model->getNewestDate();
}
if ($closest_next > $next_date) {
$next_date = clone $closest_next;
}
return $next_date;
}
/**
* Vrací počet dní mezi nejstarším a nejnovějším datem.
*
* @return int
* @throws \steky\nette\DatePaginator\InvalidStateException Pokud zjistíme, že neest date je starší než oldest
*/
public function getDays() {
if ($this->getNewestDate() < $this->getOldestDate()) {
throw new InvalidStateException('Newest date cannot be older than Oldest date.');
}
$difference = $this->getNewestDate()->diff($this->getOldestDate());
return (int) $difference->days;
}
}