Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
title order
List All Transactions
50

import { Endpoint } from "components/Endpoint"; import { ExampleResponse } from "components/ExampleResponse"; import { CodeExample } from "components/CodeExample"; import { AttributeTable } from "components/AttributeTable";

This endpoint lists all successful transactions and can be used in streaming mode. Streaming mode allows you to listen for new transactions as they are added to the Stellar ledger. If called in streaming mode, Horizon will start at the earliest known transaction unless a cursor is set, in which case it will start from that cursor. By setting the cursor value to now, you can stream transactions created since your request time.

GET /transactions?cursor={paging_token}&order={asc,desc}&limit={1-200}&include_failed{true,false}
 • ARGUMENT
  • REQUIRED
  • DESCRIPTION
 • cursor
  • optional
  • A number that points to a specific location in a collection of responses and is pulled from the paging_token value of a record.
 • order
  • optional
  • A designation of the order in which records should appear. Options include asc(ascending) or desc (descending). If this argument isn’t set, it defaults to asc.
 • limit
  • optional
  • The maximum number of records returned. The limit can range from 1 to 200 - an upper limit that is hardcoded in Horizon for performance reasons. If this argument isn’t designated, it defaults to 10.
 • include_failed
  • optional
  • Set to true to include failed operations in results. Options include true and false.
curl "https://horizon.stellar.org/transactions?limit=3"
var StellarSdk = require("stellar-sdk");
var server = new StellarSdk.Server("https://horizon.stellar.org");

server
 .transactions()
 .call()
 .then(function (resp) {
  console.log(resp);
 })
 .catch(function (err) {
  console.error(err);
 });
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://horizon.stellar.org/transactions?cursor=\u0026limit=3\u0026order=asc"
  },
  "next": {
   "href": "https://horizon.stellar.org/transactions?cursor=33736968114176\u0026limit=3\u0026order=asc"
  },
  "prev": {
   "href": "https://horizon.stellar.org/transactions?cursor=12884905984\u0026limit=3\u0026order=desc"
  }
 },
 "_embedded": {
  "records": [
   {
    "memo": "hello world",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/transactions/3389e9f0f1a65f19736cacf544c2e825313e8447f569233bb8db39aa607c8889"
     },
     "account": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/accounts/GAAZI4TCR3TY5OJHCTJC2A4QSY6CJWJH5IAJTGKIN2ER7LBNVKOCCWN7"
     },
     "ledger": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/ledgers/3"
     },
     "operations": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/transactions/3389e9f0f1a65f19736cacf544c2e825313e8447f569233bb8db39aa607c8889/operations{?cursor,limit,order}",
      "templated": true
     },
     "effects": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/transactions/3389e9f0f1a65f19736cacf544c2e825313e8447f569233bb8db39aa607c8889/effects{?cursor,limit,order}",
      "templated": true
     },
     "precedes": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/transactions?order=asc\u0026cursor=12884905984"
     },
     "succeeds": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/transactions?order=desc\u0026cursor=12884905984"
     }
    },
    "id": "3389e9f0f1a65f19736cacf544c2e825313e8447f569233bb8db39aa607c8889",
    "paging_token": "12884905984",
    "successful": true,
    "hash": "3389e9f0f1a65f19736cacf544c2e825313e8447f569233bb8db39aa607c8889",
    "ledger": 3,
    "created_at": "2015-09-30T17:15:54Z",
    "source_account": "GAAZI4TCR3TY5OJHCTJC2A4QSY6CJWJH5IAJTGKIN2ER7LBNVKOCCWN7",
    "source_account_sequence": "1",
    "fee_charged": 300,
    "max_fee": 300,
    "operation_count": 3,
    "envelope_xdr": "AAAAAAGUcmKO5465JxTSLQOQljwk2SfqAJmZSG6JH6wtqpwhAAABLAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAALaGVsbG8gd29ybGQAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAABbxCy3mLg3hiTqX4VUEEp60pFOrJNxYM1JtxXTwXhY2AAAAAAvrwgAAAAAAAAAAAQAAAAAW8Qst5i4N4Yk6l+FVBBKetKRTqyTcWDNSbcV08F4WNgAAAAAN4Lazj4x61AAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABLaqcIQAAAEBKwqWy3TaOxoGnfm9eUjfTRBvPf34dvDA0Nf+B8z4zBob90UXtuCqmQqwMCyH+okOI3c05br3khkH0yP4kCwcE",
    "result_xdr": "AAAAAAAAASwAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAA=",
    "result_meta_xdr": "AAAAAAAAAAMAAAACAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAABbxCy3mLg3hiTqX4VUEEp60pFOrJNxYM1JtxXTwXhY2AAAAAAvrwgAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAMAAAAAAAAAAAGUcmKO5465JxTSLQOQljwk2SfqAJmZSG6JH6wtqpwhDeC2s5t4PNQAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAEAAAADAAAAAAAAAAABlHJijueOuScU0i0DkJY8JNkn6gCZmUhuiR+sLaqcIQAAAAAL68IAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAADAAAAAAAAAAAW8Qst5i4N4Yk6l+FVBBKetKRTqyTcWDNSbcV08F4WNgAAAAAL68IAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAADAAAAAAAAAAAW8Qst5i4N4Yk6l+FVBBKetKRTqyTcWDNSbcV08F4WNg3gtrObeDzUAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAwAAAAAAAAAAAZRyYo7njrknFNItA5CWPCTZJ+oAmZlIbokfrC2qnCEAAAAAC+vCAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=",
    "fee_meta_xdr": "AAAAAgAAAAMAAAABAAAAAAAAAAABlHJijueOuScU0i0DkJY8JNkn6gCZmUhuiR+sLaqcIQ3gtrOnZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAADAAAAAAAAAAABlHJijueOuScU0i0DkJY8JNkn6gCZmUhuiR+sLaqcIQ3gtrOnY/7UAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==",
    "memo_type": "text",
    "signatures": [
     "SsKlst02jsaBp35vXlI300Qbz39+HbwwNDX/gfM+MwaG/dFF7bgqpkKsDAsh/qJDiN3NOW695IZB9Mj+JAsHBA=="
    ]
   },
   {
    "memo": "testpool,faucet,sdf",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/transactions/2db4b22ca018119c5027a80578813ffcf582cda4aa9e31cd92b43cf1bda4fc5a"
     },
     "account": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/accounts/GALPCCZN4YXA3YMJHKL6CVIECKPLJJCTVMSNYWBTKJW4K5HQLYLDMZTB"
     },
     "ledger": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/ledgers/7841"
     },
     "operations": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/transactions/2db4b22ca018119c5027a80578813ffcf582cda4aa9e31cd92b43cf1bda4fc5a/operations{?cursor,limit,order}",
      "templated": true
     },
     "effects": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/transactions/2db4b22ca018119c5027a80578813ffcf582cda4aa9e31cd92b43cf1bda4fc5a/effects{?cursor,limit,order}",
      "templated": true
     },
     "precedes": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/transactions?order=asc\u0026cursor=33676838572032"
     },
     "succeeds": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/transactions?order=desc\u0026cursor=33676838572032"
     }
    },
    "id": "2db4b22ca018119c5027a80578813ffcf582cda4aa9e31cd92b43cf1bda4fc5a",
    "paging_token": "33676838572032",
    "successful": true,
    "hash": "2db4b22ca018119c5027a80578813ffcf582cda4aa9e31cd92b43cf1bda4fc5a",
    "ledger": 7841,
    "created_at": "2015-10-01T04:15:01Z",
    "source_account": "GALPCCZN4YXA3YMJHKL6CVIECKPLJJCTVMSNYWBTKJW4K5HQLYLDMZTB",
    "source_account_sequence": "12884901890",
    "fee_charged": 300,
    "max_fee": 300,
    "operation_count": 3,
    "envelope_xdr": "AAAAABbxCy3mLg3hiTqX4VUEEp60pFOrJNxYM1JtxXTwXhY2AAABLAAAAAMAAAACAAAAAAAAAAEAAAATdGVzdHBvb2wsZmF1Y2V0LHNkZgAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAH6Ue1GOPj6Hb/ROPyIFCJpQPMujihEIvJSfK0UfMDIgAAAAAC+vCAAAAAAAAAAAAAAAAALMw4P7yJTyqj6ptNh7BPyXEoT+zVwTcU4JVbGyonvgbAAAAAAvrwgAAAAAAAAAAAAAAAABJlwu05Op/5x1uyrweYsyR6pTTos33hRNZe5IF6blnzwAAAAAL68IAAAAAAAAAAAHwXhY2AAAAQDSBB5eNEKkWIoQbZ1YQabJuE5mW/AKhrHTxw9H3m/sai90YcaZlsAe3ueO9jExjSZF289ZcR4vc0wFw1p/WyAc=",
    "result_xdr": "AAAAAAAAASwAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=",
    "result_meta_xdr": "AAAAAAAAAAMAAAACAAAAAAAAHqEAAAAAAAAAAB+lHtRjj4+h2/0Tj8iBQiaUDzLo4oRCLyUnytFHzAyIAAAAAAvrwgAAAB6hAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAHqEAAAAAAAAAABbxCy3mLg3hiTqX4VUEEp60pFOrJNxYM1JtxXTwXhY2DeC2s4+MeHwAAAADAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAB6hAAAAAAAAAACzMOD+8iU8qo+qbTYewT8lxKE/s1cE3FOCVWxsqJ74GwAAAAAL68IAAAAeoQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAB6hAAAAAAAAAAAW8Qst5i4N4Yk6l+FVBBKetKRTqyTcWDNSbcV08F4WNg3gtrODoLZ8AAAAAwAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAeoQAAAAAAAAAASZcLtOTqf+cdbsq8HmLMkeqU06LN94UTWXuSBem5Z88AAAAAC+vCAAAAHqEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAeoQAAAAAAAAAAFvELLeYuDeGJOpfhVQQSnrSkU6sk3FgzUm3FdPBeFjYN4Lazd7T0fAAAAAMAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=",
    "fee_meta_xdr": "AAAAAgAAAAMAAB55AAAAAAAAAAAW8Qst5i4N4Yk6l+FVBBKetKRTqyTcWDNSbcV08F4WNg3gtrObeDuoAAAAAwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAB6hAAAAAAAAAAAW8Qst5i4N4Yk6l+FVBBKetKRTqyTcWDNSbcV08F4WNg3gtrObeDp8AAAAAwAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==",
    "memo_type": "text",
    "signatures": [
     "NIEHl40QqRYihBtnVhBpsm4TmZb8AqGsdPHD0feb+xqL3RhxpmWwB7e5472MTGNJkXbz1lxHi9zTAXDWn9bIBw=="
    ]
   },
   {
    "memo": "",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/transactions/3ce2aca2fed36da2faea31352c76c5e412348887a4c119b1e90de8d1b937396a"
     },
     "account": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/accounts/GALPCCZN4YXA3YMJHKL6CVIECKPLJJCTVMSNYWBTKJW4K5HQLYLDMZTB"
     },
     "ledger": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/ledgers/7855"
     },
     "operations": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/transactions/3ce2aca2fed36da2faea31352c76c5e412348887a4c119b1e90de8d1b937396a/operations{?cursor,limit,order}",
      "templated": true
     },
     "effects": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/transactions/3ce2aca2fed36da2faea31352c76c5e412348887a4c119b1e90de8d1b937396a/effects{?cursor,limit,order}",
      "templated": true
     },
     "precedes": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/transactions?order=asc\u0026cursor=33736968114176"
     },
     "succeeds": {
      "href": "https://horizon.stellar.org/transactions?order=desc\u0026cursor=33736968114176"
     }
    },
    "id": "3ce2aca2fed36da2faea31352c76c5e412348887a4c119b1e90de8d1b937396a",
    "paging_token": "33736968114176",
    "successful": true,
    "hash": "3ce2aca2fed36da2faea31352c76c5e412348887a4c119b1e90de8d1b937396a",
    "ledger": 7855,
    "created_at": "2015-10-01T04:16:11Z",
    "source_account": "GALPCCZN4YXA3YMJHKL6CVIECKPLJJCTVMSNYWBTKJW4K5HQLYLDMZTB",
    "source_account_sequence": "12884901891",
    "fee_charged": 100,
    "max_fee": 100,
    "operation_count": 1,
    "envelope_xdr": "AAAAABbxCy3mLg3hiTqX4VUEEp60pFOrJNxYM1JtxXTwXhY2AAAAZAAAAAMAAAADAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAFAAAAAQAAAAAfpR7UY4+Podv9E4/IgUImlA8y6OKEQi8lJ8rRR8wMiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwXhY2AAAAQNbDcWsR3s3z8Qzqatcdc/k2L4LXWJMA6eXac8dbXkAdc4ppH25isGC5OwvG06Vwvc3Ce3/r2rYcBP3vxhx18A8=",
    "result_xdr": "AAAAAAAAAGQAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAA=",
    "result_meta_xdr": "AAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAHq8AAAAAAAAAABbxCy3mLg3hiTqX4VUEEp60pFOrJNxYM1JtxXTwXhY2DeC2s3e09BgAAAADAAAAAwAAAAAAAAABAAAAAB+lHtRjj4+h2/0Tj8iBQiaUDzLo4oRCLyUnytFHzAyIAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA",
    "fee_meta_xdr": "AAAAAgAAAAMAAB6hAAAAAAAAAAAW8Qst5i4N4Yk6l+FVBBKetKRTqyTcWDNSbcV08F4WNg3gtrN3tPR8AAAAAwAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAB6vAAAAAAAAAAAW8Qst5i4N4Yk6l+FVBBKetKRTqyTcWDNSbcV08F4WNg3gtrN3tPQYAAAAAwAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==",
    "memo_type": "text",
    "signatures": [
     "1sNxaxHezfPxDOpq1x1z+TYvgtdYkwDp5dpzx1teQB1zimkfbmKwYLk7C8bTpXC9zcJ7f+vathwE/e/GHHXwDw=="
    ]
   }
  ]
 }
}
var StellarSdk = require("stellar-sdk");
var server = new StellarSdk.Server("https://horizon.stellar.org");

var tradesHandler = function (resp) {
 console.log(resp);
};

var es = server
 .transactions()
 .cursor("now")
 .stream({ onmessage: tradesHandler });