Permalink
Switch branches/tags
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
52 lines (44 sloc) 1.07 KB
<?php
namespace steky\nette\DatePaginator;
use \DateTime;
/**
* Rozhraní pro práci s modelem. Umožňuje upravovat stránkování
* podle dat v modelu.
*
* @author Martin Štekl <martin.stekl@gmail.com>
* @since 2012-08-14
*/
interface IModel {
/**
* Vrací datum nejstaršího záznamu.
*
* @abstract
* @return \DateTime
*/
public function getOldestDate();
/**
* Vrací datum nejnovějšího záznamu.
*
* @abstract
* @return \DateTime
*/
public function getNewestDate();
/**
* Vrací datum nejbližšího staršího záznamu než zadané datum. Pokud
* neexisttuje starší, vrací zadané.
*
* @abstract
* @param \DateTime $current_date
* @return \DateTime
*/
public function getClosestPrevious(DateTime $current_date);
/**
* Vrací datum nejbližšího novějšího záznamu než zadané datum. Pokud
* neexisttuje starší, vrací zadané.
*
* @abstract
* @param \DateTime $current_date
* @return \DateTime
*/
public function getClosestNext(DateTime $current_date);
}