Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

Азбучник (Индекс)

(премини към речника без да четеш увода)

Далновидност (Визия)

Представяме си един свят, в който говорещите български владеят езика така добре, че да не (им) се налага да говорят на някакъв несъществуващ диалект, смесица от други пет езика. Разбира се в рамиките на разумното, без да изпадаме в крайности и когато това е смислено и удобно. Така всички се разбират по-добре и работят по-леко и бързо. Под всички имаме превид всички говорещи български без оглед на произход, националност и етнос.

Цели и задачи (Мисия)

Нашата цел е да съберем на едно място удобен английско->български речник на понятия от света на инф. технологии. Поставяме си задачата за намиране на най-точните и кратки преводи - такива, които ще са приветливи и приемливи като звучене, смисъл и дължина.

Подход (Стратегия)

Настоящето хранилище следва да организира на едно място речник с кратък и ползваем превод на често ползвани в писма и разговори понятия от света на инф. технологии. Където е възможно са допълнени с препратки към история на произхода (теимология) или други разяснения.

В обхвата на този речника попадат заемки и чуждици от английски (понякога френски), които са се прокраднали в ежедневието на специалистите от областта и неусетно (най-често от мързел и несъзнателност) почват да изместват или заменят съществуващите в български език съвсем смислени преводи. Етп защо се опитваме да избягаме и от чуждиците от други езици, най-вече немски, френски и разбира се - турски.

Подходът включва предоставяне на преводите за свободно и открито ползване и дори стремеж за обясняване на преводите в употреба.

Ползи

 • научаване на нови неща за произхода на думите и техния път до нас
 • по-добро разбирателство при общуване в работна (и не само) среда
 • тренировка на мозъка и свързанота с това съзнателно управление на вниманието
 • по-добро разбиране на двата езика (български и английски)
 • запазване на родова самоличност
 • обогатяване на собствения речник
 • забавление и изумлението на околните, когато осъзнаят какви думи ползват
 • подобряване на уменията по български

заб: проектът не е насочен само към българите като граждани или народ, а и към всички, които желаят да открият българския и думите в него

Защо?

Съмишлениците и участници в проекта смятат, че възможностите на българския език често се пренебрегват и недоглеждат, а вместо това се използват мързеливи заемки от английски. Имайте предвид, че чуждиците, които са навлязли в ежедневна употреба в повечето случаи не са вписани в книжовния или тълковния речник. Тоест - те не са част от българския език. Разбира се ние също харесваме много английския и се опитваме да владеем в отлична степен речника и изненадващите му езикови форми. Всеки допълнителен говорим език е в полза за мислещия човек.

Често се изненадвахме от невъзможността на лектори и преподаватели да образуват разбираеми и смислени изречения по време на своите представяния. Изненадваме се и от имперското виждане на мнозина, че българският език, бидейки говорим от една шепа хора в световен мащаб, не следва да бъде запазван или изучаван. Това, разбира се, няма как да е по-далече от истината или разума.

Смятаме, че повишаването на осъзнатостта относно възможностите за превод на понятията ще промени и общото разбиране на феномените, които отразяват те.

Пълният текст на мотивацията можете да намерите тук.

Паисий Хилендарски, автор на "История славянобългарска", се е възмущавал на онези, които се 'гърчеят' и е смятал, че по този начин обругават езика си и себе си. Валери Петров е превел Шекспир без да ползва чуждици.

_Иван Богоров..., за него днес мнозина биха казали, че е бил още по-краен - създал е и въвел нови чисто български думи със ясно значение като 'влак', 'часовник' и 'вестник'. Може би ще се изненадате, че той не е бягал нито от френски, който вече е бил дал сериозно от отражение на българския, а от напора на панрусизма и влиянието му върху българския език и самосъзнание. А панрусизмът ни преследва и до сега - повечето шрифтове, които ползваме са кирилица с руски букви, дори този редактор на GitHUB не е разбрал, че в българския малките букви 'г'и 'д' изглеждат по друг начин. Повече за това на (cyrillic.bg)[https://cyrillic.bg]

Ние може само да си мечтаем да достигнем размах на мисълта присъща за подобни великани, но всеки опит е крачка напред.

Препоръки за участниците в проекта

Всяка помощ е добра дошла! В това число - идеи за нови и по-добри преводи, осмисляне на съществуващите, разпространение на речника, други прилежащи страници

 • имайте предвид, че в българския език има много думи привнесени от турски, френски и руски. докато тези от руския не са чак толкова далечни, все пак става дума за славянски език, то тези от турски и френски често имат някакъв смислово подобен превод. опитайте се да предлжоите него.
 • по-кратките преводи на даден термин са по-устойчиви. дори да са жаргон. често понятията остават на английски, защото са по-кратки.
 • ние не си поставяме за цел да изчистим езика от всички чуждици, защото а) е невъзможно, понеже б) някои такива отдавна са въведени в книжовния език от разни другари и други невежи от близкото миналото.
 • по възможност добавете връзка към обяснение във Википедия, chitanka.info или друг справочник за произход, вкл. руският wiktionary има доста по-пълни етимологични справки от българския.
 • в случай, че нямате предства как се превежда нещо, но искате превод за него, отворете тема в раздела issues.
 • за сега няма да се опитваме да измисляме нови думи, но можем да приемам някои жаргони като превод, защото са добили широка употреба.

Речник

(mоже би ще се раздели в крайна сметка на части по отделни файлове...)

1-9

EN BG Коментар
2d, 3d двумерен, тримерен за графика.

A

EN BG Коментар
(to) abort прекрати, отмени
(an) acceptance приемане
(an) access достъп
(to) access достъпвам
access right право на достъп
accessory принадлежност
account потребителска сметка
accuracy точност
acknowledge потвърждавам, приемам, признавам което е различно от approve - одобрявам. бъркат се често.
(to) acquire добивам, получавам
action, activity действие, дейност
(to) adapt пригодявам
addition допълнение
(to) adjust нагласям, приспособявам
advanced напреднал, за напреднали
agenda дневен ред най-често в контекста на срещи, темите и последователността за тяхното обсъждане
agile гъвкав, пъргав, сръчен това се отнася до вид методология и възприетият превод е 'гъвкав'. но 'пъргав' и 'сръчен' описват много по-добре ефекта от приложението на въпросната методология
agreement споразумение, съгласие
alias прякор, псевдоним псевдоним също е чуждица
allocate заделям, разпределеям първото се ползва най-често за памет, второто може и за друг вид средства
amount размер, количество, стойност, величина според
anchor котва, отметка в смисъла на href anchor в HTML
angle ъгъл, завъртане, наклон
api (application programming interface) приложен интерфейс или програмна повърхност на взаимодействие
(an) application изделие, приложение в литературата е възприет термин 'приложение', което е неточно защото не показва какво прилагаме
(to) apply прилагам
approve одобрявам, потвърждавам коренът е prove, т.е. нещо в духа на доказване/уверяване може да се използва също
array подредба, масив под-ред-ба от arrange, другото уви е от френското massif
ascending нарастващ, възходящ най-често за подредба
assemble сглабям
(an) assertion допускане
(to) assert твърдя, отстоявам най-често твърдения, които следва да се оценят като истина, при непосредствена проверка в хода на изпълнение на приложенията
(to) assess оценявам
(an) asset собственост, придобивка
(to) assign задавам, назначавам, присвоявам назначавам в смисъла на изпълнител на задача
(to) assign присвоявам, назначавам, приписвам
assigned разпределен, прихванат за финансови системи, когато има висящи плащания
(an) assignee правоприемник, назначен, отговорен за когато на някой му е зададена задача и той следва да я свърши
asterisk звезда *
(to) attach прикрепям, прилагам (към) прим. прилагам 'нещо' към писмо
attribute свойство, качество
audio звук
(an) audit преглед, оценка Wiki
(to) audit преглеждане
audit trail записи от надзор, проследяване на действията обсъдено в #46
authentication удостоверяване понякога може да срещнете и автентикация, което е откровена чуждица
authorization упълномощяване ползва се и побългареното 'оторизация' или 'авторизация', но най-вече от банките, вероятно в този си вид думата е привнесена от руски Wiki
available наличен
average средна стойност
avatar лик, облик

B

EN BG Коментар
background фонов заб. фон произлиза от френското fond «дъно», и лат. fundus. справка wiktionary
backbone опорна мрежа така е възприето
background task фонова задача
(a) backup резервно копием, архив сега ако се замислим и резерва и копие са чуждици...
(to) backup подсигурявам (архив)
(а) backtrack търсене в дълбочина, търсене с връщане
backward compatibility обратна съвместимост
bandwidth честотна лента, ширина, пропускателна способност буквално означава ширина на лентата. незнайно защо се ползва дебит в доста преводи, но всъщност то идва от латинското dēbitum и е по-скоро свързано с дълг.
basic основен базов, както знаем също се ползва, но е с корена на base, което е от древногръцкото βάσις
batch купчина, вързоп, партида, пакет макар че пакет е чуждица, а партида идва от латинското pars
behind the scenes зад кадър с уговорката, че cadre е от френски
binary двоичен
(to) bind привързвам, обвързвам, закачам (се)
(to) bind to port закачам (на порт) за мрежови приложения, които се закачт и...'слушат' на порт
binding свързване като може да е двупосочно свързване - 'two way biding'
blacklist забранен списък, черен списък
blend смесвам най-често като похват в комп. графика
block част, парче като градивна част (building block) или парче код (codeblock)... поради липса на хубав превод на code.
(to) blur замъглявам най-често като повхат в комп. графика
body тяло, съдържание request body - тяло, съдържание на заявка
bold удебелен, получер понякога може да означава и смел/дързък
boolean булев на името на Джордж Бул
bookmark показалец
boot зареждане, зареждам, начало ...сигурно може да се ползва и популярния в парламента глагол отпочвам и от там -> отпочване :)_
border ръб от цслав. рѫбъ
bracket скоба
(a) branch разклонение, клон най-често при системите за управление на програмен код (SCMs)
(to) branch разклонявам
breadth first search (BFS) търсене в ширина
breakpoint точка на прекъсване при проследяване изпълнението на програми
briefly на кратко
brightness яркост
(to) browse разглеждам, преглеждам, прелиствам
bucket кофа, буре, каца (същ.) тук хора се търкалят от смях, но е факт, че bucket означава точно това и се ползва точно този смисъл
bug порок, недостатък, слабост заб: дефект също е чуждица, но вече възприета в книжовния български. да се обърне внимание, че грешка и недостатък са различни неща
building сграда, градивен напр. building block - градивна част
built-in вграден
bullet водещ знак това - • - макар че буквално означава куршум
bump map карта на неравностите
(a) bundle вързоп, пакет заб: пакет също е чуждица, но вече възприета в книжовния български
(to) bundle привързвам, връзвам
(a) burnout прегаряне, пламна ми главата първото някак е по-възприето като идиом и е близко до идеята и дори усешането за възпаление (inflammation - в пламъци)
bus шина Wiki
button копче макар че и 'бутон' е възприето, но е и чуждица

C

EN BG Коментар
(a) call извикване на функция или подпрограма
(to) call извиквам
(to) cancel отменям, отказвам
capability възможности, способност от ITIL
capital letter главна буква
caps главни букви
caption заглавие, надпис, надслов
capture прихващам, улавям разликата м/у catch и capture е много тънка в английския, но в компютърната терминология catch е най-често свързано с прихващане на грешки, а capture с прихващане на данни или събития, понякога с процесът на сваляне на моментната картина от екрана
case случай test ~ тестова ситуация
(to) catch (при)хващам, улавям
cell клетка от таблица, памет и т.н.
certificate удостоверение
(a) chain of events верига от събития
changelog дневник на промените
char, character знак, символ но... символ е от гръцкото σύμβολον
(a) checkbox отметка
(a) check отметка, проверка отметка Е дума от книжовния речник, а не жаргон според речника в Читанка
(to) check проверявам
(a) charge разноска, разход, задължение
(to) charge зареждам
(to) charge разходвам
(to) check in вкравам, въвеждам вкарвам/въвеждам код в хранилище
(to) check in настанявам настанявам се в хотел и т.н.
(to) check out вадя, отписвам за код от хранилище
(to) check out изнасям, сдавам за хотел
checkbox отметка виж check
child наследник, дъщерен
child node дъщерен възел, наследяващ възел защо не детски или синковски? защото звучи по-добре? не - просто така е възприето. може дас е срещне като дъщерен възел, макар че как са съгласувани половете в това словосъчетание ми е някаква загатка.
chipset схемен набор разбира се, схема, е чуждица.
chunk парче, част, (от)къс, отрязък или както много често ми иде да кажа - парчОк (@stelf)
cipher тайнопис, шифър макар че шифър е чуждица, а тайнопис си е съвсем книжовна дума и даже имаме средновековен такъв
circuit верига най-често електрическа
circular кръгов, периодичен позлва се и цикличен, но това е от cycle -> чуждица
(to) clear зачиствам като например да си 'зачистя конзолата'
clearence одобрение ...на операция
click цъкам, натискам, щракам
client купувач, поръчител
clipboard междинна памет
collaborator сътрудник, съучастник най-вече при съвместна работа по някакво писание (код, текст, и т.н.)
collapse свивам
colon двоеточие (:)
(a) color цвят очевАдно, но все пак
(a) color separation (печ.) цветоотделка
(to) commit предавам, обнародвам в смисъл на предаване на изходен код или действие, което приключва и резултата от него става видим
(to) commit to work захващам се на работа, посвещавам се на работа
committed целеустремен
common name общоприето име, общоизвестно име
communicate общувам, споделям от латинското communite общ, споделен
compatible съвместим
compilation окомплектоване в смисъл на събиране на едно място на сходни по свойства обекти, с уговорката, че комплект е от латинското complectī
compilation изграждане в смисъла на процеса на превод от програмен към машинен код, би следвало да можем да кажем 'изграждане на приложението'
(to) complete приключва(м), завършва(м)
compound сложен, съставен от няколко части
compress мачкам, намачквам _ако press е натиск(ам), то наистина to compress може да се разбере като смачкване, а и този жаргон се среща. уви не става официални преводи :) _
computation изчисление
computer изчислителна машина за пълнота, не очакваме някой да почне да позлва тоя термин. но той включва всичко от калкулатор до машини заемащи цял изчислителен център. Wiki
concave (геом.) вдлъбнат
confidential поверителен
(to) configure настройвам
(to) confuse обърквам :D
condensed тесен за шрифт
condition условие
conjunction съединение, връзка; свързване;
(to) connect to (с)връзвам се, закачам се (към)
connected прикачен, свързан
(a) connection връзка
connection pool набор връзки
constraint ограничение най-често в база данни
content съдържание
continuation продължение в смисъла на подпрограма, в която се продължава изпълнението при приключване на заявна операция. поздрав за всички нодни шивачи
(a) contract договор
contribution принос, участие, допринасяне, допълнение
contributor съмишленик, сътрудник например 'contributors' към настоящето хранилище са си направо съмишленици
convert преобразувам
convex (геом.) изпъкнал
cookie бисквита малък по обем запис, свързани с потребителя, записан в браузера. само дето бисквита не е българска дума, а френска, ама ние френския си го обичаме и доста думи сме си взели от там. по-близо до нас би било курабия може би, което се твръди, че е от арабски през турски...мъка. може би запеканка? руско, ама поне славянско. хех :)
cooperative съвместен
cooperative multitasking осъвместена многозадачност
(a) copy препис, повторение така де, много яко
core ядро на някаква система или програма
cost разход, стойност, разход, разноски
(a) count брой
(to) count броя, отчитам
(a) counter брояч
(a) counter (to) противодействие
coupling сдвояване съответно 'loose coupling' е 'хлабаво сдвояване'
(to) cover (expenses) обезпечавам (разходи)
coworking space споделено място за работа или дори споределено място, често контекста определя
crash провал, срив
(to) create създавам
creation създаване, творение
credentials пълномощия но в #53 върви обсъждане и за други предложения, това за сега не е оплюто
(to) crop подрязвам, обрязвам
custom по избор, зададен от потребителя
(to) customize персонализирам, настройвам
(a) current (същ). поток
current (прил). текущ
cursor показалец
(a) curve крива
cut & paste изрязване и поставяне, преместване

D

EN BG Коментар
data данни от... дадености/дадени? Wiki
data mining извличане на закономерности (от данни) разбира се приветстваме потребата на копане на данни или дори още по-скандалното 'разкопаване за зависимости' :D
data race дата
database база данни, хранилище за данни все пак 'база' е чуждица, но е възприето. някъде пишат база от данни, често в контекста на система за управление на бази от данни (СУБД). хранилище е по-описателно, макар че хранилище е по-скоро преводът на storage
debugging проследяване, проиграване, изследване, разследване директният превод би бил "пощене", който разбира се не е подходящ, преводът, който понякога се ползва, но е чуждица - "трасиране"
dead умрял иде ми да нашиша умрЕл даже :)
dead-end глуха/задънена улица, задънен
deadlock закучка две неща се карат за трето и като две кучета, които дърпат в различна посока. думата е жаргон и изглежда е като да е от руски, но в руския не личи да има такава дума ;).
decision решение включено е тук, защото IT бизнес лицата много често казват дисижън
decision making вземане на решения виж горе
dedicated посветен, зададен за, специален примерно dedicated sequence - "ред посветена на...". специален е чуждица, но става
deep learning задълбочено самообучение
default по подразбиране най-вече за стойността по подразбиране на нещо
default value стойност по подразбиране
deffered отложен най-често в смисъла на отложен обект при работа обещани стойности WiKi
(a) delay закъснение
(to) delay забавям
(to) delete изтривам, трия, търкам (жарг.), махам колко е хубаво вместо да кажеш 'дилийтвам рекърда' да кажеш 'търкам записа'
delivery доставка, предаване, приключване често в контекста на доставка на софтуерно решение или приключване на фаза. може и data delivery == доставка на данни
demand търсене
denial отказ и от там - denial of service (DoS) - отказ на услуга
department направление, звено
dependency зависимост, закономерност най-често между обекти или пакети в ОС или данни
dependency injection вмъкване на зависимости или който е по-смел може да каже 'впръскване', защото това е букв. превод на injection
(a) deployment въвеждане в производство
(to) deploy качвам, занасям (жарг.)
destination назначение, крайна цел
(to) destroy зачиствам
detached разкачен, откачен напр. "detached from the DOM tree" - разкачен от DOM дървото
deviation отклонение в статистиката и извличането на закономерности от данни
(a) device устройство
(a) digit цифра любопитно е, че всъщност произлиза от от ср.-лат. cifra и по-натам от арабск. صفر (ṣifr) «празен, нула»
digital цифров
discontinue преустановявам
distributed architecture разпределена архитектура/структура
distributed execution разпределено изпълнение
(a) divider разделител
document статия, описание, свидетелство, сведение изброени са всичките тези, защото документ е обобщението им и според случая може да се ползват различни варинти. Читанка посочва и други синоними.
(to) download свалям, взимам, разтоварвам, дърпам за файл най-често е свалям/взимам, съвсем естествено може да се каже 'дърпам приложение мрежата', 'свалям данни от...'
draft чернова
due date падеж най-често падеж на плащане. WiKi
(to) dump изхвърлям
durable (из)дръжлив, траен

E

EN BG Коментар
(to) engineer глася, строя, сглабям според контекста се избира подходящото
(an) editor редактор
(to) edit променям (гл.), промяна (същ), дописване (същ.) много хора казват едитвам, което... някой ден ще влезе в книжовния език, защото е кратко, та предложения са добре дошли и за по-кратък превод/жаргон
embed вграждам, влагам, зашивам може да звучи смешно, но зашивам като жаргон е по-лесен за разбиране. влагам нещо в нещо
emit излъчвам, изпращам, пораждам
enable позволявам, опосредствявам в смисъла на правя възможно
encapsulate затварям, опаковам
encoding представяне, кодировка търси се по-добър превод, макар че 'character encoding' се превежда относително успещно като 'символно представяне'
enforce налагам, привеждам в действие
enterprise предприятие виж тука
entry запис, елемент като 'data entry' - запис данни или дори само запис
entry point входна точка примерно main() е входна точка на програмите на C++
environment среда, обкръжение
epic fail пълен провал или както обича да казва един познат - пълно неможене
error грешка грешка, бе, батееей
error handler обслужващ грешки, поемащ грещи кодът, който поема грешките и ги обслужва
essentially по същество или "на практика"
evaluation оценяване, оценка "всеки израз, част от програмен код се оценява"
event събитие
event emitter пораждащ събития, подател на събитие, излъчвател на събития
event handling обработка на събития
exception изключение
execution изпълнение, извършване
expired изтекла давност, изхабен, изветрял, фирясал напр: expired session = изтекла сесия, expired mail = писмо с изтекла данност
exploit пробив, злоупотреба
explicit явен
export износ на данни

F

EN BG Коментар
facilitate спомагам, опосредствявам
facility съоръжение
failure провал, неуспех, повреда, липса, отпадане, несъстоятелност и при наличието на всички тези да произнасяш фейлър е голям провал
fallback отстъпвам
feature особеност, белег, възможност в контекста на софтуерни изделия, най-вероятно искаме да обозначим определена възможност на изделието
featured препоръчан
feed поток макар че, поток е по-скоро превода на stream, а feed е от английското храня, т.е. това би била 'захранка' или 'подаване' ако ще да сме буквалисти
feedback обратна връзка
fetch вземам, добивам
field поле напр. input field == 'поле за въвеждане' или лит. 'текстово поле'
(a) filter цедка шега разбира се, за който не внимава
(to) filter отсявам
fine tune донастройвам, изяснявам
firewall защитна стена макар и почти дословен, този превод е възприет в множество издания в областта на телекомуникациите
focal point review оценка на развитието тоя термин си е ... такова де, просто шок. оценката се прави обикновено в големите организации на края на някакъв период
folder папка най-често за папка с някакви записи (файлове), макар че папка е чуждица от немски Pappe. едно време за това, което днес наричаме папка, са ползвали българското 'дело'
followers последователи
font писмо, шрифт(ч), глиф като шрифт произхожда от нем. schrift «писмо, писание». и още Wiki
force принуда
forecast прогноза буквално... и може да се ползва в тоя вид както за финанси, така и за артмосферни условия.
(a) fork разклоняване, клониране тук можем да приемем, че коренът е клон не от чуждото clone, а от клонити както се споменава в bg.Wiktionary
framework рамка
frequency честота

G

EN BG Коментар
garbage collector чистач, боклукчия да, онзи услужлив процес, който почиства потребената памет след като тя е вече свободна за преизползване
generalization обобщаване
generic общ, общоприет в смисъла на стандартен или обобщаващ, общ подход
(a) goal цел
governance водене, управление
greedy алчен
(a) guide ръководство, упътване
(to) guide водя

H

EN BG Коментар
handler обработваща функция
hard drive твърд диск(ч) макар и дословно да трябва да се преведе като 'твърдо управление' или 'твърдо устройство', именно този превод е възприет в литературата.
handshake здрависване, ръкостискане, ръкуване сигурно може да кажем - двете страни се разбраха за AES след обичайното HTTPS здрависване .) може би може да се 'преведе'
hash array, hash асоциативен списък
hate злина, омраза популярно явление в от социалните мрежи :)
hater злобар заб: злосторник е този, който прави злото, а злобарят просто... си злобее
header заглавна част, заглавно поле в контекста на HTTP header
header горен колонтитул(ч) макар че колонтитул е чуждица
heading заглавие
headquarter(s) щаб-квартира или база, което... е чуждица
history история, хронология като хронология очевидно е чуждица.
homepage заглавна страница
(a) hook кука 'просто тъй закачих кука към копчето, та да праща известия'
(to) hook закачам (се)
(a) host крайна точка, точка очевидно не предлагаме дословния превод 'домакин', защото но най-често host се използва за обозначаване на крайна точка или просто точка в мрежова среда

I

EN BG Коментар
idle time празен ход, свободно време един вид централният процесор върти на празен ход, когато не извършва конкретни (ползени) изчисления
image изображение, картина макар картина да е букв. превод на picture
immediate незабавен
impact влияние, въздействие
implementation изпълнение, изработка, реализация, прилагане по-често се ползва реализация, ама това си е чуждица и точният превод е с изпълнение (на задание, обкет от шаблон и т.н.)
import внос ...на данни
imported привнесен, присъединен ...в пространството на имената
inbound входящ, влизащ
incoming входящ, пристигащ
incremental нaрастващ
initiate започвам, откривам, въвеждам
inject внасям dependency injection - внасяне на зависимости
input вход, въвеждане за входни данни
input входирам като глагол
inspect преглеждам, изследвам
(to) install наливам, слагам доста жаргонно, наистина, просто е много е описателен за това, което се случва при наливането на софтуер
instant незабавен, неотложен
instruction set набор инструкции(ч)
intangible неосезаем среща се като терминология в ITIL
integer целочислен Wiki
integral part неразделима част
integrate съставям, обединявам
interceptor прихващач
interface повърхност на взаимодействие
intermediate непосредствен примерно: непосредствена стойност на променлива при проследяване на изпълнението
intrusion взлом, проникване, нахлуване
inventory складова наличност понякога се ползва инвентар, но това си съвсем очевАдна чуждица.
invoke призовавам, извиквам, зова
ip address мрежови адрес
issue спор, казус Wiki често се ползва и проблем, но и двете са чуждици с произход от латински_
item вещ, артикул(ч) заб: артикул е чуждица и още Тълковен Речник

J

EN BG Коментар
to join свързвам, съединявам, присъединавам
joint свръзка, съединение, сглобка (http://www.ezikov.com/translate/joint)
joystick игрови лост този термин се ползва в повечето стари книги за Правец, а буквалният превод е 'пръчка за радост'. какъв пропуск само да се заведе тоя превод...

K

EN BG Коментар
kernel ядро _възприет е превода ядро, макар че думата за това е по-скоро core, а kernel обозначава ядката или зърното на даден плод [Wiki](https://www.wikiwand.com/bg/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
knob врътка, чекрък Wiki
knowledge знание да не съм чул повече нолидж или подобни измишльотини

L

EN BG Коментар
(a) lag закъснение, забавяне
(to) lag изоставам, бавя се
(a) leak теч най-често за memory leak... и при това много точно описващо случващото се
limit предел, ограничение, граница ... лимита на баба ти фърчилото. заради безхаберни преводачи е вторият най-често срещан превод в google translate
limited access ограничен достъп
(a) link връзка не, това не е връзката на обувките ти
(to) link свързвам
liquidity обращаемост, реализуемост(ч) за cash liquidity
list списък, изброявам
listen on port слушам на порт(ч) например за мрежови приложения, които 'слушат' за входящи връзки
(a) load товар, зареждане
(to) load зареждам, товаря
location местонахождение
(to) lock заключвам
(a) lock ключалка
log история, журнал(ч) журнал е на практика френска дума

M

EN BG Коментар
machine larning машинно самообучение макар, че "машина" е чуждица, но все пак
mail писмо, поща(ч) поща, вероятно също е чуждица от post
malfunction счупване в буквален превод би било нефункциониране, ама звучи дървено
(to) manage управлявам, грижа се, паса (жарг.) тук жаргонът 'паса' сигурно предизвиква смях в залата, но се оказва, че често се ползва за да посочи, че някой се грижи за дадена услуга или оборудване.
management управление
manual прил. ръчен
manual същ. ръководство, упътване
map карта, речник речник, защото типът Map() по своето същество е речник. може и изображение
mapping изображение, съпоставяне, отношение от математиката Wiki
margin отстояние когато става дума за дизайн
margin горница този жаргон е подходящ, когато става дума за търговска система. в литературата се среща и 'марж'
to mark up бележа и от тук - markup language - език за отбелязване
(a) match съвпадане, съвпадение
(to) match съвпадам
(a) measure замерване понякога казват 'мярка'
(to) measure измервам
media stream медиен поток очакваме предложения за превод на media
(to) mediate опосредствявам, посреднича
mediator посредник
(to) meet (requirement) покривам (изискване), изпълнявам, посрещам (очакване)
meeting среща, събрание включихме я за пълнота, защото много често някой казва 'мийтинг'
memory памет
(a) merge сливане
(to) merge сливам
merge sort сортиране, чрез сливане
message съобщение, известие
minutes of meeting (МоМ) бележки от среща съкратено на английски
misuse злоупотреба
mockup чернова, макет като mockup server - сървър чернова. макар че макет е чуждица от вренски -> италиански -> латински както ни обясняват братушките
motherboard дъно (жарг), дънна платка това е възприетия превод, срещу който никой не роптае. освен това е по-кратко
multiple множествен, многократен
(to) mute заглушавам, глъхна най-често звука на компютъра
mutex ключалка дежурен превод, но търсим по-добър. до тогава всички ни се смеят на напъна :P

N

EN BG Коментар
namespace пространство от имена, именувано пространство най-често в програмните езици
navigation упътване в контекста на приложение за карти
network мрежа, мрежова среда, мрежови
network address translation (NAT) преадресиране букв. транслация на адреси, макар че и адрес е чуддица. понякога казват 'пренабиват се адресите' или 'превеждат'
nick, nickname прякор
night job нощна работа букв.
(a) node връх, възел, елемент обикновено елемент от мрежова топология
notebook тетрадка, тефтер ако някой се чуди защо е включена думата, например защото има понятието R notebook
notification известие
notion понятие
null нищожество
numeric числов

O

EN BG Коментар
(an) objective цел
(an) observer наблюдател
(an) observable наблюдаем, проследим
(an) onboarding въвеждане, набор, начеване, отпочване повече за 'начеване' (заб: поздрави на отдел човешки ресурс...)
to onboard въвеждам (в работата), запознавам с (работата)
ongoing текущ, продължаващ
open source отворен/свободен източник или по-често отворен код, но очевидно код е чуждица
operation действие, провеждане, изпълнение
(an) order ред, подредба
to order редя, подреждам в смисъл на задавам ред а последователност
to order поръчвам, давам нареждане двата превода на order са дадени умишлено отдело
outbound изходящ
outgoing изходящ, излизащ
(an) outlier частен случай _'аномалия','извънреден случай' или стойност също биха могли да се използват. по-многословни преводи има тук: http://www.ezikov.com/translate/outlier _
(an) output изход резултат от програма или инструмент
(to) output извеждам
(to) outsource възлагам, изнасям което отразява какво се случва
overdue закъснял, просрочен често се използва като понятие за задачи (в услигите и приложенията за проследяване на задачи)
overflow преливане, препълване table overflow = таблицата прелива
overhead претоварване за нещо, което идва отгоре, в повече на планираните възможности
override преназначавам, заменям обикновено с override се има предвид, че се предназначението, дейността, ролята на дадена програма или част от приложението. заменям също става, но е по-общо и се бърка в смисъла на replace например

P

EN BG Коментар
(a) parent родител
parent бащински (скандално е колко лектори са готови да кажат перънт, а не българската дума)
(a) parsing (of) разбор (на) https://en.wikipedia.org/wiki/Parsing
to parse разчитам, обработвам пример: parse query - разчитам заявка
participant участник
(a) path пътека или път, както често се казва, но пътека е по-органично
pattern калъп, образец, шаблон като шаблон е чуждица от немското Schablon
payload товар
payment плащане ...за да не чувам повече 'пеймънт' по време на събрания
pcb печатна платка от printed circuit board = изпускаме circuit...
pending изчакващ, чакащ pending merge ще стане 'чакащ за сливане' или 'чакащо сливане'
performance производителност незнайно защо някои хора използват френсйкото 'performant' в речта си на български
person личност, човек което е разично от user - потребител (ползвател)
phase delivery доставка/прикючване на стадий/етап
picture картина, изображение макар че, изображение е синоним, тъй като е букв. превод на image
(a) pipe тръба букв. а и данните на практика текат през тръбата, от единия към другия край, на която, има закачени приложения
(a) pipe тръба символът '|' осмислен като вертикалната тръба обозначава свързване на вход и изход на два инструмента
(to) pipe (data) предавам, помпя (данни)
pipeline поточна линия тъй като pipe (тръбата) носи потоци, а в pipeline няколко процеса 'помпят' данни един през друг
piping тръбопровождане забелязано от avatar в IRC
placeholder поставка, закачалка най-често се ползва за символи, които обозначават места в шаблони от символни низове, които се попълват по-късно. дословният превод би бил нещо като местодържач. предвид, че се обозначават с ? или @ можем да си мислим за превода захват
placement положение, разположение
playlist подборка напр 'музикална подборка' за песни или 'видеоподборка'
plugin приставка, разширение, добавка
pointer указател
port гнездо @kunev предложи муфа, после вкарахме и букса, но и двете (вкл. куплунг) са от немски. та така гнездо по идея на @metala
post (verb) изпращам напр. "post a pull request" -> "изпращам заявка за сливане"
post to публикувам в, пускам в напр 'post message to the group' = 'пускам съобщение в групата'
(a) preview преглед, (предварителен) изглед
(to) preview преглеждам
pricing ценообразуване, ценоопределяне
(to) produce пораждам, произвеждам, създавам напр. the operation is producing an event - действието поражде на събитие
production environment производственa среда
pro(s) & con(s) 'предимства и недостатъци', 'за и против'
promise *букв.) обещана/отложена стойност заб: това е понятие в смисъла на асинхронно-получени стойности. финансистите от доста време са възприели понятието 'фючърси', което е чудесн пример за нелепото побългаряване на думи, за които може да се намери превод, както и за липсата на воля за използване думите обозначаващи съответните понятия на български Wiki WiKi
propagade плъзвам, разпространявам, (пре)предавам най-вече за промени, които се разпространяват от някакво звено към други такива. т.е. плъзват по мрежата
property свойство, качество, характеристика като характеристика е [от гръцки])https://ru.wiktionary.org/wiki/характеристика#Этимология_3)
prototype първообраз
provider доставчик например доставчкик на решения - solution provider
provision снабядяване, обезпечаване
proxy посредник, пълномощник, делегат(ч) като 'делегат' отново е чудица, а proxy най-често е някакво устройство, което заства по средата между други две, като под устройство тук се има предвид и такова от приложно естество
public key обществен ключ, оповестим ключ
publish издавам, оповествявам, обнародвам заб: 'публикувам' е чуждица.
(to) pull издърпвам
(a) pull request заявка за сливане, заявка за дърпане понятие от системите за управеление на код
(to) push code качвам код(ч)
(to) push/pop добавям/изваждам но може и допълвам/извеждам. разбира се в контекста на стек

Q

EN BG Коментар
quantifier числител(ч)
(a) query запитване, заявка обикновено заявка към някаква сървърна система
(to) query запитвам, заявявам
(a) queue опашка
(to) queue редя се

R

EN BG Коментар
race condition състезание, надпревара, условие за надпревара когато се случва някаква надпревара (състезание) или по-точно създават се условия, при които две неща (процеси примерно) се състезават/надпреварват за трето (данни, код, и т.н.). бихме могли и "конкурентна ситуация" да го наречем, ама това... не е превод.
raise exception възниква изключение, възниква грешка преводът "възниква грешка" е също подходящ, когато под exception задължително разбираме грешки
random случаен или rand...
(to) rate оценявам например - 'this mail rates as spam' - това писмо се оценява като нежелана поща
raw суров, изходен най-често за данни. понякога казват суроватъчен, което...хм. суроватката е whey, което е това, което остава като се избие млякото.
raw data първообраз, сурови данни даните в техния суров, необработен вид
realtime в реално време
realtime communication предаване в реално време и също - реалновремева комуникация
reference препратка грешно преведено като псевдоним (alias) в литературата на български
regular expression регулярен израз заб: това е установеното в дискретната математика понятие макар регулярен да е очеиден внос. вероятно на времето е можело да го въведат като 'правилни изрази', защото а) се задават формални правила и б) regular има множество по-подходящи преводи от побългареното регулярен. в оригинал regular expressions са се споменавали и като рационални изрази. Wiki
reimburse възстановява, покривам напр. някакъв разход, който е бил направен от някой и му се покрива по-късно.
reject отхвърлям, отказ
(a) release издание
(to) release освобождавам
(to) release издавам
(to) reload презареждам
remote отдалечен
remote end (на) другия край
(to) render изграждам 'render image' - 'изграждане изображение'
(a) report доклад
repository хранилище, склад най-често за някакъв вид данни или програмен код (git)
(a) request заявка
(to) request заявявам, викам (жарг.)
(to) require изисквам, включвам понеже често с require се 'включва' и кода на външни библиотеки в изграждането на приложенито
requirements изисквания
resolution (gfx) разделителна способност (на екрана)_
resolution (of issue) разрешаване казус
resolve решаване, разрешаване напр. "resolve the issue" == "разрешаване на казуса"
resolve откривам, установявам напр. "resolve resource локация" == "установяване местоположение на ресурс"
response отговор
retaining запазвам
(to) return връщам напр: върната стойност
reverse-engineer разглабям, разкоствам, разпарчетосвам ако приемем, че engineer е нещо като глася, сглабям, изработвам
router маршрутизатор(ч) се ползва и е възприето още през 80-те, но следва да е ясно, че маршрут е чуждица, така че е спорно дали рутер не е по-кратко въпреки всичко.
(to) run пускам в смисъл на отпочване работата на някаква задача (програма) или процес
(a) run (едно) изпълнение, пускане

S

EN BG Коментар
(to) state да заявя, изразя (важно: да не съм чул повече как стейтвам нещо, щото се бърка с горното в смисъла дори)
(а) state състояние ...в което се намира нещо преминаващо през няколко етапа/стадии/фази (виж stage)
SRS (service requirements specification) описание на изисквания към услугата
(a) sample образец, извадка, пример
(to) sample вземам проба/парче
sandbox пясъчник, пробна ползва се за 'мястото' (виртуално разбира се), където се провери дадена услуга или приложение. заб: пробна също е чуждица
(to) save записвам, запазвам доста дразнещо, когато някой каже, че си сейв/фнал нещо-си...
(a) scale мащаб Wiki
(to) scale мащабирам
schedule разписание
scope (document) обхват на документа при задаване на изисквания към функционалността на софтуерно изделие например
scope (variable) видимост, област на видимост Още най-често за променливи или обхват на задание
(to) score отбелязвам в игрите - 'to score a point' - отбелязвям точка
(a) score, scoring оценка, оценяване
scraper шабър Словоред Google, ако щеш
(to) scroll прелиствам в сисъла на преглед на страница, чрез преместване на плъзгач
(a) selector подбирач
send request изпращам заявка
(to) send to изпращам към, говоря си с вторият превод е по-скоро в преносем смисъл, но може да се ползва много ефективно за описание на действията между крайни точки в мрежова среда
separator разделител
(a) sequence последователност, ред от обекти или стойности (ref. OEIS)
service услуга
service level agreement договор за ниво на услуга
service operation провеждане, изпълнение на услугата
service oriented architecture ориентирана към услуги архитектура(ч)/постановка архитектура е чуждица, но отдавна е възприета
(a) set набор, множество като съществително - набор обекти или множество елементи ( a = { 1, 2, 3, 4, 5 } )
(to) set задавам като операция присвояване на стойност (a = 10)
(a) setting настройка
setup нагласям, настройвам като глагол
setup постановка, положение като съществително
(a) share споделяне, споделена папка второто, защото са съкратили file share
(to) share споделям
shared content споделено съдържание
siblings котило (жарг.) скандал, но факт. оригиналният превод е от Е.Кунев, на когото сме дълбоко признателни
signature подпис най-често за цифров подпис или някакъв вид критография
singleton единак, сек най-често за шаблона за единствена инстанция/екземпляр на клас от ООП. преводът като сек може да звучи странен, но е възприет до някаква степен
slider плъзгач това нещо вдясно на прозорците, което позволява да прелистим страницата
snap to лепя, прилепям примерно лепвам прозореца за горния ъгъл (snap to edge, snap to grid) или имам водещи линии, към които се лепват геометриите в редактора за графика. в google translate излизат предимно преводите свързани с бързо извършване на действие, но в случая имаме предвид друго.
socket муфа, втулка, сглобка муфата, по всичко личи, че е немски ...
software appliance приложно изделие, приложение или само изделие - кратко, ясно, точно
solution решение
source code изходен код (ч), програмен(ч) текст(ч) изходен е все едно някой се е изходил..., а програмен текст си е чуждица+чуждица
spec., specification задание, описание, подробности в зависимост къде се среща
split разцепвам
(a) stage етап, стадий, фаза като фаза е нейде от латински и от там сигурно от старогръцки
stalled в застой най-често за задача или процес. може би и 'запънат' или 'заспал' в определени слъчаи върви като жаргон
standalone самостоятелен
startup начинание, отпочване
statement израз
status резултат тоест - резултатът от дадена задача или от преминаването през даден стадий/етап от процес. изненаД? всъщност безотговорно (да не кажа малоумно) побългарено като статус или статут, което просто няма как да ти подскаже по никакъв начин какво обозначава това понятие
(to) store запазвам
storage хранилище
(a) stream поток ...от данни
(to) stream излъчвам, струя, предавам най-често, разбира се, става дума за поток от данни
string низ най-често се използва за обозначаване на символен низ
(to) submit изпращам, подавам
(a) submission пратка
subroutine подпрограма ...което е чуждица, защото програма е внос.
subscriber абонат(ч), записан ...записан за получаване. от scribe -> пиша и sub -> за
subscription подписка, абонамент(ч) второто е от abonnement френски
substitute заменям често в контекста на операции с регулярни изрази съвпадане/замяна <-> match/substitute
success успех
supervisor ръководител, надзирател 😃 !
(to) supply доставям, подавам
(a) support поддръжка, подкрепа
(to) support поддържам, подкрепям Речник
(to) swipe забърсвам, търкам (жарг.)
(a) switch ключ, стрелка от букв. превод
(a) switch (за устройство) комутатор(ч) установеният 'превод' Wiki е директна заемка [Wiki] (https://en.wiktionary.org/wiki/commutator).
(a) switch прекъсващ в смисъла на копче
(to) switch превключвам
synopsis кратък обзор, обобщение ...или резюме (но това е чуждица)

T

EN BG Коментар
tab раздел
table таблица(ч) на немски е tabelle, за това може да чуете 'табела', което е друго нещо на български. и двете са чуждици
(a) tag значка (прен.), белег (жаргон), клише (букв. превод) макар английското за значка да е pin (букв.) в случая белег (отбелязвам) или значка (обозначавам) по-точно посочва какво се крие зад tag. предизвикателството в превода на tag е, че на английски тази дума е едносричкова, което я прави много лесна за произнасяне и запомняне
(to) tag бележа
tail опашка
tangible осезаем от ITIL
target цел може да е target атрибут на или целеви обем продажби на даден отдел например
sk задача, назначение
task management управление на задачи
teambuilding сплотяване, екипно изграждане, сдружаване изграждане на екипно съзнание
template калъп, заготовка, шаблон(ч) Речник
(to) terminate прекратявам
test environment изпитателна среда, учебна установка тестова е от (английски, латински)[https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82#%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F], както и 'пробна' от френски, латински
third party трета страна
(a) thread нишка
(to) thread преда букв. превод
throw error хвърлям, предизвиквам грешка един колега казва просто 'гръмвам и спасявам се' за throw/catch. описателно, нали?
thumbnail миниатюра(ч) в буквален превод означава 'нокътя на палеца', но ние нямаме такъв израз, по-скоро 'колкото палец', но миниатюра много по-добре отразява това, за което се използва thumbnail, а именно - умалени варианти на картинките. въпреки това е от френски
time-series data времеви данни(ч) или времеви серии(ч)
time zone часови пояс
token знак, жетон(ч), белег token е 'нещо', което може да 'дадете', 'размените' и чрез което можете да удостоверите/разпознаете еднозначно феномен или ресурс. жетон е възприет превод, но е чуждица от френското jeton (от jeter — хвърлям, мятам). интересно дали можем да възприемем знак или значка като превод, защото знак е от праславянски
tool пособие, оръдие (на труда), инструмент(ч) ние сме възприели инструмент, но това си е директна заемка от латински
topic надслов, тема(ч) за сравнение - title е заглавие, subject е по-скоро "конкретна тема". често се казва 'беседа под надслов'.
touchscreen допирен екран 50% преведено, пак е нещо (от @avataar)
(to) trace прогонвам, проследявам най-често изпълнението на програмата. технически синоним на жаргона debug
(a) trace запис от изпълнението
tracking проследяване например на казуси - issue tracking или промени - 'track changes'
(a) transfer пренос, прехвърляне
(to) transfer премествам, прехвърлям
transform преобразуване макар дословното да би било преформиране или по-вялото преобразуване. някои източници посочват трансформиране като възможен превод, което си е заемка.
transpile превеждам, пренасям 'превод', защото един програмен език се превежда (преподрежда) до друг или'пренос' защото trans (пре) и pile (натрупвам, купчина) и реално кодът се пренася от един в друг
trap яма
traverse обхождам обхождам граф например или точки в градска мрежа
trend течение, тенденция(ч) заб: 'тенденция' също е от латински
tuple свита, кортеж(ч) Речник най-често за наредена N-орка от данни в СУБД. 'кортеж' е възприет превод, но е от френски cortege - mid 17th century: from French, from Italian corteggio, from corteggiare ‘attend court’, from corte ‘court’, from Latin cohors, cohort- ‘retinue’.
tutorial самоучител, упътване, урок, ръководство вероятно най-близкият смислово превод е ръководство

U

EN BG Коментар
(to) unmute освобождавам (говорител) това е обратното на mute-заглушавам, но ние на български имаме по-скоро словосъчетание 'отпушване на уши', така че 'освобожди си говорителя' е доста описателно и показва какво се случва
udnerflow недостиг най-често при поток от данни, когато четенето (от) е по-бързо от писането (в) потока'
unsubscribe отписвам
update обновление, обновявам, променям (в някои случаи)
(an) upgrade надстройка може и обноявяване
(to) upload качвам, зареждам напр: качвам данни в системата или на сървъра
user ползвател, потребител
utility удобоство, средство функционалност предлагана от продукт или услуга с цел задоволяване на определена нужда - виртуалната суровина. напр. Интернет свързаност, електрозахранване и т.н. Wiki

V

EN BG Коментар
vague смътен, съмнителен
validation одобрение
value стойност, величина
var, variable променлива
vendor доставчик
verbose многословен
vertex връх Wiki
(a) view изглед
viral заразно за теми и феномени, които стават рязко популярни и заразяват със самата си идея
visitor посетител
visualize, visualise показвам, онагледявам, изобразявам
volatile неустойчив, чувствителен, чуплив най-често като термин за променлива, която е обект на промяна от външни процеси
volume сила на звука, обем
vulnerability уязвимост в комп. сигурност

W

EN BG Коментар
(to) walk обхождам примерно обхождам дървото със записи.
(a) walk of обход (на)
warranty гаранция, уверение обещание, че дадена услуга ще отговаря на дадени изискванията.
widget джаджа заб: жаргон
window прозорец
wireless безжичен
work from home (WFH) работа от вкъщи, работа от дома (РОД, РОВ или дори РОК) забелязано от К.Ангелов
workgroup работна група, бригада добавих го за радост на всички, които стигнаха чак то тази буква :)
worksheet лист, чернова чернова - защото е в превод буквално - работен лист
workshop работилница
world wide web световна мрежa уточнено в #50
worm червей злонамерена програма, разпространяваща се чрез е-поща.

Z

EN BG Коментар
zone област
(а) zoom увеличение, мащабиране
zoom to page увеличение до размера на страницата
(to) zoom in приближаване, увеличаване, близък план (с уговорката, че plan е от френски и му викаме чертеж)
(to) zoom out отдалечаване, умаляване, общ план

About

грижливо подбиран речник с преводи на често срещани понятия от света на ИТ в превод на български

Topics

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published