Skip to content
Et program som viser sanntidsinformasjon for stoppesteder i Oslo og Akershus.
Python Dockerfile Shell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.docker
.github/workflows
examples/arduino-esp8266-feather-oled
ruterstop
.gitignore
README.md
demo-1.png
requirements.txt
setup.py

README.md

ruterstop

Et program som viser sanntidsinformasjon for stoppesteder i Oslo og Akershus.

 • Lister opp de neste 10 avgangene
 • Velg en bestemt kjøreretning med --direction
 • Starter en HTTP server med --server
 • Bruk --help for full hjelp

Innspill, tanker og feilmeldinger mottas med glede!

Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 med OLED FeatherWing som kjører ruterstop.py

Brukerveiledning

Trenger Python >=3.5 for å kjøre.

Last ned kildekoden og installer avhengigheter:

$ python setup.py install

Kjør programmet med et valgt stoppested. 6013 er Stig, på Årvoll i Oslo. Søk opp flere stopp fra EnTur sine sider for stoppesteder.

$ ruterstop --stop-id 6013 --direction outbound
31 Snaroeya    naa
31 Fornebu   5 min
25 Majorstuen  6 min
33 Filipstad  6 min
25 Majorstuen  8 min

Eller start som en HTTP server.

$ ruterstop --server

Stoppested velges da i adressen til spørringen.

$ curl -i localhost:4000/6013
HTTP/1.0 200 OK
Date: Sat, 16 Nov 2019 17:09:48 GMT
Server: WSGIServer/0.2 CPython/3.7.5
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

25 Loerenskog   naa
31 Grorud T   1 min
31 Snaroeya   2 min
31 Tonsenhagen 7 min
31 Fornebu   8 min
25 Majorstuen  8 min
31 Snaroeya  14 min
31 Grorud T  14 min

Motivasjon

Jeg fikk et ønske om å kunne se avganger fra mitt nærmeste stoppested mens jeg sitter ved kjøkkenbordet, uten å måtte bruke mobilen. Jeg skrev dette programmet som en backend til en ESP8266-variant med en OLED skjerm.

Jeg bruker dette prosjektet til å utnytte alle ting jeg kan kom Python, og prøver ut ting jeg ikke har gjort før, som f.eks. å pakke det sammen med setuptools.

Fungerende klient-kode for en Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 med en OLED FeatherWing finnes i eksempel-mappen.

Referanser og linker

You can’t perform that action at this time.