Skip to content
Doos om te delen
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bin
static
styles
templates
.gitmodules
LICENSE
apollogeese.conf
hub.conf
linux.sh
logic.conf
readme.txt
settings.conf
signon.conf
style.conf
windows.bat

readme.txt

Waarde gebruiker,

Gefeliciteerd met uw verwerving van het programma 'Deeldoos - tool om uw 
rechtenvrije documentaires en vakantiefotos te delen met mede-
netwerkgebruikers.'

Dit pakket is het unix-pakket en zou afgezien van onderstaande opmerkingen 
geen extra handelingen vereisen.

Alvorens u het pakket in gebruik kunt dient u de gedeelde map in te 
stellen; dit wordt gedaan middels het pad gespecificeerd in 
'sharedfolder.conf'. Mocht je selectief mappen willen delen, dan zul je dit 
moeten doen middels mapkoppellingen. Als je hier niet uitkomt kun je 
Rob raadplegen, maar hij zal het ook niet meteen weten.

In elk geval, je kunt nu middels 'mono Geese.exe' Deeldoos opstarten. Mocht
je Mono nog niet hebben, het is vereist. Deeldoos is ontwikkeld en getest
in versie 2.10.8.1 maar nieuwer of ouder zou geen probleem moeten zijn.

Deeldoos is gebaseerd op ApolloGeese 
(https://github.com/strandtentje/apollogeese), het is zodoende een doodsimpele 
webservice en je bent ook van harte welkom om er zelf in te gaan rommellen. 
Ik ga hier spijt van krijgen.
You can’t perform that action at this time.