Skip to content

stelf/en2bg4term

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 

Repository files navigation

Указател (Индекс)

(премини към речника без да четеш увода)

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Далновидност (Визия)

Представяме си един свят, в който говорещите български владеят езика така добре, че да не (им) се налага да говорят на някакъв несъществуващ диалект, смесица от други пет езика. Разбира се в рамките на разумното, без да изпадаме в крайности и когато това е смислено и удобно. Така всички се разбират по-добре и работят по-леко и бързо. Под всички имаме предвид всички говорещи български без оглед на произход, националност и етнос.

Цели и задачи (Мисия)

Нашата цел е да съберем на едно място удобен английско->български речник на понятия от света на инф. технологии. Поставяме си задачата за намиране на най-точните и кратки преводи – такива, които ще са приветливи и приемливи като звучене, смисъл и дължина.

Подход (Стратегия)

Настоящето хранилище следва да организира на едно място речник с кратък и ползваем превод на често ползвани в писма и разговори понятия от света на инф. технологии. Където е възможно са допълнени с препратки към история на произхода (етимология) или други разяснения.

Подходът включва предоставяне на преводите за свободно и открито ползване и дори стремеж за обясняване на преводите в употреба.

Обхват

В обхвата на този речник попадат заемки и чуждици от английски (доста често и френски), които са се прокраднали в ежедневието на специалистите от областта и неусетно (може би от мързел или несъзнателно) започват да изместват или заменят съществуващите в български език съвсем смислени преводи. Ето защо, в някакъв смисъл се опитваме да заобикаляме и от чуждиците от други езици, най-вече немски, френски и разбира се – турски. Когато става дума за руските думи - търсим славянски корени.

Важно е да се отбележи, че настоящото начинание не е издънка на дейността на някоя университетска катедра, въпреки че подбудителят на този речник има над 2000 часа като водещ занятия във ФМИ на СУ. Този речник не претендира за пълнота на изложението, тъй като е нетърговскo начинание и не отговаря на преднамерени изисквания. Няма поставена крайна дата за завършване на съдържанието и предвид, че участниците може да не са с филологическо образование, се допуска че е вероятно да присъстват неверни или непълни твърдения. Ето защо се приветстват всички градивни забележки и предложения. Разбира се представени с разумен тон и съответното уважение към вече свършената работа.

Заб.В съдържанието са използвани някои преводи от подобен речник както бе предложено от @sahwar в 41. В повечето случаи справки и връзки се давакт към тълковния речник на БАН или към етимологичния (пак на БАН). Също така към WikiPedia, а в някои случаи е цитиран речника на chitanka.info.

Ползи

 • научаване на нови неща за произхода на думите и техния път до нас
 • по-добро разбирателство при общуване в работна (и не само) среда
 • тренировка на мозъка и свързаното с това съзнателно управление на вниманието
 • по-добро разбиране на двата езика (български и английски)
 • запазване на родова самоличност (без излишен шовинизъм, разбира се)
 • обогатяване на собствения речник
 • забавление и изумление на околните, когато осъзнаят какви думи ползват
 • подобряване на уменията по български (и не само)

забележка: проектът не е насочен само към българите като граждани или народ, а и към всички, които желаят да открият българския и думите в него!

Защо?

Съмишлениците и участници в проекта смятат, че възможностите на българския език често се пренебрегват и недоглеждат, а вместо това се използват мързеливи заемки от английски. Имайте предвид, че чуждиците, които са навлезли в ежедневна употреба в повечето случаи не са вписани в книжовния или тълковния речник. Тоест – те не са част от българския език. Разбира се ние също харесваме много английския и се опитваме да владеем в отлична степен речника и изненадващите му езикови форми. Всеки допълнителен говорим език е в полза за мислещия човек.

Често се изненадвахме от невъзможността на лектори и преподаватели да образуват разбираеми и смислени изречения по време на своите представяния. Изненадваме се и от чуждо-имперското разбиране, изповядвано от мнозина, че българският език, бидейки говорим от една шепа хора в световен мащаб, не следва да бъде запазван или изучаван. Това, разбира се, няма как да е по-далече от истината разума.

Смятаме, че повишаването на осъзнатостта относно възможностите за превод на понятията ще промени и общото разбиране на явленията, които отразяват те.

Пълният текст на обосновката можете да намерите тук.

Свети Паисий Хилендарски, автор на „История славянобългарска“, се е възмущавал на онези, които се „гърчеят“ и е смятал, че по този начин обругават езика си и себе си. Валери Петров е превел Шекспир в голяма степен без да ползва чуждици.

Иван Богоров..., за него днес мнозина биха казали, че е бил още по-краен – създал е и е въвел нови български думи с ясно значение като „часовник“ и „вестник“. Може би ще се изненадате, че той не е бягал нито от английски, нито от френски, който вече е бил дал сериозно отражение на българския. Опитвал се е да избегне напора на панрусизма и влиянието му върху българския език и самосъзнание. Може би сега е добър момент да научите и за българската кирилица тук - cyrillic.bg

Ние може само да си мечтаем да достигнем размах на мисълта, присъща за подобни великани, но всеки опит е крачка напред.

Препоръки за участниците в проекта

Всяка помощ е добре дошла! В това число - идеи за нови и по-добри преводи, осмисляне на съществуващите, разпространение на речника, други прилежащи страници

 • имайте предвид, че в българския език има много думи привнесени от френски, турски, персийски и руски. Докато тези от руския не са чак толкова далечни, все пак става дума за славянски език, то тези от турски и френски често имат някакъв смислово подобен превод. Опитайте се да предложите него.
 • по-кратките преводи на дадено понятие са по-устойчиви. Дори да са жаргон. Често понятията остават в речта така както са дошли от английски, именно защото са по-кратки.
 • по възможност добавете връзка към обяснение във Википедия, chitanka.info, речника на БАН (ibl.bas.bg) или друг справочник за произход. включително руският wiktionary има понякога доста по-пълни етимологични справки от българския такъв, уви. но какво да очакваме от един БАН, който си брани речника с captcha... речник, произведен с пари на данъкоплатци, който според директива от 2019 на ЕК би следвало да е напълно свободно достъпен.
 • ако много ви се рови - има и Старобългарски речник. с нелоша търсачка, ако знаете как да пишете на... старобългарски.
 • в случай, че нямате представа как се превежда нещо, но искате превод за него, отворете тема в раздела issues.
 • ние не си поставяме за цел да изчистим езика от всички чуждици, защото а) е невъзможно, понеже б) някои такива отдавна са въведени в книжовния език от разни другари или просто невежи учени в близкото (и не толкова) миналото.
 • ако откриете правописна грешка във вече съществуващите преводи – поправете я без да питате.
 • имайте предвид, че предвид обществената природа на Википедия, дори и там някои предводи са твърде дословни или смислово грешни или просто нелепи.
 • засега няма да се опитваме да измисляме нови думи, но можем да приемем някои жаргони като превод, защото са добили широка употреба.

И да не забравяме (Дървенофилософска забележка)

 • "старобългарски" в българската книжнина обозначава езика на Първото и Второто българско царство.
 • "староцърковнославянски", най-често използвано в иностранни писания, следва да рече книжовния език на Кирил и Методи и на преките им ученици (Преславската и Охридската книжовна школа)
 • "църковнославянски" е книжовен език с множество разновидности (извода), въпреки че днешно време под това понятие се има предвид предимно единствено новомосковския извод
 • "старославянски" е малко смътно понятие, бидейки най-често строго надмножество на староцърковнославянски и старобългарски.

заб. (обсъждано в #86)

Речник

(може би ще се раздели в крайна сметка на части по отделни файлове...)

1-9

EN BG Забележка
2d, 3d двумерен, тримерен за графика.

A

EN BG Забележка
(to) abort прекратявам, отменям
(an) acceptance приемане
(an) access достъп
(to) access достъпвам
access right право на достъп
accessory принадлежност според третия превод от тук. БАН твърди, че е от руски.
account потребителска сметка
accuracy точност, прецизност (ч)
accurate точен, прецизен (ч) вероятно в някои случаи може и 'прилежно', 'старателно'
acknowledge потвърждавам, приемам, признавам което е различно от approve - одобрявам. бъркат се често.
(to) acquire добивам, получавам
action, activity действие, дейност
(to) adapt пригодявам
addition допълнение
(to) adjust нагласям, приспособявам
advanced напреднал, за напреднали
agenda дневен ред най-често в контекста на срещи, темите и последователността за тяхното обсъждане
agile гъвкав, пъргав, сръчен това се отнася до вид методология и възприетият превод е „гъвкав“. но „пъргав“ и „сръчен“ описват много по-добре ефекта от приложението на въпросната методология_
agreement споразумение, съгласие
alias прякор, псевдоним(ч) псевдоним също е чуждица От гр. ψευδόνυμος ‘с лъжливо име’, но в БАНския речник е записана.
allocate заделям, разпределеям първото се ползва най-често за памет, второто може и за друг вид средства
amount размер, количество, стойност, величина според смисъла...
anchor котва, отметка в смисъла на href anchor в HTML. разбира се отметка, както и повечето думи завършващи на „-ка“ се смята да са от руски, но всъщност идва от старослав. мѣтити, за което е спорно какво е по народност ;)
angle ъгъл, завъртане, наклон
api (application programming interface) приложен интерфейс, външност или букв. програмна повърхност на взаимодействие, Външността са само видимите начини (методи) за взаимодействие.
(an) application приложение в литературата е възприет термин „приложение“, което е неточно защото не показва какво прилагаме. БАНското описание може би не е съвсем за същото нещо: "Нещо, което се прилага към нещо друго, обикн. за да го допълва; притурка. ". ама тая притурка е plugin, или не?
(to) apply прилагам
approve одобрявам, потвърждавам коренът е prove, т.е. нещо в духа на доказване/уверяване може да се използва също
array подредба, масив под-ред-ба от arrange, другото, разбира се, е от фр. massif
ascending нарастващ, възходящ най-често за подредба
(to) assemble сглабям, сглобявам
an assembly сглобка
(to) assert твърдя, отстоявам най-често твърдения, които следва да се оценят като истина, при непосредствена проверка в хода на изпълнение на приложенията
(an) assertion твърдение, допускане
(to) assess оценявам
(an) asset собственост, придобивка тоест ако се чудите защо в проектите има директория assets - има се предвид собствените спрямо проекта данни. най-често се доставят пряко в уеб от тази папка.
(to) assign задавам, назначавам, присвоявам назначавам в смисъла на изпълнител на задача
(to) assign присвоявам, назначавам, приписвам
assigned разпределен, прихванат също и за финансови системи, когато има „чакащи“/„висящи“ плащания
(an) assignee правоприемник, назначен, отговорен за когато на някой му е зададена задача и той следва да я свърши
asterisk звезда * първоначално знак, използван в печатането и писането за обозначаване на бележка под линия, пропуск и т.н., или за разграничаване на думи или фрази като условни. от късен латински asteriscus, през гръцки asteriskos
(to) attach прикрепям, прилагам (към) прим. прилагам „нещо“ към писмо
attribute свойство, качество
audio звук, звуков
(an) audit преглед, оценка Wiki
(to) audit преглеждане
audit trail запис от надзор, проследяване на действията обсъдено в #46
authentication удостоверяване понякога може да срещнете и автентикация, което е откровена чуждица
authorization упълномощяване ползва се и побългареното „оторизация“ или „авторизация“, но най-вече от банките, вероятно в този си вид думата е привнесена от френски през руски Wiki
available наличен
availability наличност (на услугата), на разположение, достижимост може би в някой смисъл и достъпност, но тук се има предвид нещо да е налично, за да бъде достъпено/потребено
avatar лик, облик, въплъщение, проявление avatar букв. означава "проявление на (хиндуистко) божество на земята във въплътен или осезаем вид", от санскрит avatarana "слизане" (на божество на земята във въплътена форма). обикновено се обозначава с това понятие представянето на облика на потребителя под формата на изображение (още - неговата 'икона'). С други думи въплъщение, превъплъщение или проявление на човек или идея. Осъществяване, изразяване на нещо в конкретна форма (ibl.bas.bg). иронията е, че в случая говорим по-скоро за безплътна форма
average среден/средна прим. средна стойност

B

EN BG Забележка
backbone опорна мрежа, гръбнак понятието 'опорна мрежа' е възприет в областта на мрежовите технологии, макар да се среща и букв. означава гръбнак
backdoor задна врата, таен/страничен вход понятие от областта на комп. сигурност. става дума за най-често зловреден софтуер, който предоставя неявен достъп до дадено приложене/система/сървър. вторият превод е по-скоро смислов, но в някои от преводите на понятието от wikipedia се ползвай той (в Словенски приемрно). На други места се водят от руснаците, които верни на своята любов към чуждиците са записали - Бэкдор
background фонов(ч), заден план(ч) заб. фон произлиза от френското fond «дъно», и лат. fundus. справка wiktionary
background task фонова(ч) задача, задача на заден план(ч) фон е от фр.
(backtracking)[https://en.wikipedia.org/wiki/Backtracking] търсене с връщане, пълно обхождане братушките го превеждат именно търсене с връщане, но на някои места в литературата в БГ се споменава "пълно обхождане". Буквално би било обратно проследяване, но някой си (толуп) го е записал като бектрек в българската википедия, срещу което ще се борим. преди бяхме посочили и "търсене в дълбочина", но това е по-скоро превод на "depth-first search". обръщаме внимание все пак, че този алгоритъм за пълно обхождане на пространството от състояния на дадена програма по принцип работи като провери първо в "дълбочина".
backpropagation обратно предаване/проследяване (на грешката) за превода на това понятие от областта на машинното самообучение сигурно може да се спори много. така е преведено в руската литература, като обичайно се има предвид метод за пребалансиране теглата на невронна мрежа (перцептрон), при който се започва от изходните към входните слоеве (и за това и обратното движение). Често употребата на понятието подсказава и свързания с него метод/алгоритъм известен като градиентно спускане (gradient descent), при който се търсят локалните минимуми в градиента на диференцируема ф-я.
(a) backup резервно копие(ч), архив(ч), запас сега ако се замислим и резерва и копие са чуждици, архив - също. подсигурен препис или препис в запас може би?
(to) backup подсигурявам (архив) (ч)
backward compatibility обратна съвместимост ...страннотое, че БАН не посочва дума съвместим в своят онлайн речник...
bandwidth честотна лента, ширина, пропускателна способност, дебит буквално означава ширина на лентата. латинското дебит се ползва в доста преводи, но идва от dēbitum, което е по-скоро свързано с дълг и в този смисъл се бърка с кредит/дебит. лента също е от латински според БАН.
basic основен базов, както знаем също се ползва, но е с корена на base, което е от древногръцкото βάσις
batch купчина, вързоп, партида, пакет(ч) макар че пакет е чуждица, а партида идва от латинското pars
behind the scenes зад кадър с уговорката, че cadre е от френски
binary двоичен
(to) bind привързвам, обвързвам, закачам (се)
(to) bind to port закачам (на порт) за мрежови приложения, които се закачт и...„слушат“ на порт
binding свързване като може да е двупосочно свързване - "two way biding"
blacklist забранен списък, черен списък
a blend смес
to blend смесвам, съчетавам, сливам най-често като похват в комп. графика, при наслагване на изображения
block част, парче като градивна част (building block) или парче код (codeblock)... поради липса на хубав превод на code.
(to) blur замъглявам най-често като повхат в комп. графика
body тяло, съдържание request body - тяло, съдържание на заявка
bold удебелен, получер може да означава и "смел/дързък"
bookmark показалец, отметка (рус.) буквално би се превело като книгобелег или книгознак, но такива думи няма. преводът 'показалец' е в някакъв смисъл неточен.
boolean булев на името на Джордж Бул
boot зареждане, зареждам, начало ...сигурно може да се ползва и популярния в парламента глагол отпочвам и от там -> отпочване :)_
border ръб от цслав. рѫбъ
bracket скоба
(a) branch разклонение, клон най-често при системите за управление на програмен код (SCMs)
(to) branch разклонявам
breadth first search (BFS) търсене/обхождане в ширина
breakpoint точка на прекъсване при проследяване изпълнението на програми. да не се бърка с 'прекъсване' - 'interrupt'
briefly на кратко
brightness яркост
(to) browse разглеждам, преглеждам, прелиствам
bucket кофа(ч), буре(ч), каца, ведро (същ.) тук хора се търкалят от смях, но е факт, че bucket означава точно това и се ползва точно този смисъл. още по-веселото е, че кофа идва според ВикиРечник от Отомански Турски - ⁧قوغه⁩ (kova)
bug недъг, порок заб: дефект също е чуждица, но вече възприета в книжовния. кусур *(от араб. през тур.) може би също става и в #61 се съгласихме, че трудно ще изместим бъг като термин, но предложените тук са някакъв опит.
building сграда, градивен напр. building block - градивна част
built-in вграден
bullet, bullet point водещ знак, точка (разг.) това - • - макар че буквално означава куршум. на френски го превеждат la balle, което е „малко топче“ най-общо казано. може би също „кръгче“, а ние разговорно казваме „да караме по точките“, което отразява видимото представяне на знака.
bump map карта(ч) на неравностите понятие от областта на комп.графика и по-точно изграждането на 3д изображения
(a) bundle вързоп, пакет(ч) заб: пакет също е чуждица, но вече възприета в книжовния български
(to) bundle привързвам, връзвам
(a) burnout прегаряне, "пламна ми главата" първото някак е по-възприето като идиом и е близко до идеята и дори усешането за възпаление (inflammation - в пламъци). можем да срещнем и "изтрещяване", "изпращяване" в преносен, различен от БАН-ския, смисъл в разговорния език
bus шина(ч) Wiki
button копче(ч) макар че и френското bouton - „бутон“ - е възприето

C

EN BG Забележка
(a) call извикване на функция или подпрограма
(to) call извиквам
(to) cancel отменям, отказвам
capability възможности, способност от ITIL
capital letter главна буква
caps съкр. от capitals, capital letters главни, главни букви
(a) caption заглавие, надпис, надслов
(to) capture (при)хващам, улавям разликата м/у catch и capture е много тънка в английския, но в компютърната терминология catch е най-често свързано с прихващане на грешки, а capture с прихващане на данни или събития, понякога с процесът на сваляне на моментната картина от екрана
(a) case случай test ~ тестова ситуация
(to) catch (при)хващам, улавям
cell клетка от таблица, памет и т.н.
certificate удостоверение _в речника на БАН няма дума сертификат
(a) chain of events верига събития
changelog дневник на промените
char, character знак, символ(ч) но... символ е от гръцкото σύμβολον
chat раздумване, раздумка става и лаф, предвид, че сигурно е на 1000 години...
(a) charge разноски, разход, задължение дума "разноска" не се открива в речника на БАН, така че може би е само в множествено число.
(to) charge зареждам
(to) charge разходвам
(a) check отметка, проверка отметка, макар и от руски е дума от книжовния речник, а не жаргон според речника на БАН
(to) check проверявам
(to) check in вкравам, въвеждам вкарвам/въвеждам код в хранилище
(to) check in настанявам настанявам се в хотел и т.н.
(to) check out вадя, отписвам за код от хранилище
(to) check out изнасям, сдавам за хотел
(a) checkbox отметка виж check
child наследник, дъщерен
child node дъщерен възел, наследяващ възел защо не детски или синковски? защото звучи по-добре? не - просто така е възприето. може да се срещне като дъщерен възел, макар че как са съгласувани половете в това словосъчетание ми е някаква загатка.
chipset схемен(ч) набор разбира се, схема, е чуждица.
chunk парче(ч), част, (от)къс, отрязък или както много често ми иде да кажа - парчОк (@stelf)
cipher тайнопис, шифър(ч) макар че шифър е чуждица, а тайнопис си е съвсем книжовна дума и даже имаме средновековен такъв
ciphertext скрит текст(ч), шифриран(ч) текст(ч) (шифротекст), тайнопис
circuit верига най-често електрическа
circuit breaker прекъсвач
circular кръгов, периодичен позлва се и цикличен, но това е от cycle -> чуждица
(to) clear зачиствам като например да си „зачистя конзолата“
clearence одобрение ...на операция
(a) click щракане изненада - има такава дума в български според БАН :)
(to) click цъкам, натискам, щракам
client купувач, поръчител второто е по-скоро преносен смисъл
clipboard планшет(ч), междинна памет. буфер за обмяна буквално би представлявало дъска с която се захващат бележки, това руснаците му викат планшет, но думата е френски. в БГ май няма определена дума за това. clip е нещо, което прикрепя други неща заедно. Понятието "буфер за обмяна" се ползва обикновено в руската литература.
(a) cluster струпване, скупчване, куп по определение: a group of similar things or people positioned or occurring closely together. обикновено в литературата клъстер и група могат и да са синоними, но може и да обозначават дали имаме предварително знание за критериите на групата или не.
coexist съществувам съвместно, съжителствам най-честно за някакви характеристики
collaborator сътрудник, съучастник най-вече при съвместна работа по някакво писание (код, текст, и т.н.)
(to) collapse свивам, сгъвам
(a) collapse срив, рухване, крах
colon двоеточие (:) според БАН - от руски
(a) color цвят очевАдно, но все пак
(a) color separation цветоотделяне, цветоотделка БАН не включват нито цветоотделяне, нито цветоотделка, но все пак присъства в chitanka. печатарите го използват като понятие.
column стълб
(a) commit вписване, запис съществителното на това долното, примерно когато става дума за git, svn, mercurial
(to) commit предавам, обнародвам в смисъл на предаване на изходен код или действие, което приключва и резултата от него става видим. вторият превод надали ще се наложи
(to) commit to work захващам се на работа, посвещавам се на работа
committed целеустремен
common name общоприето име, общоизвестно име
communicate общувам, споделям от латинското communite общ, споделен
compatible съвместим
compilation окомплектоване в смисъл на събиране на едно място на сходни по свойства обекти, с уговорката, че комплект е от латинското complectī
compilation изграждане в смисъла на процеса на превод от програмен към машинен код, би следвало да можем да кажем „изграждане на приложението“
(to) complete приключва(м), завършва(м)
compound сложен, съставен от няколко части
compress мачкам, намачквам ако press е натиск(ам), то наистина to compress може да се разбере като смачкване, а и този жаргон се среща. уви не става официални преводи :)
computation изчисление
computer изчислителна машина(ч), изчислител не очакваме някой просто така да почне изведнъж да позлва изчислител, макар че в по-старите писания по темата присъства ЕИЧ - електронна изчислителна машина - в този си вид точно. ако се загледаме в преводите от страниците за computer във Wikipedia, може да забележите, че французите казват ordinateur, което буквално би се превело 'подреждач', а турците му викат на същото нЯщо bilgisayar, което е да кажем преброител на информация според етимологията на съставните части на думата. В този ред на мисли може би сме можели да изберем някога да казваме 'сметач' или 'изчислител', но е почти немислимо към момента да се мисли за каквато и да била подмяна на това точно понятие в превода му на български.
(to) concatenate съединявам, свръзвам, споявам (мак.), лепя (разг.), навръзвам последните две са предложени като възможни преводи. единият се предлага като превод на македонски, другият е просто най-краткото описание на действието
concave (геом.) вдлъбнат
condensed тесен за шрифт
condition условие
confidential поверителен, поверителна
(to) configure настройвам
(to) confuse обърквам :D
conjunction съединение, връзка; свързване;
(to) connect to (с)връзвам се, закачам се (към)
connected прикачен, свързан
(a) connection връзка
connection pool набор връзки
constraint ограничение най-често в база данни
content съдържание
continuation продължение в смисъла на подпрограма, в която се продължава изпълнението при приключване на заявна операция. поздрав за всички нодни шивачи
(a) contract договор
contribution принос, участие, допринасяне, допълнение
contributor съмишленик, сътрудник, съучастник например 'contributors' към настоящето хранилище са си направо съмишленици. за жалост дума 'съприносител' не съществува (не се ползва), макар tribute да е принус в букв. превод
convergence сходимост понятие от математиката, среща се доста и в машинното самообучение
convert обръщам, преобразувам, превръщам макар че transform е по-близо до преобразувам (т.е. сменям образа - формата), все пак можем да кажем "обръщам SVG в PNG" и всички ще те разберат. етимологично е от фр. convertir, което значи да се обърна
convex (геом.) изпъкнал
cookie бисквита(ч) малък по обем запис, свързани с потребителя, записан в браузера. само дето бисквита не е българска дума, а френска, ама ние френския си го обичаме и доста думи сме си взели от там. по-близо до нас би било курабия може би, което се твръди, че е от арабски през турски...мъка. може би запеканка? руско, но славянско.
cooperative съвместен
cooperative multitasking съвместна многозадачност заб. в речника на БАН няма нито едно от - съвместен, съвместна, осъвместена, така че е нещо, което подлежи на уточнение
(a) copy препис, повторение така де, много яко
core ядро, сърцевина на някаква система или програма. на латински cor означава “сърце”, corpus - "тяло". та за това и сърцевина, но много рядко се ползва така или изобщо ще звучи разбираемо в свободен текст.
cost разход, стойност, разноски
(a) count брой, броене
(to) count броя, отчитам
(a) counter брояч, броец рядко ще чуете броец, но това е книжовна дума, обозначаваща лицето, което брои.
(a) counter (to) противодействие
coupling сдвояване съответно 'loose coupling' е „хлабаво сдвояване“
(to) cover (expenses) обезпечавам (разходи)
coworking space споделено работно място, споделена работилница, споделено пространство или дори споределено място, често контекста определя. преди сто години сигурно щяха просто да му кажат споделена работилница. в последно време се налага и 'споделено пространство' като по-кратък превод, в който 'работата' е импликирана
crash провал, срив
(to) create създавам
creation творение, изделие, създаване, произведение създание е creature, да не се бърка
credentials пълномощия, данни за достъп но в #53 върви обсъждане и за други предложения. текущото предложение все още не е оплюто
(to) crop подрязвам, обрязвам
cryptography тайнопис от гр. κρυπτός, криптос – „скрит“, и γράφω, графо – „пиша“. притеснително е, че википедия знае за тайнопис, но БАН не, а chitanka - да.
(a) current (същ). поток
current (прил). текущ
cursor показалец относно чуждицата курсор - в Читанка я откриваме, в речника на БАН - не. ходи разбери дали е книжовна тази дума...
(a) curve крива
custom (sth) по избор, зададен от потребителя
(a) customer купувач тоест някой, който плаща. което е различно от потребител (user).
(to) customize персонализирам(ч), настройвам според БАН първото не е вписано, а и то е чуждица
cut & paste изрязване и поставяне, преместване

D

EN BG Забележка
daily, daily scrum, daily stand up дневна среща/събрание, спявка (жарг.) описание на понятието. @toniuyt123 обръща внимание, че БАН са записали и руската дума летучка като синоним на събрание/среща, но в ИТ литературата такова понятие на български няма да открием дори в най-старите университетски материали по математика и информатика, където се среща какво ли не. спорна е приложимостта на тази дума като превод и предвид фонетичната и близост до лятоска, която вероятно сме чували поне веднъж от прародителите си. предложението на спявка е предвид придобитото значение за "бърза среща", най-вече благодарение на писания в ежедневниците последнит години. вероятно и седянка би била смислово подходяща
data данни от... дадености/дадени? Wiki или от руски (според БАН)[http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8/], но пък те твърдят, че е от от праслв. *dā́tī; *dājā́tī; *dāvā́tī.
data mining извличане/откриване на закономерности (в/от данни) разбира се приветства се употребата на напр. "копане на данни" или дори още по-скандалното „откриване на зависимости“. Българската википедия е записала превода като "извличане на знания", но преди да се превърнат в "знания" закономерностите са по-скоро информация, която следва от структурата на данните. Българската компания Онтотекст обръща внимание на разликата в статия на сайта си. в курса на доц. д-р. Г.Агре във ФМИ на СУ дисциплината също така е наречена Извличане на закономерности от данни.
database база(ч) данни, хранилище за данни все пак „база“ е чуждица, но е възприето. някъде пишат база от данни, често в контекста на система за управление на бази от данни (СУБД). хранилище е по-описателно, макар че хранилище е по-скоро преводът на storage
dead умрял иде ми да нашиша умрЕл даже :)
dead-end глуха/задънена улица, задънен
deadlock (жарг.) закучка две неща се карат за трето и като две кучета, които дърпат в различна посока. думата е жаргон и изглежда е като да е от руски, но в руския не личи да има такава дума ;). БАН са записали възвратен глагол закучвам се.
debugging проследяване, проиграване, изследване, разследване директният превод би бил „пощене“, който разбира се не е подходящ, преводът, който понякога се ползва, но е чуждица - „трасиране“
decision решение включено е тук, защото IT бизнес лицата много често казват дисижън
decision making вземане на решения виж горе
decrypt разкривам тайнопис, дешифрирам може и разшифрирам, но е странно когато се ползват чуждици с бългаски представки, пр. размилитаризация
decryption разкриване на тайнопис, дешифриране виж по-горе
dedicated посветен, зададен за, специален(ч) примерно dedicated sequence - "ред посветена на...". специален е чуждица, но става
deep learning обучение на многослойни невронни мрежи из въведението за (deep learning)[https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning] четем "The adjective "deep" refers to the use of multiple layers in the network."
deep network многослойна невронна мрежа по предложение от #82
defacing обезличаване понятие от света на ... хакерите. обезличаване се наричва резултата от промяната на външния вид на сайт след атака. най-честно е гротескна самата промяна, така че този превод е подходящ
default по подразбиране, обичаен най-вече за стойността по подразбиране на нещо. макар обичаен да се превежда като typical, usual, common, спокойно можем да говорим за обичайна стойност
default value стойност по подразбиране, обичайна стойност
deferred отложен най-често в смисъла на отложен обект при работа обещани стойности WiKi. заб. БАН не посочва тази думи в онлайн речника си, макар да я намерите в други речници. има отлагам/(да) отложа.
(to) deflate да спихна, спихвам, спадам, свивам, компресирам (ч) Wikipedia:Deflate. в етимологичния на стр. 361
(a) delay закъснение
(to) delay забавям
(to) delete изтривам, трия, търкам (жарг.), махам колко е хубаво вместо да кажеш „дилийтвам рекърда“ да кажеш „търкам записа“
delivery доставка, предаване, приключване често в контекста на доставка на софтуерно решение или приключване на фаза. може и data delivery == доставка на данни
demand търсене
demo, demonstration показно̀ _има го в речника на PoNS, но БАН по-скоро разпознава думата 'показно' с другото и ударение, което е наречие, а не - същствително, но със сходен смисъл.
denial отказ и от там - denial of service (DoS) - отказ на услуга
department направление, звено
(a) dependency зависимост, закономерност най-често между обекти или пакети в ОС или данни
dependency injection вмъкване на зависимости или който е по-смел може да каже „впръскване“, защото това е букв. превод на injection
(to) deploy качвам, занасям (жарг.)
(a) deployment въвеждане в производство
depth first search търсене/обхождане в дълбочина
designate обозначавам, посочвам често срещана дума в ИТ текстове, най-вече задания и подобни, макар и да не е ИТ-специфично понятие
destination назначение, крайна цел
description описание в някои случаи може би и 'надпис'
(to) destroy зачиствам
detached разкачен, откачен напр. "detached from the DOM tree" - разкачен от DOM дървото
(a) deviation отклонение в статистиката и извличането на закономерности от данни
(a) device устройство
(a) dimension измерение БГ википедия му вика размерност, но според това обяснение изглежда да не е практически вярно, защото dimension е букв. измерение, dimensional е нещо, което може да има измерение, а dimensionality е нещо, което има изброима характеристика за измерения, т.е. има повече от едно измерение и е n-мерно.
dimensionality размерност
(a) digit цифра(ч) любопитно е, че всъщност произлиза от от ср.-лат. cifra и по-натам от арабск. صفر (ṣifr) «празен, нула»; сродна е и с „шифър“ :)
digital цифров(ч)
(to) disable изключвам, забранявам
discontinue преустановявам
disorder безпорядък, суматоха, бъркотия обратното на order сиреч. БАН посочква, че (безпорядък)[https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA], че е от руски, но в корена си от старославянското рѧдъ
discover откривам може да е за "откриване на устройство в мрежа", а може и да е за откритие в науката (което е различно от invent-изобретявам, въпреки че се дава като синоним)
discovery откритие, откриване
distributed architecture разпределена архитектура/структура
distributed execution разпределено изпълнение
(a) divider разделител
document статия, описание, свидетелство, сведение изброени са всичките тези, защото документ е обобщението им и според случая може да се ползват различни варинти. Читанка посочва и други синоними.
(to) download свалям, взимам, разтоварвам, дърпам (жарг.), тегля (жарг.) буквално би следвало да се преведе 'стоваревам', но разбира се най-често е свалям/тегля. съвсем естествено може да се каже „дърпам едно приложение от мрежата“, „тегля данни от...“, но по-рядко "стоварвам сто мегабайта на компа", макар че звучи разбираемо
draft чернова, черновка което идвало от на руски 'черновка', само че руснаците незнайно защо не са я дали тази дума в иначе изключително изчерпателния руски етимологичен речник във wiktionary. Има някаква река Черновка и черновик. БАН обаче великодушно са вписали и 'черновка' като дума в книжовния български език. изводите оставяме за читателя.
due date падеж най-често падеж на плащане. WiKi
(to) dump изхвърлям
durable (из)дръжлив, траен
duration времетраене, продължителност

E

EN BG Забележка
(to) edit променям (гл.), промяна (същ), дописване (същ.) много хора казват едитвам, което... някой ден ще влезе в книжовния език, защото е кратко, та предложения са добре дошли и за по-кратък превод/жаргон
(an) editor редактор(ч) от латниски през немски според БАН
elapsed изминал, изтекъл за изминало/изтекло време/период
to embed вграждам, влагам, (жарг.) зашивам може да звучи смешно, но „зашивам“ като жаргон е по-лесен за разбиране. влагам нещо в нещо
embedded вграден, вложен
an embedding влагане, представяне на страница 198 от учебника на А.Зиновиев по Логическо програмиране той използва превода "влагане" за embedding, който вероятно е от руската литература съдейки по ru.Wikipedia (за. БГ страница за сега няма). но за embedding в смисъла на вектора, който отразява научените или разпознатите особености на набор от данни, то вероятно ще ни разберат ако кажем, че те (особеностите/характерното) се представя в/чрез N-мерен вектор.
emit излъчвам, изпращам, пораждам
enable позволявам, опосредствам в смисъл на „правя възможно“. вторият превод предложен тук е дума, която често се бърка като опосредствявам и дълго време беше грешно написана и тук
encapsulate затварям, опаковам
encoding представяне, кодировка (рус.) заб: търси се по-добър превод, макар че 'character encoding' се превежда относително успещно като „знаково представяне“. думата кодировка не присъства в речника на БАН, макар да присъства в този на chitanka.info. вероятно е от руски, както повечето неща на -ка.
(to) encrypt правя тайнопис, шифрирам
encryption тайнописане, тайнописане според chitanka.info има такава дума, според БАН - не, вкл. в етимологичния. изобщо странна работа, има книга с това заглавие, но по всичко изглежда, че предложеният превод може би все още е някакъв жаргон. за сметка на това звучи добре.
enforce налагам, привеждам в действие.
(to) engineer глася, строя, сглабям според контекста се избира подходящото
enterprise предприятие виж тука
entry запис, елемент(ч) като 'data entry' - запис данни или дори само запис
entry point входна точка примерно main() е входна точка на програмите на C++
environment среда, обкръжение
epic fail пълен провал или както обича да казва един познат - пълно неможене
enqueue нареждам, поставям в опашка _обратното на deque
error грешка грешка, бе, батееей
error handler обслужващ грешки, поемащ грешки кодът, който поема грешките и ги обслужва
essentially по същество или „на практика“
(an) estimate разчет, (предварителна) оценка, прогноза(ч) прогноза е от гр. πρόγνωσις ‘предзнание’ през рус. прогноз или фр. prognose.; разчет е от расчëт, което е от старосл. *čisti; estimate произлиза от лат. aestimatus (aestimō), което буквално значи 'да ценя'
(to) estimate прогнозирам(ч), определям
evaluation оценяване, оценка "всеки израз, част от програмен код се оценява"
event събитие
event emitter пораждащ събития, подател на събитие, излъчвател на събития
event handling обработка на събития
exception изключение
exclude изключвам
execution изпълнение, извършване
expired изтекла давност, изхабен, изветрял напр: expired session = изтекла сесия, expired mail = писмо с изтекла давност. има и жаргона 'фирясал', който може би е приложим тук
explicit явен
exploit пробив, злоупотреба
expand разширявам, разгъвам, разгръщам
export износ, изваждане на данни

F

EN BG Забележка
(to) facilitate спомагам, опосредствам
facility съоръжение, средство
failure провал, неуспех, повреда, липса, отпадане, несъстоятелност и при наличието на всички тези да произнасяш фейлър е голям провал
fallback отстъпвам, отстъпление от БАН
feature особеност, белег, възможност в контекста на софтуерни изделия, най-вероятно искаме да обозначим определена възможност на изделието
featured препоръчан, представен (на водещо място), изнесен (на първа страница)
feed поток макар че, поток е по-скоро превода на stream, а feed е от английското храня, т.е. това би била „захранка“ или „подаване“ ако ще да сме буквалисти и ако искаме да не ни разберат
feedback обратна връзка
(to) fetch вземам, извличам, добивам, издърпвам, измъквам
field поле напр. input field == „поле за въвеждане“ или лит. „текстово поле“
(a) filter цедка шега разбира се, за който не внимава
(to) filter отсявам
fine tune донастройвам, изяснявам
firewall защитна стена макар и почти дословен, този превод е възприет в множество издания в областта на телекомуникациите
focal point review преглед на развитието тоя термин си е ... такова де, просто шок. оценката се прави обикновено в големите организации на края на някакъв период
folder папка(ч), досие (ч) най-често за папка с някакви записи (файлове), макар че папка е чуждица от нем. pappe. едно време за това, което днес наричаме папка, са ползвали българското „дело - Служебни книжа, документи, които се отнасят до определено лице или въпрос“. Досие е от френски, където именно тази дума е възприетото понятие.
followers последователи
font писмо, шрифт(ч), глиф(ч) като шрифт произхожда от нем. schrift «писмо, писание». и още Wiki, а глиф От гр. γλνφισ „длето“ (БАН)
force принуда, сила
forecast предвиждане, прогноза(ч) прогноза е от гръцки (πρόγνωσις - букв. „предзнание“) през руски и френски. думата предзнање изглежда присъства в Сръбски, но е по-скоро превод на foreknowledge. което от своя страна Гугъл си позволява да преведе като предузнание, което отново според БАН - не е книжовна дума
(a) fork разклоняване, клониране тук можем да приемем, че коренът е клон не от чуждото clone, а от клонити както се споменава в bg.Wiktionary
framework рамка(ч) От нем. Rahmen през рус. рамка. според БАН
frequency честота

G

EN BG Забележка
garbage collector чистач, боклукчия да, онзи услужлив процес, който почиства потребената памет след като тя е вече свободна за преизползване. обаче е от турски boκluκçu. cпоред БАН
generalization обобщаване
generic общ, общоприет в смисъла на стандартен или обобщаващ, общ подход
(a) goal цел
(a/the) gist същност, съществено, есенция (ч) ако някога сте се чудили защо има gist.github.com, това е отговорът. за кратки записки с най-същественото от дадена тема
governance водене, управление
greedy алчен
(a) guide ръководство, упътване
(to) guide водя

H

EN BG Забележка
handler обработваща функция(ч)
hard drive твърд диск(ч) макар и дословно да трябва да се преведе като „твърдо управление“ или „твърдо устройство“, именно този превод е възприет в литературата.
handshake ръкуване, ръкостискане, здрависване, ръкостискане сигурно може да кажем и "двете страни се разбраха за AES след поздрав по HTTPS"
hash array, hash асоциативен(ч) списък hash в случая има общо с т.нар хешираща функция, а не с нещо за пушене или Асасини
hate злина, омраза, неприязън популярно явление в от социалните мрежи :)
hater злобар заб: злосторник е този, който прави злото, а злобарят просто... си злобее
header заглавна част, заглавно поле в контекста на HTTP header
header заглавка, колонтитул(ч) макар че колонтитул е в речника на БАН, то очевадно чуждица - идва от френското colonne — «стълб» и лат. titulus — «надпис, заглавие». може би сме го прихванали от братушките.
(a) heading заглавие, заглавна част предвид че head е в букв. превод "глава". но като глагол to heqd to е означава да се насоча към и от там "I am heading to" се превежда като "насоичъл(а) съм се към/на"
headquarter(s) седалище или щаб-квартира, което... е не една, а цели две чуждици
history история(ч), хронология(ч) като хронология очевидно е от гръцки, но БАН го записва в речника. винаги можем да кажем 'отминали събития', за да обозначим "history of events" ако искаме да ни разберат на 10000%
on hold в изчакване, задържан, в застой сигурно нямаше да присъства в този речник, ако не чувах всеки ден „задачата е он холд“. може да се преведе и 'в застой', макар че 'stalled' съответства по-правилно на 'застой' и не описва задържането в смисъла на глагола to hold
homepage заглавна/домашна страница буквално би следвало да се преведе 'домашна страница' както казват украинците, но испанците казват 'Página de inicio', което е по-скоро начална.
(a) hook кука „просто тъй закачих кука към копчето, та да праща известия“
(to) hook закачам (се)
(a) host крайна точка, точка очевидно не предлагаме дословния превод „домакин“, защото но най-често host се използва за обозначаване на крайна точка или просто точка в мрежова среда

I

EN BG Забележка
identifier обозначение думата обозначител според някои речници също, макар че в речника на БАН я няма. Гугъл превежда обозначител както като identifier, така и като designator, макар безспорно второто да е по-точен превод. дума идентификатор също не е посочена в речника на БАН, макар да се споменава идентичност (от фр. identique през рус.).
idle time празен ход, свободно време един вид централният процесор върти на празен ход, когато не извършва конкретни (ползени) изчисления
image изображение, картина(ч) макар картина да е букв. превод на picture
immediate пряк, непосредствен, незабавен напр. immediate environment - пряко обкръжение
impact влияние, въздействие
implementation изпълнение, изработка, реализация(ч), прилагане по-често се ползва реализация, ама това си е чуждица и точният превод е с изпълнение (на задание, обкет от шаблон и т.н.)
import внос ...на данни. но спокойно можем да кажем "наливаме данните в системата", въпреки че по-рядко ще срещнем израз 'inbound dataflow'
imported привнесен, присъединен "...в пространството на имената" например.
inbound входящ, влизащ а може би и нахлуващ. и определено можем да говорим inbound air stream като за нахлуващ (отнякъде) въздухопоток
include включвам
incoming входящ, пристигащ
incremental нaрастващ
index указател, показалец едно време имаше нещо наречено телефонен указател с всякакви номера на потребители на телефонни услуги в определена подредба
inflate раздувам, надувам, разпъвам поняетието се използва при разпъване съдържанието на архив (примерно ZIP). обратното на Deflate, на което е кръстен и едноименния алгоритъм
informed известен, обоснован to take informed decision - да взема обосновано решение. be informed that - бъдете известени, че...
(to) inform да известя
initiate започвам, откривам, въвеждам
inject внасям dependency injection - внасяне на зависимости
input вход, въвеждане за входни данни
input въвеждам като глагол
inspect преглеждам, изследвам
(to) install поставям, слагам, наливам/сипвам (жар) наливам е малко в преносен смисъл, но добре описва това, което се случва при наливането на софтуер. в действителност brew на macos ползва pour за жаргон за слагането на нови пакети. някой път ползват 'зареждам', което по-скоро отразява процесът по качване на дадено приложение в паметта (от твърдия диск) преди се изпълни.
(an) installation постановка това би бил най-точния превод, предвид, че stall e 'спирам' и install е 'поставям'
instant незабавен, неотложен
instruction set набор инструкции(ч)
intangible неосезаем среща се като терминология в ITIL
integer целочислен Wiki, макар тази дума БАНския речник да не я открива_
integral part неразделима част
integrate съставям, обединявам
interceptor прихващач вероятно жаргон, защото БАН не са я записали в речниците си, но я има в chitanka
interface повърхност/точка на взаимодействие в зависимост от това дали повърхността е на някакъв екран/монитор или между две програми например.
intermediate междинен, преходен, непосредствен примерно: непосредствена стойност на променлива при проследяване на изпълнението
interrupt прекъсване буквално в превод и буквално отразява феноменът зад понятието. това тук
intrusion проникване, нахлуване, взлом според БАН взлом е от руски.
(to) invent (да) изобретя, изобретявам което е различно от discover-откривам, въпреки че се дава като синоним)
invention изобретение _етимологият на всички преводи с общ корен е през стар.фр. invencion (13в.) от лат. inventionem
inventor изобретател очевидно от горените в някакъв смисъл, но различно дори етимологично от inventory
inventory складова наличност, инвентар (ч) _инвентар е записан в речника на БАН без пояснения за произход, но е чуждица. от фр. inventoire "detailed list of goods, a catalogue" според тези.
invoke призовавам, извиквам, зова
ip address мрежови адрес(ч)
issue спор, казус(ч) Wiki често се ползва и проблем, но и двете са чуждици с произход от латински_
item вещ, артикул(ч) заб: _артикул е oт лат. articulus ‘част; става’ през рус. артикул. и още Тълковен Речник, но и в )речник на БАН

J

EN BG Забележка
to join свързвам, съединявам, присъединавам може би дори и снаждам
joint свръзка, съединение, сглобка интересно защо сглобка няма според БАН, но има според читанка (http://www.ezikov.com/translate/joint)
joystick игрови лост(ч) този термин се ползва в повечето стари книги за Правец'82, а буквалният превод е „пръчка за радост“. какъв пропуск само да се заведе тоя превод...

K

EN BG Забележка
kernel ядро, ядка _възприет е превода ядро, макар че думата за това е по-скоро core, а kernel обозначава ядката или зърното на даден плод [Wiki](https://www.wikiwand.com/bg/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0). от известно време някои автори започнаха да се поправят и ползват ядка.
knob врътка, чекрък(ч) Wiki
knowledge знание да не съм чул повече нолидж или подобни измишльотини

L

EN BG Забележка
(a) label етикет(фр), знак, обозначение
(to) label поставяне на надпис/етикет, обозначаване
(a) lag закъснение, забавяне
(to) lag изоставам, бавя се
(a) leak теч най-често за memory leak... и при това много точно описващо случващото се
limit предел, ограничение, граница ... лимита на баба ти фърчилото. заради безхаберни преводачи е вторият най-често срещан превод в google translate
limited access ограничен достъп
(a) link връзка, препратка не, това не е връзката на обувките ти
(to) link свързвам
liquidity обращаемост, реализуемост(ч) за cash liquidity; второто е по всичко личи от руски, но те си имат Ликвидность. Реализуемост няма в БАН, макар да има реализуем, което е друго. още - wikipedia
list списък, изброявам
listen on port слушам на порт(ч) например за мрежови приложения, които „слушат“ за входящи връзки
(a) load товар, зареждане
(to) load зареждам, товаря
location местонахождение и както можеше да се очаква според БАН е от руски, но според братушките от старосл.: *město + *na + *hoďenьje
(to) lock заключвам
(a) lock ключалка
log история(ч), журнал(ч), дневник журнал е на практика френската дума journal, но пък включена в речника от БАН

M

EN BG Забележка
machine learning машинно(ч) самообучение макар, че „машина“ е чуждица, но все пак
mail писмо, поща(ч) поща e чуждица изминала пътя: италиански -> полски -> руски -> български
malfunction счупване в буквален превод би било нефункциониране, ама звучи дървено
(to) manage управлявам, грижа се, паса (жарг.) тук жаргонът „паса“ сигурно предизвиква смях в залата, но се оказва, че често се ползва за да посочи, че някой се грижи за дадена услуга или оборудване.
management управление
manual прил. ръчен
manual същ. ръководство, упътване
map карта(ч) когато става дума за география, но това е oт ит. carta през рус. карта.
map речник речник, защото типът Map() по своето същество е речник. може и изображение
mapping изображение, съпоставяне, отношение от математиката Wiki
margin отстояние когато става дума за дизайн
margin горница този жаргон е подходящ, когато става дума за търговска система. в литературата се среща и „марж“
to mark up бележа и от тук - markup language - език за отбелязване
(a) match съвпадение
(to) match съвпадам, съпоставям
matching съпоставяне, съвпадане
(a) measure измерване, замерване понякога казват „мярка“, което е по-скоро unit. има и мера, което е остаряло, но е свързано с измерване и е според БАН от араб. през тур. mera.
(to) measure измервам в руски е измерить, което е от старослав. мѣра. От там и заглавието на филма на Руси Чанев "Мѣра според мѣра".
media stream медиен(ч) поток очакваме предложения за превод на media
(to) mediate опосредствявам, посреднича
mediator посредник
(to) meet (requirement) покривам (изискване), изпълнявам, посрещам (очакване)
meeting среща, събрание включихме я за пълнота, защото много често някой казва „мийтинг“
memory памет
(a) merge сливане
(to) merge сливам
merge sort сортиране, чрез сливане
message съобщение, известие, хабер (ост.) който е чел посания от времето на възрождението сигурно е забелязал и двусричната (хабер)[https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80/]
middleware междинен слой, промеждутък, межда, междина вторият превод е по-скоро пожелателен. всичко това бе обсъждано в #59. думата межда е много стара и надали се знае изобщо, но е достатъчно кратка и ясна, за да бъде предложена тук.
minutes of meeting (МоМ) записка, бележки от среща записка, твърди БАН е от руски, което е поради наставката -ка. запис, пиша и писмо очевидно са с общи славянски корени
misuse злоупотреба, грешна употреба
mockup чернова, макет като mockup server - сървър чернова. макар че макет е чуждица от вренски -> италиански -> латински както ни обясняват братушките
motherboard дъно (жарг), дънна платка това е възприетия превод, срещу който никой не роптае. освен това е по-кратко
(to) move местя, да преместя предвид, че има команда mv, за която е важно да знаем, че мести някои неща...
(a) move ход, движение
multiple множествен, многократен
(to) mute заглушавам, глъхна най-често звука на компютъра
mutex ключалка дежурен превод, но търсим по-добър. до тогава всички ни се смеят на напъна :P

N

EN BG Забележка
namespace пространство от имена, именувано пространство най-често в програмните езици
navigation упътване в контекста на приложение за карти
network мрежа, мрежова среда, мрежови
network address translation (NAT) преадресиране(ч) букв. транслация на адреси, макар че и адрес е чуждица. понякога казват „пренабиват се адресите“ или „превеждат“
nick, nickname прякор
night job нощна работа букв.
(a) node връх, възел, елемент(ч) обикновено елемент от мрежова топология
notebook тетрадка(ч), тефтер(ч) ако някой се чуди защо е включена думата, например защото има понятието R notebook
notification известие, уведомление може и съобщение, защото е синоним поне в българския
notion (of) понятие, представа (за), разбиране (за)
null нищожество, нищожен понякога свързано с nil от лат nīl, съкращение на nihil, nihilum (“нищо”).
number число
numeric числов

O

EN BG Забележка
to obfuscate забулвам, маскирам(ч) или просто скривам
(an) objective цел
(an) observable наблюдаем, проследим
(an) observer наблюдател
to onboard въвеждам (в работата), запознавам с (работата)
(an) onboarding въвеждане, набор, начеване, отпочване повече за „начеване(заб: поздрави на отдел човешки ресурс...)
ongoing текущ, продължаващ
open source отворен/свободен източник или по-често отворен код, но очевидно код е чуждица
operation действие, провеждане, изпълнение
(an) order ред, подредба
to order редя, подреждам в смисъл на задавам ред а последователност
to order поръчвам, давам нареждане двата превода на order са дадени умишлено отделно
outbound изходящ
outgoing изходящ, излизащ
(an) outlier частен случай _„аномалия“,„извънреден случай“ или стойност също биха могли да се използват. по-многословни преводи има тук: http://www.ezikov.com/translate/outlier _
(an) output изход резултат от програма или инструмент
(to) output извеждам
(to) outsource възлагам, изнасям което отразява какво се случва
overdue закъснял, просрочен често се използва като понятие за задачи (в услигите и приложенията за проследяване на задачи)
(an) overflow прилив, преливане, препълване table overflow = таблицата прелива
overhead претоварване за нещо, което идва отгоре, в повече на планираните възможности
override преназначавам, заменям обикновено с override се има предвид, че се предназначението, дейността, ролята на дадена програма или част от приложението. заменям също става, но е по-общо и се бърка в смисъла на replace например

P

EN BG Забележка
(a) parent родител
parent родителски, майчински, бащински (скандално е колко лектори са готови да кажат перънт, а не българската дума)
to parse разчитам, обработвам пример: parse query - разчитам заявка
(a) parsing (of) разбор (на) https://en.wikipedia.org/wiki/Parsing
patch кръпка както бе обсъдено в #78
participant участник
(a) path пътека или път, както често се казва, но пътека е по-органично
pattern калъп(ч), образец, шаблон като шаблон е чуждица от немското Schablon, a калъп е от араб. през тур. kalip, kalup. — Друга (диал.) форма калу̀п.
payload товар
payment плащане ...за да не чувам повече „пеймънт“ по време на събрания
pcb печатна платка от printed circuit board = изпускаме circuit...
pending изчакващ, чакащ pending merge ще стане „чакащ за сливане“ или „чакащо сливане“
performance производителност незнайно защо някои хора използват френсйкото 'performant' в речта си на български
person личност, човек което е разично от user - потребител (ползвател)
phase delivery доставка/прикючване на стадий(ч)/етап(ч)
picture картина(ч), изображение макар че, изображение е синоним, тъй като е букв. превод на image
(a) pipe тръба букв. а и данните на практика текат през тръбата, от единия към другия край, на която, има закачени приложения
(a) pipe тръба знакът '|' осмислен като вертикалната тръба обозначава свързване на вход и изход на два инструмента
(to) pipe (data) предавам, помпя (данни)
pipeline поточна линия(ч) тъй като pipe (тръбата) носи потоци, а в pipeline няколко процеса „помпят“ данни един през друг
piping пробиване жарг. „тръбопровождане“ е забелязано от avatar в IRC, но за негова зла участ такава дума книжовна няма. има тръбопровод. също така е спорно до колко това е изобщо ИТ понятие
placeholder запазено място, поставка, закачалка най-често се ползва за знаци, които обозначават места в шаблони от знакови низове, които се попълват по-късно. дословният превод би бил нещо като местодържач. предвид, че се обозначават с ? или @ можем да си мислим за захват, но според БАН такива думи няма :) В помощта на Libre Office Writer
placement положение, разположение
plaintext обикновен текст(ч) при формати на данни и предаване чрез знаци
plaintext явен текст(ч) при тайнописа
playlist подборка напр „музикална подборка“ за песни или „видеоподборка“
plugin приставка, разширение, добавка, притурка за "притурка" от БАН - "Нещо, което се прибавя към друго, за да го допълни; добавка, допълнение, прибавка.". Казано по друг начин - има толкова много думи за plugin, които са доволно описателни. уви всичките са 3+ срички, plugin е 2.
pointer указател, показалец 'указател' е възприетият превод в смисъла на програмните езици. според речениците е напълно приемлив и превод 'показалец', който по-скоро е възприет за показалеца на мишката - mouse pointer
polygon многоъгълник полигон е през лат. от гр. polugōnon, ср.род (като съществително) от polugōnos ‘many-angled’. според БАН и полигон е книжовна дума, но от френски през руски. ходи разбери... безспорно в руски има адски много чуждици, които ние (защо ли) сме прихванали, въпреки че и в руски има - многоугольник. някой ден ще предложим на БАН думата 'многълник', за по-кратко, по примера с polugōnon. или дори 'многъл' и така ще победим полигон с една по-малко сричка...
port гнездо, букса @kunev предложи 'муфа', после се навихме и за 'букса', но и двете (трите вкл. 'куплунг') са от немски. та така накрая - 'гнездо' - по идея на @metala
(to) post (verb) изпращам напр. "post a pull request" -> „изпращам заявка за сливане“
(to) post to публикувам(ч) в, пускам в напр 'post message to the group' = „пускам съобщение в групата“
preferences предпочитания
(a) preview преглед, (предварителен) изглед
(to) preview преглеждам
pricing ценообразуване би ни се искало да има дума ценоопределяне, но и според chitanka и според БАН - такава не е записана. според БАН няма и ценообразуване, но има ценов и така може би е правилно "ценово образуване", както и в примера "ценова политика".
privacy лична неприкосновеност, личен живот, поверителност второто като в "право на личен живот". "Поверителност" е по-скоро в контекст на потенциална комуникация
private key таен ключ, частен ключ при тайнописа, private често се превежда като частен, а значението е личен / собствен, но в смисъла на таен. разграничението между private и secret key е обстоятелствено и често encryption key по-добре описва secret key
proximity близост, приближеност, отстояние
(a) product изделие
(to) produce пораждам, произвеждам, създавам напр. the operation is producing an event - действието поражда събитие
production environment производственa среда
pro(s) & con(s) „предимства и недостатъци“, „за и против“
progress напредък, ход разбира се прогрес е в речника на БАН, но ХОДЪ е прото-славянска, докато прогрес е чуждица (или заемка?) от lat. prōgressus.
promise *букв. обещана/отложена стойност заб: това е понятие в смисъла на асинхронно-получени стойности. финансистите от доста време са възприели понятието „фючърси“, което е чудесн пример за нелепото побългаряване на думи, за които може да се намери превод, както и за липсата на воля за използване думите обозначаващи съответните понятия на български Wiki WiKi
prompt подкана, запитване второто сякаш по-добре подхожда, макар че query също може да се преведе като запитване
propagate плъзвам, разпространявам, (пре)предавам най-вече за промени, които се разпространяват от някакво звено към други такива. т.е. плъзват по мрежата
property свойство, качество, характеристика като характеристика е [от гръцки])https://ru.wiktionary.org/wiki/характеристика#Этимология_3)
prototype първообраз
provider доставчик например доставчкик на решения - solution provider
provision снабдяване, обезпечаване
proxy посредник, пълномощник, делегат като „делегат“ е от лат. delegatus през рус. делегат. proxy най-често е някакво устройство, което заства по средата между други две, като под устройство тук се има предвид и такова от приложно естество.
public key явен ключ, обществен ключ, оповестим/оповестен ключ
publish издавам, оповествявам, обнародвам заб: „публикувам“ е чуждица, макар БАН да твърди и за обнародвам, че е от руски
(to) pull издърпвам
(a) pull request заявка за сливане, заявка за издърпване понятие от системите за управеление на код
(to) push code качвам код(ч)
(to) push/pop добавям/(вадя)[https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8F/] но може и допълвам/извеждам. разбира се в контекста на стек

Q

EN BG Забележка
quantifier числител
(a) query заявка, запитване обикновено заявка към някаква сървърна система
(to) query запитвам, заявявам
(a) queue опашка (абстрактен тип данни)[https://en.wikipedia.org/wiki/Queue_(abstract_data_type)]
(to) queue редя се, нареждам също виж enqueue, което е по-често използваното понятие/глагол за вкарване на елемент в опашка

R

EN BG Забележка
race condition състезание, надпревара, условие за надпревара когато се случва някаква надпревара (състезание) или по-точно създават се условия, при които две неща (процеси примерно) се състезават/надпреварват за трето (данни, код, и т.н.). бихме могли и „конкурентна ситуация“ да го наречем, ама това... не е превод.
raise exception възниква изключение, възниква грешка преводът „възниква грешка“ е също подходящ, когато под exception задължително разбираме грешки
random случаен, произволен напр. слуачйна величина - random value
(to) rate оценявам например - 'this mail rates as spam' - това писмо се оценява като нежелана поща
raw суров, изходен най-често за данни. понякога казват суроватъчен, което...хм. суроватката е whey, което е това, което остава като се избие млякото.
raw data първообраз, сурови данни даните в техния суров, необработен вид
realtime в реално(ч) време
realtime communication предаване в реално(ч) време и също - реалновремева комуникация
recent скорошен и от там most recent - най-скорошен (примерно писмо)
reference препратка грешно преведено в литературата за С/С++ като псевдоним (alias), но останало на много места
refresh опреснявам
regular expression регулярен израз заб: това е установеното в дискретната математика понятие макар "регулярен" да е очевиден внос. вероятно на времето е можело да го въведат като „правилни изрази“, защото а) се задават формални правила и б) regular има множество по-подходящи преводи от побългареното регулярен. по произход regular expressions са се споменавали и като рационални изрази. Wiki_
reimburse възстановявам, покривам напр. някакъв разход, който е бил направен от някой и му се покрива по-късно.
reject отхвърлям, отказ
(a) release издание
(to) release освобождавам
(to) release издавам
(to) reload презареждам
remote отдалечен
remote end (на) другия край
(to) render изграждам, синтез(ч) (на образи) 'render (of an) image' - „изграждане или синтезиране на изображение“
(a) report доклад, отчет
repository хранилище, склад най-често за някакъв вид данни или програмен код (git)
(a) request заявка, запитване, молба
(to) request заявявам, викам (жарг.)
(to) require изисквам, включвам понеже често с require се „включва“ и кода на външни библиотеки в изграждането на приложенито
requirements изисквания, потребности, (технически) нужди най-често спрямо производствена среда или спрямо оборудване
resolution (gfx) разделителна способност (на екрана)_
resolution (of issue) разрешаване казус(ч)
(to) resolve решаване, разрешаване напр. "resolve the issue" == „разрешаване на казуса“
(to) resolve откривам, установявам напр. "resolve resource локация" == „установяване местоположение на ресурс“
response отговор
responsive (design) адаптивен, приспособим (дизайн) напр. "Този/моя сайт приспособим към всякакви устройства и разделителни способности."
(to) retain да запазя
retaining запазващ, запазване
(to) return връщам напр: върната стойност
reverse-engineer разглабям, разкоствам, разпарчетосвам ако приемем, че engineer е нещо като глася, сглабям, изработвам
routing упътване, направления, насоки вероятно directions е по-естествен превод на насоки, но според смисъла върши работа и тук.
router маршрутизатор(ч) се ползва и е възприето още през 80-те, но следва да е ясно, че маршрут е чуждица, вероятно от (фр) marcher(ходя) + (фр) rue (улица), така че е спорно дали рутер не е по-кратко въпреки всичко. според БАН няма дума маршрутизатор
(to) run пускам в смисъл на отпочване работата на някаква задача (програма) или процес
(a) run (едно) изпълнение, пускане

S

EN BG Забележка
SRS (service requirements specification) задание за услуга, задание за изисквания към услуга, изисквания
(a) sample образец, извадка, пример
(to) sample вземам проба(ч)/парче(ч)
sandbox пясъчник, пробна ползва се за „мястото“ (виртуално разбира се), където се провери дадена услуга или приложение. заб: пробна също е чуждица
(to) save записвам, запазвам доста дразнещо, когато някой каже, че си сейв/фнал нещо-си...
(a) scale мащаб Wiki От нем. Maβstab през рус. масштаб
(a) scale везна, чертожна линия и всичко друго, което е образец за измерване
(to) scale мащабирам (ч), оразмерявам макар че оразмерявам може да се преведе и като size up/down и вероятно е малко встрани от смисъла
schedule разписание, разпис
scope (document) обхват на документа(ч) при задаване на изисквания към функционалността на софтуерно изделие например
scope (variable) видимост, област на видимост Още най-често за променливи или обхват на задание
(to) score отбелязвам в игрите - 'to score a point' - отбелязвям точка
(a) score, scoring оценка, оценяване
scraper шабър Словоред Google, ако щеш
(to) scroll прелиствам, (раз/на/пре/за)вивам в сисъла на преглед на страница, чрез преместване на плъзгач; "scroll" дословно е свитък, който на български се (раз/на/пре/за)вива
secret key таен ключ при тайнописа
(a) selector (жарг.) подбирач БАН посочва дума подбор, но предложеният тук превод е жаргон.
send request изпращам заявка
(to) send to изпращам към, говоря си с вторият превод е по-скоро в преносем смисъл, но може да се ползва много ефективно за описание на действията между крайни точки в мрежова среда
separator разделител
(a) sequence последователност, ред от обекти или стойности (ref. OEIS)
service услуга
service level agreement договор за ниво на услуга
service operation провеждане, изпълнение на услугата
service oriented architecture ориентирана към услуги архитектура(ч)/постановка архитектура е чуждица, но отдавна е възприета
(a) set набор, множество като съществително - набор обекти или множество елементи ( a = { 1, 2, 3, 4, 5 } )
(to) set задавам като операция присвояване на стойност (a = 10)
(a) setting настройка според БАН от руски
setup нагласям, настройвам като глагол
setup постановка, положение като съществително. според БАН постановка е от руски, за което говори и „-ка“то в края.
(a) share споделяне, споделена папка(ч) второто, защото са съкратили file share
(to) share споделям
shared content споделено съдържание
shortcut препратка и link и reference може да преведем така при други условия
siblings котило (жарг.) скандал, но факт. оригиналният превод е от Е.Кунев, на когото сме дълбоко признателни
signature подпис най-често за цифров подпис или някакъв вид критография
singleton единак, сек най-често за шаблона за единствена инстанция/екземпляр на клас от ООП. преводът като сек може да звучи странен, но е възприет до някаква степен
a size размер на файл или прозорец в графична среда
(to) size оразмеря̀вам
slider плъзгач това нещо вдясно на прозорците, което позволява да прелистим страницата
snap to лепя, прилепям примерно лепвам прозореца за горния ъгъл (snap to edge, snap to grid) или имам водещи линии, към които се лепват геометриите в редактора за графика. в google translate излизат предимно преводите свързани с бързо извършване на действие, но в случая имаме предвид друго.
socket муфа, втулка, сглобка муфата, по всичко личи, че е от нем. Muffe, a втулка е от руски, а сглобка... няма такава дума според БАН
software appliance приложно изделие, приложение или само изделие - кратко, ясно, точно
solution решение
source code изходен код (ч), програмен(ч) текст(ч) изходен е все едно някой се е изходил..., а програмен текст си е чуждица+чуждица; Изходен е чуждица и лъжлив приятел от руски и означава „начален, първичен“.
spec., specification задание, описание, подробности в зависимост къде се среща
split разцепвам
(a) stage етап(ч), стадий(ч), фаза(ч) като фаза е нейде от латински и от там сигурно от старогръцки
staged data жарг. чернова, натрупани промени staged data (changes) са най-често промени, които все още са в междинно състояние или състояние на чернова и се пазят в някакво непосредствено хранилище. по своята природа това са преходни данни във непълен или временен вид.
stalled в застой най-често за задача или процес. може би и „запънат“ или „заспал“ в определени слъчаи върви като жаргон
standalone самостоятелен
startup начинание, отпочване като първото е от руски, а второто не присъства в БАН
(to) state да заявя, изразя (важно: да не съм чул повече как стейтвам нещо, щото се бърка с горното в смисъла дори)
(a) state състояние ...в което се намира нещо преминаващо през няколко етапа/стадии/фази (виж stage)
statement израз
status резултат(ч), положение тоест - резултатът от дадена задача или от преминаването през даден стадий/етап от процес. изненаД? всъщност безотговорно (да не кажа малоумно) побългарено като статус или статут, което просто няма как да ти подскаже по никакъв начин какво обозначава това понятие
(to) store запазвам
(a) store, storage хранилище
(a) stream поток ...от данни
(to) stream излъчвам, струя, предавам най-често, разбира се, става дума за поток от данни
string низ най-често се използва за обозначаване на знаков низ
(a) submission пратка
(to) submit изпращам, подавам
subroutine подпрограма изненада, това не е съборетина :) самата дума подпрограма е чуждица, но е вписана в книжовния от БАН.
subscriber абонат, записан ...записан за получаване. от scribe -> пиша и sub -> за
subscription подписка, абонамент(ч) второто е от abonnement френски
substitute заменям често в контекста на операции с регулярни изрази съвпадане/замяна <-> match/substitute
success успех
supervisor ръководител, надзирател 😃 !
(to) supply доставям, подавам
(a) support поддръжка, подкрепа
(to) support поддържам, подкрепям Речник
(to) swipe забърсвам, търкам (жарг.)
(a) switch ключ, стрелка от букв. превод
(a) switch (за устройство) комутатор(ч) установеният „превод“ Wiki е директна заемка [Wiki] (https://en.wiktionary.org/wiki/commutator).
(a) switch прекъсващ в смисъла на копче
(to) switch превключвам, сменям
synopsis кратък обзор, обобщение ...или резюме (но това е чуждица)

T

EN BG Забележка
tab раздел
table таблица(ч) на немски е tabelle, за това може да чуете „табела“, което е друго нещо на български. и двете са чуждици
(a) tag знак, значка (прен.), белег, клише(ч) макар английското за значка/габърче да е pin (букв.) в случая белег (отбелязвам) или значка (обозначавам) по-точно посочва какво се крие зад глагола to tag. от там и съществителното... предизвикателството в превода на 'a tag' е, че на английски тази дума е едносричкова, което я прави много лесна за произнасяне и запомняне спрямо каквото и да било на български.
(to) tag бележа, белязвам, означавам, маркирам (ч)
tail опашка
tangible осезаем от ITIL
target цел може да е target атрибут на или целеви обем продажби на даден отдел например
task задача
task management управление на задачи
teambuilding сплотяване, екипно изграждане, сдружаване изграждане на екипно съзнание. екип е от equipe (фр.)
template калъп(ч), заготовка, шаблон(ч) Речник, но заготовка е руска.
(a) term понятие за тази важна за настоящия проект дума се твърди в единия речник на БАН, че е с произход от рус. понять (разбирам), но в етимологичния речник (пак на БАН и който е с такова качество, че едвам се разчита), на страница 519 долу е отбелязално, че в произхода си тази дума е от старобългарски поѩт, което означава 'да уловя'. тоест в руски се е запазило едното спрежение на на глагола (може би помѫ) и се е върнало като 'понятие' в наши дни.
(to) terminate прекратявам
terms of service условия (за ползване) на услугата
test environment изпитателна среда, учебна установка тестова е от английски, латински, както и „пробна“ от френски, латински
(a) tile, tiles мозайка, мозайки често срещано в картния (картовия) софтуер. например основен формат за пренос на векторни картни данни е map vector tile, който превеждаме като векторна мозайка. самата дума мозайка се оказва с произход от италиянски, но все пак книжовна според БАН
third party трета страна
(a) thread нишка
(to) thread вдявам, вдена букв. превод
threshold праг, граница _любопитно е, че преводът на тази дума е толкова добре забравен, че мнозина просто „не знаят“ какво представлява. в общия случай и как се произнася на английски, а именно почти дословно трешолд (чуй го тук)
throw error хвърлям, предизвиквам грешка един колега казва просто „гръмвам и спасявам се“ за throw/catch. описателно, нали?
thumbnail миниатюра(ч) в буквален превод означава „нокътя на палеца“, но ние нямаме такъв израз, по-скоро „колкото палец“, но миниатюра много по-добре отразява това, за което се използва thumbnail, а именно - умалени варианти на картинките. въпреки това е от френски
time-series data времеви данни(ч) или времеви серии(ч)
time zone часови пояс
token знак, жетон(ч), белег token е „нещо“, което може да „дадете“, „размените“ и чрез което можете да удостоверите/разпознаете еднозначно феномен или ресурс. жетон е възприет превод, но е чуждица от френското jeton (от jeter — хвърлям, мятам). интересно дали можем да възприемем знак или значка като превод, защото знак е от праславянски
tool уред, прибор, пособие, оръдие (на труда), средство, инструмент(ч) инструмент е директна заемка от латински; 'it is possible with other tools' може да се преведе като 'това става с други средства'
topic тема(ч), въпрос, предмет на разговор за сравнение - title е заглавие, subject е по-скоро „конкретна тема“.
touchscreen допирен екран 50% преведено, пак е нещо (от @avataar)
(to) trace прогонвам, проследявам най-често изпълнението на програмата. технически синоним на жаргона debug
(a) trace запис от изпълнението
tracking проследяване например на казуси - issue tracking или промени - 'track changes'
(a) transfer пренос, прехвърляне
(to) transfer премествам, прехвърлям
transform преобразуване макар дословното да би било преформиране или по-вялото преобразуване. някои източници посочват трансформиране като възможен превод, което си е заемка.
transpile превеждам, пренасям „превод“, защото един програмен език се превежда (преподрежда) до друг или„пренос“
trap капан буквалното е капан, но trap идва от жаргон за interrupt, което е прекъсване. един вид гпроцесорът е хванато в капан и трябва там да свършо нещо.
traverse обхождам, посещавам, преминавам, пресичам обхождам граф например или точки в градска мрежа, но също пресичам
trend течение, тенденция(ч) заб: „тенденция“ също е от латински
tuple свита(ч), кортеж(ч) Речник най-често за наредена N-орка от данни в СУБД. „кортеж“ е възприет превод, но е от френски cortege - mid 17th century: from French, from Italian corteggio, from corteggiare ‘attend court’, from corte ‘court’, from Latin cohors, cohort- ‘retinue’. "Tuple" произлиза от латинската наставка -plus, която образува умножителни числителните имена като „трикратен, четирикратен“. Оттам поляците са измислили krotka
tutorial самоучител, упътване, урок, ръководство вероятно най-близкият смислово превод е ръководство

U

EN BG Забележка
underflow недостиг най-често при поток от данни, когато четенето (от) е по-бързо от писането (в) потока
(to) unmute освобождавам (говорител) това е обратното на mute-заглушавам, но ние на български имаме по-скоро словосъчетание „отпушване на уши“, така че „освобожди си говорителя“ е доста описателно и показва какво се случва
unsubscribe отписвам
update обновление, обновявам, променям (в някои случаи)
(an) upgrade надстройка може и обновяване
(to) upload качвам, зареждам напр: качвам данни в системата или на сървъра
user ползвател, потребител БАН не намира ползвател, няма го и тук на страница 497, където би следвало да е. _
utility удобство, средство функционалност предлагана от продукт или услуга с цел задоволяване на определена нужда - виртуалната суровина. напр. Интернет свързаност, електрозахранване и т.н. Wiki

V

EN BG Забележка
vague смътен, мъгляв, неясен, съмнителен
validation одобрение, потвърждение, утвърждаване _в предприемачеството по-скоро се има предвид потвърждаване на работна хипотеза.
valid допустим, одобрен, правилен разбира се, БАН са записали и валиден
value стойност, величина
var, variable променлива величина възприета и като съществително, така и като прилагателно за variable length - променлива дължина, променлив размер
variant, variety разновидност, разнообразие написани са заедно, защото и variant и variety могат да означават разновидност (на нещо), но разнообразие е по-скоро variety_
vendor доставчик, снабдител
verbose многословен
vertex връх Wiki
vortex вихър, вихрушка което не е върхушка, съвсем друго нещо!
(a) view изглед
viral заразно за теми и феномени, които стават рязко популярни и заразяват със самата си идея
visitor посетител, гост(ч)
visualize, visualise показвам, онагледявам, изобразявам
volatile неустойчив, нестабилен, чувствителен, чуплив, летлив В С/С++ се има предвид понятие за променлива, която е обект на промяна от външни процеси. Може да се отнася до нестабилно състояние на система или постановка. за химични съединения определението следва да е 'летлив'
volume сила на звука
volume обем нарочно са записани отделно
vulnerability уязвимост в комп. сигурност

W

EN BG Забележка
(to) walk обхождам примерно обхождам върховете на граф или листата на дървовидна структура.
(a) walk of обход (на)
warranty гаранция(ч), уверение, поръчителство обещание, че дадена услуга ще отговаря на дадени изискванията.
widget заврънгачка/заврънкулка, джаджа(ч)/джунджурия(ч) заб: жаргон
window прозорец
wireless безжичен
work from home (WFH) работа от (в)къщи, работа от дома (РОД, РОВ или дори РОК) забелязано от К.Ангелов
workgroup работна група, бригада(ч) добавих го за радост на всички, които стигнаха чак до тази буква :)
worksheet лист, страница, чернова чернова - защото е в превод буквално - работен лист. но в повечето случаи, особено при електронните таблици тип Excel, се има предвид отделен страница от обща папка с виртуални листа, в която е описана таблицата
workshop работилница
world wide web световна мрежa уточнено в #50
worm червей злонамерена програма, разпространяваща се чрез е-поща.

Z

EN BG Забележка
zone област
(a) zoom увеличение, мащабиране
zoom to page увеличение до размера на страницата
(to) zoom in приближаване, увеличаване, близък план(ч) (с уговорката, че plan е от френски и му викаме чертеж)
(to) zoom out отдалечаване, умаляване, общ план(ч)

About

речник с грижливо подбирани преводи на често срещани понятия от света на ИТ

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published