Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
486 lines (486 sloc) 27.1 KB
- description: createAccount
xdr: "AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAqNshsAmf7KwFaCn+OxkTHhxxsHeiJwV6WSikWrusHfwAAAAAAAAAAEBfNu3YzyLvv4ByuYW2pMAVUcNN04wTesjUDUAs0fe0AAAAAAda70AAAAAAAAAAAA=="
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: true
tx.timeBounds.minTime: 0
tx.timeBounds.maxTime: 0
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: true
tx.operations[0].sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.type: CREATE_ACCOUNT
tx.operations[0].body.createAccountOp.destination: GBAF6NXN3DHSF357QBZLTBNWUTABKUODJXJYYE32ZDKA2QBM2H33IK6O
tx.operations[0].body.createAccountOp.startingBalance: 123400000
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: payment (with signatures and timebounds)
xdr: "AAAAACsWS5BDhC5BjpKQtznHFJ3CkU6+XtWopW+t+Q9KoH7QAAAAZAClKY0AAAABAAAAAQAAAABbicmAAAAAAF1q/QAAAAABAAAAFkVuam95IHRoaXMgdHJhbnNhY3Rpb24AAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAABAXzbt2M8i77+AcrmFtqTAFVHDTdOME3rI1A1ALNH3tAAAAAFVU0QAAAAAADJSVDIhkp9uz61Ra68rs3ScZIIgjT8ajX8Kkdc1be0LAAAAABfXk6AAAAAAAAAAAUqgftAAAABA3vtPH60cJ5MntVrxhP3N33P096jLQOflNKcdc6BRJLo2nbem0xtHyv0RhZIkaoV15sJJq5TsN2je22KSIhzlDA=="
txrep: |
tx.sourceAccount: GAVRMS4QIOCC4QMOSKILOOOHCSO4FEKOXZPNLKFFN6W7SD2KUB7NBPLN
tx.fee: 100
tx.seqNum: 46489056724385793
tx.timeBounds._present: true
tx.timeBounds.minTime: 1535756672
tx.timeBounds.maxTime: 1567292672
tx.memo.type: MEMO_TEXT
tx.memo.text: "Enjoy this transaction"
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: false
tx.operations[0].body.type: PAYMENT
tx.operations[0].body.paymentOp.destination: GBAF6NXN3DHSF357QBZLTBNWUTABKUODJXJYYE32ZDKA2QBM2H33IK6O
tx.operations[0].body.paymentOp.asset: USD:GAZFEVBSEGJJ63WPVVIWXLZLWN2JYZECECGT6GUNP4FJDVZVNXWQWMYI
tx.operations[0].body.paymentOp.amount: 400004000
tx.ext.v: 0
signatures.len: 1
signatures[0].hint: 4aa07ed0
signatures[0].signature: defb4f1fad1c279327b55af184fdcddf73f4f7a8cb40e7e534a71d73a05124ba369db7a6d31b47cafd118592246a8575e6c249ab94ec3768dedb6292221ce50c
- description: payment (with MAX_INT amount)
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAAqNshsAmf7KwFaCn+OxkTHhxxsHeiJwV6WSikWrusHfwAAAAAf/////////8AAAAAAAAAAA==
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: false
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: false
tx.operations[0].body.type: PAYMENT
tx.operations[0].body.paymentOp.destination: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.paymentOp.asset: XLM
tx.operations[0].body.paymentOp.amount: 9223372036854775807
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: pathPaymentStrictReceive (no path)
xdr: "AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAIAAAACU1RFTExBUgAAAAAAAAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAADuaygAAAAAAqNshsAmf7KwFaCn+OxkTHhxxsHeiJwV6WSikWrusHfwAAAAAAAAAAWWgvAAAAAAAAAAAAAAAAAA="
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: false
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: false
tx.operations[0].body.type: PATH_PAYMENT_STRICT_RECEIVE
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictReceiveOp.sendAsset: STELLAR:GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictReceiveOp.sendMax: 1000000000
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictReceiveOp.destination: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictReceiveOp.destAsset: XLM
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictReceiveOp.destAmount: 6000000000
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictReceiveOp.path.len: 0
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: pathPaymentStrictReceive (with path)
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAIAAAACU1RFTExBUgAAAAAAAAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAADuaygAAAAAAqNshsAmf7KwFaCn+OxkTHhxxsHeiJwV6WSikWrusHfwAAAAAAAAAAWWgvAAAAAACAAAAAAAAAAFVU0QAAAAAAEBfNu3YzyLvv4ByuYW2pMAVUcNN04wTesjUDUAs0fe0AAAAAAAAAAA=
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: false
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: false
tx.operations[0].body.type: PATH_PAYMENT_STRICT_RECEIVE
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictReceiveOp.sendAsset: STELLAR:GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictReceiveOp.sendMax: 1000000000
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictReceiveOp.destination: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictReceiveOp.destAsset: XLM
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictReceiveOp.destAmount: 6000000000
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictReceiveOp.path.len: 2
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictReceiveOp.path[0]: XLM
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictReceiveOp.path[1]: USD:GBAF6NXN3DHSF357QBZLTBNWUTABKUODJXJYYE32ZDKA2QBM2H33IK6O
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: manageSellOffer
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAACo2yGwCZ/srAVoKf47GRMeHHGwd6InBXpZKKRau6wd/AAAAAMAAAACU1RFTExBUgAAAAAAAAAAAEBfNu3YzyLvv4ByuYW2pMAVUcNN04wTesjUDUAs0fe0AAAAAVVTRAAAAAAAQF827djPIu+/gHK5hbakwBVRw03TjBN6yNQNQCzR97QAAAAAO5rKAAAAAAQAAAABAAAAAAAAAZ4AAAAAAAAAAA==
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: false
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: true
tx.operations[0].sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.type: MANAGE_SELL_OFFER
tx.operations[0].body.manageSellOfferOp.selling: STELLAR:GBAF6NXN3DHSF357QBZLTBNWUTABKUODJXJYYE32ZDKA2QBM2H33IK6O
tx.operations[0].body.manageSellOfferOp.buying: USD:GBAF6NXN3DHSF357QBZLTBNWUTABKUODJXJYYE32ZDKA2QBM2H33IK6O
tx.operations[0].body.manageSellOfferOp.amount: 1000000000
tx.operations[0].body.manageSellOfferOp.price.n: 4
tx.operations[0].body.manageSellOfferOp.price.d: 1
tx.operations[0].body.manageSellOfferOp.offerID: 414
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: createPassiveSellOffer
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAACo2yGwCZ/srAVoKf47GRMeHHGwd6InBXpZKKRau6wd/AAAAAQAAAAAAAAAAAAAAABJUE+AAAAAAQAAAAoAAAAAAAAAAA==
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: false
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: true
tx.operations[0].sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.type: CREATE_PASSIVE_SELL_OFFER
tx.operations[0].body.createPassiveSellOfferOp.selling: XLM
tx.operations[0].body.createPassiveSellOfferOp.buying: XLM
tx.operations[0].body.createPassiveSellOfferOp.amount: 1230000000
tx.operations[0].body.createPassiveSellOfferOp.price.n: 1
tx.operations[0].body.createPassiveSellOfferOp.price.d: 10
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: setOptions
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAUAAAABAAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAAQAAAAMAAAABAAAABwAAAAEAAAABAAAAAQAAAAIAAAABAAAAAwAAAAEAAAAEAAAAAQAAAA9zdGVsbGFyZ3VhcmQubWUAAAAAAQAAAACo2yGwCZ/srAVoKf47GRMeHHGwd6InBXpZKKRau6wd/AAAAAUAAAAAAAAAAA==
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: false
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: false
tx.operations[0].body.type: SET_OPTIONS
tx.operations[0].body.setOptionsOp.inflationDest._present: true
tx.operations[0].body.setOptionsOp.inflationDest: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.setOptionsOp.clearFlags._present: true
tx.operations[0].body.setOptionsOp.clearFlags: 3
tx.operations[0].body.setOptionsOp.setFlags._present: true
tx.operations[0].body.setOptionsOp.setFlags: 7
tx.operations[0].body.setOptionsOp.masterWeight._present: true
tx.operations[0].body.setOptionsOp.masterWeight: 1
tx.operations[0].body.setOptionsOp.lowThreshold._present: true
tx.operations[0].body.setOptionsOp.lowThreshold: 2
tx.operations[0].body.setOptionsOp.medThreshold._present: true
tx.operations[0].body.setOptionsOp.medThreshold: 3
tx.operations[0].body.setOptionsOp.highThreshold._present: true
tx.operations[0].body.setOptionsOp.highThreshold: 4
tx.operations[0].body.setOptionsOp.homeDomain._present: true
tx.operations[0].body.setOptionsOp.homeDomain: "stellarguard.me"
tx.operations[0].body.setOptionsOp.signer._present: true
tx.operations[0].body.setOptionsOp.signer.key: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.setOptionsOp.signer.weight: 5
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: setOptions preAuthTx
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABkQMmldKxavDs6MmhFzaCpLp7nYnszI84tNc8il9QypsAAAAAAAAAAAAAAAA=
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: false
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: false
tx.operations[0].body.type: SET_OPTIONS
tx.operations[0].body.setOptionsOp.inflationDest._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.clearFlags._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.setFlags._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.masterWeight._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.lowThreshold._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.medThreshold._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.highThreshold._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.homeDomain._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.signer._present: true
tx.operations[0].body.setOptionsOp.signer.key: TCIQGJUV2KYWV4HM5DE2CFZWQKSLU645RHWMZDZYWTLTZCS7KDFJX7SM
tx.operations[0].body.setOptionsOp.signer.weight: 0
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: setOptions sha256
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAACzg4AzNURYfZEZLzKVrLSnvxZWgDIzGKmPn3Rm3BxpCQAAAABAAAAAAAAAAA=
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: false
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: false
tx.operations[0].body.type: SET_OPTIONS
tx.operations[0].body.setOptionsOp.inflationDest._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.clearFlags._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.setFlags._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.masterWeight._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.lowThreshold._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.medThreshold._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.highThreshold._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.homeDomain._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.signer._present: true
tx.operations[0].body.setOptionsOp.signer.key: XDHA4AGM2UIWD5SEMS6MUVVS2KPPYWK2ADEMYYVGHZ65DG3QOGSCJB6B
tx.operations[0].body.setOptionsOp.signer.weight: 1
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: setOptions with nothing filled out
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: false
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: false
tx.operations[0].body.type: SET_OPTIONS
tx.operations[0].body.setOptionsOp.inflationDest._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.clearFlags._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.setFlags._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.masterWeight._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.lowThreshold._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.medThreshold._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.highThreshold._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.homeDomain._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.signer._present: false
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: changeTrust
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAACo2yGwCZ/srAVoKf47GRMeHHGwd6InBXpZKKRau6wd/AAAAAYAAAABVVNEAAAAAACo2yGwCZ/srAVoKf47GRMeHHGwd6InBXpZKKRau6wd/AAAABdIdugAAAAAAAAAAAA=
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: false
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: true
tx.operations[0].sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.type: CHANGE_TRUST
tx.operations[0].body.changeTrustOp.line: USD:GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.changeTrustOp.limit: 100000000000
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: changeTrust with MAX_INT limit
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAYAAAABVVNEAAAAAACo2yGwCZ/srAVoKf47GRMeHHGwd6InBXpZKKRau6wd/H//////////AAAAAAAAAAA=
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: false
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: false
tx.operations[0].body.type: CHANGE_TRUST
tx.operations[0].body.changeTrustOp.line: USD:GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.changeTrustOp.limit: 9223372036854775807
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: allowTrust
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAACo2yGwCZ/srAVoKf47GRMeHHGwd6InBXpZKKRau6wd/AAAAAcAAAAAqNshsAmf7KwFaCn+OxkTHhxxsHeiJwV6WSikWrusHfwAAAABVVNEAAAAAAEAAAAAAAAAAA==
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: false
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: true
tx.operations[0].sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.type: ALLOW_TRUST
tx.operations[0].body.allowTrustOp.trustor: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.allowTrustOp.asset: USD
tx.operations[0].body.allowTrustOp.authorize: true
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: accountMerge
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAACo2yGwCZ/srAVoKf47GRMeHHGwd6InBXpZKKRau6wd/AAAAAgAAAAAqNshsAmf7KwFaCn+OxkTHhxxsHeiJwV6WSikWrusHfwAAAAAAAAAAA==
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: false
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: true
tx.operations[0].sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.type: ACCOUNT_MERGE
tx.operations[0].body.destination: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: manageData
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAACo2yGwCZ/srAVoKf47GRMeHHGwd6InBXpZKKRau6wd/AAAAAoAAAAMc3RlbGxhcmd1YXJkAAAAAQAAAAwibmljZSBkYXRhISIAAAAAAAAAAA==
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: false
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: true
tx.operations[0].sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.type: MANAGE_DATA
tx.operations[0].body.manageDataOp.dataName: "stellarguard"
tx.operations[0].body.manageDataOp.dataValue._present: true
tx.operations[0].body.manageDataOp.dataValue: 226e69636520646174612122
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: bumpSequence
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAACo2yGwCZ/srAVoKf47GRMeHHGwd6InBXpZKKRau6wd/AAAAAsAAAAAAAAAZAAAAAAAAAAA
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: false
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: true
tx.operations[0].sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.type: BUMP_SEQUENCE
tx.operations[0].body.bumpSequenceOp.bumpTo: 100
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: manageBuyOffer
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAACo2yGwCZ/srAVoKf47GRMeHHGwd6InBXpZKKRau6wd/AAAAAwAAAABVVNEAAAAAACo2yGwCZ/srAVoKf47GRMeHHGwd6InBXpZKKRau6wd/AAAAAAAAAAA7msoAAAAAHsAAAABAAAAAAAAAcgAAAAAAAAAAA==
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: false
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: true
tx.operations[0].sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.type: MANAGE_BUY_OFFER
tx.operations[0].body.manageBuyOfferOp.selling: USD:GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.manageBuyOfferOp.buying: XLM
tx.operations[0].body.manageBuyOfferOp.buyAmount: 4000000000
tx.operations[0].body.manageBuyOfferOp.price.n: 123
tx.operations[0].body.manageBuyOfferOp.price.d: 1
tx.operations[0].body.manageBuyOfferOp.offerID: 456
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: pathPaymentStrictSend
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAACo2yGwCZ/srAVoKf47GRMeHHGwd6InBXpZKKRau6wd/AAAAA0AAAABVVNEAAAAAACo2yGwCZ/srAVoKf47GRMeHHGwd6InBXpZKKRau6wd/AAAAABHhowAAAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAAAAAAABJUE+AAAAAAQAAAAJTVEVMTEFSAAAAAAAAAAAAqNshsAmf7KwFaCn+OxkTHhxxsHeiJwV6WSikWrusHfwAAAAAAAAAAA==
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: false
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: true
tx.operations[0].sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.type: PATH_PAYMENT_STRICT_SEND
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictSendOp.sendAsset: USD:GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictSendOp.sendAmount: 1200000000
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictSendOp.destination: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictSendOp.destAsset: XLM
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictSendOp.destMin: 1230000000
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictSendOp.path.len: 1
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictSendOp.path[0]: STELLAR:GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: pathPaymentStrictSend (no path)
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAACo2yGwCZ/srAVoKf47GRMeHHGwd6InBXpZKKRau6wd/AAAAA0AAAABVVNEAAAAAACo2yGwCZ/srAVoKf47GRMeHHGwd6InBXpZKKRau6wd/AAAAABHhowAAAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAAAAAAABJUE+AAAAAAAAAAAAAAAAA
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: false
tx.memo.type: MEMO_NONE
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: true
tx.operations[0].sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.type: PATH_PAYMENT_STRICT_SEND
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictSendOp.sendAsset: USD:GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictSendOp.sendAmount: 1200000000
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictSendOp.destination: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictSendOp.destAsset: XLM
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictSendOp.destMin: 1230000000
tx.operations[0].body.pathPaymentStrictSendOp.path.len: 0
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: MEMO_TEXT with special characters
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAF4BiEEAAAABAAAAEFwgCiAgICAgICJ0w6tzdCIAAAABAAAAAAAAAAEAAAAANC7EryeMJTMbpLrwB9TK1INJ6KKkuIfQ/rYWacCLB0wAAAAAAAAAAAX14QAAAAAAAAAAAA==
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: true
tx.timeBounds.minTime: 0
tx.timeBounds.maxTime: 1577158721
tx.memo.type: MEMO_TEXT
tx.memo.text: "\\ \n \"tëst\""
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: false
tx.operations[0].body.type: PAYMENT
tx.operations[0].body.paymentOp.destination: GA2C5RFPE6GCKMY3US5PAB6UZLKIGSPIUKSLRB6Q723BM2OARMDUYEJ5
tx.operations[0].body.paymentOp.asset: XLM
tx.operations[0].body.paymentOp.amount: 100000000
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: MEMO_ID
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACq1SpjOsfCtIAAAABAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: true
tx.timeBounds.minTime: 0
tx.timeBounds.maxTime: 0
tx.memo.type: MEMO_ID
tx.memo.id: 12345678901234567890
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: false
tx.operations[0].body.type: SET_OPTIONS
tx.operations[0].body.setOptionsOp.inflationDest._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.clearFlags._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.setFlags._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.masterWeight._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.lowThreshold._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.medThreshold._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.highThreshold._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.homeDomain._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.signer._present: false
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: MEMO_HASH
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADyKpd1HQBMgesV+9aYF8iQFE5DrGfiGEoCEWhw7ShLK4AAAABAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: true
tx.timeBounds.minTime: 0
tx.timeBounds.maxTime: 0
tx.memo.type: MEMO_HASH
tx.memo.hash: c8aa5dd474013207ac57ef5a605f224051390eb19f8861280845a1c3b4a12cae
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: false
tx.operations[0].body.type: SET_OPTIONS
tx.operations[0].body.setOptionsOp.inflationDest._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.clearFlags._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.setFlags._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.masterWeight._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.lowThreshold._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.medThreshold._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.highThreshold._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.homeDomain._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.signer._present: false
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
- description: MEMO_RETURN
xdr: AAAAAKjbIbAJn+ysBWgp/jsZEx4ccbB3oicFelkopFq7rB38AAAAZAAE4pgAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEyKpd1HQBMgesV+9aYF8iQFE5DrGfiGEoCEWhw7ShLK4AAAABAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
txrep: |
tx.sourceAccount: GCUNWINQBGP6ZLAFNAU74OYZCMPBY4NQO6RCOBL2LEUKIWV3VQO7YOBF
tx.fee: 100
tx.seqNum: 1375042369748993
tx.timeBounds._present: true
tx.timeBounds.minTime: 0
tx.timeBounds.maxTime: 0
tx.memo.type: MEMO_RETURN
tx.memo.retHash: c8aa5dd474013207ac57ef5a605f224051390eb19f8861280845a1c3b4a12cae
tx.operations.len: 1
tx.operations[0].sourceAccount._present: false
tx.operations[0].body.type: SET_OPTIONS
tx.operations[0].body.setOptionsOp.inflationDest._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.clearFlags._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.setFlags._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.masterWeight._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.lowThreshold._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.medThreshold._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.highThreshold._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.homeDomain._present: false
tx.operations[0].body.setOptionsOp.signer._present: false
tx.ext.v: 0
signatures.len: 0
You can’t perform that action at this time.