No description or website provided.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
doccument
examples/wifiCar
media
README.md
Ultrasonic.cpp
Ultrasonic.h

README.md

esp8266BlynkCar

Đây là chương trình demo sử dụng board NodeMCU V1.0 (esp8266-12F) với Motor Base Board để điều khiển một robot Chương trình này chạy trên Arduino IDE

Nạp chương trình mẫu vào Board NodeMCU, Chú ý Cài đặt esp8266 cho Arduino trước khi nạp và chỉnh sửa Wifi SSID và Wifi Password để board có thể kết nối với internet

Setup Blynk App để test Esp8266 Robot

Bước 1:

Download app Blynk: https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.blynk

Bước 2:

Quét mã QR Code để cấu hình nhanh Demo App test điều khiển robot:

alt text

Bước 3:

Đưa Camera Scan vào mã QR sau đây: alt text

Bước 4:

Trải nghiệm App demo điều khiển Robot (chú ý đảm bảo kết nối Wifi cho SmartPhone và Robot)

alt text