Permalink
Switch branches/tags
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
49 lines (41 sloc) 994 Bytes
<?php
namespace steky\nette\DatePaginator;
use \DateTime;
/**
* Rozhraní definuje časovou periodu pro DatePaginator.
*
* @author Martin Štekl <martin.stekl@gmail.com>
* @since 2012-08-14
*/
interface IPeriod {
/**
* Vrací název periody.
*
* @abstract
* @return string
*/
public function getName();
/**
* Vrací velikost posunu bez znaménka ve formátu, který akceptuje funkce strtotime().
*
* @abstract
* @return string
*/
public function getPeriod();
/**
* Vrací formátovací řetězec pro datum.
*
* @abstract
* @return string
*/
public function getFormatString();
/**
* Provede normalizaci data pro danou periodu. Jedná-li se o den zaokrouhlí na půlnoc daného data.
* Pro hodinovou periodu na začátek hodiny, tedy např.: 13:00:00.
*
* @abstract
* @param \DateTime $date
* @return \DateTime
*/
public function normalizeDate(DateTime $date);
}