Skip to content

stigok/ruterstop

main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ruterstop

Et program som viser sanntidsinformasjon for stoppesteder i Oslo og deler av Viken.

 • Lister 20 av de neste avgangene
 • Bruk filtre som --direction, --grouped og --min-eta
 • Start en HTTP server med --server
 • Søk etter stoppesteder med --search-stop
 • Sett når du ønsker å se klokkeslett med --long-eta
 • Bruk --help for full hjelp

Innspill, tanker og feilmeldinger mottas med glede!

Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 med OLED FeatherWing som kjører ruterstop.py

Installasjon

Trenger Python >=3.6 for å kjøre.

Installer fra PyPi

$ pip install ruterstop

Bygg fra kildekode

Last ned kildekoden og installer programmet med avhengigheter fra kildekodemappen

$ pip install poetry
$ poetry build

Brukerveiledning

Søk etter stoppested

$ ruterstop --search-stop stig
6013  Stig (Oslo, Oslo)
59445  Stige (Ålesund, Møre og Romsdal)
13479  Stigen (Ringebu, Innlandet)
18602  Stigen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
18605  Stiger (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
21507  Stigen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
3857  Stigen (Aurskog-Høland, Viken)
45978  Stigen (Nærøysund, Trøndelag)
54253  Stigen (Lyngen, Troms og Finnmark)
7844  Stigen (Trysil, Innlandet)

Kjør programmet med et valgt stoppested

$ ruterstop --stop-id 6013 --direction outbound
31 Snaroeya    naa
31 Fornebu   10 min
31 Snaroeya  20 min
25 Majorstuen 28 min
31 Fornebu   30 min

Eller start som en HTTP server

$ ruterstop --server

Stoppested og filtre velges i adressen til spørringen

$ curl localhost:4000/6013?direction=outbound&long_eta=10
31 Fornebu    naa
31 Snaroeya   5 min
31 Fornebu   8 min
31 Fornebu   10 min
25 Majorstuen  20:21
31 Snaroeya   20:24
31 Snaroeya   20:36
25 Majorstuen  20:36
31 Fornebu   20:42

Utvikling

Kjør tester

$ poetry install
$ poetry run python -m unittest

Kjør multi-versjon tester i Docker

$ make matrix

Se Makefile for detaljer

Tag ny versjon

$ ./.deploy/bump_version.py

Verktøyet hjelper til å huske å bytte versjonsnummer før tagging og sjekke at man er på riktig branch.

Motivasjon

Jeg vil se avganger fra mitt nærmeste stoppested mens jeg sitter ved kjøkkenbordet, uten å måtte bruke mobilen.

Dette prosjektet blir også utnyttet til å prøve ut alle ting om Python jeg både kan og ikke kan.

Jeg skrev dette programmet som en backend til en ESP8266-variant med en OLED skjerm. Fungerende klient-kode for en Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 med en OLED FeatherWing finnes i eksempel-mappen.

Referanser og linker