Skip to content
грижливо подбиран речник с преводи на често срещани понятия от света на ИТ в превод на български
Branch: master
Clone or download
Latest commit 7d949f5 Aug 28, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
manifesto.md manifest in separate file May 24, 2019
readme.md reload Aug 28, 2019

readme.md

Индекс

(премини към речника без да четеш увода)

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Далновидност (Визия)

Представяме си един свят, в който българите владеят родния си език достатъчно добре, че да не им се налага да говорят на някакъв несъществуващ диалект. Разбира се в рамиките на разумното и когато това е смислено и удобно.

Цели и задачи (Мисия)

Нашата цел е да съберем на едно място удобен английско->български речник на понятия от света на инф. технологии. Поставяме си задачата за намиране на най-точните и кратки преводи.

Подход (Стратегия)

Настоящето хранилище следва да организира на едно място речник с кратък и ползваем превод на често ползвани в писма и разговори понятия от света на инф. технологии. Където е възможно са допълнени с препратки към етимология и разяснения.

В обхвата на речника се очаква да попадат най-вече чуждици от английски, които са се прокраднали в ежедневието и неусетно почват да изместват или заменят съществуващите в български език смислени преводи.

Защо

Съмишлениците и участници в проекта смятат, че възможностите на родния език често се пренебрегват и недоглеждат, а вместо това се ползвят мързеливи заемки от английски. Ние също харесваме много английския и се опитваме да владеем в отлична степен речника и изненадващите му езикови форми. Това обаче не може да е причина да унищожаваме родната реч.

Често се изненадвахме от невъзможността на лектори и преподаватели да образуват смислени изречения по време на своите представяния. Смятаме, че повишаването на осъзнатостта относно възможностите за превод на понятията ще промени и общото разбиране на феномените, които отразяват те.

Пълният текст на мотивацията можете да намерите тук.

Паисий Хилендарски, автор на "История славянобългарска", се е възмущавал на онези, които се гърчеят и е смятал, че по този начин обругават езика си и себе си. Валери Петров е превел Шекспир без да ползва чуждици.

Ние може само да си мечтаем да достигнем размах на мисълта присъща за подобни величия на мисълта, но всеки опит е крачка напред.

Препоръки за участниците в проекта

Всяка помощ е добра дошла! В това число - идеи за нови и по-добри преводи, осмисляне на съществуващите, разпространение на речника, други прилежащи страници

  • имайте предвид, че в българския език има много думи привнесени от турски, френски и руски. докато тези от руския не са чак толквоа далечни, все пак става дума за славянски език, то тези от турски и френски често имат някакъв смислово подобен превод. опитайте се да предлжоите него.
  • по-кратките преводи на даден термин са по-устойчиви. дори да са жаргон. често понятията остават на английски, защото са по-кратки
  • по възможност добавете връзка към обяснение във Википедия, chitanka.info или друг справочник, вкл. руският wiktionary има доста по-пълни етимологични справки от българския.

Речник

(mоже би ще се раздели в крайна сметка на части по отделни файлове...)

A

EN BG Коментар
access достъп
access right право на достъп
acceptance приемане
account потребителска сметка
activity дейност
agile гъвкав, пъргав, сръчен това се отнася до вид методология и възприетият превод е 'гъвкав'. но 'пъргав' и 'сръчен' описват много по-добре ефекта от приложението на въпросната методология
agenda дневен ред най-често в контекста на срещи, темите и последователността за тяхното обсъждане
addition допълнение
alias прякор, псевдоним псевдоним също е чуждица
amount размер, количество, стойност, величина според
anchor котва, отметка в смисъла на href anchor в HTML
api (application programming interface) приложен интерфейс или програмна повърхност на взаимодействие
apply приложи, прилагам
application изделие, приложение в литературата е възприет термин 'приложение', което е неточно защото не показва какво прилагаме
array подредба, масив под-ред-ба от arrange, другото уви е от френското massif
audit преглед, оценка Wiki
audio звук
authentication удостоверяване понякога може да срещнете и автентикация, което е откровена чуждица
authorization упълномощяване ползва се и побългареното 'оторизация' или 'авторизация', но най-вече от банките, вероятно в този си вид думата е привнесена от руски Wiki
approve одобрявам, потвърждавам коренът е prove, т.е. нещо в духа на доказване/уверяване може да се използва също
assess оценявам
assign задавам, назначавам, присвоявам назначавам в смисъла на изпълнител на задача
assignee правоприемник, назначен, отговорен за когато на някой му е зададена задача и той следва да я свърши

B

EN BG Коментар
background фонов заб. фон произлиза от френското fond «дъно», и лат. fundus. справка wiktionary
background task фонова задача
backup резервно копие
bandwidth дебит буквално означава пропускателна способност
basic основен базов също се ползва, но е с корена на base
batch купчина, партида, пакет макар че пакет е чуждица, а партида идва от латинското pars
behind the scenes зад кадър
binary двоичен
bind привързвам
binding свързване като може да е двупосочно свързване - 'two way biding'
bind to port закачам (на порт) за мрежови приложения, които се закачт и...'слушат' на порт
blacklist забранен списък, черен списък
block част, парче като градивна част (building block) или парче код (codeblock)... поради липса на хубав превод на code.
branch разклонение, клон най-често при системите за управление на програмен код (SCMs)
breakpoint точка на прекъсване при проследяване изпълнението на програми
briefly на кратко
body тяло, съдържание request body - тяло, съдържание на заявка
boolean булев на името на Джордж Бул
building сграда, градивен напр. building block - градивна част
bucket кофа, буре, каца (същ.) тук хора се търкалят от смях, но е факт, че bucket означава точно това и се ползва точно този смисъл
bundle вързоп, пакет заб: пакет също е чуждица, но вече възприета в книжовния български
burnout
bug порок, недостатък, слабост заб: дефект също е чуждица, но вече възприета в книжовния български
button копче макар че и 'бутон' е възприето, но е и чуждица

C

EN BG Коментар
call извикване на функция или подпрограма
catch (при)хващам, улавям
capture прихващам, улавям разликата м/у catch и capture е много тънка в английския, но в компютърната терминология catch е най-често свързано с прихващане на грешки, а capture с прихващане на данни или събития, понякога с процесът на сваляне на моментната картина от екрана
capabilities възможности от ITIL
certificate удостоверение
create създавам
chain of events верига от събития
char, character знак, символ символ е чуждица
charge разноска, разход, задължение
cipher тайнопис, шифър макар че шифър е чуждица, а тайнопис си е съвсем книжовна дума и даже имаме средновековен такъв
circular кръгов, периодичен позлва се и цикличен, но това е от cycle -> чуждица
circuit верига най-често електрическа
clearence одобрение ...на операция
clear зачиствам като например да си 'зачистя конзолата'
click цъкам, натискам
clipboard междинна памет
commit предавам в смисъл на предаване на изходен код
communicate общувам, споделям от латинското communite общ, споделен
compatible съвместим
compilation окомплектоване в смисъл на събиране на едно място на сходни по свойства обекти
compilation изграждане в смисъла на процеса на превод от програмен към машинен код
computation изчисление
computer изчислителна машина за пълнота, не очакваме някой да почне да позлва тоя термин. но той включва всичко от калкулатор до машини заемащи цял изчислителен център. Wiki
connect to (с)връзвам се, закачам се (към)
connection връзка
connection pool набор връзки
constraint ограничение най-често в база данни
content съдържание
contract договор
continuation продължение в смисъла на подпрограма, в която се продължава изпълнението при приключване на заявна операция. поздрав за всички нодни шивачи
contribution допринасяне, допълнение
contributor съмишленик например 'contributors' към настоящето хранилище са си направо съмишленици
count брой
counter брояч
coupling сдвояване съответно 'loose coupling' е 'хлабаво сдвояване'
cover (expenses) обезпечаване (разходи)
copy препис, повторение така де, много яко
cost разход
crash провал
customize персонализирам, настройвам

D

EN BG Коментар
data данни Wiki
data mining извличане на закономерности (от данни) разбира се приветстваме потребата на копане на данни или дори още по-скандалното 'разкопаване за зависимости' :D
database база данни някъде пишат база от данни, често в контекста на система за управление на бази от данни (СУБД)
debugging проследяване, проиграване, изследване, разследване директният превод би бил "пощене", който разбира се не е подходящ, преводът, който понякога се ползва, но е чуждица - "трасиране"
dedicated посветен, зададен за, специален примерно dedicated sequence - "ред посветена на...". специален е чуждица, но става
deep learning задълбочено самообучение
default по подразбиране най-вече за стойността по подразбиране на нещо
default value стойност по подразбиране
deffered отложен най-често в смисъла на отложен обект при работа обещани стойности WiKi
decision решение включено е тук, защото IT бизнес лицата много често казват дисижън
decision making взимане на решения виж горе
delivery доставка, предаване, приключване често в контекста на доставка на софтуерно решение или приключване на фаза. може и data delivery == доставка на данни
demand търсене
denial отказ
department Направление, звено
dependency зависимост, закономерност най-често между обекти или пакети в ОС или данни
dependency injection вмъкване на зависимости или който е по-смел може да каже 'впръскване', защото това е букв. превод на injection
destination назначение, крайна цел
detached разкачен, откачен напр. "detached from the DOM tree" - разкачен от DOM дървото
deviation отклонение в статистиката и извличането на закономерности от данни
device устройство
divider разделител
digit цифра любопитно е, че всъщност произлиза от от ср.-лат. cifra и по-натам от арабск. صفر (ṣifr) «празен, нула»
digital цифров
discontinue преустановявам
distributed architecture разпределена архитектура/структура
distributed execution разпределено изпълнение
draft чернова
document статия, описание, свидетелство, сведение изброени са всичките тези, защото документ е обобщението им и според случая може да се ползват различни варинти. Читанка посочва и други синоними.
download свалям, взимам, разтоварвам, дърпам за файл най-често е свалям/взимам, съвсем естествено може да се каже 'дърпам приложение мрежата', 'свалям данни от...'
durable (из)дръжлив, траен
due date падеж най-често падеж на плащане. WiKi
dump изхвърлям

E

EN BG Коментар
editor редактор
embed вграждам, зашивам може да звучи смешно, но зашивам като жаргон е по-лесен за разбиране
emit излъчвам, изпращам, пораждам
enable позволявам, опосредствявам в смисъла на правя възможно
encapsulate затварям, опаковам
(to) engineer глася, строя, сглабям според контекста се избира подходящото
entry запис, елемент като 'data entry' - запис данни или дори само запис
entry point входна точка примерно main() е входна точка на програмите на C++
environment среда, обкръжение
encoding представяне, кодировка търси се по-добър превод, макар че 'character encoding' се превежда относително успещно като 'символно представяне'
enforce налагам, привеждам в действие
enterprise предприятие виж тука
epic fail пълен провал или както обича да казва един познат - пълно неможене
essentially по същество или "на практика"
evaluation оценяване, оценка "всеки израз, част от програмен код се оценява"
event събитие
event emitter пораждащ събития, подател на събитие, излъчвател на събития
event handling обработка на събития
execution изпълнение, извършване
exception изключение
explicit явен
export износ на данни
expired изтекла давност, изхабен, изветрял, фирясал напр: expired session = изтекла сесия, expired mail = писмо с изтекла данност

F

EN BG Коментар
facility съоръжение
facilitate спомагам, опосредствявам
failure провал, неуспех, повреда, липса, отпадане, несъстоятелност и при наличието на всички тези да произнасяш фейлър е голям провал
fallback отстъпвам
feed Поток
feedback обратна връзка
feature особеност, белег, възможност в контекста на софтуерни изделия, най-вероятно искаме да обозначим определена възможност на изделието
featured препоръчан
fetch вземам, добивам
field поле напр. input field == 'поле за въвеждане' или лит. 'текстово поле'
filter цедка шега разбира се, за който не внимава
firewall защитна стена макар и почти дословен, този превод е възприет в множество издания в областта на телекомуникациите
framework рамка
frequency честота
focal point review оценка на развитието тоя термин си е ... такова де, просто шок. оценката се прави обикновено в големите организации на края на някакъв период
folder папка най-често за папка с някакви записи (файлове), макар че папка е чуждица от немски Pappe. едно време за това, което днес наричаме папка, са ползвали българското 'дело'
followers последователи
font писмо, шрифт(ч), глиф като шрифт произхожда от нем. schrift «писмо, писание». и още Wiki
forecast прогноза буквално... и може да се ползва в тоя вид както за финанси, така и за артмосферни условия.
fork разклоняване, клониране тук можем да приемем, че коренът е клон не от чуждото clone, а от клонити както се споменава в bg.Wiktionary
force принуда

G

EN BG Коментар
garbage collector събирач на боклук, боклукчия
generalization обобщаване
generic общ в смисъла на стандартен или обобщаващ, общ подход
goal цел
governance водене, управление
greedy алчен

H

EN BG Коментар
handler обработваща функция
hash array, hash асоциативен списък
header заглавна част, заглавно поле в контекста на HTTP header
header горен колонтитул(ч) макар че колонтитул е чуждица
headquarter(s) щаб-квартира или база, което... е чуждица
heading заглавие
hate злина, омраза популярно явление в от социалните мрежи :)
history история, хронология като хронология очевидно е чуждица.
homepage заглавна страница
host крайна точка, точка очевидно не предлагаме дословния превод 'домакин', защото но най-често host се използва за обозначаване на крайна точка или просто точка в мрежова среда
hard drive твърд диск(ч) макар и дословно да трябва да се преведе като 'твърдо управление' или 'твърдо устройство', именно този превод е възприет в литературата.

I

EN BG Коментар
idle time празен ход, свободно време един вид централният процесор върти на празен ход, когато не извършва конкретни (ползени) изчисления
image изображение, картина макар картина да е букв. превод на picture
immediate незабавен
implementation изпълнение, реализация по-често се ползва реализация, ама това си е чуждица и точният превод е с изпълнение (на задание, обкет от шаблон и т.н.)
import внос ...на данни
imported привнесен, присъединен ...в пространството на имената
incoming входящ
input вход, въвеждане за входни данни
install наливам, слагам доста жаргонно, наистина, просто е много е описателен за това, което се случва при наливането на софтуер
instruction set набор инструкции(ч)
intangible неосезаем среща се като терминология в ITIL
integer целочислен Wiki
integral part неразделима част
interface повърхност на взаимодействие
incremental нaрастващ
inject внасям dependency injection - внасяне на зависимости
interceptor прихващач
intermediate непосредствен примерно: непосредствена стойност на променлива при проследяване на изпълнението
intrusion взлом, проникване, нахлуване
inspect преглеждам, изследвам
instant незабавен, неотложен
inventory складова наличност понякога се ползва инвентар, но това си съвсем очевАдна чуждица.
ip address мрежови адрес
issue спор, казус Wiki често се ползва и проблем, но и двете са чуждици с произход от латински_
item вещ, артикул(ч) заб: артикул е чуждица и още Тълковен Речник

J

EN BG Коментар
join свързване, съединяване, присъединаване
joint свръзка, съединение, сглобка (http://www.ezikov.com/translate/joint)

K

EN BG Коментар
knob врътка, чекрък Wiki
knowledge знание да не съм чул повече нолидж или подобни измишльотини

L

EN BG Коментар
lag закъснение, забавяне
leak теч най-често за memory leak... и при това много точно описващо случващото се
limited access ограничен достъп
link връзка не, това не е връзката на обувките ти
liquidity обращаемост, реализуемост(ч) за cash liquidity
list списък
listen on port слушам на порт(ч) например за мрежови приложения, които 'слушат' за входящи връзки
load товар, зареждане
location местонахождение
lock заключвам, ключалка
log история, журнал(ч) журнал е на практика френска дума

M

EN BG Коментар
machine larning машинно самообучение макар, че "машина" е чуждица, но все пак
mail писмо, поща(ч) поща, вероятно също е чуждица от post
malfunction счупване в буквален превод би било нефункциониране, ама звучи дървено
manual ръчен
markup отбелязвам markup language - език за отбелязнате
match съвпадане, съвпадение
map карта, речник речник, защото типът Map() по своето същество е речник. може и изображение
mapping изображение, съпоставяне, отношение от математиката Wiki
manage управлявам, грижа се, паса тук жаргонът 'паса' сигурно предизвиква смях в залата, но се оказва, че често се ползва за да посочи, че някой се грижи за дадена услуга или оборудване.
management управление
meausure замерване
meeting среща, събрание включихме я за пълнота, защото много често някой казва 'мийтинг'
mediate опосредствявам, посреднича
media stream медиен поток очакваме предложения за превод на media
mediator посредник
margin отстояние когато става дума за дизайн
margin горница този жаргон е подходящ, когато става дума за търговска система. в литературата се среща и 'марж'
merge сливане
merge sort сортиране, чрез сливане
message съобщение, известие
minutes of meeting (МоМ) бележки от среща съкратено на английски
misuse злоупотреба
mockup чернова, макет като mockup server - сървър чернова. макар че макет е чуждица от вренски -> италиански -> латински както ни обясняват братушките
multiple множествен, многократен

N

EN BG Коментар
network address translation (NAT) преадресиране букв. транслация на адреси, макар че и адрес е чуддица
namespace пространство от имена, именувано пространство най-често в програмните езици
navigation упътване в контекста на приложение за карти
network мрежа, мрежова среда, мрежови
nick, nickname прякор
night job нощна работа букв.
node връх, възел, елемент обикновено елемент от мрежова топология
notebook тетрадка, тефтер ако някой се чуди защо е включена думата, например защото има понятието R notebook
notification известие
notion понятие
numeric числов
null нищожество

O

EN BG Коментар
objective цел
observer наблюдател
onboarding въвеждане, набор, начеване, отпочване повече за 'начеване' (заб: поздрави на отдел човешки ресурс...)
order ред, подредба
overdue закъснял, просрочен често се използва като понятие за задачи (в услигите и приложенията за проследяване на задачи)
overflow преливане, препълване table overflow = таблицата прелива
open source отворен/свободен източник или по-често отворен код, но очевидно код е чуждица
outgoing изходящ
outlier частен случай _'аномалия','извънреден случай' или стойност също биха могли да се използват. по-многословни преводи има тук: http://www.ezikov.com/translate/outlier _
output изход резултат от програма или инструмент

P

EN BG Коментар
parent родител, бащински (скандално е колко лектори са готови да кажат перънт, а не българската дума)
parse разбор
parse разчитам, обработвам пример: parse query - разчитам заявка
participant участник
path пътека или път, както често се казва, но пътека е по-органично
pattern калъп, образец, шаблон като шаблон е чуждица от немското Schablon
payload товар
pending изчакващ, чакащ pending merge ще стане 'чакащ за сливане' или 'чакащо сливане'
person личност, човек което е разично от user - потребител
pcb печатна платка от printed circuit board = изпускаме circuit...
performance производителност незнайно защо някои хора използват френсйкото 'performant' в речта си на български
phase delivery доставка/прикючване на стадий/етап
pipe тръба букв. а и данните на практика текат през тръбата, от единия към другия край, на която, има закачени приложения
piping тръбопровождане забелязано от avatar в IRC
placeholder поставка, закачалка най-често се ползва за символи, които обозначават места в шаблони от символни низове, които се попълват по-късно. дословният превод би бил нещо като местодържач. предвид, че се обозначават с ? или @ можем да си мислим за превода захват
placement положение, разположение
playlist подборка напр 'музикална подборка' за песни или 'видеоподборка'
pointer указател
port гнездо @kunev предложи муфа, после вкарахме и букса, но и двете (вкл. куплунг) са от немски. та така гнездо по идея на @metala
post (verb) изпращам напр. "post a pull request" -> "изпращам заявка за сливане"
post to публикувам в, пускам в напр 'post message to the group' = 'пускам съобщение в групата'
preview преглед, (предварителен) изглед
provision снабядяване, обезпечаване
promise обещание, отложена стойност заб: това е понятие контекста на отложените/асинхронни стойности. интересно е че финансистите вече използват понятието 'фючърси', което е чудесн пример за нелепото побългаряване на думи, за които може да се намери превод, както и за липсата на воля за използване думите обозначаващи съответните понятия на български Wiki WiKi
propagade плъзвам, разпространявам най-вече за промени, които се разпространяват от някакво звено към други такива. т.е. плъзват по мрежата
proxy посредник, пълномощник, делегат(ч) като 'делегат' отново е чудица, а proxy най-често е някакво устройство, което заства по средата между други две, като под устройство тук се има предвид и такова от приложно естество
public key обществен ключ, оповестим ключ
publish издавам, оповествявам, обнародвам заб: 'публикувам' е чуждица.
pull request заявка за сливане, заявка за дърпане понятие от системите за управеление на код
property свойство, качество, характеристика като характеристика е [от гръцки])https://ru.wiktionary.org/wiki/характеристика#Этимология_3)
pro(s) & con(s) 'предимства и недостатъци', 'за и против'
prototype първообраз
provider доставчик например доставчкик на решения - solution provider
picture картина, изображение макар че, изображение е синоним, тъй като е букв. превод на image
pipe тръба символът '|' осмислен като вертикалната тръба обозначава свързване на вход и изход на два инструмента
push/pop добавям/изваждам но може и допълвам/извеждам. разбира се в контекста на стек
push code качвам код(ч)

Q

EN BG Коментар
quantifier числител(ч)
query запитване, заявка обикновено заявка към някаква сървърна система
queue опашка

R

EN BG Коментар
raise exception възниква изключение, възниква грешка преводът "възниква грешка" е също подходящ, когато под exception задължително разбираме грешки
random случаен или rand...
rate оценявам например - 'this mail rates as spam' - това писмо се оценява като нежелана поща
raw суроватен, изходен най-често за данни
raw data първообраз, суроватни данни даните в техния суров, необработен вид
realtime в реално време
realtime communication реалновремева комуникация
reference препратка грешно преведено като псевдоним (alias) в литературата на български
regular expression регулярен израз заб: това е установеното в дискретната математика понятие макар регулярен да е очеиден внос. вероятно на времето е можело да го въведат като 'правилни изрази', защото а) се задават формални правила и б) regular има множество по-подходящи преводи от побългареното регулярен. в оригинал regular expressions са се споменавали и като рационални изрази. Wiki
reload презареждане
release издание
render изграждам 'render image' - 'изграждане изображение'
repository хранилище, склад най-често за някакъв вид данни или програмен код (git)
resolution (gfx) разделителна способност (на екрана)_
resolution (of issue) разрешаване казус
reject отхвърлям, отказ
remote отдалечен
remote end (на) другия край
response отговор
retaining запазвам
return връщам напр: върната стойност
reverse-engineer разглабям, разпарчетосвам ако приемем, че engineer е нещо като глася, сглабям, изработвам
request заявка
require изисквам, включвам понеже често с require се 'включва' и кода на външни библиотеки в изграждането на приложенито
requirements изисквания
resolve решаване, разрешаване напр. "resolve the issue" == "разрешаване на казуса"
resolve откривам, установявам напр. "resolve resource локация" == "установяване местоположение на ресурс"
router маршрутизатор(ч) се ползва и е възприето още през 80-те, но следва да е ясно, че маршрут е чуждица, така че е спорно дали рутер не е по-кратко въпреки всичко.
run пускам в смисъл на отпочване работата на някаква задача (програма) или процес

S

EN BG Коментар
sandbox пясъчник, пробна ползва се за 'мястото' (виртуално разбира се), където се провери дадена услуга или приложение. заб: пробна също е чуждица
sample образец, извадка, пример
save запис, записвам, запазвам доста дразнещо, когато някой каже, че си сейв/фнал нещо-си...
send request изпращам заявка
send to изпращам към, говоря си с вторият превод е по-скоро в преносем смисъл, но може да се ползва много ефективно за описание на действията между крайни точки в мрежова среда
selector подбирач
separator разделител
service услуга
service level agreement договор за ниво на услуга
service operation провеждане, изпълнение на услугата
service oriented architecture ориентирана към услуги архитектура(ч) архитектура е чуждица, но отдавна е възприета
sequence последователност, ред от обекти или стойности (ref. OEIS)
set набор, множество като съществително - набор обекти или множество елементи ( a = { 1, 2, 3, 4, 5 } )
set задавам като операция присвояване на стойност (a = 10)
setup нагласям, настройвам като глагол
setup постановка, положение като съществително
setting настройка
siblings котило скандал, но факт. оригиналният превод е от Е.Кунев, на когото сме дълбоко признателни
signature подпис най-често за цифров подпис или някакъв вид критография
singleton единак, сек най-често за шаблона за единствена инстанция/екземпляр на клас от ООП. преводът като сек може да звучи странен, но е възприет до някаква степен
scale мащаб Wiki
scope (variable) видимост, област на видимост Още най-често за променливи или обхват на задание
scope (document) обхват на документа при задаване на изисквания към функционалността на софтуерно изделие например
scraper шабър Словоред Google, ако щеш
scroll прелистване в сисъла на преглед на страница, чрез преместване на плъзгач
slider плъзгач това нещо вдясно на прозорците, което позволява да прелистим страницата
socket муфа оригиналният превод е от Е.Кунев, на когото сме дълбоко признателни
solution решение
source code изходен код (ч), програмен(ч) текст(ч) изходен е все едно някой се е изходил..., а програмен текст си е чуждица+чуждица
software appliance приложно изделие, приложение или само изделие - кратко, ясно, точно
spec., specification задание, описание, подробности в зависимост къде се среща
split разцепвам
SRS (service requirements specification) описание на изисквания към услугата
startup начинание, отпочване
subroutine подпрограма ...което е чуждица, защото програма е внос.
submit изпращане, подаване
subscriber абонат(ч), записан ...записан за получаване. от scribe -> пиша и sub -> за
subscription подписка, абонамент(ч) второто е от френски
substitute заменям често в контекста на операции с регулярни изрази съвпадане/замяна <-> match/substitute
support поддържам, поддръжка Речник
share споделяне, споделена папка
shared content споделено съдържание
state състояние
(to) state да заявя, изразя
statement израз
stream поток ...от данни
string низ най-често се използва за обозначаване на символен низ
swipe забърсвам
switch ключ, стрелка от букв. превод
switch (за устройство) комутатор(ч) установеният 'превод' Wiki е директна заемка [Wiki] (https://en.wiktionary.org/wiki/commutator).
switch прекъсващ в смисъла на копче
synopsis кратък обзор, обобщение ...или резюме (но това е чуждица)

T

EN BG Коментар
tab раздел
tag отбелязка (жаргон), клише (букв. превод)
tangible осезаем от ITIL
tail опашка
table таблица(ч) на немски е tabelle, за това може да чуете 'табела', което е друго нещо на български
target цел може да е target атрибут на или целеви обем продажби на даден отдел например
task задача, назначение
task management управление на задачи
teambuilding сплотяване на екип, възпитаване на екипна работа изграждане на екипно съзнание
template калъп, заготовка, шаблон(ч) Речник
test environment изпитателна среда, учебна установка тестова е от (английски, латински)[https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82#%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F], както и 'пробна' от френски, латински
third party трета страна
thread нишка
throw error хвърлям, предизвиквам грешка
thumbnail миниатюра(ч) в буквален превод означава 'нокътя на палеца', но ние нямаме такъв израз, по-скоро 'колкото палец', но миниатюра много по-добре отразява това, за което се използва thumbnail, а именно - умалени варианти на картинките. въпреки това е от френски
time-series data времеви данни(ч) или времеви серии(ч)
token знак, жетон(ч), белег token е 'нещо', което може да 'дадете', 'размените' и чрез което можете да удостоверите/разпознаете еднозначно феномен или ресурс. жетон е възприет превод, но е чуждица от френското jeton (от jeter — хвърлям, мятам). интересно дали можем да възприемем знак или значка като превод, защото знак е от праславянски
tool пособие, оръдие (на труда), инструмент(ч) ние сме възприели инструмент, но това си е директна заемка от латински
topic надслов, тема(ч) за сравнение - title е заглавие, subject е по-скоро "конкретна тема". често се казва 'беседа под надслов'.
touchscreen допирен екран 50% преведено, пак е нещо (от @avataar)
trap яма
trace прогонвам, проследявам най-често изпълнението на програмата. технически синоним на жаргона debug
tracking проследяване например на казуси - issue tracking или промени - 'track changes'
transfer пренос, прехвърляне
transform преобразуване макар дословното да би било преформиране или по-вялото преобразуване. някои източници посочват трансформиране като възможен превод, което си е заемка.
transpile превеждам, пренасям 'превод', защото един програмен език се превежда (преподрежда) до друг или'пренос' защото trans (пре) и pile (натрупвам, купчина) и реално кодът се пренася от един в друг
trend течение, тенденция(ч) заб: 'тенденция' също е от латински
tuple свита, кортеж(ч) Речник най-често за наредена N-орка от данни в СУБД. 'кортеж' е възприет превод, но е от френски cortege - mid 17th century: from French, from Italian corteggio, from corteggiare ‘attend court’, from corte ‘court’, from Latin cohors, cohort- ‘retinue’.

U

EN BG Коментар
user потребител
utility удобоство, средство функционалност предлагана от продукт или услуга с цел задоволяване на определена нужда - виртуалната суровина. напр. Интернет свързаност, електрозахранване и т.н. Wiki
update обновление, обновявам
upload качвам, зареждам напр: качвам данни в системата или на сървъра
upgrade надстройка може и обноявяване

V

EN BG Коментар
vague смътен, съмнителен
value стойност, величина
validation одобрение
var, variable променлива
verbose многословен
vertex връх Wiki
view изглед
visitor посетител
visualize, visualise показвам, онагледявам, изобразявам
viral заразно за теми и феномени, които стават рязко популярни и заразяват със самата си идея
volatile чувствителен, чуплив най-често като термин за променлива, която е обект на промяна от външни процеси

W

EN BG Коментар
walk обхождам примерно обхождам дървото със записи.
warranty гаранция, уверение обещание, че дадена услуга ще отговаря на дадени изискванията.
wireless безжичен
work from home (WFH) работа от вкъщи, работа от дома (РОД, РОВ или дори РОК) забелязано от К.Ангелов
workgroup работна група, бригада добавих го за радост на всички, които стигнаха чак то тази буква :)
workshop работилница

Z

EN BG Коментар
zoom in приближаване, близък план
zoom out отдалечаване, общ план
zoom мащабиране
You can’t perform that action at this time.